Den Europæiske Union

Malta

Malta

Oversigt

Det maltesiske flag

Politisk system

Malta er en parlamentarisk republik og et etkammersystem med en regeringschef, premierministeren, og et statsoverhoved, præsidenten, hvis rolle er overvejende protokollær. Landet er inddelt i 5 regioner. Hver region har sit eget regionalråd, der fungerer som mellemled mellem det lokale og nationale styre.

Beliggenhed på EU-kortet

Handel og økonomi

I 2016 var de vigtigste sektorer i den maltesiske økonomi engros- og detailsalg, transport og hotel- og restaurationsvirksomhed (20,9 %), offentlig forvaltning, forsvar, uddannelse og sundheds- og socialvæsen (17,7 %) samt liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser, administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester (12,7 %).

39 % af Maltas eksport går til andre EU-lande (Tyskland: 14 % og Frankrig: 8 %), mens eksporten til lande uden for EU går til USA (6 %), Singapore (6 %) og Japan (5 %).

For importens vedkommende stammer 54 % fra andre EU-lande (Italien: 21 %, Tyskland og Storbritannien: 6 %), mens importen fra lande uden for EU især kommer fra Caymanøerne (12 %) og Canada (10 %).

Malta i EU

Europa-Parlamentet

Europa-Parlamentet har 6 maltesiske medlemmer. Find ud af, hvem parlamentsmedlemmerne er.

Europa-Parlamentets kontor i Malta

EU-Rådet

I EU-Rådet mødes medlemslandenes ministre regelmæssigt for at vedtage EU-lovgivning og koordinere politikker. Rådsmøderne har jævnligt deltagelse af repræsentanter for den maltesiske regering, afhængigt af det berørte politikområde.

Formandskabet for EU-Rådet

Rådet har ikke den samme person som fast formand (som det er tilfældet i Kommissionen og Parlamentet). I stedet ledes arbejdet af det land, der har EU-formandskabet. Det skifter hvert halve år.

I løbet af det halve år er det pågældende lands ministre formænd for Rådets møder og med til at bestemme dagsordenen på det enkelte politikområde. De fremmer også dialogen med de øvrige EU-institutioner.

Datoer for maltesiske formandskaber:

Januar-juni 2017

Formandskabet for EU-Rådet

Via dette link kommer du til det eksterne website for det nuværende formandskab for Rådet.

Europa-Kommissionen

Malta har udnævnt Karmenu Vella som kommissær i Europa-Kommissionen. Han er ansvarlig for miljø, maritime anliggender og fiskeri.

Kommissionen er repræsenteret i de enkelte EU-lande af et lokalkontor, en såkaldt "repræsentation".

Kommissionens repræsentation i Malta

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

Malta har 5 repræsentanter i Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg. Det er et rådgivende organ, der repræsenterer arbejdsgivere, arbejdstagere og andre interessegrupper. De høres om lovforslag for at få et bedre kendskab til de mulige konsekvenser for arbejdsforholdene og den sociale situation i medlemslandene.

Det Europæiske Regionsudvalg

Malta har 5 repræsentanter i Det Europæiske Regionsudvalg, som er EU's forsamling af regionale og lokale repræsentanter. Det er et rådgivende organ, som høres om lovforslag, for at sikre, at forslagene tager hensyn til den enkelte region i EU.

Den faste repræsentation ved EU

Malta kommunikerer også med EU-institutionerne gennem sin faste repræsentation i Bruxelles. Den fungerer som en "maltesisk EU-ambassade" og har til hovedopgave at sikre, at landets interesser og politikker forfølges så effektivt som muligt i EU.

Budgetter og finansiering

Hvor mange penge modtager Malta, og hvor mange bidrager det med?

Medlemslandenes finansielle bidrag til EU’s budget deles ligeligt under hensyntagen til deres midler. Jo større et lands økonomi er, desto mere betaler det – og omvendt. EU-budgettet har ikke til formål at omfordele velstand, men at fokusere på alle europæeres behov som helhed.

Oversigt over Maltas finanser i relation til EU i 2017:

  • Samlede EU-udgifter i Malta: 0,201 mia. euro
  • EU's samlede udgifter som % af Maltas bruttonationalindkomst (BNI): 1,93 %
  • Samlet maltesisk bidrag til EU-budgettet: 0,082 mia. euro
  • Maltas bidrag til EU’s budget som % af dets BNI: 0,79 %

Flere oplysninger om EU’s budget, indtægter og udgifter:

EU-finansierede projekter i Malta

De penge, som Malta betaler til EU-budgettet, er med til at finansiere programmer og projekter i alle EU-lande – f.eks. anlæg af veje, støtte til forskere og miljøbeskyttelse.

Læs mere om EU-finansiering i Malta.

Back to top