Evropská unie

Malta

Přehled

Hlavní město: 

Valetta

Rozloha: 

315 km2

Počet obyvatel: 

434 403 (2016)

Podíl na celkovém počtu obyvatel EU: 

0,1 % (2016)

Hrubý domácí produkt (HDP): 

9,898 miliardy EUR (2016)

Úřední jazyk EU: 

maltština, angličtina

Politický systém: 

parlamentní republika

Vstup do EU: 

1. května 2004

Počet křesel v Evropském parlamentu: 

6

Měna: 

Euro. Členem eurozóny od 1. ledna 2008

Je součástí schengenského prostoru: 

Ano, součástí schengenského prostoru je od 21. prosince 2007

Předsednictví v Radě: 

Prostřednictvím následujícího odkazu budete přesměrováni na externí internetové stránkyaktuálním předsednictví Rady EU - Období maltského předsednictví

Malta se rozkládá na 5 ostrovech ve Středozemním moři, na jih od italského ostrova Sicílie, východně od Tuniska a na sever od Libye. Malta je jednou z nejmenších a nejhustěji osídlených zemí světa.

Nejdůležitějšími odvětvími maltského hospodářství byly v roce 2015 velkoobchod a maloobchod, doprava, ubytovací a stravovací služby (22,6 %), veřejná správa, obrana, vzdělávání, zdravotní a sociální péče (18,8 %) a odborné, vědecké a technické činnosti, administrativní a asistenční činnosti (12,5 %).

Hlavními vývozními trhy Malty jsou Německo, Francie a Hong Kong. Malta dováží nejvíce z Itálie, Nizozemska a Spojeného království.

Malta v EU

Evropský parlament

V Evropském parlamentu zasedá 6 maltských poslanců. Další informace o nich najdete zde.

Informační kancelář Evropského parlamentu na Maltě

Rada EU

Na půdě Rady EU se pravidelně scházejí ministři z členských států. Přijímají právní předpisy EU a koordinují své politiky. Zasedání Rady se pravidelně účastní zástupci Malty (podle příslušné oblasti politiky).

Předsednictví Rady EU

Rada Evropské unie nemá jednoho stálého předsedu (jako například Komise nebo Evropský parlament). Její činnost řídí země, která v Radě zastává předsednictví. To rotuje každých 6 měsíců.

Během těchto 6 měsíců ministři této země předsedají a pomáhají sestavovat pořad jednání Rady v jednotlivých oblastech politiky a usnadňují dialog s ostatními institucemi EU.

Období maltského předsednictví:

leden–červen 2017

Předsednictví Rady EU.

Evropská komise

Jako člena Evropské komise Malta nominovala Karmena Vellu, který je odpovědný za životní prostředí, námořní záležitosti a rybolov.

Komise má v každé zemi EU místní kanceláře, nazývané „zastoupení“.

Zastoupení Komise na Maltě

Evropský hospodářský a sociální výbor

Malta má v Evropském hospodářském a sociálním výboru 5 zástupců. Tento poradní orgán – zastupující zaměstnavatele, zaměstnance a ostatní zájmové skupiny – je konzultován ohledně navrhovaných právních předpisů, aby bylo možné si udělat lepší představu o možných změnách na pracovním trhu a v sociální situaci v členských státech.

Evropský výbor regionů

Malta má 5 zástupců v Evropském výboru regionů, v němž zasedají regionální a místní zástupci. Tento poradní výbor konzultuje návrhy právních předpisů, aby bylo zaručeno, že tyto předpisy berou v úvahu hlediska všech regionů EU.

Stále zastoupení při EU

Malta také s orgány a institucemi EU komunikuje prostřednictvím svého stálého zastoupení v Bruselu. Jeho hlavním úkolem (jakožto „velvyslanectví při EU“) je zajistit, aby maltské zájmy a politika byly v EU naplňovány co nejúčinněji.

Rozpočet a financování

Kolik prostředků Malta poskytuje do rozpočtu EU a kolik z něj dostává?

Finanční příspěvky členských států do rozpočtu EU jsou rozděleny spravedlivě podle jejich možností. Čím větší má daná země ekonomiku, tím více přispívá a naopak. Cílem rozpočtu EU není přerozdělovat bohatství, ale využívat jej tak, aby sloužil potřebám Evropanů jako celku.

Finanční prostředky směřující z EU Maltu a naopak (2015):

  • Výdaje EU na Maltě celkem: 0,134 miliardy EUR
  • Výdaje EU celkem jako % podíl maltského hrubého národního důchodu (HND): 1,57 %
  • Maltský příspěvek do rozpočtu EU celkem: 0,092 miliardy EUR
  • Maltský příspěvek do rozpočtu EU celkem jako % maltského HND: 1,08 %

Další čísla týkající se rozpočtu, příjmů a výdajů EU:

Projekty z finančních prostředků EU realizované na Maltě

Příspěvek Malty do rozpočtu EU pomáhá financovat programy a projekty ve všech zemích EU – např. výstavbu silnic, finanční podporu výzkumných pracovníků a ochranu životního prostředí.

Další informace o projektech realizovaných na Maltě a financovaných z prostředků EU.

Praktické informace