Evropská unie

Malta

Malta

Přehled

vlajka Malty

Politický systém

Malta je parlamentní republika. Maltský parlament je jednokomorový. Hlavou maltského státu je prezident, jehož role je z velké části reprezentativní. Výkonnou moc má vláda, v jejímž čele stojí předseda. Země je rozdělena na 5 krajů. Každá z nich má vlastní regionální výbor, který slouží jako prostředník mezi místní samosprávou a celostátní vládou.

Poloha na mapě EU

Obchod a ekonomika

Nejdůležitějšími odvětvími maltského hospodářství byly v roce 2018 velkoobchod a maloobchod, doprava, ubytování, stravování a pohostinství (21,0 %), veřejná správa, obrana, vzdělávání, zdravotní a sociální péče (16,8 %), kulturní, zábavní a rekreační činnosti, ostatní činnosti, činnosti domácností a činnosti exteritoriálních organizací a orgánů (15,0 %).

Obchod v rámci EU představuje 57 % celkového vývozu Malty (16 % do Německa, 12 % do Itálie a 11 % do Francie). Pokud jde o země mimo EU, směřuje 6 % maltského vývozu do Singapuru a 6 % do Japonska.

Dovoz na Maltu se ze 72 % realizuje z členských států EU (25 % z Itálie a 8 % z Německa), zatímco v případě zemí mimo EU pochází 4 % dovozu z Číny a 3 % z Indie.

Malta v EU

Evropský parlament

V Evropském parlamentu zasedá 6 maltských poslanců. Další informace o nich najdete zde.

Informační kancelář Evropského parlamentu na Maltě

Rada Evropské unie

Na půdě Rady EU se pravidelně scházejí ministři z členských států. Přijímají právní předpisy EU a koordinují své politiky. Zasedání Rady se pravidelně účastní zástupci Malty (podle příslušné oblasti politiky).

Předsednictví Rady EU

Rada Evropské unie nemá jednoho stálého předsedu (jako například Komise nebo Evropský parlament). Její činnost řídí země, která v Radě zastává předsednictví. To rotuje každých 6 měsíců.

Během těchto 6 měsíců ministři dané země předsedají a pomáhají sestavovat pořad jednání Rady v jednotlivých oblastech politiky a usnadňují dialog s ostatními institucemi EU.

Období maltského předsednictví:

leden–červen 2017

Předsednictví Rady EU

Prostřednictvím následujícího odkazu budete přesměrováni na externí internetové stránkyAktuálního předsednictví Rady EU.

Evropská komise

Jako členku Evropské komise Malta nominovala Helenu Dalliovou, která je odpovědná za otázky rovnosti.

Komise má v každé zemi EU místní kanceláře, nazývané zastoupení.

Zastoupení Komise na Maltě

Evropský hospodářský a sociální výbor

Malta má v Evropském hospodářském a sociálním výboru 5 zástupců. Tento poradní orgán, který zastupuje zaměstnavatele, zaměstnance a ostatní zájmové skupiny, je konzultován ohledně navrhovaných právních předpisů, aby bylo možné si udělat lepší představu o možných změnách na pracovním trhu a v sociální situaci členských států.

Evropský výbor regionů

Malta má 5 zástupců v Evropském výboru regionů, v němž zasedají místní a regionální zástupci. Tento poradní výbor konzultuje návrhy právních předpisů, aby bylo zaručeno, že tyto předpisy zohledňují hlediska všech regionů EU.

Stále zastoupení při EU

Malta také s orgány a institucemi EU komunikuje prostřednictvím svého stálého zastoupení v Bruselu. Hlavním úkolem tohoto „velvyslanectví při EU“ je zajistit, aby maltské zájmy a politika byly v EU naplňovány co nejúčinněji.

Rozpočet a financování

Kolik prostředků Malta poskytuje do rozpočtu EU a kolik z něj dostává?

Finanční příspěvky členských států do rozpočtu EU jsou rozděleny spravedlivě, podle možností jednotlivých zemí. Čím větší má daná země ekonomiku, tím více přispívá a naopak.
Účelem rozpočtu EU není přerozdělovat bohatství, ale využívat prostředky tak, aby sloužily potřebám Evropanů jako celku. 

Údaje pro Maltu za rok 2018

  • Výdaje EU na Maltě celkem – 0,156 miliardy eur
    (což odpovídá 1,38 % maltského hospodářství)
  • Maltský příspěvek do rozpočtu EU celkem – 0,102 miliardy eur
    (což odpovídá 0,91 % maltského hospodářství)

Další čísla týkající se rozpočtu, příjmů a výdajů EU:

Projekty realizované na Maltě za finančního přispění EU

Příspěvek Malty do rozpočtu EU pomáhá financovat programy a projekty ve všech zemích EU – např. výstavbu silnic, finanční podporu výzkumných pracovníků a ochranu životního prostředí.

Další informace o tom, jak Malta čerpá finanční prostředky EU

Back to top