Европейски съюз

Малта

Малта

Преглед

Знаме на Малта

Политическа система

Малта е парламентарна република с еднокамарен парламент. Ръководител на правителството е министър-председателят, а държавен глава е президентът, чиято роля до голяма степен е церемониална. Страната е разделена на 5 региона. Във всеки от тях има регионален комитет, който служи като посредник между местната власт и правителството на страната.

Местоположение на картата на ЕС

Търговия и икономика

Най-важните сектори на икономика на Малта през 2018 г. са били търговията на едро и дребно, транспортът, хотелиерството и ресторантьорството (21,0 %), публичната администрация, отбраната, образованието, здравеопазването и социалната дейност (16,8 %) и култура, развлечения, отдих, други дейности и дейности на домакинствата и екстериториални организации и органи (15,0 %).

На търговията в рамките на ЕС се падат 57 % от износа на Малта (Германия — 16 %, Италия — 12 % и Франция — 11 %), а в търговията със страни извън ЕС най-голям е делът на Сингапур и Турция — по 6 %.

По отношение на вноса 72 % е от държави от ЕС (Италия — 25 % и Германия — 8 %), а от страните извън ЕС 4 % от вноса идва от Китай и 3 % — от Индия.

Малта в ЕС

Европейски парламент

В Европейския парламент има 6 членове от Малта. Научете кои са тези европейски депутати.

Информационно бюро на Европейския парламент в Малта

Съвет на Европейския съюз

В Съвета на ЕС министри от страните от ЕС заседават редовно, за да приемат закони на ЕС и да координират политики. На заседанията на Съвета редовно присъстват представители на малтийското правителство в зависимост от областта на политиката, която се обсъжда.

Председателство на Съвета на ЕС

За разлика от Комисията или Парламента Съветът на ЕС няма един-единствен постоянен председател. Работата му се ръководи от страната, която председателства Съвета в съответния момент. Тя се сменя на ротационен принцип на всеки 6 месеца.

През тези 6 месеца, министрите от правителството на тази страна председателстват и помагат за определяне на дневния ред на заседанията на Съвета във всяка област на политиката. Те също така подпомагат диалога с другите институции на ЕС.

Дати на малтийското председателство:

януари — юни 2017 г.

Председателство на Съвета на ЕС

Следната връзка пренасочва към външен уебсайтHастоящото председателство на Съвета на ЕС

Европейска комисия

Предложеният от Малта комисар в Европейската комисия е Хелена Дали, която отговаря за равнопоставеността.

Комисията има местна служба във всяка страна от ЕС, наречена „представителство“.

Представителство на Комисията в Малта

Европейски икономически и социален комитет

Малта има 5 представители в Европейския икономически и социален комитет. Този консултативен орган, представляващ работодателите, работниците и други групи по интереси, изготвя становища по предложени закони, за да даде по-добра представа за евентуалните промени в трудовата и социалната сфера в държавите членки.

Европейски комитет на регионите

Малта има 5 представители в Европейския комитет на регионите, асамблеята на представителите на регионалните и местните власти в ЕС. Този консултативен орган изготвя становища по предложения за закони, за да се гарантира, че в тях се взема предвид гледната точка на всеки регион от ЕС.

Постоянно представителство към ЕС

Малта поддържа връзка с институциите на ЕС и чрез своето постоянно представителство в Брюксел. То изпълнява ролята на „посолство на Малта в ЕС“ и основната му задача е да гарантира, че интересите и политиките на страната се следват възможно най-ефективно на равнище ЕС.

Бюджет и финансиране

Колко средства внася и получава Малта?

Вноската на всяка страна от ЕС в бюджета на Съюза се определя по справедлив начин, в зависимост от нейните средства. Колкото по-голяма е икономиката на една страна, толкова по-голяма е нейната вноска, и обратното.
Чрез своя бюджет ЕС не се стреми да преразпределя богатството, а да се съсредоточи върху нуждите на всички европейци като цяло. 

Данни за Малта :

  • Общ размер на предоставените от ЕС средства — 0,156 млрд. евро
    (равняват се на 1,38 % от малтийската икономика)
  • Обща вноска в бюджета на ЕС — 0,102 млрд. евро
    (равнява се на 0,91 % от малтийската икономика)

Повече данни за бюджета, приходите и разходите на ЕС:

Финансирани от ЕС проекти в Малта

Средствата, които Малта внася в бюджета на ЕС, помагат за финансиране на програми и проекти във всички страни от ЕС, като например за изграждане на пътища, субсидиране на изследователи и опазване на околната среда.

Научете повече за това как Малта се възползва от финансирането от ЕС.

Back to top