Европейски съюз

Малта

Преглед

Знаме на Малта

Политическа система

Малта е парламентарна република с еднокамарен парламент. Ръководител на правителството е министър-председателят, а държавен глава е президентът, чиято роля до голяма степен е церемониална. Страната е разделена на 5 региона. Във всеки от тях има регионален комитет, който служи като посредник между местната власт и правителството на страната.

Местоположение на картата на ЕС

Търговия и икономика

Най-важните сектори на икономиката на Малта през 2016 г. са били търговията на едро и дребно, транспортът, хотелиерството и ресторантьорството (20,9 %), публичната администрация, отбраната, образованието, здравеопазването и социалната дейност (17,7 %) и професионалните, научни, технически и административни и спомагателни дейности (12,7 %).

На търговията в рамките на ЕС се падат 39 % от износа на Малта (Германия — 14 %, Франция — 8 %), а в търговията със страни извън ЕС най-голям е делът на САЩ — 27 %, Сингапур — 6 % и Япония — 5 %.

54 % от вноса е от страните от ЕС (Италия — 21 %, Германия и Обединеното кралство — по 6 %), а що се отнася до страните извън ЕС — 12 % от вноса е от Каймановите острови, а 10 % — от Канада.

Малта в ЕС

Европейски парламент

В Европейския парламент има 6 членове от Малта. Научете кои са тези европейски депутати.

Информационно бюро на Европейския парламент в Малта

Съвет на Европейския съюз

В Съвета на ЕС министри от страните от ЕС заседават редовно, за да приемат закони на ЕС и да координират политики. На заседанията на Съвета редовно присъстват представители на малтийското правителство в зависимост от областта на политиката, която се обсъжда.

Председателство на Съвета на ЕС

За разлика от Комисията или Парламента Съветът на ЕС няма един-единствен постоянен председател. Работата му се ръководи от страната, която председателства Съвета в съответния момент. Тя се сменя на ротационен принцип на всеки 6 месеца.

През тези 6 месеца, министрите от правителството на тази страна председателстват и помагат за определяне на дневния ред на заседанията на Съвета във всяка област на политиката. Те също така подпомагат диалога с другите институции на ЕС.

Дати на малтийското председателство:

януари — юни 2017 г.

Председателство на Съвета на ЕС

Следната връзка пренасочва към външен уебсайтHастоящото председателство на Съвета на ЕС

Европейска комисия

Предложеният от Малта комисар в Европейската комисия е Кармену Вела, който отговаря за околната среда, морското дело и рибарството.

Комисията има местна служба във всяка страна от ЕС, наречена „представителство“.

Представителство на Комисията в Малта

Европейски икономически и социален комитет

Малта има 5 представители в Европейския икономически и социален комитет. Този консултативен орган, представляващ работодателите, работниците и други групи по интереси, изготвя становища по предложени закони, за да даде по-добра представа за евентуалните промени в трудовата и социалната сфера в държавите членки.

Европейски комитет на регионите

Малта има 5 представители в Европейския комитет на регионите, асамблеята на представителите на регионалните и местните власти в ЕС. Този консултативен орган изготвя становища по предложения за закони, за да се гарантира, че в тях се взема предвид гледната точка на всеки регион от ЕС.

Постоянно представителство към ЕС

Малта поддържа връзка с институциите на ЕС и чрез своето постоянно представителство в Брюксел. То изпълнява ролята на „посолство на Малта в ЕС“ и основната му задача е да гарантира, че интересите и политиките на страната се следват възможно най-ефективно на равнище ЕС.

Бюджет и финансиране

Колко средства внася и получава Малта?

Финансовите вноски на държавите членки в бюджета на ЕС се разпределят справедливо според възможностите. Колкото по-голяма е икономиката на страната, толкова повече плаща тя, и обратно. Чрез своя бюджет ЕС не се стреми да преразпределя богатството, а да се съсредоточи върху нуждите на всички европейци като цяло.

Данни за финансовите отношения на Малта с ЕС през 2017 г.:

  • Общ размер на предоставените от ЕС средства: 0,201 млрд. евро
  • Общ размер на предоставените от ЕС средства като процент от брутния национален доход (БНД) на Малта: 1,93 %
  • Обща вноска на Малта в бюджета на ЕС: 0,082 млрд. евро
  • Вноска на Малта в бюджета на ЕС като процент от нейния БНД: 0,79 %

Повече данни за бюджета, приходите и разходите на ЕС:

Финансирани от ЕС проекти в Малта

Средствата, които Малта внася в бюджета на ЕС, помагат за финансиране на програми и проекти във всички страни от ЕС, като например за изграждане на пътища, субсидиране на изследователи и опазване на околната среда.

Научете повече за това как Малта се възползва от финансирането от ЕС.

Back to top