Európska únia

Luxembursko

Prehľad

Hlavné mesto: 

Luxemburg

Rozloha: 

2 586 km2

Obyvateľstvo: 

576 249 (2016)

Obyvateľstvo ako % z celkového počtu obyvateľov EÚ: 

0,1 % (2016)

Hrubý domáci produkt (HDP): 

54,195 miliardy EUR (2016)

Úradné jazyky EÚ: 

francúzština, nemčina

Politický systém: 

  parlamentná konštitučná monarchia

Počet poslancov v Európskom parlamente: 

6

Mena: 

Euro. Členom eurozóny od 1. januára 1999

Schengen area member: 

 Áno, štát schengenského priestoru od 26. marec 1995.

Členstvo v EÚ od: 

1. januára 1958

Predsedníctvo Rady: 

Tento odkaz vás presmeruje na externú webovú lokalitusúčasnom predsedníctve Rady EÚ - Dátumy predsedníctiev Luxemburska

Luxemburské veľkovojvodstvo je vnútrozemský štát v severnej časti Európy, ktorý susedí na západe s Belgickom, na juhu s Francúzskom a na východe s Nemeckom. V prepočte na obyvateľa je najbohatšou krajinou Únie a zároveň jednou z najmenších. Územie Luxemburska z veľkej časti pokrýva lesnatá vrchovina. 

Najdôležitejšími sektormi hospodárstva Luxemburska v roku 2015 boli finančné a poisťovacie činnosti (28,4 %), veľkoobchod a maloobchod, doprava, ubytovacie a stravovacie služby (16,6 %) a verejná správa, obrana, vzdelávanie, zdravotníctvo a sociálna pomoc (15,6 %).

Hlavnými vývoznými partnermi Luxemburska sú Nemecko, Francúzsko a Belgicko, zatiaľ čo jeho hlavnými dovoznými partnermi sú Belgicko, Nemecko a Čína.

Luxembursko v EÚ

Európsky parlament

Luxembursko má v Európskom parlamente 6 poslancov. Poslanci EP za Luxembursko.

Kancelária Európskeho parlamentu v Luxembursku

Rada EÚ

V Rade Európskej únie sa pravidelne stretávajú národní ministri, aby prijímali právne predpisy a koordinovali politiky EÚ. Na zasadnutiach Rady sa pravidelne zúčastňujú zástupcovia luxemburskej vlády v závislosti od prerokúvanej oblasti politiky.

Predsedníctvo Rady EÚ

Rada EÚ nemá stáleho predsedu v podobe jednej osoby (ako napr. Komisia alebo Parlament). Naopak, jej činnosť riadi krajina, ktorá práve predsedá celej Únii. Predsedníctvo Rady EÚ sa mení každých 6 mesiacov.

Počas týchto 6 mesiacov ministri tejto vlády predsedajú zasadnutiam Rady a určujú ich program v každej oblasti politiky a podporujú dialóg s ostatnými inštitúciami EÚ.

 

Dátumy predsedníctiev Luxemburska:

január až jún 1960 | január až jún 1963 | január až jún 1966 | január až jún 1969 | január až jún 1972 | január až jún 1976 | júl až december 1980 | júl až december 1985 | január až jún 1991 | júl až december 1997 | január až jún 2005 | júl až december 2015

Predsedníctvo Rady EÚ.

Európska komisia

Predsedom Európskej komisie je Jean-Claude Juncker z Luxemburska.

Komisia je v každej krajine EÚ zastúpená prostredníctvom miestnej kancelárie, nazývanej „zastúpenie“.
Zastúpenie Komisie v Luxembursku

Európsky hospodársky a sociálny výbor

Luxembursko má v Európskom hospodárskom a sociálnom výbore 6 zástupcov. S týmto poradným orgánom, ktorý zastupuje zamestnávateľov, zamestnancov a iné záujmové skupiny, sa konzultujú návrhy právnych predpisov s cieľom získať lepší prehľad o možných zmenách v oblasti pracovnej a sociálnej situácie v členských štátoch.

Európsky výbor regiónov

Luxembursko má v Európskom výbore regiónov 5 zástupcov. Európsky výbor regiónov združuje regionálnych a miestnych zástupcov. S týmto poradným orgánom sa konzultujú návrhy právnych predpisov s cieľom zabezpečiť, aby sa v týchto predpisoch zohľadňovali perspektívy každého regiónu EÚ.

Stále zastúpenie pri EÚ

Aj Luxembursko komunikuje s inštitúciami EÚ prostredníctvom svojho stáleho zastúpenia v Bruseli. Jeho hlavnou úlohou ako „veľvyslanectva Luxemburska pri EÚ“ je zabezpečiť, aby sa záujmy a politiky krajiny čo najúčinnejšie presadzovali v EÚ.

Rozpočet a financovanie

Aké sú príspevky a príjmy Luxemburska, pokiaľ ide o rozpočet EÚ?

Finančné príspevky členských štátov do rozpočtu EÚ boli spravodlivo rozdelené podľa ich možností. Čím väčšie je hospodárstvo vašej krajiny, tým viac prispieva, a naopak. Rozpočet EÚ sa nezameriava na prerozdelenie bohatstva, ale skôr na potreby všetkých Európanov ako celku.

Prehľad finančných vzťahov Luxemburska s EÚ v roku 2015:

  • Celkové výdavky EÚ v Luxembursku – 1,649 miliardy EUR
  • Celkové výdavky EÚ ako % luxemburského hrubého národného dôchodku (HND) – 4,80 %
  • Celkový príspevok Luxemburska do rozpočtu EÚ – 0,350 miliardy EUR
  • Príspevok Luxemburska do rozpočtu EÚ ako % jeho HND – 1,02 %

Viac číselných údajov o rozpočte, príjmoch a výdavkoch EÚ:

Projekty s finančnou podporou EÚ v Luxembursku

Finančné prostriedky vyplatené do rozpočtu EÚ zo strany Luxemburska pomáhajú financovať programy a projekty vo všetkých krajinách EÚ, ako napríklad budovanie ciest, dotovanie výskumných pracovníkov a ochranu životného prostredia.

Viac informácií o tom, ako Luxembursko využíva finančné prostriedky EÚ.

Praktické informácie o Luxembursku

Back to top