Europska unija

Luksemburg

Luksemburg

Pregled

luksemburška zastava

Politički sustav

Veliko Vojvodstvo Luksemburg parlamentarna je ustavna monarhija (Veliko Vojvodstvo) na čelu sa šefom vlade, odnosno premijerom, i šefom države, odnosno velikim vojvodom, koji ima samo formalna prava. Vlada ima izvršnu vlast. Opći izbori održavaju se svakih pet godina. U Zastupnički dom, jednodomno zakonodavno tijelo, bira se 60 zastupnika. Država je podijeljena u četiri izborna područja, 12 administrativnih kantona i 105 općina. 12 općina ima status grada, od kojih je najveći grad Luxembourg. Uz Bruxelles i Strasbourg, grad Luxembourg jedno je od triju službenih sjedišta europskih institucija. Luksemburg ima tri službena jezika: francuski, njemački i luksemburški. Prva dva su službeni jezici EU-a.

Položaj na karti EU-a

Trgovina i gospodarstvo

Najvažniji sektori luksemburškoga gospodarstva 2016. bili su financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja (27,2 %), veleprodaja i maloprodaja, promet, usluge smještaja i prehrane (17,1 %) te javna uprava, obrana, obrazovanje i djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi (15,3 %).

Trgovina unutar EU-a čini 83 % izvoza Luksemburga (Njemačka 23 %, Belgija 17 % i Francuska 15 %), a kad je riječ o državama izvan EU-a, po 3 % izvozi se u Švicarsku i SAD.

U pogledu uvoza, 77 % dolazi iz država članica EU-a (Belgija 29 %, Njemačka 24 % i Francuska 10 %), a kad je riječ o državama izvan EU-a, 7 % uvoza dolazi iz SAD-a i 6 % iz Kine.

Luksemburg u EU-u

Europski parlament

Luksemburg ima šest zastupnika u Europskom parlamentu. Saznajte tko su ti zastupnici.

Ured Europskog parlamenta u Luksemburgu

Vijeće EU-a

U Vijeću EU-a redovito se sastaju ministri država članica radi donošenja zakonodavstva EU-a i usklađivanja politika. Na sastancima Vijeća redovito sudjeluju predstavnici luksemburške vlade, ovisno o području politike koje se razmatra.

Predsjedništvo Vijeća EU-a

Vijeće EU-a nema jednog stalnog predsjednika (poput, primjerice, Komisije ili Parlamenta). Umjesto toga, rad Vijeća predvodi država koja njime predsjeda. Države članice izmjenjuju se u predsjedanju svakih šest mjeseci.

Tijekom tih šest mjeseci ministri vlade te države predsjedaju sastancima Vijeća i sudjeluju u utvrđivanju dnevnog reda za pojedino područje politike te potiču dijalog s ostalim institucijama EU-a.

Datumi luksemburškog predsjedanja:

siječanj – lipanj 1960. | siječanj – lipanj 1963. | siječanj – lipanj 1966. | siječanj – lipanj 1969. | siječanj – lipanj 1972. | siječanj – lipanj 1976. | srpanj – prosinac 1980. | srpanj – prosinac 1985. | siječanj – lipanj 1991. | srpanj – prosinac 1997. | siječanj – lipanj 2005. | srpanj – prosinac 2015.

Predsjedništvo Vijeća EU-a

Sljedeća poveznica preusmjerava na vanjske internetske straniceTrenutačno predsjedništvo Vijeća EU-a

Europska komisija

Predsjednik Europske komisije je Jean-Claude Juncker iz Luksemburga.

Komisija u svim državama članicama ima lokalni ured, odnosno „predstavništvo”.

Predstavništvo Komisije u Luksemburgu

Europski gospodarski i socijalni odbor

Luksemburg ima pet predstavnika u Europskom gospodarskom i socijalnom odboru. S tim savjetodavnim tijelom, koje predstavlja poslodavce, radnike i ostale interesne skupine, provode se savjetovanja o predloženom zakonodavstvu kako bi se dobila bolja predodžba o mogućim promjenama u području rada te promjenama socijalnog stanja u državama članicama.

Europski odbor regija

Luksemburg ima pet predstavnika u Europskom odboru regija, skupštini regionalnih i lokalnih predstavnika EU-a. S tim savjetodavnim tijelom provode se savjetovanja o predloženom zakonodavstvu kako bi se osiguralo da se pri njihovu donošenju uzmu u obzir perspektive svih regija EU-a.

Stalno predstavništvo pri EU-u

Luksemburg komunicira s institucijama EU-a i preko svojeg stalnog predstavništva u Bruxellesu. Glavna je zadaća luksemburškog „veleposlanstva u EU-u” osigurati što djelotvornije zastupanje njegovih državnih interesa i politika u EU-u.

Proračun i financiranje

Koliko Luksemburg pridonosi proračunu EU-a, a koliko iz njega prima?

Financijski doprinosi država članica proračunu EU-a pravedno su utvrđeni u skladu s veličinom njihova gospodarstva. Što je gospodarstvo države razvijenije, ona uplaćuje više, i obrnuto. Svrha proračuna EU-a nije preraspodijeliti bogatstvo, već odgovoriti na potrebe svih građana EU-a.

Pregled financijskih odnosa između Luksemburga i EU-a u 2017.:

  • ukupna sredstva EU-a dodijeljena Luksemburgu: 1,827 milijardi EUR
  • ukupna sredstva EU-a dodijeljena Luksemburgu izražena kao postotak luksemburškog bruto nacionalnog dohotka (BND): 4,97 %
  • ukupni doprinos Luksemburga proračunu EU-a: 0,307 milijardi EUR
  • doprinos Luksemburga proračunu EU-a izražen kao postotak njezina BND-a: 0,84 %

Saznajte više o proračunu, prihodima i rashodima EU-a:

Projekti koje EU financira u Luksemburgu

Novcem koji Luksemburg uplaćuje u proračun EU-a podupire se financiranje programa i projekata u svim državama članicama, primjerice za gradnju cesta, subvencioniranje istraživača i zaštitu okoliša.

Doznajte više o prednostima financiranja EU-a za Luksemburg.

Back to top