Ευρωπαϊκή Ένωση

Λουξεμβούργο

Λουξεμβούργο

Σύντομη παρουσίαση

Πρωτεύουσα: 

Λουξεμβούργο

Έκταση: 

2 586 km2

Πληθυσμός: 

576 249 (2016)

Πληθυσμός ως ποσοστό του συνολικού πληθυσμού της ΕΕ: 

0,1 % (2016)

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ): 

54,195 δισεκατομμύρια EUR (2016)

Επίσημες γλώσσες της ΕΕ: 

γαλλικά, γερμανικά

Πολίτευμα: 

κοινοβουλευτική συνταγματική μοναρχία

Αριθμός εδρών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: 

6

Νόμισμα: 

Ευρω. Μέλος της Ευρωζώνης από την 1η Ιανουαρίου 1999

Schengen area member: 

 Ναι, μέλος του Χώρου Σένγκεν από τις 26 Μαρτίου 1995

Κράτος μέλος της ΕΕ από: 

1 Ιανουαρίου 1958

Προεδρία του Συμβουλίου: 

Το Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου είναι μια χώρα της βόρειας Ευρώπης που δεν βρέχεται από θάλασσα και συνορεύει με το Βέλγιο στα δυτικά, τη Γαλλία στα νότια και τη Γερμανία στα ανατολικά. Αν και είναι ένα από τα μικρότερα κράτη μέλη, αποτελεί την πλουσιότερη (σύμφωνα με το κατά κεφαλήν εισόδημα) χώρα της ΕΕ. Η επικράτειά του περιλαμβάνει λόφους και δάση. 

Το 2015 οι σημαντικότεροι τομείς της οικονομίας του Λουξεμβούργου ήταν οι χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες (28,4%), το χονδρικό και λιανικό εμπόριο, οι μεταφορές, οι υπηρεσίες στέγασης και εστίασης (16,6%), καθώς και η δημόσια διοίκηση, η άμυνα, η εκπαίδευση, η υγεία και η κοινωνική πρόνοια (15,6%).

Το Λουξεμβούργο πραγματοποιεί εξαγωγές κυρίως προς τη Γερμανία, τη Γαλλία και το Βέλγιο, ενώ οι εισαγωγές του προέρχονται κυρίως από το Βέλγιο, τη Γερμανία και την Κίνα.

Το Λουξεμβούργο στην ΕΕ

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Το Λουξεμβούργο έχει 6 μέλη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δείτε ποιοι είναι αυτοί οι ευρωβουλευτές.

Το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Λουξεμβούργο

Συμβούλιο της ΕΕ

Στο Συμβούλιο της ΕΕ συνέρχονται τακτικά οι υπουργοί των κρατών μελών για να εγκρίνουν τη νομοθεσία της ΕΕ και να συντονίζουν τις πολιτικές της. Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου μετέχουν τακτικά εκπρόσωποι της κυβέρνησης του Λουξεμβούργου, ανάλογα με τον τομέα πολιτικής που αποτελεί αντικείμενο της συνεδρίασης.

Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ

Το Συμβούλιο της ΕΕ δεν έχει μόνιμο πρόεδρο (όπως π.χ. η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή το Ευρωκοινοβούλιο). Των εργασιών του προΐσταται η χώρα που ασκεί την εκ περιτροπής εξαμηνιαία προεδρία του Συμβουλίου.

Κατά τη διάρκεια των 6 αυτών μηνών, την προεδρία ασκούν οι υπουργοί της χώρας αυτής, οι οποίοι βοηθούν στην κατάρτιση της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων του Συμβουλίου για κάθε τομέα πολιτικής, και παράλληλα διευκολύνουν τον διάλογο με τα άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ.

 

Περίοδοι άσκησης της προεδρίας του Συμβουλίου από το Λουξεμβούργο:

Ιανουάριος-Ιούνιος 1960 | Ιανουάριος-Ιούνιος 1963 | Ιανουάριος-Ιούνιος 1966 | Ιανουάριος-Ιούνιος 1969 | Ιανουάριος-Ιούνιος 1972 | Ιανουάριος-Ιούνιος 1976 | Ιούλιος-Δεκέμβριος 1980 | Ιούλιος-Δεκέμβριος 1985 | Ιανουάριος-Ιούνιος 1991 | Ιούλιος-Δεκέμβριος 1997 | Ιανουάριος-Ιούνιος 2005 | Ιούλιος-Δεκέμβριος 2015

Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι ο ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, από το Λουξεμβούργο.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει σε κάθε χώρα της ΕΕ τοπικά γραφεία, τις λεγόμενες «αντιπροσωπείες».
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο Λουξεμβούργο

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

Το Λουξεμβούργο έχει 5 εκπροσώπους στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. Το συμβουλευτικό αυτό όργανο - που εκπροσωπεί τους εργοδότες, τους εργαζομένους και άλλες ομάδες συμφερόντων - γνωμοδοτεί σχετικά με την προτεινόμενη νομοθεσία, ώστε να σχηματίζεται μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα του πιθανού αντικτύπου μιας προτεινόμενης νομοθετικής πράξης στις συνθήκες απασχόλησης και την κοινωνική κατάσταση στα κράτη μέλη.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών

Το Λουξεμβούργο έχει 5 εκπροσώπους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών, δηλαδή τη συνέλευση εκπροσώπων περιφερειακών και τοπικών αρχών της ΕΕ. Πρόκειται για ένα συμβουλευτικό όργανο που γνωμοδοτεί σχετικά με την προτεινόμενη νομοθεσία, ώστε να συνεκτιμώνται οι απόψεις όλων των περιφερειών της ΕΕ.

Μόνιμη αντιπροσωπεία στην ΕΕ

Το Λουξεμβούργο επικοινωνεί με τα όργανα της ΕΕ και μέσω της μόνιμης αντιπροσωπείας του στις Βρυξέλλες. Ως η «πρεσβεία του Λουξεμβούργου στην ΕΕ», η μόνιμη αντιπροσωπεία του έχει ως κύριο καθήκον να διασφαλίζει την αποτελεσματικότερη δυνατή προαγωγή των συμφερόντων και των πολιτικών της χώρας στην ΕΕ.

Προϋπολογισμοί και χρηματοδότηση

Πόσα χρήματα συνεισφέρει και πόσα λαμβάνει το Λουξεμβούργο;

Οι χρηματοδοτικές συνεισφορές των κρατών μελών στον προϋπολογισμό της ΕΕ κατανέμονται δίκαια, ανάλογα με τους πόρους τους. Όσο μεγαλύτερη είναι η οικονομία μιας χώρας, τόσο περισσότερα χρήματα αυτή καταβάλλει - και αντιστρόφως. Ο προϋπολογισμός της ΕΕ δεν αποσκοπεί στην αναδιανομή του πλούτου, αλλά εστιάζει στις ανάγκες των Ευρωπαίων πολιτών συνολικά.

Οικονομικές σχέσεις του Λουξεμβούργου με την ΕΕ το 2015:

  • Συνολικές δαπάνες της ΕΕ στο Λουξεμβούργο: 1,649 δισεκατομμύρια EUR
  • Συνολικές δαπάνες της ΕΕ ως ποσοστό του λουξεμβουργέζικου ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος (ΑΕΕ): 4,80 %
  • Συνολική συνεισφορά του Λουξεμβούργου στον προϋπολογισμό της ΕΕ: 0,350 δισεκατομμύρια EUR
  • Συνεισφορά του Λουξεμβούργου στον προϋπολογισμό της ΕΕ ως ποσοστό του ΑΕΕ της χώρας: 1,02 %

Περισσότερα στοιχεία σχετικά με τον προϋπολογισμό, τα έσοδα και τις δαπάνες της ΕΕ:

Έργα που χρηματοδοτεί η ΕΕ στο Λουξεμβούργο

Τα ποσά που συνεισφέρει το Λουξεμβούργο στον προϋπολογισμό της ΕΕ βοηθούν στη χρηματοδότηση προγραμμάτων και έργων σε όλες τις χώρες της ΕΕ - π.χ. οδοποιία, επιδότηση ερευνητών και προστασία του περιβάλλοντος.

Περισσότερα για τις χρηματοδοτήσεις που λαμβάνει το Λουξεμβούργο από την ΕΕ.

Πρακτικές πληροφορίες

Back to top