Den Europæiske Union

Luxembourg

Luxembourg

Oversigt

Det luxembourgske flag

Politisk system

Luxembourg er et parlamentarisk konstitutionelt monarki (storhertugdømme) med en regeringschef – premierministeren – og et statsoverhoved – storhertugen, som kun har formelle beføjelser. Det er regeringen, der har den udøvende magt. Der er parlamentsvalg hvert 5. år. Her vælges 60 medlemmer til parlamentets eneste kammer, deputeretkammeret, som har lovgivningsmagten. Landet er inddelt i 4 valgkredse, 12 administrative kantoner og 105 kommuner. 12 af kommunerne har bystatus – den største af disse er Luxembourg by. Luxembourg by er ét af de tre hovedsæder for EU-institutionerne. De øvrige to er Bruxelles og Strasbourg. Luxembourg har tre officielle sprog: fransk, tysk og luxembourgsk. De to første er officielle EU-sprog.

Beliggenhed på EU-kortet

Handel og økonomi

De vigtigste sektorer i den luxembourgske økonomi i 2018 var pengeinstitut- og finansvirksomhed og forsikring (26,5 %), engros- og detailsalg, transport og hotel- og restaurationsvirksomhed (18 %) samt offentlig forvaltning, forsvar, uddannelse og sundheds- og socialvæsen (16,7 %).

84 % af Luxembourgs eksport går til andre EU-lande (Tyskland: 27 %, Belgien: 15 % og Frankrig: 14 %), mens eksporten til lande uden for EU især går til USA (3 %) og Kina (2 %).

For importens vedkommende stammer 88 % fra andre EU-lande (Belgien: 35 %, Tyskland: 26 % og Frankrig: 11 %), mens importen fra lande uden for EU især kommer fra USA (4 %), Kina (2 %) og Japan (2 %).

Luxembourg i EU

Europa-Parlamentet

Europa-Parlamentet har 6 luxembourgske medlemmer. Find ud af, hvem parlamentsmedlemmerne er.

Europa-Parlamentets kontor i Luxembourg

EU-Rådet

I EU-Rådet mødes medlemslandenes ministre regelmæssigt for at vedtage EU-lovgivning og koordinere politikker. Rådsmøderne har jævnligt deltagelse af repræsentanter for den luxembourgske regering, afhængigt af det berørte politikområde.

Formandskabet for EU-Rådet

Rådet har ikke den samme person som fast formand (som det er tilfældet i Kommissionen og Parlamentet). I stedet ledes arbejdet af det land, der har EU-formandskabet. Det skifter hvert halve år.

I løbet af det halve år er det pågældende lands ministre formænd for Rådets møder og med til at bestemme dagsordenen på det enkelte politikområde. De fremmer også dialogen med de øvrige EU-institutioner.

Datoer for luxembourgske formandskaber:

Januar-juni 1960 | Januar-juni 1963 | Januar-juni 1966 | Januar-juni 1969 | Januar-juni 1972 | Januar-juni 1976 | Juli-december 1980 | Juli-december 1985 | Januar-juni 1991 | Juli-december 1997 | Januar-juni 2005 | Juli-december 2015

Formandskabet for EU-Rådet

Via dette link kommer du til det eksterne website forDet nuværende formandskab for Rådet.

Europa-Kommissionen

Luxembourg har udpeget Nicolas Schmit som kommissær i Europa-Kommissionen. Han er ansvarlig for beskæftigelse og sociale rettigheder.

Kommissionen er repræsenteret i de enkelte EU-lande af et nationalt kontor, en såkaldt "repræsentation".

Kommissionens repræsentation i Luxembourg

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

Luxembourg har 5 repræsentanter i Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg. Det er et rådgivende organ, der repræsenterer arbejdsgivere, arbejdstagere og andre interessenter. De høres om lovforslag for at få et bedre kendskab til de mulige konsekvenser for arbejdsforholdene og de sociale forhold i medlemslandene.

Det Europæiske Regionsudvalg

Luxembourg har 5 repræsentanter i Det Europæiske Regionsudvalg, som er EU's forsamling af regionale og lokale repræsentanter. Det er et rådgivende organ, som høres om lovforslag for at sikre, at de tager hensyn til den enkelte region i EU.

Den faste repræsentation ved EU

Luxembourg kommunikerer også med EU-institutionerne gennem sin faste repræsentation i Bruxelles. Den fungerer som luxembourgsk "EU-ambassade" og har til hovedopgave at sikre, at landets interesser og politikker forfølges så effektivt som muligt i EU.

Budgetter og finansiering

Hvor meget betaler og modtager Luxembourg?

Hvor meget hvert EU-land betaler til EU's budget, beregnes retfærdigt efter landets midler. Jo større et lands økonomi er, desto mere betaler det – og omvendt.
EU-budgettet har ikke til formål at omfordele velstand, men at fokusere på alle europæeres behov som helhed. 

Tal for 2018 for Luxembourg:

  • EU's samlede udgifter i Luxembourg: 2,008 milliarder euro
    (svarer til 4,86 % af Luxembourgs økonomi)
  • Samlet bidrag til EU's budget: 0,357 milliarder euro
    (svarer til 0,86 % af Luxembourgs økonomi)

Flere oplysninger om EU's budget, indtægter og udgifter:

EU-finansierede projekter i Luxembourg

De penge, som Luxembourg betaler til EU-budgettet, er med til at finansiere programmer og projekter i alle EU-lande – f.eks. anlæg af veje, støtte til forskere og miljøbeskyttelse.

Læs mere om, hvordan Luxembourg drager fordel af EU-finansiering.

Back to top