Evropská unie

Lucembursko

Přehled

Hlavní město: 

Lucemburk

Rozloha: 

2 586 km2

Počet obyvatel: 

576 249 (2016)

Podíl na celkovém počtu obyvatel EU: 

0,1 % (2016)

Hrubý domácí produkt (HDP): 

54,195 miliardy EUR (2016)

Úřední jazyk EU: 

francouzština, němčina

Politický systém: 

parlamentní konstituční monarchie

Počet křesel v Evropském parlamentu: 

6

Měna: 

 Euro. Členem eurozóny od 1. ledna 1999

Schengen area member: 

 Ano, součástí schengenského prostoru je od 26. března 1995.

Vstup do EU: 

1. ledna 1958

Předsednictví v Radě: 

Prostřednictvím následujícího odkazu budete přesměrováni na externí internetové stránkyaktuálním předsednictví Rady EU - Období lucemburského předsednictví

Lucemburské velkovévodství je vnitrozemská země hraničící s Belgií na západě, Francií na jihu a Německem na východě. Jde o jednu z nejmenších zemí Evropské unie, nicméně také nejbohatší – má nejvyšší příjem na obyvatele z celé Unie. Území Lucemburska je převážně zalesněné a tvoří jej většinou pahorkatiny. 

Nejdůležitějšími odvětvími lucemburského hospodářství byly v roce 2015 finančnictví a pojišťovnictví (28,4 %), velkoobchod a maloobchod, doprava, ubytovací a stravovací služby (16,6 %) a veřejná správa, obrana, vzdělávání, zdravotní a sociální péče (15,6 %).

Hlavními vývozními partnery Lucemburska jsou Německo, Francie a Belgie. Lucembursko dováží nejvíce z Belgie, Německa a Číny.

Lucembursko v EU

Evropský parlament

V Evropském parlamentu zasedá 6 lucemburských poslanců. Další informace o nich najdete zde.

Informační kancelář Evropského parlamentu v Lucembursku.

Rada EU

Na půdě Rady EU se pravidelně scházejí ministři z členských států. Přijímají právní předpisy EU a koordinují své politiky. Zasedání Rady se pravidelně účastní zástupci lucemburského státu (podle příslušné oblasti politiky).

Předsednictví Rady EU

Rada Evropské unie nemá jednoho stálého předsedu (jako například Komise nebo Evropský parlament). Její činnost řídí země, která v Radě zastává předsednictví. To rotuje každých 6 měsíců.

Během těchto 6 měsíců ministři dané země předsedají a pomáhají sestavovat pořad jednání Rady v jednotlivých oblastech politiky a usnadňují dialog s ostatními institucemi EU.

 

Období lucemburského předsednictví:

leden–červen 1960 | leden–červen 1963 | leden–červen 1966 | leden–červen 1969 | leden–červen 1972 | leden–červen 1976 | červenec–prosinec 1980 | červenec–prosinec 1985 | leden–červen 1991 | červenec–prosinec 1997 | leden–červen 2005 | červenec–prosinec 2015

Předsednictví Rady EU

Evropská komise

Lucembursko reprezentuje předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker.

Komise má v každé zemi EU místní kanceláře, nazývané „zastoupení“.
Zastoupení Komise v Lucembursku

Evropský hospodářský a sociální výbor

Lucembursko má v Evropském hospodářském a sociálním výboru 5 zástupců. Tento poradní orgán – zastupující zaměstnavatele, zaměstnance a ostatní zájmové skupiny – je konzultován ohledně navrhovaných právních předpisů, aby bylo možné si udělat lepší představu o možných změnách na pracovním trhu a v sociální situaci v členských státech.

Evropský výbor regionů

Lucembursko má 5 zástupců v Evropském výboru regionů, v němž zasedají regionální a místní zástupci. Tento poradní výbor konzultuje návrhy právních předpisů, aby bylo zaručeno, že tyto předpisy berou v úvahu hlediska všech regionů EU.

Stále zastoupení při EU

Lucembursko také s orgány a institucemi EU komunikuje prostřednictvím svého stálého zastoupení v Bruselu. Jeho hlavním úkolem (jakožto „velvyslanectví při EU“) je zajistit, aby lucemburské zájmy a politika byly v EU naplňovány co nejúčinněji.

Rozpočet a financování

Kolik prostředků Lucembursko poskytuje do rozpočtu EU a kolik z něj dostává?

Finanční příspěvky členských států do rozpočtu EU jsou rozděleny spravedlivě podle jejich možností. Čím větší má daná země ekonomiku, tím více přispívá a naopak. Cílem rozpočtu EU není přerozdělovat bohatství, ale využívat jej tak, aby sloužil potřebám Evropanů jako celku.

Finanční prostředky směřující z EU do Lucemburska a naopak (2015):

  • Výdaje EU v Lucembursku celkem: 1,649 miliardy EUR
  • Výdaje EU celkem jako % podíl lucemburského hrubého národního důchodu (HND): 4,80 %
  • Lucemburský příspěvek do rozpočtu EU celkem: 0,350 miliardy EUR
  • Lucemburský příspěvek do rozpočtu EU jako % lucemburského HND: 1,02 %

Další čísla týkající se rozpočtu, příjmů a výdajů EU:

Projekty z finančních prostředků EU realizované v Lucembursku

Příspěvek Lucemburska do rozpočtu EU pomáhá financovat programy a projekty ve všech zemích EU – např. výstavbu silnic, finanční podporu výzkumných pracovníků a ochranu životního prostředí.

Další informace o projektech realizovaných v Lucembursku a financovaných z prostředků EU.

Praktické informace

Back to top