Evropská unie

Lucemburk

Lucemburk

Přehled

vlajka Lucemburska

Politický systém

Lucemburské velkovévodství je parlamentní konstituční monarchie. Hlavou lucemburského státu je velkovévoda, který má pouze formální pravomoci. V čele lucemburské vlády, která je orgánem výkonné moci, stojí premiér. Každých 5 let se konají všeobecné volby, při nichž se do jednokomorového zákonodárného orgánu, Poslanecké sněmovny, volí 60 poslanců. Země je rozdělena do 4 volebních obvodů, 12 správních kantonů a 105 obcí. 12 obcí má status města, největším z nich je Lucemburk. Lucemburk je společně s Bruselem a Štrasburkem oficiálním sídlem orgánů Evropské unie. V Lucembursku jsou stanoveny tři úřední jazyky: francouzština, němčina a lucemburština. První dva jsou též úředními jazyky EU.

Poloha na mapě EU

Obchod a ekonomika

Nejdůležitějšími odvětvími lucemburského hospodářství byly v roce 2016 finančnictví a pojišťovnictví (27,2 %), velkoobchod a maloobchod, doprava, ubytovací a stravovací služby (17,1 %) a veřejná správa, obrana, vzdělávání, zdravotní a sociální péče (15,3 %).

V rámci obchodu se členskými zeměmi EU se realizuje 83 % lucemburského vývozu (23 % do Německa, 17 % do Belgie a 15 % do Francie). Mimo země EU směřují 3 % vývozu do Švýcarska, stejně jako do Spojených států.

Pokud jde o dovoz, 77 % pochází z členských států EU (z Belgie 29 %, z Německa 24 % a 10 % z Francie), zatímco z ostatních zemí 7 % pochází ze Spojených států a 6 % z Číny.

Lucembursko v EU

Evropský parlament

V Evropském parlamentu zasedá 6 lucemburských poslanců. Další informace o nich najdete zde.

Informační kancelář Evropského parlamentu v Lucembursku

Rada Evropské unie

Na půdě Rady EU se pravidelně scházejí ministři z členských států. Přijímají právní předpisy EU a koordinují své politiky. Zasedání Rady se pravidelně účastní zástupci lucemburského státu (podle příslušné oblasti politiky).

Předsednictví Rady EU

Rada Evropské unie nemá jednoho stálého předsedu (jako například Komise nebo Evropský parlament). Její činnost řídí země, která v Radě zastává předsednictví. To rotuje každých 6 měsíců.

Během těchto 6 měsíců ministři dané země předsedají a pomáhají sestavovat pořad jednání Rady v jednotlivých oblastech politiky a usnadňují dialog s ostatními institucemi EU.

Období lucemburského předsednictví:

leden–červen 1960 | leden–červen 1963 | leden–červen 1966 | leden–červen 1969 | leden–červen 1972 | leden–červen 1976 | červenec–prosinec 1980 | červenec–prosinec 1985 | leden–červen 1991 | červenec–prosinec 1997 | leden–červen 2005 | červenec–prosinec 2015

Předsednictví Rady EU

Prostřednictvím následujícího odkazu budete přesměrováni na externí internetové stránkyAktuálního předsednictví Rady EU.

Evropská komise

Lucembursko reprezentuje předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker.

Komise má v každé zemi EU místní kanceláře, nazývané zastoupení.

Zastoupení Komise v Lucembursku

Evropský hospodářský a sociální výbor

Lucembursko má v Evropském hospodářském a sociálním výboru 5 zástupců. Tento poradní orgán, který zastupuje zaměstnavatele, zaměstnance a ostatní zájmové skupiny, je konzultován ohledně navrhovaných právních předpisů, aby bylo možné si udělat lepší představu o možných změnách na pracovním trhu a v sociální situaci členských států.

Evropský výbor regionů

Lucembursko má 5 zástupců v Evropském výboru regionů, v němž zasedají místní a regionální zástupci. Tento poradní výbor konzultuje návrhy právních předpisů, aby bylo zaručeno, že tyto předpisy zohledňují hlediska všech regionů EU.

Stále zastoupení při EU

Lucembursko také s orgány a institucemi EU komunikuje prostřednictvím svého stálého zastoupení v Bruselu. Hlavním úkolem tohoto „velvyslanectví při EU“ je zajistit, aby lucemburské zájmy a politika byly v EU naplňovány co nejúčinněji.

Rozpočet a financování

Kolik prostředků Lucembursko poskytuje do rozpočtu EU a kolik z něj dostává?

Finanční příspěvky členských států do rozpočtu EU jsou rozděleny spravedlivě podle jejich možností. Čím větší má daná země ekonomiku, tím více přispívá a naopak. Cílem rozpočtu EU není přerozdělovat bohatství, ale využívat jej tak, aby sloužil potřebám Evropanů jako celku.

Finanční prostředky směřující z EU do Lucemburska a naopak (2017):

  • výdaje EU v Lucembursku celkem: 1,827 miliardy
  • výdaje EU celkem jako % podíl lucemburského hrubého národního důchodu (HND): 4,97 %
  • lucemburský příspěvek do rozpočtu EU celkem: 0,307 miliardy
  • lucemburský příspěvek do rozpočtu EU jako % podíl lucemburského HND: 0,84 %

Další čísla týkající se rozpočtu, příjmů a výdajů EU:

Projekty realizované v Lucembursku za finančního přispění EU

Příspěvek Lucemburska do rozpočtu EU pomáhá financovat programy a projekty ve všech zemích EU – např. výstavbu silnic, finanční podporu výzkumných pracovníků a ochranu životního prostředí.

Další informace o tom, jak Lucembursko čerpá finanční prostředky EU

Back to top