Европейски съюз

Люксембург

Люксембург

Преглед

Знаме на Люксембург

Политическа система

Великото херцогство Люксембург е парламентарна конституционна монархия с ръководител на правителството — министър-председателят — и държавен глава — великият херцог, който има само формални правомощия. Правителството упражнява изпълнителната власт. Общите избори се провеждат на всеки 5 години. Избират се 60 членове на еднокамарния законодателен орган — Камарата на депутатите. Страната е разделена на 4 избирателни района, 12 административни кантона и 105 общини. 12 от тези общини имат статут на градове, като най-голямата от тях е град Люксембург. Град Люксембург, заедно с Брюксел и Страсбург, е едно от трите официални седалища на европейските институции. В Люксембург има три официални езика: френски, немски и люксембургски. Първите два са официални езици на ЕС.

Местоположение на картата на ЕС

Търговия и икономика

Най-важните сектори на люксембургската икономика през 2018 г. са били финансовите и застрахователните дейности (26,5 %), търговията на едро и дребно, транспортът, хотелиерството и ресторантьорството (18 %) и публичната администрация, отбраната, образованието, здравеопазването и социалната дейност (16,7 %).

Търговията в рамките на ЕС представлява 84 % от износа на Люксембург (Германия — 27 %, Белгия — 15 % и Франция — 14 %), а в търговията извън ЕС най-голям е износът за САЩ (3 %) и Китай (2 %).

88 % от вноса е от страните от ЕС (Белгия — 35 %, Германия — 26 % и Франция — 11 %), а що се отнася до страните извън ЕС — 4 % от вноса е от САЩ, а по 2 % се падат на Китай и Япония.

Люксембург в ЕС

Европейски парламент

В Европейския парламент има 6 членове от Люксембург. Научете кои са тези евродепутати.

Информационно бюро на Европейския парламент в Люксембург

Съвет на ЕС

В Съвета на ЕС министри от страните от ЕС заседават редовно, за да приемат закони на ЕС и да координират политики. На заседанията на Съвета редовно присъстват представители на люксембургското правителство в зависимост от областта на политиката, която се обсъжда.

Председателство на Съвета на ЕС

За разлика от Комисията или Парламента Съветът на ЕС няма един-единствен постоянен председател. Работата му се ръководи от страната, която председателства Съвета в съответния момент. Тя се сменя на ротационен принцип на всеки 6 месеца.

През тези 6 месеца министрите от правителството на тази страна председателстват и помагат за определяне на дневния ред на заседанията на Съвета във всяка област на политиката. Те също така подпомагат диалога с другите институции на ЕС.

Дати на люксембургските председателства:

януари — юни 1960 г. | януари — юни 1963 г. | януари — юни 1966 г. | януари — юни 1969 г. | януари — юни 1972 г. | януари — юни 1976 г. | юли — декември 1980 г. | юли — декември 1985 г. | януари — юни 1991 г. | юли — декември 1997 г. | януари — юни 2005 г. | юли — декември 2015 г.

Председателство на Съвета на ЕС

Следната връзка пренасочва към външен уебсайтHастоящото председателство на Съвета на ЕС

Европейска комисия

Предложеният от Люксембург комисар в Европейската комисия е Никола Шмит, който отговаря за работните места и социалните права.

Комисията има местна служба във всяка страна от ЕС, наречена „представителство“.

Представителство на Комисията в Люксембург

Европейски икономически и социален комитет

Люксембург има 5 представители в Европейския икономически и социален комитет. Този консултативен орган, представляващ работодателите, работниците и други групи по интереси, изготвя становища по предложения за закони, за да даде по-добра представа за евентуалните промени в трудовата и социалната сфера в държавите членки.

Европейски комитет на регионите

Люксембург има 5 представители в Европейския комитет на регионите, асамблеята на представителите на регионалните и местните власти в ЕС. Този консултативен орган изготвя становища по предложения за закони, за да се гарантира, че в тях се взема предвид гледната точка на всеки регион от ЕС.

Постоянно представителство към ЕС

Люксембург поддържа връзка с институциите на ЕС и чрез своето постоянно представителство в Брюксел. То изпълнява ролята на „посолство на Люксембург в ЕС“ и основната му задача е да гарантира, че интересите и политиките на страната се следват възможно най-ефективно на равнище ЕС.

Бюджет и финансиране

Колко средства внася и получава Люксембург?

Вноската на всяка страна от ЕС в бюджета на Съюза се определя по справедлив начин, в зависимост от нейните средства. Колкото по-голяма е икономиката на една страна, толкова по-голяма е нейната вноска, и обратното.
Чрез своя бюджет ЕС не се стреми да преразпределя богатството, а да се съсредоточи върху нуждите на всички европейци като цяло. 

Данни от 2018 г. за Люксембург:

Общ размер на предоставените от ЕС средства — 2,008 млрд. евро
(равняват се на 4,86 % от люксембургската икономика)
Обща вноска в бюджета на ЕС — 0,357 млрд. евро
(равнява се на 0,86 % от люксембургската икономика)

Повече данни за бюджета, приходите и разходите на ЕС:

Финансирани от ЕС проекти в Люксембург

Средствата, които Люксембург внася в бюджета на ЕС, помагат за финансиране на програми и проекти във всички страни от ЕС, като например изграждане на пътища, субсидиране на изследователи и опазване на околната среда.

Научете повече за това как Люксембург се възползва от финансирането от ЕС.

Back to top