Európska únia

Litva

Litva

Prehľad

Vlajka Litvy

Politický systém

Litva je parlamentná republika s predsedom vlády – premiérom a hlavou štátu – prezidentom, ktorý menuje premiéra. Parlament je jednokomorový zákonodarný orgán. Krajina je rozdelená na 60 obcí s priamo volenými primátormi a starostami.

Umiestnenie na mape EÚ

Obchod a hospodárstvo

Najdôležitejšími sektormi hospodárstva Litvy v roku 2018 boli veľkoobchod a maloobchod, doprava, ubytovacie a stravovacie služby (32,2 %), priemysel (21,9 %) a verejná správa, obrana, vzdelávanie, zdravotníctvo a sociálna pomoc (14,3 %).

Do krajín EÚ smeruje 59 % litovského vývozu (Lotyšsko 10 %, Poľsko 8 % a Nemecko 7 %). Z krajín mimo EÚ smeruje 14 % vývozu do Ruska a 5 % do Spojených štátov.

Pokiaľ ide o dovoz, 69 % pochádza z členských štátov EÚ (z Nemecka 12 %, Poľska 11 % a Lotyšska 7 %). Z krajín mimo EÚ 15 % dovozu pochádza z Ruska a 3 % z Číny.

Litva v EÚ

Európsky parlament

Litva má v Európskom parlamente 11 poslancov. Poslanci EP za Litvu.

Kancelária Európskeho parlamentu v Litve

Rada EÚ

V Rade Európskej únie sa pravidelne stretávajú národní ministri, aby prijímali právne predpisy a koordinovali politiky EÚ. Na zasadnutiach Rady sa pravidelne zúčastňujú zástupcovia litovskej vlády v závislosti od prerokúvanej oblasti politiky.

Predsedníctvo Rady EÚ

Rada EÚ nemá stáleho predsedu v podobe jednej osoby (ako napr. Komisia alebo Parlament). Naopak, jej činnosť riadi krajina, ktorá práve predsedá celej Únii. Predsedníctvo Rady EÚ sa mení každých 6 mesiacov.

Počas týchto 6 mesiacov ministri tejto vlády predsedajú zasadnutiam Rady a určujú ich program v každej oblasti politiky a podporujú dialóg s ostatnými inštitúciami EÚ.

Dátumy predsedníctiev Litvy:

júl až december 2013

Predsedníctvo Rady EÚ

Tento odkaz vás presmeruje na externé webové sídloSúčasné predsedníctvo Rady EÚ

Európska komisia

Litovským komisárom v Európskej komisii je Virginijus Sinkevičius, ktorý je zodpovedný za životné prostredie, oceány a rybárstvo.

Komisia je v každej krajine EÚ zastúpená prostredníctvom miestnej kancelárie, nazývanej „zastúpenie“.

Zastúpenie Komisie v Litve

Európsky hospodársky a sociálny výbor

Litva má v Európskom hospodárskom a sociálnom výbore 9 zástupcov. S týmto poradným orgánom, ktorý zastupuje zamestnávateľov, zamestnancov a iné záujmové skupiny, sa konzultujú návrhy právnych predpisov s cieľom získať lepší prehľad o možných zmenách v oblasti pracovnej a sociálnej situácie v členských štátoch.

Európsky výbor regiónov

Litva má v Európskom výbore regiónov 9 zástupcov. Európsky výbor regiónov združuje regionálnych a miestnych zástupcov. S týmto poradným orgánom sa konzultujú návrhy právnych predpisov s cieľom zabezpečiť, aby sa v týchto predpisoch zohľadňovali perspektívy každého regiónu EÚ.

Stále zastúpenie pri EÚ

Litva komunikuje s inštitúciami EÚ aj prostredníctvom svojho stáleho zastúpenia v Bruseli. Jeho hlavnou úlohou ako „veľvyslanectva Litvy pri EÚ“ je zabezpečiť, aby sa záujmy a politiky krajiny čo najúčinnejšie presadzovali v EÚ.

Rozpočet a financovanie

Koľko prispieva Litva do rozpočtu EÚ a koľko z neho dostáva?

Finančné príspevky členských krajín do rozpočtu EÚ sú rozdelené spravodlivo podľa ich možností. Čím väčšie je hospodárstvo vašej krajiny, tým viac krajina prispieva, a naopak.
Účelom rozpočtu EÚ nie je prerozdeľovať bohatstvo, ale využívať ho tak, aby slúžil potrebám Európanov ako celku.

Údaje za Litvu za rok 2018:

  • Celkové výdavky EÚ v Litve – 2,071 mld. EUR
    (čo zodpovedá 4,80 % litovského hospodárstva)
  • Celkový príspevok do rozpočtu EÚ – 0,356 mld. EUR
    (čo zodpovedá 0,83 % litovského hospodárstva)

Ďalšie údaje o rozpočte, príjmoch a výdavkoch EÚ:

Projekty s finančnou podporou EÚ v Litve

Finančné prostriedky vyplatené do rozpočtu EÚ zo strany Litvy pomáhajú financovať programy a projekty vo všetkých krajinách EÚ, ako napríklad budovanie ciest, dotovanie výskumných pracovníkov a ochranu životného prostredia.

Viac informácií o tom, ako Litva využíva finančné prostriedky EÚ.

Back to top