Európska únia

Litva

Prehľad

Vlajka Litvy

Politický systém

Litva je parlamentná republika s predsedom vlády – premiérom a hlavou štátu – prezidentom, ktorý menuje premiéra. Parlament je jednokomorový zákonodarný orgán. Krajina je rozdelená na 60 obcí s priamo volenými primátormi a starostami.

Umiestnenie na mape EÚ

Obchod a hospodárstvo

Najdôležitejšími sektormi hospodárstva Litvy v roku 2016 boli veľkoobchod a maloobchod, doprava, ubytovacie a stravovacie služby (32,2 %), priemysel (22,1 %) a verejná správa, obrana, vzdelávanie, zdravotníctvo a sociálna pomoc (14,5 %).

Do krajín EÚ smeruje 61 % litovského vývozu (Lotyšsko 10 %, Poľsko 9 % a Nemecko 8 %). Z krajín mimo EÚ smeruje 13 % vývozu do Ruska a 5 % do Spojených štátov.

Pokiaľ ide o dovoz, 70 % pochádza z členských štátov EÚ (z Nemecka 12 %, Poľska 11 % a Lotyšska 8 %). Z krajín mimo EÚ 14 % dovozu pochádza z Ruska a 3 % z Číny.

Litva v EÚ

Európsky parlament

Litva má v Európskom parlamente 11 poslancov. Poslanci EP za Litvu.

Kancelária Európskeho parlamentu v Litve

Rada EÚ

V Rade Európskej únie sa pravidelne stretávajú národní ministri, aby prijímali právne predpisy a koordinovali politiky EÚ. Na zasadnutiach Rady sa pravidelne zúčastňujú zástupcovia litovskej vlády v závislosti od prerokúvanej oblasti politiky.

Predsedníctvo Rady EÚ

Rada EÚ nemá stáleho predsedu v podobe jednej osoby (ako napr. Komisia alebo Parlament). Naopak, jej činnosť riadi krajina, ktorá práve predsedá celej Únii. Predsedníctvo Rady EÚ sa mení každých 6 mesiacov.

Počas týchto 6 mesiacov ministri tejto vlády predsedajú zasadnutiam Rady a určujú ich program v každej oblasti politiky a podporujú dialóg s ostatnými inštitúciami EÚ.

Dátumy predsedníctiev Litvy:

júl až december 2013

Predsedníctvo Rady EÚ

Tento odkaz vás presmeruje na externé webové sídloSúčasné predsedníctvo Rady EÚ

Európska komisia

Komisárom nominovaným za Litvu do Európskej komisie je Vytenis Andriukaitis, ktorý je zodpovedný za zdravie a bezpečnosť potravín.

Komisia je v každej krajine EÚ zastúpená prostredníctvom miestnej kancelárie, nazývanej „zastúpenie“.

Zastúpenie Komisie v Litve

Európsky hospodársky a sociálny výbor

Litva má v Európskom hospodárskom a sociálnom výbore 9 zástupcov. S týmto poradným orgánom, ktorý zastupuje zamestnávateľov, zamestnancov a iné záujmové skupiny, sa konzultujú návrhy právnych predpisov s cieľom získať lepší prehľad o možných zmenách v oblasti pracovnej a sociálnej situácie v členských štátoch.

Európsky výbor regiónov

Litva má v Európskom výbore regiónov 9 zástupcov. Európsky výbor regiónov združuje regionálnych a miestnych zástupcov. S týmto poradným orgánom sa konzultujú návrhy právnych predpisov s cieľom zabezpečiť, aby sa v týchto predpisoch zohľadňovali perspektívy každého regiónu EÚ.

Stále zastúpenie pri EÚ

Litva komunikuje s inštitúciami EÚ aj prostredníctvom svojho stáleho zastúpenia v Bruseli. Jeho hlavnou úlohou ako „veľvyslanectva Litvy pri EÚ“ je zabezpečiť, aby sa záujmy a politiky krajiny čo najúčinnejšie presadzovali v EÚ.

Rozpočet a financovanie

Aké sú príspevky a príjmy Litvy, pokiaľ ide o rozpočet EÚ?

Finančné príspevky členských štátov do rozpočtu EÚ boli spravodlivo rozdelené podľa ich možností. Čím väčšie je hospodárstvo vašej krajiny, tým viac krajina prispieva, a naopak. Rozpočet EÚ sa nezameriava na prerozdelenie bohatstva, ale skôr na potreby všetkých Európanov ako celku.

Prehľad finančných vzťahov Litvy s EÚ v roku 2017:

  • Celkové výdavky EÚ v Litve: 1,575 mld. EUR
  • Celkové výdavky EÚ ako % litovského hrubého národného dôchodku (HND): 3,90 %
  • Celkový príspevok Litvy do rozpočtu EÚ:  0,274 mld. EUR
  • Príspevok Litvy do rozpočtu EÚ ako % jeho HND: 0,68 %

Viac číselných údajov o rozpočte, príjmoch a výdavkoch EÚ:

Projekty s finančnou podporou EÚ v Litve

Finančné prostriedky vyplatené do rozpočtu EÚ zo strany Litvy pomáhajú financovať programy a projekty vo všetkých krajinách EÚ, ako napríklad budovanie ciest, dotovanie výskumných pracovníkov a ochranu životného prostredia.

Viac informácií o tom, ako Litva využíva finančné prostriedky EÚ.

Back to top