Európska únia

Litva

Prehľad

Hlavné mesto: 

Vilnius

Rozloha: 

65 286 km2

Obyvateľstvo: 

2 888 558 (2016)

Obyvateľstvo ako % z celkového počtu obyvateľov EÚ: 

0,6 % (2016)

Hrubý domáci produkt (HDP): 

38,637 miliardy EUR (2016)

Úradné jazyky EÚ: 

litovčina

Politický systém: 

 parlamentná republika

Počet poslancov v Európskom parlamente: 

11

Mena: 

Euro. Členom eurozóny od 1. januára 2015

Schengen area member: 

 Áno, štát schengenského priestoru od 21. decembra 2007.

Členstvo v EÚ od: 

1. mája 2004

Predsedníctvo Rady: 

Tento odkaz vás presmeruje na externú webovú lokalitusúčasnom predsedníctve Rady EÚ - Dátumy predsedníctiev Litvy

Litva je najjužnejším a zároveň najväčším a najľudnatejším z troch baltských štátov. Zväčša rovinatý terén dopĺňa niekoľko vyvýšenín na západe a východe krajiny. Zmiešané lesy pokrývajú asi 30 % územia krajiny. 

Najdôležitejšími sektormi hospodárstva Litvy v roku 2015 boli veľkoobchod a maloobchod, doprava, ubytovacie a stravovacie služby (32,5 %), priemysel (22,6 %) a verejná správa, obrana, vzdelávanie, zdravotníctvo a sociálna pomoc (14,3 %).

Hlavnými vývoznými partnermi Litvy sú Rusko, Lotyšsko a Poľsko, zatiaľ čo jeho hlavnými dovoznými partnermi sú Rusko, Nemecko a Poľsko.

Litva v EÚ

Európsky parlament

Litva má v Európskom parlamente 11 poslancov. Poslanci EP za Litvu.

Kancelária Európskeho parlamentu v Litve

Rada EÚ

V Rade Európskej únie sa pravidelne stretávajú národní ministri, aby prijímali právne predpisy a koordinovali politiky EÚ. Na zasadnutiach Rady sa pravidelne zúčastňujú zástupcovia litovskej vlády v závislosti od prerokúvanej oblasti politiky.

Predsedníctvo Rady EÚ

Rada EÚ nemá stáleho predsedu v podobe jednej osoby (ako napr. Komisia alebo Parlament). Naopak, jej činnosť riadi krajina, ktorá práve predsedá celej Únii. Predsedníctvo Rady EÚ sa mení každých 6 mesiacov.

Počas týchto 6 mesiacov ministri tejto vlády predsedajú zasadnutiam Rady a určujú ich program v každej oblasti politiky a podporujú dialóg s ostatnými inštitúciami EÚ.

Dátumy predsedníctiev Litvy:

júl až december 2013

Predsedníctvo Rady EÚ.

Európska komisia

Komisárom nominovaným za Litvu do Európskej komisie je Vytenis Andriukaitis, ktorý je zodpovedný za zdravie a bezpečnosť potravín.

Komisia je v každej krajine EÚ zastúpená prostredníctvom miestnej kancelárie, nazývanej „zastúpenie“.

Zastúpenie Komisie v Litve

Európsky hospodársky a sociálny výbor

Litva má v Európskom hospodárskom a sociálnom výbore 9 zástupcov. S týmto poradným orgánom, ktorý zastupuje zamestnávateľov, zamestnancov a iné záujmové skupiny, sa konzultujú návrhy právnych predpisov s cieľom získať lepší prehľad o možných zmenách v oblasti pracovnej a sociálnej situácie v členských štátoch.

Európsky výbor regiónov

Litva má v Európskom výbore regiónov 9 zástupcov. Európsky výbor regiónov združuje regionálnych a miestnych zástupcov. S týmto poradným orgánom sa konzultujú návrhy právnych predpisov s cieľom zabezpečiť, aby sa v týchto predpisoch zohľadňovali perspektívy každého regiónu EÚ.

Stále zastúpenie pri EÚ

Aj Litva komunikuje s inštitúciami EÚ prostredníctvom svojho stáleho zastúpenia v Bruseli. Jeho hlavnou úlohou ako „veľvyslanectva Litvy pri EÚ“ je zabezpečiť, aby sa záujmy a politiky krajiny čo najúčinnejšie presadzovali v EÚ.

Rozpočet a financovanie

Aké sú príspevky a príjmy Litvy, pokiaľ ide o rozpočet EÚ?

Finančné príspevky členských štátov do rozpočtu EÚ boli spravodlivo rozdelené podľa ich možností. Čím väčšie je hospodárstvo vašej krajiny, tým viac prispieva, a naopak. Rozpočet EÚ sa nezameriava na prerozdelenie bohatstva, ale skôr na potreby všetkých Európanov ako celku.

Prehľad finančných vzťahov Litvy s EÚ v roku 2015:

  • Celkové výdavky EÚ v Litve – 0,877 mld. EUR
  • Celkové výdavky EÚ ako % litovského hrubého národného dôchodku (HND) – 2,45 %
  • Celkový príspevok Litvy do rozpočtu EÚ – 0,316 mld. EUR
  • Príspevok Litvy do rozpočtu EÚ ako % jej HND – 0,88 %

Viac číselných údajov o rozpočte, príjmoch a výdavkoch EÚ:

Projekty s finančnou podporou EÚ v Litve

Finančné prostriedky vyplatené do rozpočtu EÚ zo strany Litvy pomáhajú financovať programy a projekty vo všetkých krajinách EÚ, ako napríklad budovanie ciest, dotovanie výskumných pracovníkov a ochranu životného prostredia.

Viac informácií o tom, ako Litva využíva finančné prostriedky EÚ.

Praktické informácie o Litve

Back to top