Unia Europejska

Litwa

Informacje ogólne

Flaga Litwy

Ustrój polityczny

Litwa jest republiką parlamentarną. Szefem rządu jest premier, a głową państwa − prezydent, który powołuje premiera. Parlament jest jednoizbowym ciałem ustawodawczym. Litwa dzieli się na 60 gmin, których burmistrzowie są wybierani w wyborach bezpośrednich.

Litwa na mapie UE

Handel i gospodarka

Do najważniejszych sektorów litewskiej gospodarki w 2016 r. należały: handel hurtowy i detaliczny, transport, usługi związane z zakwaterowaniem i usługi gastronomiczne (32,2%), przemysł (22,1%) oraz działalność związana z administracją publiczną, obronnością, edukacją, ochroną zdrowia i pracą społeczną (14,5%).

Handel z innymi krajami UE stanowi 61% litewskiego eksportu (10% na Łotwę, 9% do Polski i 8% do Niemiec). Eksport do Rosji wynosi 13%, a do Stanów Zjednoczonych – 5%.

Jeśli chodzi o import, 70% pochodzi z państw członkowskich UE (12% z Niemiec, 11 % z Polski i 8% z Łotwy). Import z Rosji wynosi 14%, a z Chin − 3%.

Litwa w UE

Parlament Europejski

W Parlamencie Europejskim zasiada 11 posłów z Litwy. Więcej informacji o litewskich eurodeputowanych

Biuro Parlamentu Europejskiego na Litwie

Rada UE

Ministrowie rządów państw UE, zgromadzeni w Radzie UE, na regularnych spotkaniach przyjmują nowe przepisy i koordynują działania polityczne. W zależności od tematyki posiedzenia w spotkaniach uczestniczą różni przedstawiciele litewskiego rządu.

Przewodnictwo w Radzie UE

Rada UE nie ma stałego przewodniczącego (w przeciwieństwie do Komisji lub Parlamentu Europejskiego). Jej pracami kieruje kraj sprawujący prezydencję w Radzie, który zmienia się na zasadzie rotacji co sześć miesięcy.

W trakcie tych sześciu miesięcy ministrowie z tego kraju przewodniczą obradom dotyczącym poszczególnych obszarów polityki oraz pomagają w ustalaniu ich porządku, a także dbają o to, aby dialog z innymi instytucjami UE przebiegał sprawnie.

Daty litewskiej prezydencji:

lipiec–grudzień 2013 r.

Przewodnictwo w Radzie UE

Następujący link przekierowuje na zewnętrzną stronę internetowąAktualne przewodnictwo w Radzie UE

Komisja Europejska

Litewskim komisarzem w Komisji Europejskiej jest Vytenis Andriukaitis, który odpowiada za zdrowie i bezpieczeństwo żywności.

We wszystkich krajach UE Komisję reprezentują jej lokalne biura nazywane przedstawicielstwami.

Przedstawicielstwo Komisji na Litwie

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

Litwa ma 9 przedstawicieli w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym. Ten organ doradczy – reprezentujący pracodawców, pracowników i inne grupy interesu – przedstawia opinie na temat proponowanych przepisów. Dzięki temu wszystkie zainteresowane strony mogą zyskać lepsze wyobrażenie co do ewentualnych skutków tych przepisów dla rynku pracy i sytuacji społecznej w państwach członkowskich.

Europejski Komitet Regionów

Litwa ma 9 przedstawicieli w Europejskim Komitecie Regionów, który jest zgromadzeniem przedstawicieli samorządów lokalnych i regionalnych w UE. Ten organ opiniodawczy doradza w sprawie proponowanych przepisów, aby zagwarantować, że będą one uwzględniały punkt widzenia wszystkich regionów UE.

Stałe Przedstawicielstwo przy UE

Litwa utrzymuje stały kontakt z instytucjami UE również za pośrednictwem swojego Stałego Przedstawicielstwa w Brukseli. Jest to swego rodzaju ambasada Litwy przy UE, której głównym zadaniem jest dbanie o to, by interesy kraju i jego polityka były w UE jak najskuteczniej realizowane.

Budżet i wsparcie finansowe

Ile Litwa wpłaca do budżetu UE i ile z niego otrzymuje?

Wkład finansowy państw członkowskich do budżetu jest określany sprawiedliwie, czyli stosownie do możliwości danego kraju. Im większa gospodarka, tym większy wkład do budżetu – i na odwrót. Celem budżetu UE nie jest redystrybucja dochodów, ale skoncentrowanie się na wspólnych potrzebach wszystkich Europejczyków.

Litwa a budżet UE w 2017 r.:

  • Łączne wydatki UE na Litwie: 1,575 mld euro
  • Łączne wydatki UE jako procent litewskiego dochodu narodowego brutto (DNB) 3,90%
  • Łączny wkład Litwy do budżetu UE: 0,274 mld euro
  • Wkład Litwy do budżetu UE jako procent litewskiego DNB: 0,68%

Więcej danych na temat budżetu UE, dochodów i wydatków:

Projekty finansowane przez UE na Litwie

Kwoty wpłacone do budżetu UE przez Litwę wspierają finansowanie programów i projektów – takich jak budowa dróg, stypendia dla naukowców i ochrona środowiska – we wszystkich krajach UE.

Zobacz, jak Litwa się zmienia dzięki unijnym funduszom.

Back to top