Unia Europejska

Litwa

Litwa

Informacje ogólne

Flaga Litwy

Ustrój polityczny

Litwa jest republiką parlamentarną. Szefem rządu jest premier, a głową państwa − prezydent, który powołuje premiera. Parlament jest jednoizbowym ciałem ustawodawczym. Litwa dzieli się na 60 gmin, których burmistrzowie są wybierani w wyborach bezpośrednich.

Litwa na mapie UE

Handel i gospodarka

Do najważniejszych sektorów litewskiej gospodarki w 2018 r. należały: handel hurtowy i detaliczny, transport, usługi związane z zakwaterowaniem i usługi gastronomiczne (32,2%), przemysł (21,9%) oraz działalność związana z administracją publiczną, obronnością, edukacją, ochroną zdrowia i pracą społeczną (14,3%).

Handel z innymi krajami UE stanowi 59% litewskiego eksportu (10% na Łotwę, 8% do Polski i 7% do Niemiec). Eksport do Rosji wynosi 14%, a do Stanów Zjednoczonych – 5%.

Jeśli chodzi o import, 69% pochodzi z państw członkowskich UE (12% z Niemiec, 11% z Polski i 7% z Łotwy). Import z Rosji wynosi 15%, a z Chin 3%.

Litwa w UE

Parlament Europejski

W Parlamencie Europejskim zasiada 11 posłów z Litwy. Więcej informacji o litewskich eurodeputowanych

Biuro Parlamentu Europejskiego na Litwie

Rada UE

Ministrowie rządów państw UE, zgromadzeni w Radzie UE, na regularnych spotkaniach przyjmują nowe przepisy i koordynują działania polityczne. W zależności od tematyki posiedzenia w spotkaniach uczestniczą różni przedstawiciele litewskiego rządu.

Przewodnictwo w Radzie UE

Rada UE nie ma stałego przewodniczącego (w przeciwieństwie do Komisji lub Parlamentu Europejskiego). Jej pracami kieruje kraj sprawujący prezydencję w Radzie, który zmienia się na zasadzie rotacji co sześć miesięcy.

W trakcie tych sześciu miesięcy ministrowie z tego kraju przewodniczą obradom dotyczącym poszczególnych obszarów polityki oraz pomagają w ustalaniu ich porządku, a także dbają o to, aby dialog z innymi instytucjami UE przebiegał sprawnie.

Daty litewskiej prezydencji:

lipiec–grudzień 2013 r.

Przewodnictwo w Radzie UE

Następujący link przekierowuje na zewnętrzną stronę internetowąAktualne przewodnictwo w Radzie UE

Komisja Europejska

Litewskim komisarzem w Komisji Europejskiej jest Virginijus Sinkevičius, który odpowiada za środowisko, oceany i rybołówstwo.

We wszystkich krajach UE Komisję reprezentują jej lokalne biura nazywane przedstawicielstwami.

Przedstawicielstwo Komisji na Litwie

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

Litwa ma 9 przedstawicieli w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym. Ten organ doradczy – reprezentujący pracodawców, pracowników i inne grupy interesu – przedstawia opinie na temat proponowanych przepisów. Dzięki temu wszystkie zainteresowane strony mogą zyskać lepsze wyobrażenie co do ewentualnych skutków tych przepisów dla rynku pracy i sytuacji społecznej w państwach członkowskich.

Europejski Komitet Regionów

Litwa ma 9 przedstawicieli w Europejskim Komitecie Regionów, który jest zgromadzeniem przedstawicieli samorządów lokalnych i regionalnych w UE. Ten organ opiniodawczy doradza w sprawie proponowanych przepisów, aby zagwarantować, że będą one uwzględniały punkt widzenia wszystkich regionów UE.

Stałe Przedstawicielstwo przy UE

Litwa utrzymuje stały kontakt z instytucjami UE również za pośrednictwem swojego Stałego Przedstawicielstwa w Brukseli. Jest to swego rodzaju ambasada Litwy przy UE, której głównym zadaniem jest dbanie o to, by interesy kraju i jego polityka były w UE jak najskuteczniej realizowane.

Budżet i wsparcie finansowe

Ile wpłaca Litwa, a ile otrzymuje?

Wysokość wpłaty do budżetu UE dla każdego kraju UE oblicza się sprawiedliwie, z uwzględnieniem możliwości danego kraju. Im większa gospodarka, tym większy wkład do budżetu – i na odwrót.
Celem budżetu UE nie jest redystrybucja dochodów, ale skoncentrowanie się na wspólnych potrzebach wszystkich Europejczyków. 

Dane liczbowe za 2018 r. dla Litwy:

  • Łączne wydatki UE na Litwie – 2,071 mld euro
    (co odpowiada 4,80 proc. gospodarki Litwy)
  • Łączny wkład do budżetu UE – 0,356 mld euro
    (co odpowiada 0,83 proc. gospodarki Litwy)

Więcej danych na temat budżetu UE, dochodów i wydatków:

Projekty finansowane przez UE na Litwie

Kwoty wpłacone do budżetu UE przez Litwę wspierają finansowanie programów i projektów – takich jak budowa dróg, stypendia dla naukowców i ochrona środowiska – we wszystkich krajach UE.

Zobacz, jak Litwa się zmienia dzięki unijnym funduszom.

Back to top