Unia Europejska

Litwa

Informacje ogólne

Stolica: 

Wilno

Powierzchnia: 

65 286 km2

Ludność państwa: 

2 888 558 (2016 r.)

Odsetek ludności UE: 

0,6 % (2016 r.)

Produkt krajowy brutto (PKB): 

38,637 miliardów EUR (2016 r.)

Język urzędowy: 

litewski

Ustrój polityczny: 

republika parlamentarna

Liczba posłów w Parlamencie Europejskim: 

11

Waluta: 

Euro. Członek strefy euro od 1 stycznia 2015 r.

Schengen area member: 

 Tak. Litwa jest członkiem strefy Schengen od 21 grudnia 2007 r.

W UE od: 

1 maja 2004 r.

Przewodnictwo w Radzie: 

Poniższy link przekierowuje na zewnętrzną stronę internetową.aktualnym przewodnictwie w Radzie UE - Daty litewskiej prezydencji

Litwa jest największym i najbardziej wysuniętym na południe spośród trzech krajów bałtyckich. Jest również najbardziej zaludnionym krajem bałtyckim. Litwa jest krajem w przeważającej mierze nizinnym, z wyjątkiem wzgórz w zachodniej części kraju oraz wyżyn na wschodzie. Ponad 30 % powierzchni kraju pokrywają lasy. 

Do najważniejszych sektorów litewskiej gospodarki w 2015 r. należały: handel hurtowy i detaliczny, transport, usługi związane z zakwaterowaniem i usługi gastronomiczne (32,5 %), przemysł (22,6 %) oraz działalność związana z administracją publiczną, obronnością, edukacją, ochroną zdrowia i pracą społeczną (14,3 %).

Główne rynki eksportowe dla litewskiej gospodarki to Rosja, Łotwa i Polska, a importowe – Rosja, Niemcy i Polska.

Litwa w UE

Parlament Europejski

W Parlamencie Europejskim zasiada 11 posłów z Litwy. Więcej informacji o litewskich eurodeputowanych

Biuro Parlamentu Europejskiego na Litwie

Rada UE

Ministrowie rządów państw UE, zgromadzeni w Radzie UE, na regularnych spotkaniach przyjmują nowe przepisy i koordynują działania polityczne. W zależności od tematyki posiedzenia, w spotkaniach uczestniczą różni przedstawiciele litewskiego rządu.

Przewodnictwo w Radzie UE

Rada UE nie ma stałego przewodniczącego (w przeciwieństwie do Komisji lub Parlamentu Europejskiego). Jej pracami kieruje kraj sprawujący akurat prezydencję w Radzie, który zmienia się na zasadzie rotacji co sześć miesięcy.

W trakcie tych sześciu miesięcy ministrowie z tego kraju przewodniczą obradom dotyczącym poszczególnych obszarów polityki oraz pomagają w ustalaniu ich porządku, a także dbają o to, aby dialog z innymi instytucjami UE przebiegał sprawnie.

Daty litewskiej prezydencji:

lipiec–grudzień 2013 r.

Przewodnictwo w Radzie UE

Komisja Europejska

Litewskim komisarzem w Komisji Europejskiej jest Vytenis Andriukaitis, który odpowiada za zdrowie i bezpieczeństwo żywności.

We wszystkich krajach UE Komisję reprezentują jej lokalne biura nazywane przedstawicielstwami.

Przedstawicielstwo Komisji na Litwie

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

Litwa ma 9 przedstawicieli w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym. Ten organ doradczy – reprezentujący pracodawców, pracowników i inne grupy interesu – przedstawia opinie na temat proponowanych przepisów. Dzięki temu unijny prawodawca może zyskać lepsze wyobrażenie co do ich ewentualnych skutków dla rynku pracy i sytuacji społecznej w państwach członkowskich.

Europejski Komitet Regionów

Litwa ma 9 przedstawicieli w Europejskim Komitecie Regionów, który jest zgromadzeniem przedstawicieli samorządów lokalnych i regionalnych w UE. Ten organ opiniodawczy doradza w sprawie proponowanych przepisów, aby zagwarantować, że będą one uwzględniały punkt widzenia wszystkich regionów UE.

Stałe Przedstawicielstwo przy UE

Litwa utrzymuje stały kontakt z instytucjami UE również za pośrednictwem swojego Stałego Przedstawicielstwa w Brukseli. Jest to swego rodzaju ambasada Litwy przy UE, której głównym zadaniem jest dbanie o to, by interesy kraju i jego polityka były w UE jak najskuteczniej realizowane.

Budżet i wsparcie finansowe

Ile Litwa wpłaca do budżetu UE i ile z niego otrzymuje?

Wkład finansowy państw członkowskich do budżetu jest określany sprawiedliwie, czyli stosownie do możliwości danego kraju. Im większa gospodarka, tym większy wkład do budżetu – i na odwrót. Celem budżetu UE nie jest redystrybucja dochodów, ale skoncentrowanie się na wspólnych potrzebach wszystkich Europejczyków.

Litwa a budżet UE w 2015 r.:

  • Łączne wydatki UE na Litwie: 0,877 miliardów EUR
  • Łączne wydatki UE jako % litewskiego dochodu narodowego brutto (DNB): 2,45 %
  • Łączny wkład Litwy do budżetu UE: 0,316 miliardów EUR
  • Wkład Litwy do budżetu UE jako % litewskiego DNB: 0,88 %

Więcej danych na temat budżetu UE, dochodów i wydatków:

Projekty finansowane przez UE na Litwie

Kwoty wpłacone do budżetu UE przez Litwę wspierają finansowanie programów i projektów – takich jak budowa dróg, stypendia dla naukowców i ochrona środowiska – we wszystkich krajach UE.

Zobacz, jak Litwa się zmienia dzięki unijnym funduszom.

Litwa – informacje praktyczne

Back to top