an tAontas Eorpach

An Liotuáin

An Liotuáin

Forbhreathnú

Bratach na Liotuáine

Córas polaitiúil

Poblacht pharlaiminteach í an Liotuáin ag a bhfuil ceann rialtais, an príomh-aire, agus ceann stáit, an t-uachtarán, a cheapann an príomh-aire. Is comhlacht reachtach í Parlaimint na hEorpa ina bhfuil aon teach amháin. Tá an tír roinnte ina 60 bardas, agus toghtar na méaraí go díreach.

Áit ar léarscáil an Aontais

An trádáil agus an geilleagar

Seo na hearnálacha is mó a bhí i ngeilleagar na Liotuáine in 2016: an trádáil mhórdhíola agus mhiondíola, seirbhísí iompair, cóiríochta agus bia (32.2 %); an tionsclaíocht (22.1 %) agus an córas riaracháin phoiblí, seirbhísí cosanta, oideachais, sláinte agus oibre sóisialta (14.5 %).

Is fiú 61 % d’onnmhairí na Liotuáine í trádáil laistigh den Aontas (an Laitvia 10 %, an Pholainn 9% agus an Ghearmáin 8 %), agus maidir le trádáil lasmuigh den Aontas, téann 13 % d’onnmhairí chun na Rúise agus 5 % go dtí na Stáit Aontaithe.

Ó thaobh allmhairí de, tagann 70 % ó Bhallstáit an Aontais (an Ghearmáin 12 %, an Pholainn 11 % agus an Laitvia 8 %), agus maidir le hallmhairí ó lasmuigh den Aontas, tagann 14 % ón Rúis agus 3 % ón tSín.

An Liotuáin san Aontas Eorpach

Parlaimint na hEorpa

Tá 11 Fheisire ag an Liotuáin i bParlaimint na hEorpa. Seo roinnt eolais faoi na Feisirí sin.

Oifig Pharlaimint na hEorpa sa Liotuáin

Comhairle an Aontais Eorpaigh

Is é a dhéantar i gComhairle an Aontais Eorpaigh go dtagann airí náisiúnta le chéile go rialta le dlíthe an Aontais a ghlacadh agus a mbeartais a chomhordú. Bíonn ionadaithe as rialtas na Liotuáine i láthair go rialta ag cruinnithe na Comhairle. Ní hiad na hionadaithe céanna a bhíonn i láthair ag gach cruinniú – tá sin ag brath ar an réimse beartais.

Uachtaránacht Chomhairle an Aontais Eorpaigh

Ní uachtarán buan amháin (fearacht Uachtaráin an Choimisiúin agus na Parlaiminte) atá ar Chomhairle an Aontais Eorpaigh. Ina ionad sin, is í an tír a bhfuil uachtaránacht na Comhairle faoina cúram a stiúrann an obair sin. Bíonn an ról sin ag gach Ballstát ar a sheal ar feadh 6 mhí.

Le linn na tréimhse 6 mhí sin, bíonn airí ó rialtas thír na huachtaránachta i bhfeighil ar chruinnithe na Comhairle sna réimsí beartais éagsúla, glacann siad páirt i leagan amach chláir na gcruinnithe sin agus éascaíonn siad an caidreamh le hinstitiúidí eile an Aontais Eorpaigh.

Na tréimhsí a raibh an uachtaránacht faoi chúram na Liotuáine lena linn:

Iúil-Nollaig 2013

Uachtaránacht Chomhairle an Aontais Eorpaigh

Seo nasc chuig suíomh gréasáin seachtrachUachtaránacht Chomhairle an Aontais Eorpaigh faoi láthair

An Coimisiún Eorpach

Is é Vytenis Andriukaitis an Coimisinéir atá ainmnithe ag an Liotuáin mar bhall den Choimisiún Eorpach. Sláinte agus Sábháilteacht Bia na cúraimí atá air.

Tá oifig áitiúil ag an gCoimisiún i ngach Ballstát. "Ionadaíochtaí an Choimisiúin" a thugtar ar na hoifigí sin.

Ionadaíocht an Choimisiúin sa Liotuáin

Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa

9 n-ionadaí ag an Liotuáin ar Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa. Eagraíocht chomhairleach atá sa choiste sin ina bhfuil fostóirí, oibrithe agus grúpaí leasa eile. Téann na hinstitiúidí i dteagmháil leis chun comhairle a fháil i dtaobh dlíthe atá beartaithe le go mbeidh tuiscint níos fearr acu ar an tionchar a bheadh ag na dlíthe sin ar dhálaí oibre agus sóisialta sna Ballstáit.

Coiste Eorpach na Réigiún

9 n-ionadaí ag an Liotuáin ar Choiste Eorpach na Réigiún, is é sin tionól an Aontais Eorpaigh d'ionadaithe réigiúnacha agus áitiúla. Téann na hinstitiúidí i dteagmháil leis an gcoiste sin chun comhairle a fháil i dtaobh dlíthe atá beartaithe le gur féidir an dearcadh atá ag gach réigiún faoi leith san Aontas i dtaobh na ndlíthe sin a thuiscint agus a chur san áireamh.

Buanionadaíocht chuig an Aontas Eorpach

Bíonn an Liotuáin i dteagmháil freisin le hinstitiúidí an Aontais Eorpaigh tríd an mbuanionadaíocht atá aici sa Bhruiséil. Sin "ambasáid na Liotuáine chuig an Aontas Eorpach" agus is é is príomhchúram di deimhin a dhéanamh de go bhfuil leasanna agus beartais na tíre á gcur chun cinn go héifeachtach san Aontas Eorpach.

Buiséid agus Maoiniú

An méid airgid a thugann an Liotuáin don Aontas Eorpach agus an méid a fhaigheann sí ar ais

Tá an méid airgid a íocann na Ballstáit isteach i mbuiséad an Aontais Eorpaigh roinnte go cothrom eatarthu de réir na n-acmhainní atá ag gach tír ar leith. Íocann na tíortha sin a bhfuil geilleagair mhóra acu níos mó airgid isteach sa bhuiséad ná na tíortha sin a bhfuil geilleagair bheaga acu. Níl sé mar aidhm le buiséad an Aontais Eorpaigh an rachmas a athdháileadh, ach cuirtear béim ar riachtanais mhuintir na hEorpa ina n‑iomláine.

Miondealú ar chaidreamh airgeadais na Liotuáine leis an Aontas Eorpach in 2017:

  • Caiteachas iomlán an Aontais Eorpaigh sa Liotuáin: €1.575 billiún
  • Caiteachas iomlán an Aontais, agus é tugtha mar chéatadán d'ollioncam náisiúnta na Liotuáine: 3.90 %
  • Ranníocaíocht iomlán na Liotuáine isteach i mbuiséad an Aontais Eorpaigh: €0.274 billiún
  • Ranníocaíocht na Liotuáine isteach i mbuiséad an Aontais Eorpaigh mar chéatadán d'ollioncam náisiúnta na tíre: 0.68 %

Tuilleadh figiúirí faoi bhuiséad, ioncam agus caiteachas an Aontais Eorpaigh:

Tionscadail sa Liotuáin a fuair maoiniú ón Aontas Eorpach

An t-airgead a d'íoc an Liotuáin isteach i mbuiséad an Aontais Eorpaigh, úsáidtear é le cláir agus tionscadail a mhaoiniú i dtíortha uile an Aontais, m.sh. déanamh bóithre, maoiniú do thaighdeoirí agus cosaint an chomhshaoil.

Tuilleadh eolais faoin gcaoi a dtéann an maoiniú ón Aontas chun tairbhe don Liotuáin.

Back to top