Euroopa Liit

Leedu

Ülevaade

Pealinn: 

Vilnius

Pindala: 

65 286 km2

Rahvaarv: 

2 888 558 (2016)

Rahvaarvu osakaal (%) kogu ELi rahvaarvust: 

0,6 % (2016)

Sisemajanduse koguprodukt (SKP): 

38,637 miljardit EUR (2016)

ELi ametlik(ud) keel(ed): 

leedu

Poliitiline süsteem: 

parlamentaarne vabariik

Kohti Euroopa Parlamendis: 

11

Rahaühik: 

Euro. Euroala liige alates 1. jaanuarist 2015

Schengen area member: 

 Jah, Leedu on Schengeni ala liige alates 21. detsembrist 2007

ELi liikmesriik alates: 

1. mai 2004

Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja: 

Järgmine link suunab välise veebisaidi juurdeEuroopa Liidu Nõukogu praeguse eesistuja - Leedu eesistumisperioodid

Leedu on kolmest Balti riigist lõunapoolseim ning nii pindalalt kui ka rahvaarvult suurim. Leedu pinnamood on enamjaolt tasane, väljaarvatud madalamad mäed läänes asuvatel kõrgendikel ja idapoolsel mägismaal. Veidi rohkem kui 30 % pindalast on kaetud metsaga. 

Leedu majanduse kõige olulisemad sektorid olid 2015. aastal hulgi- ja jaekaubandus, transport, majutus ja toitlustus (32,5 %), tööstus (22,6 %) ning avalik haldus, riigikaitse, haridus ning tervishoid ja sotsiaalhoolekanne (14,3 %).

Leedu peamised ekspordipartnerid on Venemaa, Läti ja Poola ning peamised impordipartnerid on Venemaa, Saksamaa ja Poola.

Leedu ELis

Euroopa Parlament

Leedust on Euroopa Parlamenti valitud 11 liiget. Vaadake, kes need parlamendiliikmed on.

Euroopa Parlamendi infobüroo Leedus

Euroopa Liidu Nõukogu

Liikmesriikide ministrid kohtuvad regulaarselt Euroopa Liidu Nõukogus, et võtta vastu ELi õigusakte ja kooskõlastada poliitikat. Leedu valitsuse erinevad esindajad osalevad nõukogu istungitel sõltuvalt käsitletavast poliitikavaldkonnast.

Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja

Euroopa Liidu Nõukogul ei ole alalist juhti (nagu näiteks president Euroopa Komisjonil ja Euroopa Parlamendil). Nõukogu tööd juhib riik, kes on parajasti ELi õukogu eesistujariigiks. Viimane vahetub iga kuue kuu järel.

Kuue kuu jooksul juhivad asjaomase riigi valitsuse ministrid nõukogu istungeid ning aitavad määrata nende päevakorra kõigis poliitikavaldkondades ning edendada dialoogi teiste ELi institutsioonidega.

Leedu eesistumisperioodid:

juuli – detsember 2013

Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariik kohta.

Euroopa Komisjon

Leedu poolt määratud Euroopa Komisjoni volinik on Vytenis Andriukaitis, kelle vastutusalaks on tervishoid ja toiduohutus.

Komisjonil on igas ELi liikmesriigis kohalik büroo, mida nimetatakse esinduseks.

Euroopa Komisjoni esindus Leedus

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

Leedul on Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitees 9 esindajat. Selle nõuandva organiga, mis esindab tööandjaid, töötajaid ja muid huvirühmi, konsulteeritakse seoses õigusaktide ettepanekutega, et saada paremini aru, kuidas tuleks muuta töö- ja sotsiaalalast olukorda liikmesriikides.

Euroopa Regioonide Komitee

Leedul on Euroopa Regioonide Komitees 9 esindajat. Euroopa Regioonide Komitee on piirkondlike ja kohalike esindajate kogu ELi tasandil. Selle nõuandva organiga konsulteeritakse seoses õigusaktide ettepanekutega, et tagada kõnealustes õigusaktides kõigi ELi piirkondade seisukohtade arvestamine.

Alaline esindus Euroopa Liidu juures

Leedu suhtleb ELi institutsioonidega ka läbi oma Brüsselis asuva alalise esinduse. Selle ELi juures asuva Leedu nn saatkonna peamine ülesanne on tagada riigi huvide ja poliitika võimalikult tõhus järgimine ELis.

Eelarve ja rahastamine

Kui palju Leedu rahaliselt panustab ning ise saab?

Liikmesriikide rahaline panus ELi eelarvesse jagatakse õiglaselt, vastavalt vahendite olemasolule. Mida suurem on riigi majandus, seda rohkem ta maksab – ja vastupidi. ELi eelarve eesmärk ei ole jagada ümber rikkust, vaid pigem keskenduda tervikuna kõigi eurooplaste vajadustele.

Leedu rahaliste vahendite jaotus ELis 2015. aastal:

  • ELi kogukulud Leedus – 0,877 miljardit EUR
  • ELi kogukulude osakaal Leedus kogurahvatulust – 2,45 %
  • Leedu kogupanus ELi eelarvesse: 0,316 miljardit EUR
  • Leedu poolt ELi eelarvesse tehtava panuse osakaal tema kogurahvatulust – 0,88 %

Täiendavad arvandmed ELi eelarvest, tuludest ja kuludest:

ELi rahastatud projektid Leedus

Rahalised vahendid, mida Leedu maksab ELi eelarvesse, aitavad rahastada programme ja projekte kõigis ELi liikmesriikides sellistes valdkondades nagu teedeehitus, teadustöötajate toetamine ja keskkonnakaitse.

Lisateave selle kohta, kuidas Leedu ELi-poolsest rahastamisest kasu saab.

Praktiline teave

Back to top