Ευρωπαϊκή Ένωση

Λιθουανία

Λιθουανία

Σύντομη παρουσίαση

Σημαία της Λιθουανίας

Πολιτικό σύστημα

Η Λιθουανία είναι κοινοβουλευτική δημοκρατία με αρχηγό κυβέρνησης - τον πρωθυπουργό - και αρχηγό κράτους - τον πρόεδρο, ο οποίος διορίζει τον πρωθυπουργό. Το Κοινοβούλιο αποτελείται από ένα μόνο σώμα και ασκεί τη νομοθετική εξουσία. Η χώρα διαιρείται σε 60 δήμους με άμεσα εκλεγόμενους δημοτικούς άρχοντες.

Θέση στον χάρτη της ΕΕ

Εμπόριο και οικονομία

Το 2018 οι σημαντικότεροι τομείς της λιθουανικής οικονομίας ήταν το χονδρικό και λιανικό εμπόριο, οι μεταφορές, οι υπηρεσίες στέγασης και εστίασης (32,2 %), η βιομηχανία (21,9 %), καθώς και η δημόσια διοίκηση, η άμυνα, η εκπαίδευση, η υγεία και η κοινωνική πρόνοια (14,3 %).

Το εμπόριο εντός της ΕΕ αντιπροσωπεύει το 59 % των λιθουανικών εξαγωγών (το 10 % κατευθύνεται στη Λετονία, το 8 % στην Πολωνία και το 7 % στη Γερμανία), ενώ εκτός ΕΕ το 14 % των εξαγωγών κατευθύνεται στη Ρωσία και το 5 % στις ΗΠΑ.

Όσον αφορά τις εισαγωγές, το 69 % προέρχεται από κράτη μέλη της ΕΕ (12 % από τη Γερμανία, 11 % από την Πολωνία και 7 % από τη Λετονία), ενώ εκτός ΕΕ το 15 % των εισαγωγών προέρχεται από τη Ρωσία και το 3 % από την Κίνα.

Η Λιθουανία στην ΕΕ

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Η Λιθουανία έχει 11 μέλη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δείτε ποιοι είναι αυτοί οι ευρωβουλευτές.

Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Λιθουανία

Συμβούλιο της ΕΕ

Στο Συμβούλιο της ΕΕ συνέρχονται τακτικά οι υπουργοί των κρατών μελών για να εγκρίνουν τη νομοθεσία της ΕΕ και να συντονίσουν τις πολιτικές της. Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου συμμετέχουν τακτικά εκπρόσωποι της λιθουανικής κυβέρνησης, ανάλογα με τον τομέα πολιτικής που αποτελεί αντικείμενο της συνεδρίασης.

Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ

Το Συμβούλιο της ΕΕ δεν έχει μόνιμο πρόεδρο (όπως π.χ. η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο). Αντίθετα, χρέη προέδρου αναλαμβάνει η χώρα που ασκεί την εκ περιτροπής εξαμηνιαία προεδρία του Συμβουλίου.

Κατά τη διάρκεια των 6 αυτών μηνών, την προεδρία ασκούν οι υπουργοί της χώρας αυτής, οι οποίοι βοηθούν στην κατάρτιση της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων του Συμβουλίου για κάθε τομέα πολιτικής, και παράλληλα διευκολύνουν τον διάλογο με τα άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ.

Περίοδοι κατά τις οποίες η Λιθουανία άσκησε την προεδρία του Συμβουλίου:

Ιούλιος-Δεκέμβριος 2013

Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ

Ο παρακάτω σύνδεσμος σάς μεταφέρει σε εξωτερικό ιστότοποΤρέχουσα προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ο επίτροπος που όρισε η Λιθουανία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ο Βιργκίνιους Σινκεβίτσιους, στον οποίο ανατέθηκε το χαρτοφυλάκιο του Περιβάλλοντος, των Ωκεανών και της Αλιείας.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει σε κάθε χώρα της ΕΕ τοπικά γραφεία, τις λεγόμενες «αντιπροσωπείες».

Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Λιθουανία

Eυρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

Η Λιθουανία έχει 9 εκπροσώπους στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. Το συμβουλευτικό αυτό όργανο - που εκπροσωπεί τους εργοδότες, τους εργαζομένους και άλλες ομάδες συμφερόντων - γνωμοδοτεί σχετικά με την προτεινόμενη νομοθεσία, ώστε να σχηματίζεται μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα του αντικτύπου που ενδεχομένως θα έχει μια προτεινόμενη νομοθετική πράξη στο εργασιακό και κοινωνικό περιβάλλον στα κράτη μέλη.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών

Η Φινλανδία έχει 9 εκπροσώπους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών, δηλαδή τη συνέλευση εκπροσώπων περιφερειακών και τοπικών αρχών της ΕΕ. Πρόκειται για συμβουλευτικό όργανο που γνωμοδοτεί σχετικά με την προτεινόμενη νομοθεσία, ώστε να συνεκτιμώνται οι απόψεις όλων των περιφερειών της ΕΕ.

Μόνιμη αντιπροσωπεία στην ΕΕ

Η Λιθουανία επικοινωνεί με τα όργανα της ΕΕ και μέσω της μόνιμης αντιπροσωπείας της στις Βρυξέλλες. Ως η «πρεσβεία της Λιθουανίας στην ΕΕ», η λιθουανική μόνιμη αντιπροσωπεία έχει ως κύριο καθήκον να διασφαλίζει την αποτελεσματικότερη δυνατή προαγωγή των συμφερόντων και των πολιτικών της χώρας στην ΕΕ.

Προϋπολογισμοί και χρηματοδότηση

Πόσα χρήματα καταβάλλει η Λιθουανία και πόσα εισπράττει;

Το ποσό που καταβάλλει κάθε χώρα της ΕΕ στον προϋπολογισμό της ΕΕ υπολογίζεται με δίκαιο τρόπο, ανάλογα με τους πόρους της. Όσο μεγαλύτερη είναι η οικονομία μιας χώρας, τόσο περισσότερα χρήματα καταβάλλει αυτή —και αντιστρόφως.

Ο προϋπολογισμός της ΕΕ δεν αποσκοπεί στην αναδιανομή του πλούτου, αλλά εστιάζει στις ανάγκες των Ευρωπαίων πολιτών συνολικά. 
Στοιχεία του 2018 για τη Λιθουανία

  • Συνολικές δαπάνες της ΕΕ στη Λιθουανία: 2,071 δισ. ευρώ
    (ισοδυναμούν με το 4,80 % της λιθουανικής οικονομίας)
  • Συνολική συνεισφορά στον προϋπολογισμό της ΕΕ: 0,356 δισ. ευρώ
    (ισοδυναμεί με το 0,83 % της λιθουανικής οικονομίας)

Περισσότερα στοιχεία σχετικά με τον προϋπολογισμό, τα έσοδα και τις δαπάνες της ΕΕ:

Έργα που χρηματοδοτεί η ΕΕ στη Λιθουανία

Τα ποσά που συνεισφέρει η Λιθουανία στον προϋπολογισμό της ΕΕ βοηθούν στη χρηματοδότηση προγραμμάτων και έργων σε όλες τις χώρες της ΕΕ - π.χ. έργα οδοποιίας, επιδότηση ερευνητών και προστασία του περιβάλλοντος.

Περισσότερες πληροφορίες για το πώς ωφελείται η Λιθουανία από τη χρηματοδότηση της ΕΕ.

Back to top