Den Europæiske Union

Litauen

Litauen

Oversigt

Det litauiske flag

Politisk system

Litauen er en parlamentarisk republik med en regeringschef – premierministeren – og et statsoverhoved – præsidenten, der udnævner premierministeren. Parlamentet er en lovgivende forsamling med ét kammer. Landet er inddelt i 60 kommuner med borgmestre, der vælges direkte.

Beliggenhed på EU-kortet

Handel og økonomi

I 2016 var de vigtigste sektorer i den litauiske økonomi engros- og detailsalg, transport og hotel- og restaurationsvirksomhed (32,2 %), industri (22,1 %) samt offentlig forvaltning, forsvar, uddannelse og sundheds- og socialvæsen (14,5 %).

61 % af Litauens eksport går til andre EU-lande (Letland: 10 %, Polen: 9 % og Tyskland: 8 %), mens eksporten til lande uden for EU især går til Rusland (13 %) og til USA (5 %).

For importens vedkommende stammer 70 % fra andre EU-lande (Tyskland: 12 %, Polen: 11 % og Letland: 8 %), mens importen fra lande uden for EU især kommer fra Rusland (14 %) og Kina (3 %).

Litauen i EU

Europa-Parlamentet

Europa-Parlamentet har 11 litauiske medlemmer. Find ud af, hvem parlamentsmedlemmerne er.

Europa-Parlamentets kontor i Litauen

EU-Rådet

I EU-Rådet mødes medlemslandenes ministre regelmæssigt for at vedtage EU-lovgivning og koordinere politikker. Rådsmøderne har jævnligt deltagelse af repræsentanter for den litauiske regering, afhængigt af det berørte politikområde.

Formandskabet for EU-Rådet

Rådet har ikke den samme person som fast formand (som det er tilfældet i Kommissionen og Parlamentet). I stedet ledes arbejdet af det land, der har EU-formandskabet. Det skifter hvert halve år.

I løbet af det halve år er det pågældende lands ministre formænd for Rådets møder og med til at bestemme dagsordenen på det enkelte politikområde. De fremmer også dialogen med de øvrige EU-institutioner.

Datoer for litauiske formandskaber:

Juli-december 2013

Formandskabet for EU-Rådet

Via dette link kommer du til det eksterne website forDet nuværende formandskab for Rådet.

Europa-Kommissionen

Litauen har udnævnt Vytenis Andriukaitis som kommissær i Europa-Kommissionen. Han er ansvarlig for sundhed og fødevaresikkerhed.

Kommissionen er repræsenteret i de enkelte EU-lande af et nationalt kontor, en såkaldt "repræsentation".

Kommissionens repræsentation i Litauen

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

Litauen har 9 repræsentanter i Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg. Det er et rådgivende organ, der repræsenterer arbejdsgivere, arbejdstagere og andre interessenter. De høres om lovforslag for at få et bedre kendskab til de mulige konsekvenser for arbejdsforholdene og de sociale forhold i medlemslandene.

Det Europæiske Regionsudvalg

Litauen har 9 repræsentanter i Det Europæiske Regionsudvalg, som er EU's forsamling af regionale og lokale repræsentanter. Det er et rådgivende organ, som høres om lovforslag for at sikre, at de tager hensyn til den enkelte region i EU.

Den faste repræsentation ved EU

Litauen kommunikerer også med EU-institutionerne gennem sin faste repræsentation i Bruxelles. Den fungerer som litauisk "EU-ambassade" og har til hovedopgave at sikre, at landets interesser og politikker forfølges så effektivt som muligt i EU.

Budgetter og finansiering

Hvor mange penge modtager Litauen, og hvor mange bidrager det med?

Medlemslandenes finansielle bidrag til EU’s budget deles ligeligt under hensyntagen til deres midler. Jo større et lands økonomi er, desto mere betaler det – og omvendt. EU-budgettet har ikke til formål at omfordele velstand, men at fokusere på alle europæeres behov som helhed.

Oversigt over Litauens finanser i relation til EU i 2017:

  • EU' samlede udgifter i Litauen: 1,575 mia. euro
  • EU's samlede udgifter som % af Litauens bruttonationalindkomst (BNI): 3,90 %
  • Litauens samlede bidrag til EU-budgettet: 0,274 mia. euro
  • Litauens bidrag til EU’s budget som % af dets BNI: 0,68 %

Flere oplysninger om EU’s budget, indtægter og udgifter:

EU-finansierede projekter i Litauen

De penge, som Litauen betaler til EU-budgettet, er med til at finansiere programmer og projekter i alle EU-lande – f.eks. anlæg af veje, støtte til forskere og miljøbeskyttelse.

Læs mere om, hvordan Litauen drager fordel af EU-finansiering.

Back to top