Evropská unie

Litva

Přehled

Hlavní město: 

Vilnius

Rozloha: 

65 286 km2

Počet obyvatel: 

2 888 558 (2016)

Podíl na celkovém počtu obyvatel EU: 

0,6 % (2016)

Hrubý domácí produkt (HDP): 

38,637 miliardy EUR (2016)

Úřední jazyk EU: 

litevština

Politický systém: 

parlamentní republika

Počet křesel v Evropském parlamentu: 

11

Měna: 

 Euro. Členem eurozóny od 1. ledna 2015

Schengen area member: 

 Ano, součástí schengenského prostoru je od 21. prosince 2007.

Vstup do EU: 

1. května 2004

Předsednictví v Radě: 

Prostřednictvím následujícího odkazu budete přesměrováni na externí internetové stránkyaktuálním předsednictví Rady EU - Období litevského předsednictví

Litva leží ze všech tří pobaltských států nejjižněji. Zároveň je z těchto tří zemí největší a nejlidnatější. Kromě zvlněného území na západě a kopců na východě jde o převážně rovinatou zemi. Lesy pokrývají pouze přibližně 30 % území. 

Nejdůležitějšími odvětvími litevského hospodářství byly v roce 2015 velkoobchod a maloobchod, doprava, ubytovací a stravovací služby (32,5 %), průmysl (22,6 %) a veřejná správa, obrana, vzdělávání, zdravotní a sociální péče (14,3 %).

Hlavními vývozními trhy Litvy jsou Rusko, Lotyšsko a Polsko. Litva dováží nejvíce z Ruska, Německa a Polska.

Litva v EU

Evropský parlament

V Evropském parlamentu zasedá 11 litevských poslanců. Další informace o nich najdete zde.

Informační kancelář Evropského parlamentu v Litvě

Rada EU

Na půdě Rady EU se pravidelně scházejí ministři z členských států. Přijímají právní předpisy EU a koordinují své politiky. Zasedání Rady se pravidelně účastní zástupci litevského státu (podle příslušné oblasti politiky).

Předsednictví Rady EU

Rada Evropské unie nemá jednoho stálého předsedu (jako například Komise nebo Evropský parlament). Její činnost řídí země, která v Radě zastává předsednictví. To rotuje každých 6 měsíců.

Během těchto 6 měsíců ministři dané země předsedají a pomáhají sestavovat pořad jednání Rady v jednotlivých oblastech politiky a usnadňují dialog s ostatními institucemi EU.

Období litevského předsednictví:

červenec–prosinec 2013

Předsednictví Rady EU

Evropská komise

Jako člena Evropské komise Litva nominovala Vytenise Andriukaitise, který je odpovědný za zdraví a bezpečnost potravin.

Komise má v každé zemi EU místní kanceláře, nazývané „zastoupení“.

Zastoupení Komise v Litvě

Evropský hospodářský a sociální výbor

Litva má v Evropském hospodářském a sociálním výboru 9 zástupců. Tento poradní orgán – zastupující zaměstnavatele, zaměstnance a ostatní zájmové skupiny – je konzultován ohledně navrhovaných právních předpisů, aby bylo možné si udělat lepší představu o možných změnách na pracovním trhu a v sociální situaci v členských státech.

Evropský výbor regionů

Litva má 9 zástupců v Evropském výboru regionů, v němž zasedají regionální a místní zástupci. Tento poradní výbor konzultuje návrhy právních předpisů, aby bylo zaručeno, že tyto předpisy berou v úvahu hlediska všech regionů EU.

Stále zastoupení při EU

Litva také s orgány a institucemi EU komunikuje prostřednictvím svého stálého zastoupení v Bruselu. Jeho hlavním úkolem (jakožto „velvyslanectví při EU“) je zajistit, aby litevské zájmy a politika byly v EU naplňovány co nejúčinněji.

Rozpočet a financování

Kolik prostředků Litva poskytuje do rozpočtu EU a kolik z něj dostává?

Finanční příspěvky členských států do rozpočtu EU jsou rozděleny spravedlivě podle jejich možností. Čím větší má daná země ekonomiku, tím více přispívá a naopak. Cílem rozpočtu EU není přerozdělovat bohatství, ale využívat jej tak, aby sloužil potřebám Evropanů jako celku.

Finanční prostředky směřující z EU do Litvy a naopak (2015):

  • Výdaje EU v Litvě celkem: 0,877 miliardy EUR
  • Výdaje EU celkem jako % podíl litevského hrubého národního důchodu (HND): 2,45 %
  • Litevský příspěvek do rozpočtu EU celkem: 0,316 miliardy EUR
  • Litevský příspěvek do rozpočtu EU jako % litevského HND: 0,88 %

Další čísla týkající se rozpočtu, příjmů a výdajů EU:

Projekty z finančních prostředků EU realizované v Litvě

Příspěvek Litvy do rozpočtu EU pomáhá financovat programy a projekty ve všech zemích EU – např. výstavbu silnic, finanční podporu výzkumných pracovníků a ochranu životního prostředí.

Další informace o projektech realizovaných v Litvě a financovaných z prostředků EU.

Praktické informace

Back to top