Európska únia

Lotyšsko

Lotyšsko

Prehľad

Vlajka Lotyšska

Politický systém

Lotyšsko je parlamentná republika s predsedom vlády – premiérom, ktorý vyberá ministrov, a hlavou štátu – prezidentom, ktorý plní najmä protokolárne úlohy a vymenúva predsedu vlády. Vláda musí v každom volebnom období získať súhlas parlamentu. Krajina je rozdelená na 110 jednoúrovňových obcí a 9 miest. Mestá majú vlastnú mestskú radu a správu.

Umiestnenie na mape EÚ

Obchod a hospodárstvo

Najdôležitejšími sektormi hospodárstva Lotyšska v roku 2016 boli veľkoobchod a maloobchod, doprava, ubytovacie a stravovacie služby (25,0 %), priemysel (16,7 %) a verejná správa, obrana, vzdelávanie, zdravotníctvo a sociálna pomoc (15,9 %).

Do krajín EÚ smeruje 70 % lotyšského vývozu (Litva 17 %, Estónsko 12 % a Nemecko 7 %). Z krajín mimo EÚ smeruje 11 % vývozu do Ruska a 2 % do Nórska.

Pokiaľ ide o dovoz, 81 % pochádza z členských štátov EÚ (z Litvy 17 %, Nemecka 12 % a Poľska 10 %). Z krajín mimo EÚ 7 % dovozu pochádza z Ruska a 3 % z Číny.

Lotyšsko v EÚ

Európsky parlament

Lotyšsko má v Európskom parlamente 8 poslancov. Poslanci EP za Lotyšsko.

Kancelária Európskeho parlamentu v Lotyšsku

Rada EÚ

V Rade Európskej únie sa pravidelne stretávajú národní ministri, aby prijímali právne predpisy a koordinovali politiky EÚ. Na zasadnutiach Rady sa pravidelne zúčastňujú zástupcovia lotyšskej vlády v závislosti od prerokúvanej oblasti politiky.

Predsedníctvo Rady EÚ

Rada EÚ nemá stáleho predsedu v podobe jednej osoby (ako napr. Komisia alebo Parlament). Naopak, jej činnosť riadi krajina, ktorá práve predsedá celej Únii. Predsedníctvo Rady EÚ sa mení každých 6 mesiacov.

Počas týchto 6 mesiacov ministri tejto vlády predsedajú zasadnutiam Rady a určujú ich program v každej oblasti politiky a podporujú dialóg s ostatnými inštitúciami EÚ.

Dátumy predsedníctiev Lotyšska:

január až jún 2015

Predsedníctvo Rady EÚ

Tento odkaz vás presmeruje na externé webové sídloSúčasné predsedníctvo Rady EÚ

Európska komisia

Komisárom nominovaným za Lotyšsko do Európskej komisie je Valdis Dombrovskis, podpredseda pre euro a sociálny dialóg, zodpovedný aj za finančnú stabilitu, finančné služby a úniu kapitálových trhov.

Komisia je v každej krajine EÚ zastúpená prostredníctvom miestnej kancelárie, nazývanej „zastúpenie“.

Zastúpenie Komisie v Lotyšsku

Európsky hospodársky a sociálny výbor

Lotyšsko má v Európskom hospodárskom a sociálnom výbore 7 zástupcov. S týmto poradným orgánom, ktorý zastupuje zamestnávateľov, zamestnancov a iné záujmové skupiny, sa konzultujú návrhy právnych predpisov s cieľom získať lepší prehľad o možných zmenách v oblasti pracovnej a sociálnej situácie v členských štátoch.

Európsky výbor regiónov

Lotyšsko má v Európskom výbore regiónov 7 zástupcov. Európsky výbor regiónov združuje regionálnych a miestnych zástupcov. S týmto poradným orgánom sa konzultujú návrhy právnych predpisov s cieľom zabezpečiť, aby sa v týchto predpisoch zohľadňovali perspektívy každého regiónu EÚ.

Stále zastúpenie pri EÚ

Lotyšsko komunikuje s inštitúciami EÚ aj prostredníctvom svojho stáleho zastúpenia v Bruseli. Jeho hlavnou úlohou ako „veľvyslanectva Lotyšska pri EÚ“ je zabezpečiť, aby sa záujmy a politiky krajiny čo najúčinnejšie presadzovali v EÚ.

Rozpočet a financovanie

Aké sú príspevky a príjmy Lotyšska, pokiaľ ide o rozpočet EÚ?

Finančné príspevky členských štátov do rozpočtu EÚ boli spravodlivo rozdelené podľa ich možností. Čím väčšie je hospodárstvo vašej krajiny, tým viac krajina prispieva, a naopak. Rozpočet EÚ sa nezameriava na prerozdelenie bohatstva, ale skôr na potreby všetkých Európanov ako celku.

Prehľad finančných vzťahov Lotyšska s EÚ v roku 2017:

  • Celkové výdavky EÚ v Lotyšsku: 0,737 mld. EUR
  • Celkové výdavky EÚ ako % lotyšského hrubého národného dôchodku (HND): 2,76 %
  • Celkový príspevok Lotyšska do rozpočtu EÚ: 0,184 mld. EUR
  • Príspevok Lotyšska do rozpočtu EÚ ako % jeho HND: 0,69 %

Viac číselných údajov o rozpočte, príjmoch a výdavkoch EÚ:

Projekty s finančnou podporou EÚ v Lotyšsku

Finančné prostriedky vyplatené do rozpočtu EÚ zo strany Lotyšska pomáhajú financovať programy a projekty vo všetkých krajinách EÚ, ako napríklad budovanie ciest, dotovanie výskumných pracovníkov a ochranu životného prostredia.

Viac informácií o tom, ako Lotyšsko využíva finančné prostriedky EÚ.

Back to top