an tAontas Eorpach

An Iodáil

An Iodáil

Forbhreathnú

Bratach na hIodáile

Córas polaitiúil

Poblacht pharlaiminteach í an Iodáil ag a bhfuil ceann rialtais, an príomh-aire, arna cheapadh ag an Uachtarán agus ceann stáit, an t-uachtarán. Tá dhá theach sa Pharlaimint: Teach na dTeachtaí agus Seanad na Poblachta. Tá an tír foroinnte i 20 réigiún. Tá stádas uathrialach speisialta ag 5 cinn de na réigiúin sin, rud a chuireann ar a gcumas reachtaíocht a rith maidir le hábhair áitiúla áirithe.

Áit ar léarscáil an Aontais

An trádáil agus an geilleagar

Seo na hearnálacha is mó a bhí i ngeilleagar na hIodáile in 2016: an trádáil mhórdhíola agus mhiondíola, seirbhísí iompair, cóiríochta agus bia (20.9 %); an tionsclaíocht (19.3 %) agus an córas riaracháin phoiblí, seirbhísí cosanta, oideachais, sláinte agus oibre sóisialta (16.9 %).

Is fiú 56 % d’onnmhairí na hIodáile í trádáil laistigh den Aontas (an Ghearmáin 13 %, an Fhrainc 11 % agus an Ríocht Aontaithe agus an Spáinn araon 5 %), agus maidir le trádáil lasmuigh den Aontas, téann 9 % d’onnmhairí go dtí na Stáit Aontaithe agus 5 % go dtí an Eilvéis.

Ó thaobh allmhairí de, tagann 61 % ó Bhallstáit an Aontais (an Ghearmáin 16 %, an Fhrainc 9 % agus an Ísiltír 6 %), agus maidir le hallmhairí ó lasmuigh den Aontas, tagann 7 % ón tSín agus 7 % ó na Stáit Aontaithe.

An Iodáil san Aontas Eorpach

Parlaimint na hEorpa

Tá 73 Fheisire ag an Iodáil i bParlaimint na hEorpa. Seo roinnt eolais faoi na Feisirí sin.

Oifig Pharlaimint na hEorpa san Iodáil

Comhairle an Aontais Eorpaigh

Is é a dhéantar i gComhairle an Aontais go dtagann airí náisiúnta le chéile go rialta le dlíthe an Aontais a ghlacadh agus a mbeartais a chomhordú. Bíonn ionadaithe as rialtas na hIodáile i láthair go rialta ag cruinnithe na Comhairle. Ní hiad na hionadaithe céanna a bhíonn i láthair ag gach cruinniú – tá sin ag brath ar an réimse beartais.

Uachtaránacht Chomhairle an Aontais Eorpaigh

Ní uachtarán buan amháin (fearacht Uachtaráin an Choimisiúin agus na Parlaiminte) atá ar Chomhairle an Aontais Eorpaigh. Ina ionad sin, is í an tír a bhfuil uachtaránacht na Comhairle faoina cúram a stiúrann an obair sin. Bíonn an ról sin ag gach Ballstát ar a sheal ar feadh 6 mhí.

Le linn na tréimhse 6 mhí sin, bíonn airí ó rialtas thír na huachtaránachta i bhfeighil ar chruinnithe na Comhairle sna réimsí beartais éagsúla, glacann siad páirt i leagan amach chláir na gcruinnithe sin agus éascaíonn siad an caidreamh le hinstitiúidí eile an Aontais Eorpaigh.

Na tréimhsí a raibh an uachtaránacht faoi chúram na hIodáile lena linn:

Iúil-Nollaig 1959 | Iúil-Nollaig 1962 | Iúil-Nollaig 1965 Iúil-Nollaig 1968 Iúil-Nollaig 1971 Iúil-Nollaig 1975 Eanáir-Meitheamh 1980 Eanáir-Meitheamh 1985 Iúil-Nollaig 1990 Eanáir-Meitheamh 1996 Iúil-Nollaig 2003 Iúil-Nollaig 2014

Uachtaránacht Chomhairle an Aontais Eorpaigh

Is nasc chuig suíomh gréasáin seachtrach an nasc seo a leanasUachtaránacht Chomhairle an Aontais Eorpaigh faoi láthair

An Coimisiún Eorpach

Is í Federica Mogherini an Coimisinéir atá ainmnithe ag an Iodáil mar bhall den Choimisiún Eorpach. Is í Ardionadaí an Aontais do Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas Slándála agus Leas-Uachtarán de chuid an Choimisiúin Eorpaigh í.

Tá oifig áitiúil ag an gCoimisiún i ngach Ballstát. "Ionadaíochtaí an Choimisiúin" a thugtar ar na hoifigí sin.

Ionadaíocht an Choimisiúin san Iodáil

Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa

24 ionadaí ag an Iodáil ar Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa. Eagraíocht chomhairleach atá sa choiste sin ina bhfuil fostóirí, oibrithe agus grúpaí leasa eile. Téann na hinstitiúidí i dteagmháil leis chun comhairle a fháil i dtaobh dlíthe atá beartaithe le go mbeidh tuiscint níos fearr acu ar an tionchar a bheadh ag na dlíthe sin ar dhálaí oibre agus sóisialta sna Ballstáit.

Coiste Eorpach na Réigiún

23 ionadaí ag an Iodáil ar Choiste Eorpach na Réigiún, is é sin tionól an Aontais Eorpaigh d'ionadaithe réigiúnacha agus áitiúla. Téann na hinstitiúidí i dteagmháil leis an gcoiste sin chun comhairle a fháil i dtaobh dlíthe atá beartaithe le gur féidir an dearcadh atá ag gach réigiún faoi leith san Aontas Eorpach i dtaobh na ndlíthe sin a thuiscint agus a chur san áireamh.

Buanionadaíocht chuig an Aontas Eorpach

Bíonn an Iodáil i dteagmháil freisin le hinstitiúidí an Aontais Eorpaigh tríd an m buanionadaíocht atá aici sa Bhruiséil. Sin "ambasáid na hIodáile chuig an Aontas Eorpach" agus is é is príomhchúram di deimhin a dhéanamh de go bhfuil leasanna agus beartais na tíre á gcur chun cinn go héifeachtach san Aontas.

Buiséid agus Maoiniú

An méid airgid a thugann an Iodáil don Aontas Eorpach agus an méid a fhaigheann sí ar ais.

Tá an méid airgid a íocann na Ballstáit isteach i mbuiséad an Aontais Eorpaigh roinnte go cothrom eatarthu de réir na n-acmhainní atá ag gach tír ar leith. Íocann na tíortha sin a bhfuil geilleagair mhóra acu níos mó airgid isteach sa bhuiséad ná na tíortha sin a bhfuil geilleagair bheaga acu. Níl sé mar aidhm le buiséad an Aontais Eorpaigh an rachmas a athdháileadh, ach cuirtear béim ar riachtanais mhuintir na hEorpa ina n‑iomláine.

Miondealú ar chaidreamh airgeadais na hIodáile leis an Aontas Eorpach in 2017:

  • Caiteachas iomlán an Aontais Eorpaigh san Iodáil: €9.795 billiún
  • Caiteachas iomlán an Aontais, agus é tugtha mar chéatadán d'ollioncam náisiúnta na hIodáile: 0.57 %
  • Ranníocaíocht iomlán na hIodáile isteach i mbuiséad an Aontais Eorpaigh: €12 billiún
  • Ranníocaíocht na hIodáile isteach i mbuiséad an Aontais Eorpaigh mar chéatadán d'ollioncam náisiúnta na tíre: 0.70 %

Tuilleadh figiúirí faoi bhuiséad, ioncam agus caiteachas an Aontais Eorpaigh:

Tionscadail san Iodáil a fuair maoiniú ón Aontas Eorpach

An t-airgead a d'íoc an Iodáil isteach i mbuiséad an Aontais Eorpaigh, úsáidtear é le cláir agus tionscadail a mhaoiniú i dtíortha uile an Aontais, m.sh., déanamh bóithre, maoiniú do thaighdeoirí agus cosaint an chomhshaoil.

Tuilleadh eolais faoin gcaoi a dtéann an maoiniú ón Aontas Eorpach chun tairbhe don Iodáil.

Back to top