an tAontas Eorpach

An Iodáil

Forbhreathnú

Príomhchathair: 

an Róimh

Achar: 

302 073 km2

Daonra: 

60 665 551 (2016)

Daonra mar % de dhaonra iomlán an Aontais Eorpaigh: 

11.9 % (2016)

Olltáirgeacht intíre (OTI): 

EUR 1.672 trilliún (2016)

Teangacha oifigiúla de chuid an Aontais Eorpaigh: 

an Iodáilis

Córas Polaitiúil: 

poblacht pharlaiminteach

Líon na bhFeisirí atá aici i bParlaimint na hEorpa: 

73

Airgeadra: 

Euro. Ball den limistéar euro ón 1 Eanáir 1999

Schengen area member: 

Tá an Iodáil ina ball de Limistéar Schengen ón 26 Deireadh Fómhair 1997

Ina Ballstát ó: 

1 Eanáir 1958

Uachtaránacht na Comhairle: 

Ar an taobh ó thuaidh, tá teorainn ag an Iodáil leis an bhFrainc, an Eilvéis, an Ostair agus an tSlóivéin. Is é dobhardhroim na nAlp, den chuid is mó, is bunús nádúrtha do na teorainneacha sin. Is ionann deisceart na tíre agus leithinis iomlán na hIodáile, an dá oileán is mó sa Mheánmhuir – an tSicil agus an tSairdín – agus isteach is amach le 68 oileán beag eile. Tá dhá stát neamhspleácha taobh istigh den Iodáil: Cathair na Vatacáine sa Róimh agus Poblacht San Mairíne. 

Seo na hearnálacha ba mhó i ngeilleagar na hIodáile in 2015: an trádáil mhórdhíola agus mhiondíola, seirbhísí iompair, cóiríochta agus bia (20.5 %), an tionsclaíocht (18.8 %) agus an córas riaracháin phoiblí, cúrsaí cosanta, oideachais, sláinte agus oibre sóisialta (17.1 %).

Is iad an Ghearmáin, an Fhrainc agus na Stáit Aontaithe na tíortha is mó a n‑easpórtálann an Iodáil earraí chucu agus is iad an Ghearmáin, an Fhrainc agus an tSín na tíortha is mó a n‑iompórtálann sí earraí uathu.

An Iodáil san AE

Parlaimint na hEorpa

Tá 73 Feisire ag an Iodáil i b Parlaimint na hEorpa. Seo roinnt eolais faoi na Feisirí sin.

Oifig Pharlaimint na hEorpa san Iodáil

Comhairle an AE

Is é a dhéantar i gComhairle an AE go dtagann airí náisiúnta le chéile go rialta le dlíthe an AE a ghlacadh agus a mbeartais a chomhordú. Bíonn ionadaithe as rialtas na hIodáile i láthair go rialta ag cruinnithe na Comhairle. Ní hiad na hionadaithe céanna a bhíonn i láthair ag gach cruinniú – tá sin ag brath ar an réimse beartais.

Uachtaránacht Chomhairle an AE

Ní uachtarán buan amháin (fearacht Uachtaráin an Choimisiúin agus na Parlaiminte) atá ar Chomhairle an AE. Ina ionad sin, is í an tír a bhfuil uachtaránacht na Comhairle faoina cúram a stiúrann an obair sin. Bíonn an ról sin ag gach Ballstát ar a sheal ar feadh 6 mhí.

Le linn na tréimhse 6 mhí sin, bíonn airí ó rialtas thír na huachtaránachta i bhfeighil ar chruinnithe na Comhairle sna réimsí beartais éagsúla, glacann siad páirt i leagan amach chláir na gcruinnithe sin agus éascaíonn siad an caidreamh le hinstitiúidí eile an AE.

Na tréimhsí a raibh an uachtaránacht faoi chúram na hIodáile lena linn:

Iúil-Nollaig 1959 | Iúil-Nollaig 1962 | Iúil-Nollaig 1965 | Iúil-Nollaig 1968 | Iúil-Nollaig 1971 | Iúil-Nollaig 1975 | Ean-Meith 1980 | Ean-Meith 1985 | Iúil-Nollaig 1990 | Ean-Meith 1996 | Iúil-Nollaig 2003 | Iúil-Nollaig 2014

Uachtaránacht Chomhairle an AE

An Coimisiún Eorpach

Is í Federica Mogherini an té a cheap an Iodáil ina Coimisinéir ar an gCoimisiún Eorpach. Ise Ardionadaí an Aontais do Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas Slándála agus tá sí ina Leas-Uachtarán ar an gCoimisiún Eorpach.

Tá oifig áitiúil ag an gCoimisiún i ngach Ballstát. "Ionadaíochtaí an Choimisiúin" a thugtar ar na hoifigí sin.

Ionadaíocht an Choimisiúin san Iodáil

Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa

24 ionadaí ag an Iodáil ar an gCoiste Eacnamaíoch agus Sóisialta. Eagraíocht chomhairleach atá sa choiste sin – ina bhfuil fostóirí, oibrithe agus grúpaí leasa eile. Téann na hinstitiúidí i dteagmháil leis chun comhairle a fháil i dtaobh dlíthe atá beartaithe le go mbeidh tuiscint níos fearr acu ar an tionchar a bheadh ag na dlíthe sin ar dhálaí oibre agus sóisialta sna Ballstáit.

Coiste Eorpach na Réigiún

23 ionadaí ag an Iodáil ar Choiste Eorpach na Réigiún, is é sin tionól an Aontais Eorpaigh d'ionadaithe réigiúnacha agus áitiúla. Téann na hinstitiúidí i dteagmháil leis an gcoiste sin chun comhairle a fháil i dtaobh dlíthe atá beartaithe le gur féidir an dearcadh atá ag gach réigiún faoi leith san AE i dtaobh na ndlíthe sin a thuiscint agus a chur san áireamh.

Buanionadaíocht chuig an AE

Bíonn an Iodáil i dteagmháil freisin le hinstitiúidí an AE tríd an mbuanionadaíocht atá aici sa Bhruiséil. Sin "ambasáid na hIodáile chuig an AE" agus is é is príomhchúram di deimhin a dhéanamh de go bhfuil leasanna agus beartais na tíre á gcur chun cinn go héifeachtach san AE.

Buiséid agus Maoiniú

An méid airgid a thugann an Iodáil don AE agus an méid a fhaigheann sí ar ais

Tá an méid airgid a íocann na Ballstáit isteach i mbuiséad an AE roinnte go cothrom eatarthu de réir na n-acmhainní atá ag gach tír ar leith. Íocann na tíortha sin a bhfuil geilleagair mhóra acu níos mó airgid isteach sa bhuiséad ná na tíortha sin a bhfuil geilleagair bheaga acu. Níl sé mar aidhm le buiséad an AE an rachmas a athdháileadh, ach cuirtear béim ar riachtanais mhuintir na hEorpa ina n‑iomláine.

Miondealú ar chaidreamh airgeadais na hIodáile leis an AE in 2015:

  • Caiteachas iomlán an AE san Iodáil – EUR 12.338 billiún
  • Caiteachas iomlán an Aontais, agus é tugtha mar chéatadán d'ollioncam náisiúnta na hIodáile – 0.75 %
  • Ranníocaíocht iomlán na hIodáile isteach i mbuiséad an AE – EUR 14.232 billiún
  • Ranníocaíocht na hIodáile le buiséad an Aontais, agus í tugtha mar chéatadán dá hollioncam náisiúnta – 0.87 %

Tuilleadh figiúirí faoi bhuiséad, ioncam agus caiteachas an AE:

Tionscadail san Iodáil a fuair maoiniú ón AE

An t-airgead a d'íoc an Iodáil isteach i mbuiséad an AE, úsáidtear é le cláir agus tionscadail a mhaoiniú i dtíortha uile an AE – m.sh. déanamh bóithre, maoiniú do thaighdeoirí agus cosaint an chomhshaoil.

Tuilleadh eolais faoin gcaoi a dtéann an maoiniú ón AE chun tairbhe don Iodáil.

Eolas praiticiúil

Back to top