Euroopa Liit

Itaalia

Ülevaade

Pealinn: 

Rooma

Pindala: 

302 073 km2

Rahvaarv: 

60 665 551 (2016)

Rahvaarvu osakaal (%) kogu ELi rahvaarvust: 

11,9 % (2016)

Sisemajanduse koguprodukt (SKP): 

1,672 triljonit EUR (2016)

ELi ametlik(ud) keel(ed): 

itaalia keel

Poliitiline süsteem: 

parlamentaarne vabariik

Kohti Euroopa Parlamendis: 

73

Rahaühik: 

Euro. Euroala liige alates 1. jaanuarist 1999

Schengen area member: 

Jah, Itaalia on Schengeni ala liige alates 26. oktoober 1997

ELi liikmesriik alates: 

1. jaanuar 1958

Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja: 

Järgmine link suunab välise veebisaidi juurdeEuroopa Liidu Nõukogu praeguse eesistuja - Itaalia eesistumise perioodid

Põhjas piirneb Itaalia Prantsusmaa, Šveitsi, Austria ja Sloveeniaga ning selle piire kujundab suures osas looduslikult Alpide valgala. Lõunas hõlmab see terves ulatuses Apenniini poolsaare ja kaks suurimat Vahemere saart (Sitsiilia ja Sardiinia) ning 68 väiksemat saart. Itaalias asub kaks sõltumatut riiki: Vatikani Linnriik Roomas ja San Marino Vabariik. 

Itaalia majanduse kõige olulisemad sektorid olid 2015. aastal hulgi- ja jaekaubandus, transport, majutus ja toitlustus (20,5 %), tööstus (18,8 %) ning avalik haldus, riigikaitse, haridus ning tervishoid ja sotsiaalhoolekanne (17,1 %).

Itaalia peamised ekspordipartnerid on Saksamaa, Prantsusmaa ja Ameerika Ühendriigid ning peamised impordipartnerid on Saksamaa, Prantsusmaa ja Hiina.

Itaalia ELis

Euroopa Parlament

Itaaliast on Euroopa Parlamenti valitud 73 liiget. Vaadake, kes need parlamendiliikmed on.

Euroopa Parlamendi infobüroo Itaalias

Euroopa Liidu Nõukogu

Liikmesriikide ministrid kohtuvad regulaarselt Euroopa Liidu Nõukogus, et võtta vastu ELi õigusakte ja kooskõlastada poliitikat. Itaalia valitsuse erinevad esindajad osalevad nõukogu istungitel sõltuvalt käsitletavast poliitikavaldkonnast.

Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja

Euroopa Liidu Nõukogul ei ole alalist juhti (nagu näiteks president Euroopa Komisjonil ja Euroopa Parlamendil). Nõukogu tööd juhib riik, kes on parajasti ELi Nõukogu eesistujariigiks. Viimane vahetub iga kuue kuu järel.

Kuue kuu jooksul juhivad asjaomase riigi valitsuse ministrid nõukogu istungeid ning aitavad määrata nende päevakorra kõigis poliitikavaldkondades ning edendada dialoogi teiste ELi institutsioonidega.

Itaalia eesistumise perioodid:

juuli–detsember 1959 | juuli–detsember 1962 | juuli–detsember 1965 | juuli–detsember 1968 | juuli–detsember 1971 | juuli–detsember 1975 | jaanuar–juuni 1980 | jaanuar–juuni 1985 | juuli–detsember 1990 | jaanuar–juuni 1996 | juuli–detsember 2003 | juuli–detsember 2014

Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariik kohta.

Euroopa Komisjon

Itaalia poolt määratud Euroopa Komisjoni volinik on Federica Mogherini, liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ning komisjoni asepresident.

Komisjonil on igas ELi liikmesriigis kohalik büroo, mida nimetatakse esinduseks.

Euroopa Komisjoni esindus Itaalias

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

Itaalial on Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitees 24 esindajat. Selle nõuandva organiga, mis esindab tööandjaid, töötajaid ja muid huvirühmi, konsulteeritakse seoses õigusaktide ettepanekutega, et saada paremini aru, kuidas tuleks muuta töö- ja sotsiaalalast olukorda liikmesriikides.

Euroopa Regioonide Komitee

Itaalial on Euroopa Regioonide Komitees 23 esindajat. Euroopa Regioonide Komitee on piirkondlike ja kohalike esindajate kogu ELi tasandil. Selle nõuandva organiga konsulteeritakse seoses õigusaktide ettepanekutega, et tagada kõnealustes õigusaktides kõigi ELi piirkondade seisukohtade arvestamine.

Alaline esindus Euroopa Liidu juures

Itaalia suhtleb ELi institutsioonidega ka läbi oma Brüsselis asuva alalise esinduse. Selle ELi juures asuva Itaalia nn saatkonna peamine ülesanne on tagada riigi huvide ja poliitika võimalikult tõhus järgimine ELis.

Eelarve ja rahastamine

Kui palju Itaalia rahaliselt panustab ning ise saab?

Liikmesriikide rahaline panus ELi eelarvesse jagatakse õiglaselt, vastavalt vahendite olemasolule. Mida suurem on riigi majandus, seda rohkem ta maksab – ja vastupidi. ELi eelarve eesmärk ei ole jagada ümber rikkust, vaid pigem keskenduda tervikuna kõigi eurooplaste vajadustele.

Itaalia rahaliste vahendite jaotus ELis 2015. aastal:

  • ELi kogukulud Itaalias – 12,338 miljardit EUR
  • ELi kogukulude osakaal Itaalia kogurahvatulust – 0,75 %
  • Itaalia kogupanus ELi eelarvesse: 14,232 miljardit EUR
  • Itaalia poolt ELi eelarvesse tehtava panuse osakaal tema kogurahvatulust – 0,87 %

Täiendavad arvandmed ELi eelarvest, tuludest ja kuludest:

ELi rahastatud projektid Itaalias

Rahalised vahendid, mida Itaalia maksab ELi eelarvesse, aitavad rahastada programme ja projekte kõigis ELi liikmesriikides sellistes valdkondades nagu teedeehitus, teadustöötajate toetamine ja keskkonnakaitse.

Lisateave selle kohta, kuidas Itaalia ELi-poolsest rahastamisest kasu saab.

Praktiline teave

Back to top