Ευρωπαϊκή Ένωση

Ιταλία

Σύντομη παρουσίαση

Σημαία της Ιταλίας

Πολιτικό σύστημα

Η Ιταλία είναι κοινοβουλευτική δημοκρατία με αρχηγό κυβέρνησης - τον πρωθυπουργό - ο οποίος διορίζεται από τον πρόεδρο, και αρχηγό κράτους - τον πρόεδρο. Το Κοινοβούλιο αποτελείται από δύο σώματα: τη Βουλή των Αντιπροσώπων και τη Γερουσία της Ιταλικής Δημοκρατίας. Η χώρα υποδιαιρείται σε 20 περιφέρειες, εκ των οποίων οι 5 απολαύουν ειδικού καθεστώτος αυτονομίας που τους δίνει τη δυνατότητα να νομοθετούν για ορισμένα τοπικά ζητήματα.

Θέση στον χάρτη της ΕΕ

Εμπόριο και οικονομία

Οι σημαντικότεροι τομείς της ιταλικής οικονομίας το 2016 ήταν το χονδρικό και λιανικό εμπόριο, οι μεταφορές, οι υπηρεσίες στέγασης και εστίασης (20,9 %), η βιομηχανία (19,3 %), καθώς και η δημόσια διοίκηση, η άμυνα, η εκπαίδευση, η ανθρώπινη υγεία και η κοινωνική πρόνοια (16,9 %).

Το εμπόριο εντός της ΕΕ αντιπροσωπεύει το 56 % των ιταλικών εξαγωγών (13 % κατευθύνεται στη Γερμανία, 11 % στη Γαλλία και από 5 % στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ισπανία), ενώ εκτός ΕΕ το 9 % των εξαγωγών κατευθύνεται στις ΗΠΑ και το 5 % στην Ελβετία.

Όσον αφορά τις εισαγωγές, το 61 % προέρχεται από κράτη μέλη της ΕΕ (16 % από τη Γερμανία, 9 % από τη Γαλλία και 6 % από τις Κάτω Χώρες), ενώ εκτός ΕΕ το 7 % προέρχεται από την Κίνα και το 4 % από τις ΗΠΑ.

Η Ιταλία στην ΕΕ

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Η Ιταλία έχει 73 μέλη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δείτε ποιοι είναι αυτοί οι ευρωβουλευτές.

Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ιταλία

Συμβούλιο της ΕΕ

Στο Συμβούλιο της ΕΕ συνέρχονται τακτικά οι υπουργοί των κρατών μελών για να εγκρίνουν τη νομοθεσία της ΕΕ και να συντονίσουν τις πολιτικές της. Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου συμμετέχουν τακτικά εκπρόσωποι της ιταλικής κυβέρνησης, ανάλογα με τον τομέα πολιτικής που αποτελεί αντικείμενο της συνεδρίασης.

Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ

Το Συμβούλιο της ΕΕ δεν έχει μόνιμο πρόεδρο (όπως π.χ. η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο). Αντίθετα, χρέη προέδρου αναλαμβάνει η χώρα που ασκεί την εκ περιτροπής εξαμηνιαία προεδρία του Συμβουλίου.

Κατά τη διάρκεια των 6 αυτών μηνών, την προεδρία ασκούν οι υπουργοί της χώρας αυτής, οι οποίοι βοηθούν στην κατάρτιση της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων του Συμβουλίου για κάθε τομέα πολιτικής, και παράλληλα διευκολύνουν τον διάλογο με τα άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ.

Περίοδοι άσκησης της προεδρίας του Συμβουλίου από την Ιταλία:

Ιούλιος-Δεκέμβριος 1959 | Ιούλιος-Δεκέμβριος 1962 | Ιούλιος-Δεκέμβριος 1965 | Ιούλιος-Δεκέμβριος 1968 | Ιούλιος-Δεκέμβριος 1971 | Ιούλιος-Δεκέμβριος 1975 | Ιανουάριος-Ιούνιος 1980 | Ιανουάριος-Ιούνιος 1985 | Ιούλιος-Δεκέμβριος 1990 | Ιανουάριος-Ιούνιος 1996 | Ιούλιος-Δεκέμβριος 2003 | Ιούλιος-Δεκέμβριος 2014

Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ

Ο παρακάτω σύνδεσμος σάς μεταφέρει σε εξωτερικό ιστότοπο Τρέχουσα προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Η επίτροπος που όρισε η Ιταλία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι η Φεντερίκα Μογκερίνι, στην οποία ανατέθηκαν τα καθήκοντα της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας και της αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει σε κάθε χώρα της ΕΕ τοπικά γραφεία, τις λεγόμενες «αντιπροσωπείες».

Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ιταλία

Eυρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

Η Ιταλία έχει 24 εκπροσώπους στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. Το συμβουλευτικό αυτό όργανο - που εκπροσωπεί τους εργοδότες, τους εργαζομένους και άλλες ομάδες συμφερόντων - γνωμοδοτεί σχετικά με την προτεινόμενη νομοθεσία, ώστε να σχηματίζεται μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα του αντικτύπου που ενδεχομένως θα έχει μια προτεινόμενη νομοθετική πράξη στο εργασιακό και κοινωνικό περιβάλλον στα κράτη μέλη.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών

Η Ιταλία έχει 23 εκπροσώπους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών, η οποία είναι η συνέλευση εκπροσώπων περιφερειακών και τοπικών αρχών της ΕΕ. Πρόκειται για συμβουλευτικό όργανο που γνωμοδοτεί σχετικά με την προτεινόμενη νομοθεσία, ώστε να συνεκτιμώνται οι απόψεις όλων των περιφερειών της ΕΕ.

Μόνιμη αντιπροσωπεία στην ΕΕ

Η Ιταλία επικοινωνεί με τα όργανα της ΕΕ και μέσω της μόνιμης αντιπροσωπείας της στις Βρυξέλλες. Ως η «πρεσβεία της Ιταλίας στην ΕΕ», η ιταλική μόνιμη αντιπροσωπεία έχει ως κύριο καθήκον να διασφαλίζει την αποτελεσματικότερη δυνατή προαγωγή των συμφερόντων και των πολιτικών της χώρας στην ΕΕ.

Προϋπολογισμοί και χρηματοδότηση

Πόσα χρήματα συνεισφέρει και πόσα λαμβάνει η Ιταλία;

Οι χρηματοδοτικές συνεισφορές των κρατών μελών στον προϋπολογισμό της ΕΕ κατανέμονται δίκαια, ανάλογα με τους πόρους τους. Όσο μεγαλύτερη είναι η οικονομία μιας χώρας, τόσο περισσότερα χρήματα αυτή καταβάλλει - και αντιστρόφως. Ο προϋπολογισμός της ΕΕ δεν αποσκοπεί στην αναδιανομή του πλούτου, αλλά εστιάζει στις ανάγκες των Ευρωπαίων πολιτών συνολικά.

Οικονομικές σχέσεις της Ιταλίας με την ΕΕ το 2017:

  • Συνολικές δαπάνες της ΕΕ στην Ιταλία: 9,795 δισ. ευρώ
  • Συνολικές δαπάνες της ΕΕ ως ποσοστό του ιταλικού ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος (ΑΕΕ) 0,57 %
  • Συνολική συνεισφορά της Ιταλίας στον προϋπολογισμό της ΕΕ: 12 δισ. ευρώ
  • Συνεισφορά της Ιταλίας στον προϋπολογισμό της ΕΕ ως ποσοστό του ιταλικού ΑΕΕ: 0,70 %

Περισσότερα στοιχεία σχετικά με τον προϋπολογισμό, τα έσοδα και τις δαπάνες της ΕΕ:

Έργα που χρηματοδοτεί η ΕΕ στην Ιταλία

Τα ποσά που συνεισφέρει η Ιταλία στον προϋπολογισμό της ΕΕ βοηθούν στη χρηματοδότηση προγραμμάτων και έργων σε όλες τις χώρες της ΕΕ - π.χ. οδοποιία, επιδότηση ερευνητών και προστασία του περιβάλλοντος.

Περισσότερες πληροφορίες για τα οφέλη της Ιταλίας από τη χρηματοδότηση της ΕΕ.

Back to top