Unia Europejska

Irlandia

Irlandia

Informacje ogólne

Flaga Irlandii

Ustrój polityczny

Irlandia jest republiką parlamentarną. Składa się z 26 hrabstw. Szef rządu – premier – jest mianowany przez prezydenta po nominacji przez niższą izbę parlamentu (Dáil Éireann). Sprawuje on władzę wykonawczą. Prezydent, który jest głową państwa, posiada głównie uprawnienia reprezentacyjne. Parlament ma dwie izby (wyższą i niższą).

Irlandia na mapie UE

Handel i gospodarka

Do najważniejszych sektorów irlandzkiej gospodarki w 2016 r. należały: przemysł (38,9%), handel hurtowy i detaliczny, transport, usługi związane z zakwaterowaniem i usługi gastronomiczne (12,9%) oraz działalność związana z administracją publiczną, obronnością, edukacją, opieką zdrowotną i pomocą społeczną (12,3%).

Handel z innymi krajami UE stanowi 51% irlandzkiego eksportu (13% do Wielkiej Brytanii, 13% do Belgii i 7% do Niemiec). Eksport do Stanów Zjednoczonych wynosi 26%, a do Szwajcarii – 5%.

Jeśli chodzi o import, 68% pochodzi z państw członkowskich UE (29% z Wielkiej Brytanii, 13% z Francji i 10% z Niemiec). Import ze Stanów Zjednoczonych wynosi 15%, a z Chin 4%.

Irlandia w UE

Parlament Europejski

W Parlamencie Europejskim zasiada 11 posłów z Irlandii. Więcej informacji o irlandzkich eurodeputowanych.

Biuro Parlamentu Europejskiego w Irlandii

Rada UE

Ministrowie rządów państw UE, zgromadzeni w Radzie UE, na regularnych spotkaniach przyjmują nowe przepisy i koordynują działania polityczne. W zależności od tematyki posiedzenia w spotkaniach uczestniczą różni przedstawiciele irlandzkiego rządu.

Przewodnictwo w Radzie UE

Rada UE nie ma stałego przewodniczącego (w przeciwieństwie do Komisji lub Parlamentu Europejskiego). Jej pracami kieruje kraj sprawujący prezydencję w Radzie, który zmienia się na zasadzie rotacji co sześć miesięcy.

W trakcie tych sześciu miesięcy ministrowie z tego kraju przewodniczą obradom dotyczącym poszczególnych obszarów polityki oraz pomagają w ustalaniu ich porządku, a także dbają o to, aby dialog z innymi instytucjami UE przebiegał sprawnie.

Daty irlandzkiej prezydencji:

styczeń–czerwiec 1975 r., lipiec–grudzień 1979 r., lipiec–grudzień 1984 r., styczeń–czerwiec 1990 r., lipiec–grudzień 1996 r., styczeń–czerwiec 2004 r., styczeń–czerwiec 2013 r.

Przewodnictwo w Radzie UE

Poniższy link przekierowuje na zewnętrzną stronę internetową.Aktualne przewodnictwo w Radzie UE

Komisja Europejska

Irlandzkim komisarzem w Komisji Europejskiej jest Phil Hogan, który odpowiada za rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich.

We wszystkich krajach UE Komisję reprezentują jej lokalne biura nazywane przedstawicielstwami.

Przedstawicielstwo Komisji w Irlandii 

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

Irlandia ma dziewięciu przedstawicieli w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym. Ten organ doradczy – reprezentujący pracodawców, pracowników i inne grupy interesu – przedstawia opinie na temat proponowanych przepisów. Dzięki temu wszystkie zainteresowane strony mogą zyskać lepsze wyobrażenie co do ewentualnych skutków tych przepisów dla rynku pracy i sytuacji społecznej w państwach członkowskich.

Europejski Komitet Regionów

Irlandia ma dziewięciu przedstawicieli w Europejskim Komitecie Regionów, który jest zgromadzeniem przedstawicieli samorządów lokalnych i regionalnych w UE. Ten organ opiniodawczy doradza w sprawie proponowanych przepisów, aby zagwarantować, że będą one uwzględniały punkt widzenia wszystkich regionów UE.

Stałe Przedstawicielstwo przy UE

Irlandia utrzymuje stały kontakt z instytucjami UE również za pośrednictwem swojego Stałego Przedstawicielstwa w Brukseli. Jest to swego rodzaju ambasada Irlandii przy UE, której głównym zadaniem jest dbanie o to, by interesy kraju i jego polityka były w UE jak najskuteczniej realizowane.

Budżet i wsparcie finansowe

Ile Irlandia wpłaca do budżetu UE i ile z niego otrzymuje?

Wkład finansowy państw członkowskich do budżetu jest określany sprawiedliwie, czyli stosownie do możliwości danego kraju. Im większa gospodarka, tym większy wkład do budżetu - i na odwrót. Celem budżetu UE nie jest redystrybucja dochodów, ale skoncentrowanie się na wspólnych potrzebach wszystkich Europejczyków. 

Irlandia a budżet UE w 2017 r.: 

  • Łączne wydatki UE w Irlandii: 1,818 mld euro
  • Łączne wydatki UE jako procent irlandzkiego dochodu narodowego brutto (DNB) 0,75%
  • Łączny wkład Irlandii do budżetu UE: 1,777 mld euro
  • Wkład Irlandii do budżetu UE jako procent irlandzkiego DNB: 0,74% 

Więcej danych na temat budżetu UE, dochodów i wydatków:

Projekty finansowane przez UE w Irlandii

Kwoty wpłacone do budżetu UE przez Irlandię wspierają finansowanie programów i projektów – takich jak budowa dróg, stypendia dla naukowców i ochrona środowiska – we wszystkich krajach UE.

Zobacz, jak Irlandia się zmienia dzięki unijnym funduszom.

Back to top