Unia Europejska

Irlandia

Irlandia

Informacje ogólne

Flaga Irlandii

Ustrój polityczny

Irlandia jest republiką parlamentarną. Składa się z 26 hrabstw. Szef rządu – premier – jest mianowany przez prezydenta po nominacji przez niższą izbę parlamentu (Dáil Éireann). Sprawuje on władzę wykonawczą. Prezydent, który jest głową państwa, posiada głównie uprawnienia reprezentacyjne. Parlament ma dwie izby (wyższą i niższą).

Irlandia na mapie UE

Handel i gospodarka

Do najważniejszych sektorów irlandzkiej gospodarki w 2018 r. należały: przemysł (36,5%), sektor informacji i komunikacji (12,1%), handel hurtowy i detaliczny, transport, usługi związane z zakwaterowaniem i usługi gastronomiczne (11,7%) oraz działalność związana z administracją publiczną, obronnością, edukacją, opieką zdrowotną i pomocą społeczną (10,5%).

Handel z innymi krajami UE stanowi 50% irlandzkiego eksportu (13% do Belgii, 7% do Niemiec). Eksport do Stanów Zjednoczonych wynosi 28%, a do Szwajcarii – 5%.

Jeśli chodzi o import, 64% pochodzi z państw członkowskich UE (po 12% z Niemiec i z Francji). Import ze Stanów Zjednoczonych wynosi 17%, a z Chin 4%.

Irlandia w UE

Parlament Europejski

W Parlamencie Europejskim zasiada 13 posłów z Irlandii. Więcej informacji o irlandzkich eurodeputowanych.

Biuro Parlamentu Europejskiego w Irlandii

Rada UE

Ministrowie rządów państw UE, zgromadzeni w Radzie UE, na regularnych spotkaniach przyjmują nowe przepisy i koordynują działania polityczne. W zależności od tematyki posiedzenia w spotkaniach uczestniczą różni przedstawiciele irlandzkiego rządu.

Przewodnictwo w Radzie UE

Rada UE nie ma stałego przewodniczącego (w przeciwieństwie do Komisji lub Parlamentu Europejskiego). Jej pracami kieruje kraj sprawujący prezydencję w Radzie, który zmienia się na zasadzie rotacji co sześć miesięcy.

W trakcie tych sześciu miesięcy ministrowie z tego kraju przewodniczą obradom dotyczącym poszczególnych obszarów polityki oraz pomagają w ustalaniu ich porządku, a także dbają o to, aby dialog z innymi instytucjami UE przebiegał sprawnie.

Daty irlandzkiej prezydencji:

styczeń–czerwiec 1975 r., lipiec–grudzień 1979 r., lipiec–grudzień 1984 r., styczeń–czerwiec 1990 r., lipiec–grudzień 1996 r., styczeń–czerwiec 2004 r., styczeń–czerwiec 2013 r.

Przewodnictwo w Radzie UE

Poniższy link przekierowuje na zewnętrzną stronę internetową.Aktualne przewodnictwo w Radzie UE

Komisja Europejska

Irlandzkim komisarzem w Komisji Europejskiej jest Mairead McGuinness, która na tym stanowisku odpowiada za usługi finansowe, stabilność finansową i unię rynków kapitałowych.

We wszystkich krajach UE Komisję reprezentują jej lokalne biura nazywane przedstawicielstwami.

Przedstawicielstwo Komisji w Irlandii 

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

Irlandia ma dziewięciu przedstawicieli w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym. Ten organ doradczy – reprezentujący pracodawców, pracowników i inne grupy interesu – przedstawia opinie na temat proponowanych przepisów. Dzięki temu wszystkie zainteresowane strony mogą zyskać lepsze wyobrażenie co do ewentualnych skutków tych przepisów dla rynku pracy i sytuacji społecznej w państwach członkowskich.

Europejski Komitet Regionów

Irlandia ma osiem przedstawicieli w Europejskim Komitecie Regionów, który jest zgromadzeniem przedstawicieli samorządów lokalnych i regionalnych w UE. Ten organ opiniodawczy doradza w sprawie proponowanych przepisów, aby zagwarantować, że będą one uwzględniały punkt widzenia wszystkich regionów UE.

Stałe Przedstawicielstwo przy UE

Irlandia utrzymuje stały kontakt z instytucjami UE również za pośrednictwem swojego Stałego Przedstawicielstwa w Brukseli. Jest to swego rodzaju ambasada Irlandii przy UE, której głównym zadaniem jest dbanie o to, by interesy kraju i jego polityka były w UE jak najskuteczniej realizowane.

Budżet i wsparcie finansowe

Ile wpłaca Irlandia, a ile otrzymuje?

Wysokość wpłaty do budżetu UE dla każdego kraju UE oblicza się sprawiedliwie, z uwzględnieniem możliwości danego kraju. Im większa gospodarka, tym większy wkład do budżetu – i na odwrót.
Celem budżetu UE nie jest redystrybucja dochodów, ale skoncentrowanie się na wspólnych potrzebach wszystkich Europejczyków. 

Dane liczbowe za 2018 r. dla Irlandii:

  • Łączne wydatki UE w Irlandii – 2,064 mld euro
    (co odpowiada 0,82 proc. gospodarki Irlandii)
  • Łączny wkład do budżetu UE – 2,320 mld euro
    (co odpowiada 0,92 proc. gospodarki Irlandii)

Więcej danych na temat budżetu UE, dochodów i wydatków:

Projekty finansowane przez UE w Irlandii

Kwoty wpłacone do budżetu UE przez Irlandię wspierają finansowanie programów i projektów – takich jak budowa dróg, stypendia dla naukowców i ochrona środowiska – we wszystkich krajach UE.

Zobacz, jak Irlandia się zmienia dzięki unijnym funduszom.

Back to top