Europska unija

Irska

Pregled

irska zastava

Politički sustav

Irska je parlamentarna republika koja se sastoji od 26 okruga. Šefa vlade, odnosno premijera, koji ima izvršne ovlasti, imenuje predsjednik nakon što ga nominira Donji dom („Dail”). Šef države, odnosno predsjednik, prvenstveno ima protokolarne ovlasti. Parlament se sastoji od dva doma (Gornji i Donji dom).

Položaj na karti EU-a

Trgovina i gospodarstvo

Najvažniji sektori irskoga gospodarstva 2016. bili su industrija (38,9 %), veleprodaja i maloprodaja, promet, usluge smještaja i prehrane (12,9 %) te javna uprava, obrana, obrazovanje i djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi (12,3 %).

Trgovina unutar EU-a čini 51 % izvoza Irske (Ujedinjena Kraljevina 13 %, Belgija 13 % i Njemačka 7 %), a kad je riječ o državama izvan EU-a, 26 % se izvozi u Sjedinjene Države i 5 % u Švicarsku.

Kad je riječ o uvozu, 68 % dolazi iz država članica EU-a (Ujedinjena Kraljevina 29 %, Francuska 13 % i Njemačka 10 %), a kad je riječ o državama izvan EU-a, 15 % se uvozi iz Sjedinjenih Država i 4 % iz Kine.

Irska u EU-u

Europski parlament

Irska ima 11 zastupnika u Europskom parlamentu. Saznajte tko su oni.

Ured Europskog parlamenta u Irskoj

Vijeće EU-a

U Vijeću EU-a redovito se sastaju ministri država članica radi donošenja zakonodavstva EU-a i usklađivanja politika. Na sastancima Vijeća redovito sudjeluju predstavnici irske vlade, ovisno o području politike koje se razmatra.

Predsjedništvo Vijeća EU-a

Vijeće EU-a nema jednog stalnog predsjednika (poput, primjerice, Komisije ili Parlamenta). Umjesto toga, rad Vijeća predvodi država koja njime predsjeda. Države članice izmjenjuju se u predsjedanju svakih šest mjeseci.

Tijekom tih šest mjeseci ministri vlade te države predsjedaju sastancima Vijeća i sudjeluju u utvrđivanju dnevnog reda za pojedino područje politike te potiču dijalog s ostalim institucijama EU-a.

Datumi irskog predsjedanja:

siječanj – lipanj 1975., srpanj – prosinac 1979., srpanj – prosinac 1984., siječanj – lipanj 1990., srpanj – prosinac 1996., siječanj – lipanj 2004., siječanj – lipanj 2013.

Predsjedništvo Vijeća EU-a

Sljedeća poveznica preusmjerava na vanjsko web-mjestoTrenutačno predsjedništvo Vijeća EU-a.

Europska komisija

Phil Hogan povjerenik je Europske komisije kojeg je nominirala Irska, a zadužen je za poljoprivredu i ruralni razvoj.

Komisija u svim državama članicama ima lokalni ured, odnosno „predstavništvo”.

Predstavništvo Komisije u Irskoj 

Europski gospodarski i socijalni odbor

Irska ima 9 predstavnika u Europskom gospodarskom i socijalnom odboru. S tim savjetodavnim tijelom, koje predstavlja poslodavce, radnike i ostale interesne skupine, provode se savjetovanja o predloženom zakonodavstvu kako bi se dobila bolja predodžba o mogućim promjenama u području rada i promjenama socijalnog stanja u državama članicama.

Europski odbor regija

Irska ima 9 predstavnika u Europskom odboru regija, skupštini regionalnih i lokalnih predstavnika EU-a. S tim savjetodavnim tijelom provode se savjetovanja o predloženom zakonodavstvu kako bi se osiguralo da se pri njihovu donošenju uzmu u obzir perspektive svih regija EU-a.

Stalno predstavništvo pri EU-u

Irska komunicira s institucijama EU-a i preko svojeg stalnog predstavništva u Bruxellesu. Glavna je zadaća irskog „veleposlanstva u EU-u” osigurati što učinkovitije zastupanje državnih interesa i politika u EU-u.

Proračun i financiranje

Koliko Irska pridonosi proračunu EU-a, a koliko iz njega prima?

Financijski doprinosi država članica proračunu EU-a pravedno su raspodijeljeni u skladu s mogućnostima. Što je gospodarstvo neke države veće, to ona više uplaćuje, i obrnuto. Svrha proračuna EU-a nije preraspodijeliti bogatstvo, već odgovoriti na potrebe svih građana EU-a. 

Pregled financijskih odnosa Irske i EU-a u 2017.: 

  • ukupna sredstva EU-a dodijeljena Irskoj: 1,818 milijardi EUR
  • ukupna sredstva EU-a dodijeljena Irskoj izražena kao postotak irskog bruto nacionalnog dohotka (BND): 0,75 %
  • ukupni doprinos Irske proračunu EU-a: 1,777 milijardi EUR
  • doprinos Irske proračunu EU-a izražen kao postotak njezina BND-a: 0,74 % 

Saznajte više o proračunu EU-a, prihodima i rashodima:

Projekti koje u Irskoj financira EU

Novcem koji Irska uplaćuje u proračun EU-a podupire se financiranje programa i projekata u svim državama članicama, primjerice za gradnju cesta, subvencioniranje istraživanja i zaštitu okoliša.

Doznajte više o prednostima financiranja EU-a za Irsku.

Back to top