Europska unija

Irska

Irska

Pregled

irska zastava

Politički sustav

Irska je parlamentarna republika koja se sastoji od 26 okruga. Šefa vlade, odnosno premijera, koji ima izvršne ovlasti, imenuje predsjednik nakon što ga nominira Donji dom („Dail”). Šef države, odnosno predsjednik, prvenstveno ima protokolarne ovlasti. Parlament se sastoji od dva doma (Gornji i Donji dom).

Položaj na karti EU-a

Trgovina i gospodarstvo

Najvažniji sektori irskoga gospodarstva 2018. bili su industrija (36,5 %), informacije i komunikacije (12,1 %), veleprodaja i maloprodaja, promet, usluge smještaja i prehrane (11,7 %) te javna uprava, obrana, obrazovanje i djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi (10,5 %).

U zemlje EU-a odlazi 50 % izvoza Irske (od čega 13 % u Belgiju i 7 % u Njemačku). Kad je riječ o zemljama izvan EU-a, u SAD izvozi se 28 % i u Švicarsku 5 %.

Kad je riječ o uvozu, 64 % činio je uvoz iz država članica EU-a (od čega po 12 % iz Francuske i Njemačke). Kad je riječ o zemljama izvan EU-a, 17 % irskog uvoza dolazi iz SAD-a, a 4 % iz Kine.

Irska u EU-u

Europski parlament

Irska ima 13 zastupnika u Europskom parlamentu. Saznajte tko su oni.

Ured Europskog parlamenta u Irskoj

Vijeće EU-a

U Vijeću EU-a redovito se sastaju ministri država članica radi donošenja zakonodavstva EU-a i usklađivanja politika. Na sastancima Vijeća redovito sudjeluju predstavnici irske vlade, ovisno o području politike koje se razmatra.

Predsjedništvo Vijeća EU-a

Vijeće EU-a nema jednog stalnog predsjednika (poput, primjerice, Komisije ili Parlamenta). Umjesto toga, rad Vijeća predvodi država koja njime predsjeda. Države članice izmjenjuju se u predsjedanju svakih šest mjeseci.

Tijekom tih šest mjeseci ministri vlade te države predsjedaju sastancima Vijeća i sudjeluju u utvrđivanju dnevnog reda za pojedino područje politike te potiču dijalog s ostalim institucijama EU-a.

Datumi irskog predsjedanja:

siječanj – lipanj 1975., srpanj – prosinac 1979., srpanj – prosinac 1984., siječanj – lipanj 1990., srpanj – prosinac 1996., siječanj – lipanj 2004., siječanj – lipanj 2013.

Predsjedništvo Vijeća EU-a

Sljedeća poveznica preusmjerava na vanjsko web-mjestoTrenutačno predsjedništvo Vijeća EU-a.

Europska komisija

Phil Hogan povjerenik je Europske komisije kojeg je nominirala Irska, a nadležan je za trgovinu.

Komisija u svim državama članicama ima lokalni ured, odnosno „predstavništvo”.

Predstavništvo Komisije u Irskoj 

Europski gospodarski i socijalni odbor

Irska ima 9 predstavnika u Europskom gospodarskom i socijalnom odboru. S tim savjetodavnim tijelom, koje predstavlja poslodavce, radnike i ostale interesne skupine, provode se savjetovanja o predloženom zakonodavstvu kako bi se dobila bolja predodžba o mogućim promjenama u području rada i promjenama socijalnog stanja u državama članicama.

Europski odbor regija

Irska ima 8 predstavnika u Europskom odboru regija, skupštini regionalnih i lokalnih predstavnika EU-a. S tim savjetodavnim tijelom provode se savjetovanja o predloženom zakonodavstvu kako bi se osiguralo da se pri njihovu donošenju uzmu u obzir perspektive svih regija EU-a.

Stalno predstavništvo pri EU-u

Irska komunicira s institucijama EU-a i preko svojeg stalnog predstavništva u Bruxellesu. Glavna je zadaća irskog „veleposlanstva u EU-u” osigurati što učinkovitije zastupanje državnih interesa i politika u EU-u.

Proračun i financiranje

Koliko Irska plaća i prima?

Iznos koji svaka od zemalja EU-a uplaćuje u proračun EU-a izračunava se pravedno i u skladu sa sredstvima kojima svaka zemlja raspolaže. Što je gospodarstvo neke zemlje veće, to ona više uplaćuje, i obrnuto.
Svrha proračuna EU-a nije preraspodijeliti bogatstvo, već odgovoriti na potrebe svih građana EU-a. 

Podaci za Irskuza 2018:

  • Ukupna potrošnja EU-a u Irskoj: 2,064 milijarde EUR
    (0,82 % gospodarstva Irske)
  • Ukupni doprinos proračunu EU-a: 2,320 milijardi EUR
    (0,92 % gospodarstva Irske)

Saznajte više o proračunu, prihodima i rashodima EU-a:

Projekti koje u Irskoj financira EU

Novcem koji Irska uplaćuje u proračun EU-a podupire se financiranje programa i projekata u svim državama članicama, primjerice za gradnju cesta, subvencioniranje istraživanja i zaštitu okoliša.

Doznajte više o prednostima financiranja EU-a za Irsku.

Back to top