an tAontas Eorpach

Éire

Forbhreathnú

Príomhchathair: 

Baile Átha Cliath

Achar: 

69 797 km2

Daonra: 

4 724 720 (2016)

Daonra mar % de dhaonra iomlán an Aontais Eorpaigh: 

0.9 % (2016)

Olltáirgeacht intíre (OTI): 

EUR 265.835 billiún (2016)

Teangacha oifigiúla de chuid an Aontais Eorpaigh: 

an Ghaeilge, an Béarla

Córas Polaitiúil: 

poblacht pharlaiminteach

Líon na bhFeisirí atá aici i bParlaimint na hEorpa: 

11

Airgeadra: 

Euro. Ball den limistéar euro ón 1 Eanáir 1999

Schengen area member: 

Níl Éire ina ball de Limistéar Schengen.

Ina Ballstát ó: 

1 Eanáir 1973

Uachtaránacht na Comhairle: 

Clúdaíonn Éire cúig shéú cuid d'oileán na hÉireann. Sa chuid thoir thuaidh den oileán tá Tuaisceart Éireann atá sa Ríocht Aontaithe. 

Tá cósta fada ag Éirinn. Ar an gcósta thiar tá an tAigéan Atlantach Thuaidh agus ar an gcósta theas an Mhuir Cheilteach. Tá Muir Éireann suite idir cósta thoir na hÉireann agus cósta thiar na Breataine Móire.

Seo na hearnálacha ba mhó i ngeilleagar na hÉireann in 2015: an tionsclaíocht (39.1 %), an trádáil mhórdhíola agus mhiondíola, seirbhísí iompair, cóiríochta agus bia (12.8 %) agus an córas riaracháin phoiblí agus cúrsaí cosanta, oideachais, sláinte agus oibre sóisialta (12.3 %).

Is iad na Stáit Aontaithe, an Ríocht Aontaithe agus an Bheilg na tíortha is mó a n‑easpórtálann Éire earraí chucu agus is iad an Ríocht Aontaithe, na Stáit Aontaithe agus an Fhrainc na tíortha is mó a n‑iompórtálann sí earraí uathu.

Éire san AE

Parlaimint na hEorpa

Tá 11 Fheisire ag Éirinn i bParlaimint na hEorpa. Seo roinnt eolais faoi na Feisirí sin.

Oifig Pharlaimint na hEorpa in Éirinn

Comhairle an AE

Is é a dhéantar i gComhairle an AE go dtagann airí náisiúnta le chéile go rialta le dlíthe an AE a ghlacadh agus a mbeartais a chomhordú. Bíonn ionadaithe as rialtas na hÉireann i láthair go rialta ag cruinnithe na Comhairle. Ní hiad na hionadaithe céanna a bhíonn i láthair ag gach cruinniú – tá sin ag brath ar an réimse beartais.

Uachtaránacht Chomhairle an AE

Ní uachtarán buan amháin (fearacht Uachtaráin an Choimisiúin agus na Parlaiminte) atá ar Chomhairle an AE. Ina ionad sin, is í an tír a bhfuil uachtaránacht na Comhairle faoina cúram a stiúrann an obair sin. Bíonn an ról sin ag gach Ballstát ar a sheal ar feadh 6 mhí.

Le linn na tréimhse 6 mhí sin, bíonn airí ó rialtas thír na huachtaránachta i bhfeighil ar chruinnithe na Comhairle sna réimsí beartais éagsúla, glacann siad páirt i leagan amach chláir na gcruinnithe sin agus éascaíonn siad an caidreamh le hinstitiúidí eile an AE.

Na tréimhsí a raibh an uachtaránacht faoi chúram na hÉireann lena linn:

Ean-Meith 1975 | Iúil-Nollaig 1979 | Iúil-Nollaig 1984 | Ean-Meith 1990 | Iúil-Nollaig 1996 | Ean-Meith 2004 | Ean-Meith 2013

Uachtaránacht Chomhairle an AE

An Coimisiún Eorpach

Is é Phil Hogan an té a cheap Éire ina Choimisinéir ar an gCoimisiún Eorpach. Talmhaíocht agus Forbairt Tuaithe na cúraimí atá air.

Tá oifig áitiúil ag an gCoimisiún i ngach Ballstát. "Ionadaíochtaí an Choimisiúin" a thugtar ar na hoifigí sin.

Ionadaíocht an Choimisiúin in Éirinn 

Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa

9 n-ionadaí ag Éirinn ar an gCoiste Eacnamaíoch agus Sóisialta. Eagraíocht chomhairleach atá sa choiste sin – ina bhfuil fostóirí, oibrithe agus grúpaí leasa eile. Téann na hinstitiúidí i dteagmháil leis chun comhairle a fháil i dtaobh dlíthe atá beartaithe le go mbeidh tuiscint níos fearr acu ar an tionchar a bheadh ag na dlíthe sin ar dhálaí oibre agus sóisialta sna Ballstáit.

Coiste Eorpach na Réigiún

9 ionadaí ag Éirinn ar Choiste Eorpach na Réigiún, is é sin tionól an Aontais Eorpaigh d'ionadaithe réigiúnacha agus áitiúla. Téann na hinstitiúidí i dteagmháil leis an gcoiste sin chun comhairle a fháil i dtaobh dlíthe atá beartaithe le gur féidir an dearcadh atá ag gach réigiún faoi leith san AE i dtaobh na ndlíthe sin a thuiscint agus a chur san áireamh.

Buanionadaíocht chuig an AE

Bíonn Éire i dteagmháil freisin le hinstitiúidí an AE tríd an mbuanionadaíocht atá aici sa Bhruiséil. Sin "ambasáid na hÉireann chuig an AE" agus is é is príomhchúram di deimhin a dhéanamh de go bhfuil leasanna agus beartais na tíre á gcur chun cinn go héifeachtach san AE.

Buiséid agus Maoiniú

An méid airgid a thugann Éire don AE agus an méid a fhaigheann sí ar ais

Tá an méid airgid a íocann na Ballstáit isteach i mbuiséad an AE roinnte go cothrom eatarthu de réir na n-acmhainní atá ag gach tír ar leith. Íocann na tíortha sin a bhfuil geilleagair mhóra acu níos mó airgid isteach sa bhuiséad ná na tíortha sin a bhfuil geilleagair bheaga acu. Níl sé mar aidhm le buiséad an AE an rachmas a athdháileadh, ach cuirtear béim ar riachtanais mhuintir na hEorpa ina n‑iomláine. 

Miondealú ar chaidreamh airgeadais na hÉireann leis an AE in 2015: 

  • Caiteachas iomlán an AE in Éirinn: EUR 2.009 billiún
  • Caiteachas iomlán an Aontais, agus é tugtha mar chéatadán d'ollioncam náisiúnta na hÉireann: 1.10 %
  • Ranníocaíocht iomlán na hÉireann isteach i mbuiséad an AE: EUR 1.558 billiún
  • Ranníocaíocht na hÉireann le buiséad an Aontais, agus í tugtha mar chéatadán dá hollioncam náisiúnta: 0.86 % 

Tuilleadh figiúirí faoi bhuiséad, ioncam agus caiteachas an AE:

Tionscadail in Éirinn a fuair maoiniú ón AE

An t-airgead a d'íoc Éire isteach i mbuiséad an AE, úsáidtear é le cláir agus tionscadail a mhaoiniú i dtíortha uile an AE – m.sh. déanamh bóithre, maoiniú do thaighdeoirí agus cosaint an chomhshaoil.

Tuilleadh eolais faoin gcaoi a dtéann an maoiniú ón AE chun tairbhe d'Éirinn.

Eolas praiticiúil

Back to top