Euroopa Liit

Iirimaa

Ülevaade

Pealinn: 

Dublin

Pindala: 

69 797 km2

Rahvaarv: 

4 724 720 (2016)

Rahvaarvu osakaal (%) kogu ELi rahvaarvust: 

0,9 % (2016)

Sisemajanduse koguprodukt (SKP): 

265,835 miljardit EUR (2016)

ELi ametlik(ud) keel(ed): 

iiri keel, inglise keel

Poliitiline süsteem: 

parlamentaarne vabariik

ELi liikmesriik alates: 

1. jaanuar 1973

Kohti Euroopa Parlamendis: 

11

Rahaühik: 

Euro. Euroala liige alates 1. jaanuarist 1999

Schengeni ala liige: 

Ei, Iirimaa ei ole Schengeni ala liige.

Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja: 

Järgmine link suunab välise veebisaidi juurdeEuroopa Liidu Nõukogu praeguse eesistuja - Iirimaa eesistumise perioodid

Iiri Vabariik hõlmab 5/6 saare territooriumist, mille kirdeosas asub Ühendkuningriigi osana Põhja-Iirimaa. 

Iirimaal on pikk rannajoon. Läände jääb Atlandi ookeani põhjaosa ning lõunasse Keldi meri. Idas asub Suurbritannia, mida Iirimaast eraldab Iiri meri.

Iirmaa majanduse kõige olulisemad sektorid olid 2015. aastal tööstus (39,1 %), hulgi- ja jaekaubandus, transport, majutus ja toitlustus (12,8 %), avalik haldus, riigikaitse, haridus ning tervishoid ja sotsiaalhoolekanne (12,3 %).

Iirimaa peamised ekspordipartnerid on Ameerika Ühendriigid, Ühendkuningriik ja Belgia ning peamised impordipartnerid on Ühendkuningriik, Ameerika Ühendriigid ja Prantsusmaa.

Iirimaa ELis

Euroopa Parlament

Iirimaalt on Euroopa Parlamenti valitud 11 liiget. Vaadake, kes need parlamendiliikmed on.

Euroopa Parlamendi infobüroo Iirimaal

Euroopa Liidu Nõukogu

Liikmesriikide ministrid kohtuvad regulaarselt Euroopa Liidu Nõukogus, et võtta vastu ELi õigusakte ja kooskõlastada poliitikat. Iirimaa valitsuse erinevad esindajad osalevad nõukogu istungitel sõltuvalt käsitletavast poliitikavaldkonnast.

Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja

Euroopa Liidu Nõukogul ei ole alalist juhti (nagu näiteks president Euroopa Komisjonil ja Euroopa Parlamendil). Selle tööd juhib riik, kes on parajasti ELi Nõukogu eesistujariigiks. Viimane vahetub iga kuue kuu järel.

Kuue kuu jooksul juhivad asjaomase riigi valitsuse ministrid nõukogu istungeid ning aitavad määrata nende päevakorra kõigis poliitikavaldkondades ning edendada dialoogi teiste ELi institutsioonidega.

Iirimaa eesistumise perioodid:

jaanuar–juuni 1975 | juuli–detsember 1979 | juuli–detsember 1984 | jaanuar–juuni 1990 | juuli–detsember 1996 | jaanuar–juuni 2004 | jaanuar–juuni 2013

Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariik kohta.

Euroopa Komisjon

Iirimaa poolt määratud Euroopa Komisjoni volinik on Phil Hogan, kelle vastutusalaks on põllumajandus ja maaelu areng.

Komisjonil on igas ELi liikmesriigis kohalik büroo, mida nimetatakse esinduseks.

Euroopa Komisjoni esindus Iirimaal 

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

Iirimaal on Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitees 9 esindajat. Selle nõuandva organiga, mis esindab tööandjaid, töötajaid ja muid huvirühmi, konsulteeritakse seoses õigusaktide ettepanekutega, et saada paremini aru, kuidas tuleks muuta töö- ja sotsiaalalast olukorda liikmesriikides.

Euroopa Regioonide Komitee

Iirimaal on Euroopa Regioonide Komitees 9 esindajat. Euroopa Regioonide Komitee on piirkondlike ja kohalike esindajate kogu ELi tasandil. Selle nõuandva organiga konsulteeritakse seoses õigusaktide ettepanekutega, et tagada kõnealustes õigusaktides kõigi ELi piirkondade seisukohtade arvestamine.

Alaline esindus Euroopa Liidu juures

Iirimaa suhtleb ELi institutsioonidega ka läbi oma Brüsselis asuva alalise esinduse. Selle ELi juures asuva Iirimaa nn saatkonna peamine ülesanne on tagada riigi huvide ja poliitika võimalikult tõhus järgimine ELis.

Eelarve ja rahastamine

Kui palju Iirimaa rahaliselt panustab ning ise saab?

Liikmesriikide rahaline panus ELi eelarvesse jagatakse õiglaselt, vastavalt vahendite olemasolule. Mida suurem on riigi majandus, seda rohkem ta maksab – ja vastupidi. ELi eelarve eesmärk ei ole jagada ümber rikkust, vaid pigem keskenduda tervikuna kõigi eurooplaste vajadustele. 

Iirimaa rahaliste vahendite jaotus ELis 2015. aastal: 

  • ELi kogukulud Iirimaal: 2,009 miljardit EUR
  • ELi kogukulude osakaal Iirimaa kogurahvatulust: 1,10 %
  • Iirimaa kogupanus ELi eelarvesse: 1,558 miljardit EUR
  • Iirimaa poolt ELi eelarvesse tehtava panuse osakaal tema kogurahvatulust: 0,86 % 

Täiendavad arvandmed ELi eelarvest, tuludest ja kuludest:

ELi rahastatud projektid Iirimaal

Rahalised vahendid, mida Iirimaa maksab ELi eelarvesse, aitavad rahastada programme ja projekte kõigis ELi liikmesriikides sellistes valdkondades nagu teedeehitus, teadustöötajate toetamine ja keskkonnakaitse.

Lisateave selle kohta, kuidas Iirimaa ELi-poolsest rahastamisest kasu saab.

Praktiline teave