Ευρωπαϊκή Ένωση

Ιρλανδία

Ιρλανδία

Σύντομη παρουσίαση

Σημαία της Ιρλανδίας

Πολιτικό σύστημα

Η Ιρλανδία είναι κοινοβουλευτική δημοκρατία και αποτελείται από 26 κομητείες. Ο επικεφαλής της κυβέρνησης - ο πρωθυπουργός- διορίζεται από τον πρόεδρο, κατόπιν πρότασης της Κάτω Βουλής (Dail) και ασκεί εκτελεστική εξουσία. Ο αρχηγός του κράτους - ο πρόεδρος - έχει κατά κύριο λόγο εθιμοτυπικός εξουσίες. Το Κοινοβούλιο αποτελείται από δύο σώματα (την Άνω και Κάτω Βουλή).

Θέση στον χάρτη της ΕΕ

Εμπόριο και οικονομία

Το 2018 οι σημαντικότεροι τομείς της ιρλανδικής οικονομίας ήταν η βιομηχανία (36,5 %), οι υπηρεσίες ενημέρωσης και επικοινωνίας (12,1 %) και το χονδρικό και λιανικό εμπόριο, οι μεταφορές, οι υπηρεσίες στέγασης και εστίασης (11,7 %), καθώς και η δημόσια διοίκηση, η άμυνα, η εκπαίδευση, η υγεία και η κοινωνική πρόνοια (10,5 %).

Το εμπόριο εντός της ΕΕ αντιπροσωπεύει το 50 % των ιρλανδικών εξαγωγών (το 13 % κατευθύνεται στο Βέλγιο και το 7 % στη Γερμανία), ενώ εκτός ΕΕ το 28 % των εξαγωγών κατευθύνεται στις ΗΠΑ και το 5 % στην Ελβετία.

Όσον αφορά τις εισαγωγές, το 64 % προέρχεται από κράτη μέλη της ΕΕ (12 % από τη Γερμανία και 12 % από τη Γαλλία), ενώ εκτός ΕΕ το 17 % των εισαγωγών προέρχεται από τις ΗΠΑ και το 4 % από την Κίνα.

Η Ιρλανδία στην ΕΕ

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Η Ιρλανδία έχει 13 μέλη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δείτε ποιοι είναι αυτοί οι ευρωβουλευτές.

Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ιρλανδία

Συμβούλιο της ΕΕ

Στο Συμβούλιο της ΕΕ, οι υπουργοί των κρατών μελών συνέρχονται τακτικά για να εγκρίνουν τη νομοθεσία της ΕΕ και να συντονίζουν τις πολιτικές της. Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου μετέχουν τακτικά εκπρόσωποι της ιρλανδικής κυβέρνησης, ανάλογα με τον τομέα πολιτικής που αποτελεί αντικείμενο της συνεδρίασης.

Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ

Το Συμβούλιο της ΕΕ δεν έχει μόνιμο πρόεδρο (όπως π.χ. η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή το Ευρωκοινοβούλιο). Αντίθετα, χρέη προέδρου αναλαμβάνει η χώρα που ασκεί την εκ περιτροπής εξαμηνιαία προεδρία του Συμβουλίου.

Κατά τη διάρκεια των 6 αυτών μηνών, οι υπουργοί της κυβέρνησης αυτής της χώρας ασκούν την προεδρία και βοηθούν στην κατάρτιση της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων του Συμβουλίου για κάθε τομέα πολιτικής, και παράλληλα διευκολύνουν τον διάλογο με τα άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ.

Περίοδοι κατά τις οποίες η Ιρλανδία άσκησε την προεδρία του Συμβουλίου:

Ιανουάριος-Ιούνιος 1975 | Ιούλιος-Δεκέμβριος 1979 Ιούλιος-Δεκέμβριος 1984 Ιανουάριος-Ιούνιος 1990 | Ιούλιος-Δεκέμβριος 1996 Ιανουάριος-Ιούνιος 2004 | Ιανουάριος-Ιούνιος 2013

Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ

Ο παρακάτω σύνδεσμος σάς μεταφέρει στον εξωτερικό ιστότοπο Τρέχουσα προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Η Ιρλανδία όρισε ως επίτροπο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την Μαρέιντ Μαγκίνες, αρμόδια για τις Χρηματοπιστωτικές Υπηρεσίες, τη Χρηματοπιστωτική Σταθερότητα και την Ένωση Κεφαλαιαγορών.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκπροσωπείται σε κάθε χώρα της ΕΕ από τοπικά γραφεία, τις λεγόμενες «αντιπροσωπείες».

Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ιρλανδία 

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

Η Ιρλανδία έχει 9 εκπροσώπους στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. Το συμβουλευτικό αυτό όργανο - που εκπροσωπεί τους εργοδότες, τους εργαζομένους και άλλες ομάδες συμφερόντων - γνωμοδοτεί σχετικά με την προτεινόμενη νομοθεσία, ώστε να σχηματίζεται μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα του αντικτύπου που ενδεχομένως θα έχει μια προτεινόμενη νομοθετική πράξη στις συνθήκες απασχόλησης και την κοινωνική κατάσταση στα κράτη μέλη.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών

Η Ιρλανδία έχει 8 εκπροσώπους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών, δηλαδή τη συνέλευση εκπροσώπων περιφερειακών και τοπικών αρχών της ΕΕ. Πρόκειται για ένα συμβουλευτικό όργανο που γνωμοδοτεί σχετικά με την προτεινόμενη νομοθεσία, ώστε να συνεκτιμώνται οι απόψεις όλων των περιφερειών της ΕΕ.

Μόνιμη αντιπροσωπεία στην ΕΕ

Η Ιρλανδία επικοινωνεί με τα όργανα της ΕΕ και μέσω της μόνιμης αντιπροσωπείας της στις Βρυξέλλες. Ως η «πρεσβεία της Ιρλανδίας στην ΕΕ», η ιρλανδική μόνιμη αντιπροσωπεία έχει ως κύριο καθήκον να διασφαλίζει την αποτελεσματικότερη δυνατή προαγωγή των συμφερόντων και των πολιτικών της χώρας στην ΕΕ.

Προϋπολογισμοί και χρηματοδότηση

Πόσα χρήματα καταβάλλει η Ιρλανδία και πόσα εισπράττει;

Το ποσό που καταβάλλει κάθε χώρα της ΕΕ στον προϋπολογισμό της ΕΕ υπολογίζεται με δίκαιο τρόπο, ανάλογα με τους πόρους της. Όσο μεγαλύτερη είναι η οικονομία μιας χώρας, τόσο περισσότερα χρήματα καταβάλλει αυτή —και αντιστρόφως.
Ο προϋπολογισμός της ΕΕ δεν αποσκοπεί στην αναδιανομή του πλούτου, αλλά εστιάζει στις ανάγκες των Ευρωπαίων πολιτών συνολικά. 

Στοιχεία του 2018 για την Ιρλανδία:

  • Συνολικές δαπάνες της ΕΕ στην Ιρλανδία: 2,064 δισ. ευρώ
    (ισοδυναμούν με το 0,82 % της ιρλανδικής οικονομίας)
  • Συνολική συνεισφορά στον προϋπολογισμό της ΕΕ: 2,320 δισ. ευρώ
    (ισοδυναμεί με το 0,92 % της ιρλανδικής οικονομίας)

Περισσότερα στοιχεία σχετικά με τον προϋπολογισμό, τα έσοδα και τις δαπάνες της ΕΕ:

Έργα που χρηματοδοτεί η ΕΕ στην Ιρλανδία

Τα ποσά που συνεισφέρει η Ιρλανδία στον προϋπολογισμό της ΕΕ βοηθούν στη χρηματοδότηση προγραμμάτων και έργων σε όλες τις χώρες της ΕΕ - π.χ. κατασκευή δρόμων, επιδότηση ερευνητών και προστασία του περιβάλλοντος.

Περισσότερες πληροφορίες για το πώς ωφελείται η Ιρλανδία από τη χρηματοδότηση της ΕΕ.

Back to top