Ευρωπαϊκή Ένωση

Ιρλανδία

Σύντομη παρουσίαση

Πρωτεύουσα: 

Δουβλίνο

Έκταση: 

69 797 km2

Πληθυσμός: 

4 724 720 (2016)

Πληθυσμός ως ποσοστό του συνολικού πληθυσμού της ΕΕ: 

0,9 % (2016)

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ): 

265,835 δισεκατομμύρια EUR (2016)

Επίσημες γλώσσες της ΕΕ: 

ιρλανδικά, αγγλικά

Πολίτευμα: 

κοινοβουλευτική δημοκρατία

Αριθμός εδρών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: 

11

Νόμισμα: 

Ευρω. Μέλος της Ευρωζώνης από: 1 Ιανουαρίου 1999

Schengen area member: 

Όχι, η Ιρλανδία δεν είναι μέλος του Χώρου Σένγκεν.

Κράτος μέλος της ΕΕ από: 

1 Ιανουαρίου 1973

Προεδρία του Συμβουλίου: 

Η Ιρλανδία καλύπτει τα 5/6 της ομώνυμης νήσου. Το βορειοανατολικό τμήμα της νήσου αυτής είναι η Βόρεια Ιρλανδία, η οποία ανήκει στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η Ιρλανδία έχει μεγάλη ακτογραμμή. Δυτικά βρέχεται από τον βόρειο Ατλαντικό Ωκεανό και νότια από την Κελτική Θάλασσα. Ανατολικά βρέχεται από την Ιρλανδική Θάλασσα που την χωρίζει από τη Μεγάλη Βρετανία.

Το 2015 οι σημαντικότεροι τομείς της ιρλανδικής οικονομίας ήταν η βιομηχανία (39,1%), το χονδρικό και λιανικό εμπόριο, οι μεταφορές, οι υπηρεσίες στέγασης και εστίασης (12,8%), καθώς και η δημόσια διοίκηση, η άμυνα, η εκπαίδευση, η υγεία και η κοινωνική πρόνοια (12,3%).

Η Ιρλανδία πραγματοποιεί εξαγωγές κυρίως προς τις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο και το Βέλγιο, ενώ οι εισαγωγές της προέρχονται κυρίως από το Ηνωμένο Βασίλειο, τις ΗΠΑ και τη Γαλλία.

Η Ιρλανδία στην ΕΕ

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Η Ιρλανδία έχει 11 μέλη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δείτε ποιοι είναι αυτοί οι ευρωβουλευτές.

Το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ιρλανδία

Συμβούλιο της ΕΕ

Στο Συμβούλιο της ΕΕ συνέρχονται τακτικά οι υπουργοί των κρατών μελών για να εγκρίνουν τη νομοθεσία της ΕΕ και να συντονίζουν τις πολιτικές της. Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου μετέχουν τακτικά εκπρόσωποι της ιρλανδικής κυβέρνησης, ανάλογα με τον τομέα πολιτικής που αποτελεί αντικείμενο της συνεδρίασης.

Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ

Το Συμβούλιο της ΕΕ δεν έχει μόνιμο πρόεδρο (όπως π.χ. η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή το Ευρωκοινοβούλιο). Των εργασιών του προΐσταται η χώρα που ασκεί την εκ περιτροπής εξαμηνιαία προεδρία του Συμβουλίου.

Κατά τη διάρκεια των 6 αυτών μηνών, την προεδρία ασκούν οι υπουργοί της χώρας αυτής, οι οποίοι βοηθούν στην κατάρτιση της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων του Συμβουλίου για κάθε τομέα πολιτικής, και παράλληλα διευκολύνουν τον διάλογο με τα άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ.

Περίοδοι κατά τις οποίες η Ιρλανδία άσκησε την προεδρία του Συμβουλίου :

Ιανουάριος-Ιούνιος 1975 Ιούλιος-Δεκέμβριος 1979 Ιούλιος-Δεκέμβριος 1984 Ιανουάριος-Ιούνιος 1990 Ιούλιος-Δεκέμβριος 1996 Ιανουάριος-Ιούνιος 2004 Ιανουάριος-Ιούνιος 2013

Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ο ορισθείς από την Ιρλανδία επίτροπος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ο Φιλ Χόγκαν, στον οποίο ανατέθηκε το χαρτοφυλάκιο της Γεωργίας και της Αγροτικής Ανάπτυξης.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει σε κάθε χώρα της ΕΕ τοπικά γραφεία, τις λεγόμενες «αντιπροσωπείες».

Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ιρλανδία 

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

Η Ιρλανδία έχει 9 εκπροσώπους στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή. Το συμβουλευτικό αυτό όργανο - που εκπροσωπεί τους εργοδότες, τους εργαζομένους και άλλες ομάδες συμφερόντων - γνωμοδοτεί σχετικά με την προτεινόμενη νομοθεσία, ώστε να σχηματίζεται μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα των αλλαγών που μπορεί να επιφέρει μια προτεινόμενη νομοθετική πράξη στις συνθήκες απασχόλησης και την κοινωνική κατάσταση των κρατών μελών.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών

Η Ιρλανδία έχει 9 εκπροσώπους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών, δηλαδή τη συνέλευση εκπροσώπων περιφερειακών και τοπικών αρχών της ΕΕ. Πρόκειται για ένα συμβουλευτικό όργανο που γνωμοδοτεί σχετικά με την προτεινόμενη νομοθεσία, ώστε να συνεκτιμώνται οι απόψεις όλων των περιφερειών της ΕΕ.

Μόνιμη αντιπροσωπεία στην ΕΕ

Η Ιρλανδία επικοινωνεί με τα όργανα της ΕΕ και μέσω της μόνιμης αντιπροσωπείας της στις Βρυξέλλες. Ως η «πρεσβεία της Ιρλανδίας στην ΕΕ», η ιρλανδική μόνιμη αντιπροσωπεία έχει ως κύριο καθήκον να διασφαλίζει την αποτελεσματικότερη δυνατή προαγωγή των συμφερόντων και των πολιτικών της χώρας στην ΕΕ.

Προϋπολογισμοί και χρηματοδότηση

Πόσα χρήματα συνεισφέρει και πόσα λαμβάνει η Ιρλανδία;

Οι χρηματοδοτικές συνεισφορές των κρατών μελών στον προϋπολογισμό της ΕΕ κατανέμονται δίκαια, ανάλογα με τους πόρους τους. Όσο μεγαλύτερη είναι η οικονομία μιας χώρας, τόσο περισσότερα χρήματα καταβάλλει - και αντιστρόφως. Ο προϋπολογισμός της ΕΕ δεν αποσκοπεί στην αναδιανομή του πλούτου, αλλά εστιάζει στις ανάγκες των Ευρωπαίων πολιτών συνολικά. 

Οικονομικές σχέσεις της Ιρλανδίας με την ΕΕ το 2015: 

  • Συνολικές δαπάνες της ΕΕ στην Ιρλανδία: 2,009 δις ευρώ
  • Συνολικές δαπάνες της ΕΕ ως ποσοστό του ιρλανδικού ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος (ΑΕΕ): 1,10 %
  • Συνολική συνεισφορά της Ιρλανδίας στον προϋπολογισμό της ΕΕ: 1,558 δις ευρώ
  • Συνεισφορά της Ιρλανδίας στον προϋπολογισμό της ΕΕ ως ποσοστό του ΑΕΕ της χώρας: 0,86 % 

Περισσότερα στοιχεία για τον προϋπολογισμό, τα έσοδα και τις δαπάνες της ΕΕ:

Έργα που χρηματοδοτεί η ΕΕ στην Ιρλανδία

Τα ποσά που συνεισφέρει η Ιρλανδία στον προϋπολογισμό της ΕΕ βοηθούν στη χρηματοδότηση προγραμμάτων και έργων σε όλες τις χώρες της ΕΕ - π.χ. οδοποιία, επιδότηση ερευνητών και προστασία του περιβάλλοντος.

Περισσότερα για τις χρηματοδοτήσεις που λαμβάνει η Ιρλανδία από την ΕΕ.

Πρακτικές πληροφορίες

Back to top