Europæiske Union

Irland

Oversigt

Det irske flag

Politisk system

Irland er en parlamentarisk republik med 26 amter. Regeringschefen, dvs. premierministeren, udnævnes af præsidenten efter at være blevet indstillet af underhuset (Dail) og har den udøvende magt. Statsoverhovedet, dvs. præsidenten, har primært ceremonielle beføjelser. Parlamentet har to kamre (et overhus og et underhus).

Beliggenhed på EU-kortet

Handel og økonomi

I 2016 var de vigtigste sektorer i den irske økonomi industri (38,9 %), engros- og detailsalg, transport og hotel- og restaurationsvirksomhed (12,9 %) samt offentlig forvaltning, forsvar, uddannelse og sundheds- og socialvæsen (12,3 %).

51 % af Irlands eksport går til andre EU-lande (Storbritannien: 13 %, Belgien: 13 % og Tyskland: 7 %), mens 26 % går til USA og 5 % til Schweiz.

For importens vedkommende stammer 68 % fra andre EU-lande (Storbritannien: 29 %, Frankrig: 13 % og Tyskland: 10 %), mens importen fra lande uden for EU især kommer fra USA (15 %) og Kina (4 %).

Irland i EU

Europa-Parlamentet

Europa-Parlamentet har 11 irske medlemmer. Find ud af, hvem parlamentsmedlemmerne er.

Europa-Parlamentets kontor i Irland

EU-Rådet

I EU-Rådet mødes medlemslandenes ministre regelmæssigt for at vedtage EU-lovgivning og koordinere politikker. Rådsmøderne har jævnligt deltagelse af repræsentanter for den irske regering, afhængigt af det berørte politikområde.

Formandskabet for EU-Rådet

Rådet har ikke den samme person som fast formand (som det er tilfældet i Kommissionen og Parlamentet). I stedet ledes arbejdet af det land, der har EU-formandskabet. Det skifter hvert halve år.

I løbet af det halve år er det pågældende lands ministre formænd for Rådets møder og med til at bestemme dagsordenen på det enkelte politikområde. De fremmer også dialogen med de øvrige EU-institutioner.

Datoer for de irske formandskaber:

Januar-juni 1975 | Juli-december 1979 | Juli-december 1984 | Januar-juni 1990 | Juli-december 1996 | Januar-juni 2004 | Januar-juni 2013

Formandskabet for EU-Rådet

Via dette link kommer du til det eksterne website fordet nuværende formandskab for Rådet

Europa-Kommissionen

Irland har udnævnt Phil Hogan som kommissær i Europa-Kommissionen. Han er ansvarlig for landbrug og udvikling af landdistrikter.

Kommissionen er repræsenteret i de enkelte EU-lande af et nationalt kontor, en såkaldt "repræsentation".

Kommissionens repræsentation i Irland 

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

Irland har 9 repræsentanter i Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg. Det er et rådgivende organ, der repræsenterer arbejdsgivere, arbejdstagere og andre interessenter. De høres om lovforslag for at få et bedre kendskab til de mulige konsekvenser for arbejdsforholdene og de sociale forhold i medlemslandene.

Det Europæiske Regionsudvalg

Irland har 9 repræsentanter i Regionsudvalget, som er EU's forsamling af regionale og lokale repræsentanter. Det er et rådgivende organ, som høres om lovforslag, for at sikre, at de tager hensyn til den enkelte region i EU.

Den faste repræsentation ved EU

Irland kommunikerer også med EU-institutionerne gennem sin faste repræsentation i Bruxelles. Den fungerer som en "irsk EU-ambassade" og har til hovedopgave at sikre, at landets interesser og politikker forfølges så effektivt som muligt i EU.

Budgetter og finansiering

Hvor mange penge modtager Irland, og hvor mange bidrager landet med?

Medlemslandenes finansielle bidrag til EU’s budget deles ligeligt under hensyntagen til deres midler. Jo større et lands økonomi er, desto mere betaler det – og omvendt. EU-budgettet har ikke til formål at omfordele velstand, men at fokusere på alle europæeres behov som helhed. 

Oversigt over Irlands finanser i relation til EU i 2017: 

  • EU's samlede udgifter i Irland: 1,818 mia. euro
  • EU's samlede udgifter som % af Irlands bruttonationalindkomst (BNI) 0,75 %
  • Irlands samlede bidrag til EU's budget: 1,777 mia. euro
  • Irlands bidrag til EU’s budget som % af dets BNI: 0,74 % 

Flere oplysninger om EU’s budget, indtægter og udgifter:

EU-finansierede projekter i Irland

De penge, som Irland betaler til EU-budgettet, er med til at finansiere programmer og projekter i alle EU-lande – f.eks. anlæg af veje, støtte til forskere og miljøbeskyttelse.

Læs mere om, hvordan Irland drager fordel af EU-finansiering.

Back to top