Evropská unie

Irsko

Irsko

Přehled

vlajka Irska

Politický systém

Irsko je parlamentní republika. Dělí se na 26 hrabství. V čele vlády stojí předseda, který je jmenován prezidentem na základě jmenování sněmovnou a je orgánem výkonné moci. V čele státu stojí prezident, jehož povinnosti jsou převážně reprezentativní. Parlament má 2 komory – senát (Seanad) a poslaneckou sněmovnu (Dáil).

Irsko na mapě EU

Obchod a ekonomika

Nejdůležitějšími odvětvími irského hospodářství byly v roce 2016 průmysl (38,9 %), velkoobchod a maloobchod, doprava, ubytovací a stravovací služby (12,9 %) a veřejná správa, obrana, vzdělávání, zdravotní a sociální péče (12,3 %).

Obchod v rámci EU představuje 51 % irského vývozu (13 % do Spojeného království, 13 % do Belgie a 7 % do Německa), dále 26 % do Spojených států a 5 % do Švýcarska.

Pokud jde o dovoz, 68 % pochází z členských států EU (ze Spojeného království 29 %, z Francie 13 %, z Německa 10 %), ze zemí mimo EU 15 % ze Spojených států a 4 % z Číny.

Irsko v EU

Evropský parlament

V Evropském parlamentu zasedá 11 irských poslanců. Další informace o nich najdete zde.

Informační kancelář Evropského parlamentu v Irsku

Rada Evropské unie

Na půdě Rady EU se pravidelně scházejí ministři z členských států. Přijímají právní předpisy EU a koordinují své politiky. Zasedání Rady se pravidelně účastní zástupci irského státu (podle příslušné oblasti politiky).

Předsednictví Rady EU

Rada Evropské unie nemá jednoho stálého předsedu (jako například Komise nebo Evropský parlament). Její činnost řídí země, která v Radě zastává předsednictví. To rotuje každých 6 měsíců.

Během těchto 6 měsíců ministři dané země předsedají a pomáhají sestavovat pořad jednání Rady v jednotlivých oblastech politiky a usnadňují dialog s ostatními institucemi EU.

Období irského předsednictví:

leden–červen 1975 | červenec–prosinec 1979 | červenec–prosinec 1984 | leden–červen 1990 | červenec–prosinec 1996 | leden–červen 2004 | leden–červen 2013 |

Předsednictví Rady EU

Následující odkaz vás přesměruje na externí stránky.Aktuální předsednictví Rady EU

Evropská komise

Jako člena Evropské komise Irsko nominovalo Phila Hogana, který je odpovědný za zemědělství a rozvoj venkova.

Komise má v každé zemi EU místní kanceláře, nazývané „zastoupení“.

Zastoupení Komise v Irsku 

Evropský hospodářský a sociální výbor

V Evropském hospodářském a sociálním výboru má Irsko 9 zástupců. Tento poradní orgán – zastupující zaměstnavatele, zaměstnance a ostatní zájmové skupiny – je konzultován ohledně navrhovaných právních předpisů, aby bylo možné udělat si lepší představu o možných změnách na pracovním trhu a v sociální situaci v členských státech.

Evropský výbor regionů

V Evropském výboru regionů, v němž zasedají místní a regionální zástupci, má Irsko 9 zástupců. Tento poradní výbor konzultuje návrhy právních předpisů, aby bylo zaručeno, že tyto předpisy berou v úvahu hlediska všech regionů EU.

Stále zastoupení při EU

Irsko také s orgány a institucemi EU komunikuje prostřednictvím svého stálého zastoupení v Bruselu. Jeho hlavním úkolem (jakožto „velvyslanectví při EU“) je zajistit, aby irské zájmy a politika byly v EU naplňovány co nejúčinněji.

Rozpočet a financování

Kolik prostředků Irsko poskytuje do rozpočtu EU a kolik z něj dostává?

Finanční příspěvky členských států do rozpočtu EU jsou rozděleny spravedlivě podle jejich možností. Čím větší má daná země ekonomiku, tím více přispívá a naopak. Cílem rozpočtu EU není přerozdělovat bohatství, ale využívat jej tak, aby sloužil potřebám Evropanů jako celku. 

Finanční prostředky směřující z EU do Irska a naopak (2017): 

  • Výdaje EU v Irsku celkem: 1,818 miliardy eur
  • Výdaje EU celkem jako % podíl irského hrubého národního důchodu (HND) 0,75 %
  • Irský příspěvek do rozpočtu EU celkem: 1,777 miliardy eur
  • Irský příspěvek do rozpočtu EU celkem jako % irského HND: 0,74 % 

Další čísla týkající se rozpočtu, příjmů a výdajů EU:

Projekty z finančních prostředků EU realizované v Irsku

Příspěvek Irska do rozpočtu EU pomáhá financovat programy a projekty ve všech zemích EU – např. výstavbu silnic, finanční podporu výzkumných pracovníků a ochranu životního prostředí.

Další informace o projektech realizovaných v Irsku a financovaných z prostředků EU.

Back to top