European Union website, the official EU website

Irsko

Přehled: 

Irsko zaujímá pět šestin stejnojmenného ostrova. Severovýchodní část ostrova tvoří Severní Irsko, které je součástí Spojeného království. 

Irsko má dlouhé pobřeží. Na západě ostrov omývá severní Atlantik a na jihu Keltské moře. Na východě je Irsko odděleno od Velké Británie Irským mořem.

Nejdůležitějšími odvětvími irského hospodářství byly v roce 2015 průmysl (39,1 %), velkoobchod a maloobchod, doprava, ubytovací a stravovací služby (12,8 %) a veřejná správa, obrana, vzdělávání, zdravotní a sociální péče (12,3 %).

Hlavními vývozními trhy Irska jsou Spojené státy, Spojené království a Belgie. Irsko dováží nejvíce ze Spojeného království, Spojených států a z Francie.

Hlavní město: 

Dublin

Rozloha: 

69 797 km2

Počet obyvatel: 

4 628 949 (2015)

Podíl na celkovém počtu obyvatel EU: 

0,9 % (2015)

Hrubý domácí produkt (HDP): 

214,623 miliardy EUR (2015)

Úřední jazyk EU: 

irština, angličtina

Politický systém: 

parlamentní republika

Vstup do EU: 

1. ledna 1973

Počet křesel v Evropském parlamentu: 

11

Měna: 

Euro. Členem eurozóny od 1. ledna 1999

Je součástí schengenského prostoru?: 

Ne, Irsko součástí schengenského prostoru není.

Předsednictví v Radě: 

Rotujícího předsednictví Rady EU  se Irsko ujalo sedmkrát, poprvé v roce 1975, naposledy v roce 2013. 

Irsko v EU

Evropský parlament

V Evropském parlamentu zasedá 11 irských poslanců. Další informace o nich najdete zde.

Informační kancelář Evropského parlamentu v Irsku

Rada EU

Na půdě Rady EU se pravidelně scházejí ministři z členských států. Přijímají právní předpisy EU a koordinují své politiky. Zasedání Rady se pravidelně účastní zástupci irského státu (podle příslušné oblasti politiky).

Předsednictví Rady EU

Rada Evropské unie nemá jednoho stálého předsedu (jako například Komise nebo Evropský parlament). Její činnost řídí země, která v Radě zastává předsednictví. To rotuje každých 6 měsíců.

Během těchto 6 měsíců ministři této země předsedají a pomáhají sestavovat pořad jednání Rady v jednotlivých oblastech politiky a usnadňují dialog s ostatními institucemi EU.

Období irského předsednictví:

leden–červen 1975 | červenec–prosinec 1979 | červenec–prosinec 1984 | leden–červen 1990 | červenec–prosinec 1996 | leden–červen 2004 | leden–červen 2013 |

Další informace o aktuálním předsednictví Rady EU.

Evropská komise

Jako člena Evropské komise Irsko nominovalo Phila Hogana, který je odpovědný za zemědělství a rozvoj venkova.

Komise má v každé zemi EU místní kanceláře, nazývané „zastoupení“.

Zastoupení Komise v Irsku 

Evropský hospodářský a sociální výbor

Irsko má v Evropském hospodářském a sociálním výboru 9 zástupců. Tento poradní orgán – zastupující zaměstnavatele, zaměstnance a ostatní zájmové skupiny – je konzultován ohledně navrhovaných právních předpisů, aby bylo možné si udělat lepší představu o možných změnách na pracovním trhu a v sociální situaci v členských státech.

Výbor regionů

Irsko má 9 zástupců také ve Výborů regionů, v němž zasedají místní a regionální zástupci. Tento poradní výbor konzultuje návrhy právních předpisů, aby bylo zaručeno, že tyto předpisy berou v úvahu hlediska všech regionů EU.

Stále zastoupení při EU

Irsko také s orgány a institucemi EU komunikuje prostřednictvím svého stálého zastoupení v Bruselu. Jeho hlavním úkolem (jakožto „velvyslanectví při EU“) je zajistit, aby irské zájmy a politika byly v EU naplňovány co nejúčinněji.

Rozpočet a financování

Kolik prostředků Irsko poskytuje do rozpočtu EU a kolik z něj dostává?

Finanční příspěvky členských států do rozpočtu EU jsou rozděleny spravedlivě podle jejich možností. Čím větší má daná země ekonomiku, tím více přispívá a naopak. Cílem rozpočtu EU není přerozdělovat bohatství, ale využívat jej tak, aby sloužil potřebám Evropanů jako celku. 

Finanční prostředky směřující z EU do Irska a naopak (2015): 

  • Výdaje EU v Irsku celkem: 2,009 miliardy EUR
  • Výdaje EU celkem jako % podíl irského hrubého národního důchodu (HND): 1,10 %
  • Irský příspěvek do rozpočtu EU celkem: 1,558 miliardy EUR
  • Irský příspěvek do rozpočtu EU celkem jako % irského HND: 0,86 % 

Další čísla týkající se rozpočtu, příjmů a výdajů EU:

Projekty z finančních prostředků EU realizované v Irsku

Příspěvek Irska do rozpočtu EU pomáhá financovat programy a projekty ve všech zemích EU – např. výstavbu silnic, finanční podporu výzkumných pracovníků a ochranu životního prostředí.

Další informace o projektech realizovaných v Irsku a financovaných z prostředků EU.

Praktické informace