Европейски съюз

Ирландия

Ирландия

Преглед

Знаме на Ирландия

Политическа система

Ирландия е парламентарна република, състояща се от 26 графства. Ръководителят на правителството — министър-председателят — се назначава от президента след номинация от долната камара (Dail) и упражнява изпълнителната власт. Държавният глава — президентът — има предимно церемониални правомощия. Парламентът е двукамарен (горна и долна камара).

Местоположение на картата на ЕС

Търговия и икономика

Най-важните сектори на ирландската икономика през 2016 г. са били промишлеността (38,9 %), търговията на едро и дребно, транспортът, хотелиерството и ресторантьорството (12,9 %) и публичната администрация, отбраната, образованието, здравеопазването и социалната дейност (12,3%).

На търговията в рамките на ЕС се падат 51 % от износа на Ирландия (Обединено кралство — 13 %, Белгия — 13 % и Германия — 7 %), а извън ЕС делът на САЩ е 26 %, а на Швейцария — 5 %.

68 % от вноса в Ирландия идва от страните от ЕС (Обединено кралство — 29 %, Франция — 13 %, Германия — 10 %), докато извън ЕС делът на САЩ е 15 %, а на Китай — 4 %.

Ирландия в ЕС

Европейски парламент

В Европейския парламент има 11 членове от Ирландия. Научете кои са тези европейски депутати.

Информационно бюро на Европейския парламент в Ирландия

Съвет на Европейския съюз

В Съвета на ЕС министри от страните от ЕС заседават редовно, за да приемат закони на ЕС и да координират политики. На заседанията на Съвета редовно присъстват представители на ирландското правителство в зависимост от областта на политиката, която се обсъжда.

Председателство на Съвета на ЕС

За разлика от Комисията или Парламента Съветът на ЕС няма един-единствен постоянен председател. Работата му се ръководи от страната, която председателства Съвета в съответния момент. Тя се сменя на ротационен принцип на всеки 6 месеца.

През тези 6 месеца министрите от правителството на тази страна председателстват и помагат за определяне на дневния ред на заседанията на Съвета във всяка област на политиката. Те също така подпомагат диалога с другите институции на ЕС.

Дати на ирландското председателство:

януари — юни 1975 г. | юли — декември 1979 г. | юли — декември 1984 г. | януари — юни 1990 г. | юли — декември 1996 г. | януари — юни 2004 г. | януари — юни 2013 г. |

Председателство на Съвета на ЕС

Следната връзка препраща към външен уебсайтНастоящо председателство на Съвета на ЕС

Европейска комисия

Предложеният от Ирландия комисар в Европейската комисия е Фил Хоган, който отговаря за земеделието и развитието на селските райони.

Комисията има местна служба във всяка страна от ЕС, наречена „представителство“.

Представителство на Комисията в Ирландия 

Европейски икономически и социален комитет

Ирландия има 9 представители в Европейския икономически и социален комитет. Този консултативен орган, представляващ работодателите, работниците и други групи по интереси, изготвя становища по предложени закони, за да даде по-добра представа за евентуалните промени в трудовата и социалната сфера в държавите членки.

Европейски комитет на регионите

Дания има 9 представители в Европейския комитет на регионите, асамблеята на представителите на регионалните и местните власти в ЕС. Този консултативен орган изготвя становища по предложения за закони, за да се гарантира, че в тях се взема предвид гледната точка на всеки регион от ЕС.

Постоянно представителство към ЕС

Ирландия поддържа връзка с институциите на ЕС и чрез своето постоянно представителство в Брюксел. То изпълнява ролята на „посолство на Ирландия в ЕС“ и основната му задача е да гарантира, че интересите и политиките на страната се следват възможно най-ефективно на равнище ЕС.

Бюджет и финансиране

Колко средства внася и получава Ирландия?

Финансовите вноски на държавите членки в бюджета на ЕС се разпределят справедливо според възможностите. Колкото по-голяма е икономиката на страната, толкова повече плаща тя, и обратно. Чрез своя бюджет ЕС не се стреми да преразпределя богатството, а да се съсредоточи върху нуждите на всички европейци като цяло. 

Данни за финансовите отношения на Ирландия с ЕС през 2017 г.: 

  • Общ размер на предоставените от ЕС средства за Ирландия: 1,818 млрд. евро
  • Общ размер на предоставените от ЕС средства като процент от брутния национален доход (БНД) на Ирландия: 0,75 %
  • Обща вноска на Ирландия в бюджета на ЕС: 1,777 млрд. евро
  • Вноска на Ирландия в бюджета на ЕС като процент от нейния БНД: 0,74 % 

Повече данни за бюджета, приходите и разходите на ЕС:

Финансирани от ЕС проекти в Ирландия

Средствата, които Ирландия внася в бюджета на ЕС, помагат за финансиране на програми и проекти във всички страни от Съюза, като например за изграждане на пътища, субсидиране на изследователи и опазване на околната среда.

Научете повече за това как Ирландия се възползва от финансирането от ЕС.

Back to top