Európska únia

Maďarsko

Prehľad

Hlavné mesto: 

Budapešť

Rozloha: 

93 011 km2

Obyvateľstvo: 

9 830 485 (2016)

Obyvateľstvo ako % z celkového počtu obyvateľov EÚ: 

1,9 % (2016)

Hrubý domáci produkt (HDP): 

112,399 miliardy EUR (2016)

Úradné jazyky EÚ: 

maďarčina

Politický systém: 

 parlamentná republika

Členstvo v EÚ od: 

1. mája 2004

Počet poslancov v Európskom parlamente: 

21

Mena: 

maďarský forint (HUF)

Štát schengenského priestoru: 

 Áno, štát schengenského priestoru od 21. decembra 2007.

Predsedníctvo Rady: 

Tento odkaz vás presmeruje na externú webovú lokalitusúčasnom predsedníctve Rady EÚ - Dátumy predsedníctiev Maďarska

Maďarsko je vnútrozemský štát, ktorý susedí až so siedmimi krajinami: Slovenskom, Ukrajinou, Rumunskom, Srbskom, Chorvátskom, Slovinskom a Rakúskom. Maďarsko je prevažne rovinaté s nízkymi pohoriami na severe. 

Najdôležitejšími sektormi hospodárstva Maďarska v roku 2015 boli priemysel (27,4 %), veľkoobchod a maloobchod, doprava, ubytovacie a stravovacie služby (18,3 %) a verejná správa, obrana, vzdelávanie, zdravotníctvo a sociálna pomoc (17,6 %).

Hlavnými vývoznými partnermi Maďarska sú Nemecko, Rumunsko a Slovensko, zatiaľ čo jeho hlavnými dovoznými partnermi sú Nemecko, Čína a Rakúsko.

Maďarsko v EÚ

Európsky parlament

Maďarsko má v Európskom parlamente 21 poslancov. Poslanci EP za Maďarsko.

Kancelária Európskeho parlamentu v Maďarsku

Rada EÚ

V Rade Európskej únie sa pravidelne stretávajú národní ministri, aby prijímali právne predpisy a koordinovali politiky EÚ. Na zasadnutiach Rady sa pravidelne zúčastňujú zástupcovia maďarskej vlády v závislosti od prerokúvanej oblasti politiky.

Predsedníctvo Rady EÚ

Rada EÚ nemá stáleho predsedu v podobe jednej osoby (ako napr. Komisia alebo Parlament). Naopak, jej činnosť riadi krajina, ktorá práve predsedá celej Únii. Predsedníctvo Rady EÚ sa mení každých 6 mesiacov.

Počas týchto 6 mesiacov ministri tejto vlády predsedajú zasadnutiam Rady a určujú ich program v každej oblasti politiky a podporujú dialóg s ostatnými inštitúciami EÚ.

Dátumy predsedníctiev Maďarska:

január až jún 2011

Predsedníctvo Rady EÚ.

Európska komisia

Komisárom nominovaným za Maďarsko do Európskej komisie je Tibor Navracsics, ktorý je zodpovedný za oblasť vzdelávania, kultúry, mládeže a športu.

Komisia je v každej krajine EÚ zastúpená prostredníctvom miestnej kancelárie, nazývanej „zastúpenie“.

Zastúpenie Komisie v Maďarsku

Európsky hospodársky a sociálny výbor

Maďarsko má v Európskom hospodárskom a sociálnom výbore 12 zástupcov. S týmto poradným orgánom, ktorý zastupuje zamestnávateľov, zamestnancov a iné záujmové skupiny, sa konzultujú návrhy právnych predpisov s cieľom získať lepší prehľad o možných zmenách v oblasti pracovnej a sociálnej situácie v členských štátoch.

Európsky výbor regiónov

Maďarsko má v Európskom výbore regiónov 12 zástupcov. Európsky výbor regiónov združuje regionálnych a miestnych zástupcov. S týmto poradným orgánom sa konzultujú návrhy právnych predpisov s cieľom zabezpečiť, aby sa v týchto predpisoch zohľadňovali perspektívy každého regiónu EÚ.

Stále zastúpenie pri EÚ

Aj Maďarsko komunikuje s inštitúciami EÚ prostredníctvom svojho stáleho zastúpenia v Bruseli. Jeho hlavnou úlohou ako „veľvyslanectva Maďarska pri EÚ“ je zabezpečiť, aby sa záujmy a politiky krajiny čo najúčinnejšie presadzovali v EÚ.

Rozpočet a financovanie

Aké sú príspevky a príjmy Maďarska, pokiaľ ide o rozpočet EÚ?

Finančné príspevky členských štátov do rozpočtu EÚ boli spravodlivo rozdelené podľa ich možností. Čím väčšie je hospodárstvo vašej krajiny, tým viac prispieva, a naopak. Rozpočet EÚ sa nezameriava na prerozdelenie bohatstva, ale skôr na potreby všetkých Európanov ako celku. 

Prehľad finančných vzťahov Maďarska s EÚ v roku 2015: 

  • Celkové výdavky EÚ v Maďarsku – 5,629 miliardy EUR
  • Celkové výdavky EÚ ako % maďarského hrubého národného dôchodku (HND) – 5,32 %
  • Celkový príspevok Maďarska do rozpočtu EÚ – 0,946 miliardy EUR
  • Príspevok Maďarsko do rozpočtu EÚ ako % jeho HND – 0,89 % 

Viac číselných údajov o rozpočte, príjmoch a výdavkoch EÚ:

Projekty s finančnou podporou EÚ v Maďarsku 

Finančné prostriedky vyplatené do rozpočtu EÚ zo strany Maďarska pomáhajú financovať programy a projekty vo všetkých krajinách EÚ, ako napríklad budovanie ciest, dotovanie výskumných pracovníkov a ochranu životného prostredia.

Viac informácií o tom, ako Maďarsko využíva finančné prostriedky EÚ.

Praktické informácie o Maďarsku