Európska únia

Maďarsko

Prehľad

Vlajka Maďarska

Politický systém

Maďarsko je parlamentná republika s predsedom vlády – premiérom, ktorý má výkonnú moc, a hlavou štátu – prezidentom, ktorý plní najmä reprezentatívne úlohy. Maďarsko sa delí na 19 žúp, Budapešť a 23 miest, ktoré majú župnú právomoc.

Umiestnenie na mape EÚ

Obchod a hospodárstvo

Najdôležitejšími sektormi hospodárstva Maďarska v roku 2016 boli priemysel (27,0 %), veľkoobchod a maloobchod, doprava, ubytovacie a stravovacie služby (18,9 %) a verejná správa, obrana, vzdelávanie, zdravotníctvo a sociálna pomoc (17,8 %).

Do krajín EÚ smeruje 81 % maďarského vývozu (Nemecko 28 %, Rumunsko, Slovensko, Rakúsko a Taliansko všetky po 5 %). Z krajín mimo EÚ smerujú 3 % maďarského vývozu do Spojených štátov a 2 % do Turecka.

Pokiaľ ide o dovoz, 78 % pochádza z členských štátov EÚ (Nemecka 26 %, Rakúska 6 %, Poľska a Slovenska po 5 %), zatiaľ čo z krajín mimo EÚ 6 % dovozu pochádza z Číny a 3 % z Ruska.

Maďarsko v EÚ

Európsky parlament

Maďarsko má v Európskom parlamente 21 poslancov. Poslanci EP za Maďarsko.

Kancelária Európskeho parlamentu v Maďarsku

Rada EÚ

V Rade Európskej únie sa pravidelne stretávajú národní ministri, aby prijímali právne predpisy a koordinovali politiky EÚ. Na zasadnutiach Rady sa pravidelne zúčastňujú zástupcovia maďarskej vlády v závislosti od prerokúvanej oblasti politiky.

Predsedníctvo Rady EÚ

Rada EÚ nemá stáleho predsedu v podobe jednej osoby (ako napr. Komisia alebo Parlament). Naopak, jej činnosť riadi krajina, ktorá práve predsedá celej Únii. Predsedníctvo Rady EÚ sa mení každých 6 mesiacov.

Počas týchto 6 mesiacov ministri tejto vlády predsedajú zasadnutiam Rady a určujú ich program v každej oblasti politiky a podporujú dialóg s ostatnými inštitúciami EÚ.

Dátumy predsedníctiev Maďarska:

január až jún 2011

Predsedníctvo Rady EÚ

Tento odkaz vás presmeruje na externé webové sídloSúčasné predsedníctvo Rady EÚ

Európska komisia

Komisárom nominovaným za Maďarsko do Európskej komisie je Tibor Navracsics, ktorý je zodpovedný za oblasť vzdelávania, kultúry, mládeže a športu.

Komisia je v každej krajine EÚ zastúpená prostredníctvom miestnej kancelárie, nazývanej „zastúpenie“.

Zastúpenie Komisie v Maďarsku

Európsky hospodársky a sociálny výbor

Maďarsko má v Európskom hospodárskom a sociálnom výbore 12 zástupcov. S týmto poradným orgánom, ktorý zastupuje zamestnávateľov, zamestnancov a iné záujmové skupiny, sa konzultujú návrhy právnych predpisov s cieľom získať lepší prehľad o možných zmenách v oblasti pracovnej a sociálnej situácie v členských štátoch.

Európsky výbor regiónov

Maďarsko má v Európskom výbore regiónov 12 zástupcov. Európsky výbor regiónov združuje regionálnych a miestnych zástupcov. S týmto poradným orgánom sa konzultujú návrhy právnych predpisov s cieľom zabezpečiť, aby sa v týchto predpisoch zohľadňovali perspektívy každého regiónu EÚ.

Stále zastúpenie pri EÚ

Maďarsko komunikuje s inštitúciami EÚ aj prostredníctvom svojho stáleho zastúpenia v Bruseli. Jeho hlavnou úlohou ako „veľvyslanectva Maďarska pri EÚ“ je zabezpečiť, aby sa záujmy a politiky krajiny čo najúčinnejšie presadzovali v EÚ.

Rozpočet a financovanie

Aké sú príspevky a príjmy Maďarska, pokiaľ ide o rozpočet EÚ?

Finančné príspevky členských štátov do rozpočtu EÚ boli spravodlivo rozdelené podľa ich možností. Čím väčšie je hospodárstvo vašej krajiny, tým viac krajina prispieva, a naopak. Rozpočet EÚ sa nezameriava na prerozdelenie bohatstva, ale skôr na potreby všetkých Európanov ako celku. 

Prehľad finančných vzťahov Maďarska s EÚ v roku 2017: 

  • Celkové výdavky EÚ v Maďarsku: 4,049 mld. EUR
  • Celkové výdavky EÚ ako % maďarského hrubého národného dôchodku (HND): 3,43 %
  • Celkový príspevok Maďarska do rozpočtu EÚ: 0,821 mld. EUR
  • Príspevok Maďarska do rozpočtu EÚ ako % jeho HND: 0,69 % 

Viac číselných údajov o rozpočte, príjmoch a výdavkoch EÚ:

Projekty s finančnou podporou EÚ v Maďarsku 

Finančné prostriedky vyplatené do rozpočtu EÚ zo strany Maďarska pomáhajú financovať programy a projekty vo všetkých krajinách EÚ, ako napríklad budovanie ciest, dotovanie výskumných pracovníkov a ochranu životného prostredia.

Viac informácií o tom, ako Maďarsko využíva finančné prostriedky EÚ.

Back to top