Unia Europejska

Węgry

Węgry

Informacje ogólne

Flaga Węgier

Ustrój polityczny

Węgry są republiką parlamentarną. Na czele rządu stoi premier, który sprawuje władzę wykonawczą, a na czele państwa – prezydent, który pełni głównie funkcję reprezentacyjną. Węgry podzielone są na 19 komitatów, Budapeszt i 23 miasta na prawach komitatów.

Węgry na mapie UE

Handel i gospodarka

Do najważniejszych sektorów węgierskiej gospodarki w 2018 r. należały: przemysł (25,9%) handel hurtowy i detaliczny, transport, usługi związane z zakwaterowaniem i usługi gastronomiczne (18,5%), administracja publiczna, obrona, edukacja, opieka zdrowotna i pomoc społeczna (16,8%).

Handel z innymi krajami UE stanowi 82% węgierskiego eksportu (27% do Niemiec i po 5% do Rumunii, Austrii, Włoch i na Słowację). Eksport do Stanów Zjednoczonych wynosi 2%, podobnie jak na Ukrainę.

Jeśli chodzi o import, 75% pochodzi z państw członkowskich UE (25% z Niemiec, 6% z Austrii i 5% z Polski i Holandii). Import z Chin wynosi 6%, a z Rosji 5%.

Węgry w UE

Parlament Europejski

W Parlamencie Europejskim zasiada 21 posłów z Węgier. Więcej informacji o węgierskich eurodeputowanych

Biuro Parlamentu Europejskiego na Węgrzech

Rada UE

Ministrowie rządów państw UE, zgromadzeni w Radzie UE, na regularnych spotkaniach przyjmują nowe przepisy i koordynują działania polityczne. W zależności od tematyki posiedzenia, w spotkaniach uczestniczą różni przedstawiciele węgierskiego rządu.

Przewodnictwo w Radzie UE

Rada UE nie ma stałego przewodniczącego (w przeciwieństwie do Komisji lub Parlamentu Europejskiego). Jej pracami kieruje kraj sprawujący prezydencję w Radzie, który zmienia się na zasadzie rotacji co sześć miesięcy.

W trakcie tych sześciu miesięcy ministrowie z tego kraju przewodniczą obradom dotyczącym poszczególnych obszarów polityki oraz pomagają w ustalaniu ich porządku, a także dbają o to, aby dialog z innymi instytucjami UE przebiegał sprawnie.

Daty węgierskiej prezydencji:

styczeń–czerwiec 2011 r.

Przewodnictwo w Radzie UE

Następujący link przekierowuje na zewnętrzną stronę internetowąAktualne przewodnictwo w Radzie UE

Komisja Europejska

Węgierskim komisarzem w Komisji Europejskiej jest Tibor Navracsics, który odpowiada za edukację, kulturę, młodzież i sport.

We wszystkich krajach UE Komisję reprezentują jej lokalne biura nazywane przedstawicielstwami.

Przedstawicielstwo Komisji na Węgrzech

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

Węgry mają 12 przedstawicieli w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym. Ten organ doradczy – reprezentujący pracodawców, pracowników i inne grupy interesu – przedstawia opinie na temat proponowanych przepisów. Dzięki temu wszystkie zainteresowane strony mogą zyskać lepsze wyobrażenie co do ewentualnych skutków tych przepisów dla rynku pracy i sytuacji społecznej w państwach członkowskich.

Europejski Komitet Regionów

Węgry mają 12 przedstawicieli w Europejskim Komitecie Regionów, który jest zgromadzeniem przedstawicieli samorządów lokalnych i regionalnych w UE. Ten organ opiniodawczy doradza w sprawie proponowanych przepisów, aby zagwarantować, że będą one uwzględniały punkt widzenia wszystkich regionów UE.

Stałe Przedstawicielstwo przy UE

Węgry utrzymują stały kontakt z instytucjami UE również za pośrednictwem swojego Stałego Przedstawicielstwa w Brukseli. Jest to swego rodzaju ambasada Węgier przy UE, której głównym zadaniem jest dbanie o to, by interesy kraju i jego polityka były w UE jak najskuteczniej realizowane.

Budżet i wsparcie finansowe

Ile Węgry wpłacają do budżetu UE i ile z niego otrzymują?

Wkład finansowy państw członkowskich do budżetu jest określany sprawiedliwie, czyli stosownie do możliwości danego kraju. Im większa gospodarka, tym większy wkład do budżetu – i na odwrót. Celem budżetu UE nie jest redystrybucja dochodów, ale skoncentrowanie się na wspólnych potrzebach wszystkich Europejczyków. 

Węgry a budżet UE w 2017 r.: 

  • Łączne wydatki UE na Węgrzech: 4,049 mld euro
  • Łączne wydatki UE jako procent węgierskiego dochodu narodowego brutto (DNB): 3,43%
  • Łączny wkład Węgier do budżetu UE: 0,821 mld euro
  • Wkład Węgier do budżetu UE jako procent węgierskiego DNB: 0,69% 

Więcej danych na temat budżetu UE, dochodów i wydatków:

Projekty finansowane przez UE na Węgrzech 

Kwoty wpłacone do budżetu UE przez Węgry wspierają finansowanie programów i projektów – takich jak budowa dróg, stypendia dla naukowców i ochrona środowiska – we wszystkich krajach UE.

Zobacz, jak Węgry się zmieniają dzięki unijnym funduszom.

Back to top