Ευρωπαϊκή Ένωση

Ουγγαρία

Σύντομη παρουσίαση

Σημαία της Ουγγαρίας

Πολιτικό σύστημα

Η Ουγγαρία είναι κοινοβουλευτική δημοκρατία με αρχηγό κυβέρνησης - τον πρωθυπουργό - ο οποίος ασκεί την εκτελεστική εξουσία και αρχηγό κράτους - τον πρόεδρο - με κύριο καθήκον την εκπροσώπηση της χώρας. Η Ουγγαρία διαιρείται σε 19 κομητείες, στην πόλη της Βουδαπέστης και σε 23 άλλες πόλεις με διοίκηση επιπέδου κομητείας.

Θέση στον χάρτη της ΕΕ

Εμπόριο και οικονομία

Οι σημαντικότεροι τομείς της ουγγρικής οικονομίας το 2016 ήταν η βιομηχανία (27 %), το χονδρικό και λιανικό εμπόριο, οι μεταφορές, οι υπηρεσίες στέγασης και εστίασης (18,9 %), καθώς και η δημόσια διοίκηση, η άμυνα, η εκπαίδευση, η ανθρώπινη υγεία και η κοινωνική πρόνοια (17,8 %).

Το εμπόριο εντός της ΕΕ αντιπροσωπεύει το 81 % των ουγγρικών εξαγωγών (το 28 % κατευθύνεται στη Γερμανία και από 5 % στη Ρουμανία, τη Σλοβακία, την Αυστρία και την Ιταλία), ενώ εκτός ΕΕ το 3 % των εξαγωγών κατευθύνεται στις ΗΠΑ και το 2 % στην Τουρκία.

Όσον αφορά τις εισαγωγές, το 78 % προέρχεται από κράτη μέλη της ΕΕ (26 % από τη Γερμανία, 6 % από την Αυστρία και 5 % από την Πολωνία και τη Σλοβακία), ενώ εκτός ΕΕ το 6 % των εισαγωγών προέρχεται από την Κίνα και το 3 % από τη Ρωσία.

Η Ουγγαρία στην ΕΕ

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Η Ουγγαρία έχει 21 μέλη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δείτε ποιοι είναι αυτοί οι ευρωβουλευτές.

Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ουγγαρία

Συμβούλιο της ΕΕ

Στο Συμβούλιο της ΕΕ συνέρχονται τακτικά οι υπουργοί των κρατών μελών για να εγκρίνουν τη νομοθεσία της ΕΕ και να συντονίσουν τις πολιτικές της. Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου συμμετέχουν τακτικά εκπρόσωποι της ουγγρικής κυβέρνησης, ανάλογα με τον τομέα πολιτικής που αποτελεί αντικείμενο της συνεδρίασης.

Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ

Το Συμβούλιο της ΕΕ δεν έχει μόνιμο πρόεδρο (όπως π.χ. η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο). Αντίθετα, χρέη προέδρου αναλαμβάνει η χώρα που ασκεί την εκ περιτροπής εξαμηνιαία προεδρία του Συμβουλίου.

Κατά τη διάρκεια των 6 αυτών μηνών, την προεδρία ασκούν οι υπουργοί της χώρας αυτής, οι οποίοι βοηθούν στην κατάρτιση της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων του Συμβουλίου για κάθε τομέα πολιτικής, και παράλληλα διευκολύνουν τον διάλογο με τα άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ.

Περίοδοι κατά τις οποίες η Ουγγαρία άσκησε την προεδρία του Συμβουλίου:

Ιανουάριος-Ιούνιος 2011

Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ

Ο παρακάτω σύνδεσμος σάς μεταφέρει σε εξωτερικό ιστότοποΤρέχουσα προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ο επίτροπος που όρισε η Ουγγαρία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ο Τίμπορ Νάβρατσιτς, στον οποίο ανατέθηκε το χαρτοφυλάκιο Εκπαίδευσης, Νεολαίας, Αθλητισμού και Πολιτισμού.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει σε κάθε χώρα της ΕΕ τοπικά γραφεία, τις λεγόμενες «αντιπροσωπείες».

Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ουγγαρία

Eυρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

Η Ουγγαρία έχει 12 εκπροσώπους στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. Το συμβουλευτικό αυτό όργανο - που εκπροσωπεί τους εργοδότες, τους εργαζομένους και άλλες ομάδες συμφερόντων - γνωμοδοτεί σχετικά με την προτεινόμενη νομοθεσία, ώστε να σχηματίζεται μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα του αντικτύπου που ενδεχομένως θα έχει μια προτεινόμενη νομοθετική πράξη στο εργασιακό και κοινωνικό περιβάλλον στα κράτη μέλη.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών

Η Ουγγαρία έχει 12 εκπροσώπους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών, δηλαδή τη συνέλευση εκπροσώπων περιφερειακών και τοπικών αρχών της ΕΕ. Πρόκειται για συμβουλευτικό όργανο που γνωμοδοτεί σχετικά με την προτεινόμενη νομοθεσία, ώστε να συνεκτιμώνται οι απόψεις όλων των περιφερειών της ΕΕ.

Μόνιμη αντιπροσωπεία στην ΕΕ

Η Ουγγαρία επικοινωνεί με τα όργανα της ΕΕ και μέσω της μόνιμης αντιπροσωπείας της στις Βρυξέλλες. Ως η «πρεσβεία της Ουγγαρίας στην ΕΕ», η ουγγρική μόνιμη αντιπροσωπεία έχει ως κύριο καθήκον να διασφαλίζει την αποτελεσματικότερη δυνατή προαγωγή των συμφερόντων και των πολιτικών της χώρας στην ΕΕ.

Προϋπολογισμοί και χρηματοδότηση

Πόσα χρήματα συνεισφέρει και πόσα λαμβάνει η Ουγγαρία;

Οι χρηματοδοτικές συνεισφορές των κρατών μελών στον προϋπολογισμό της ΕΕ κατανέμονται δίκαια, ανάλογα με τους πόρους τους. Όσο μεγαλύτερη είναι η οικονομία μιας χώρας, τόσο περισσότερα χρήματα αυτή καταβάλλει - και αντιστρόφως. Ο προϋπολογισμός της ΕΕ δεν αποσκοπεί στην αναδιανομή του πλούτου, αλλά εστιάζει στις ανάγκες των Ευρωπαίων πολιτών συνολικά. 

Οικονομικές σχέσεις της Ουγγαρίας με την ΕΕ το 2017: 

  • Συνολικές δαπάνες της ΕΕ στην Ουγγαρία: 4,049 δισ. ευρώ
  • Συνολικές δαπάνες της ΕΕ ως ποσοστό του ουγγρικού ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος (ΑΕΕ): 3,43 %
  • Συνολική συνεισφορά της Ουγγαρίας στον προϋπολογισμό της ΕΕ: 0,821 δισ. ευρώ
  • Συνεισφορά της Ουγγαρίας στον προϋπολογισμό της ΕΕ ως ποσοστό του ουγγρικού ΑΕΕ: 0,69 % 

Περισσότερα στοιχεία σχετικά με τον προϋπολογισμό, τα έσοδα και τις δαπάνες της ΕΕ:

Έργα που χρηματοδοτεί η ΕΕ στην Ουγγαρία 

Τα ποσά που συνεισφέρει η Ουγγαρία στον προϋπολογισμό της ΕΕ βοηθούν στη χρηματοδότηση προγραμμάτων και έργων σε όλες τις χώρες της ΕΕ - π.χ. έργα οδοποιίας, επιδότηση ερευνητών και προστασία του περιβάλλοντος.

Περισσότερες πληροφορίες για το πώς ωφελείται η Ουγγαρία από τη χρηματοδότηση της ΕΕ.

Back to top