Ευρωπαϊκή Ένωση

Ουγγαρία

Σύντομη παρουσίαση

Πρωτεύουσα: 

Βουδαπέστη

Έκταση: 

93 011 km2

Πληθυσμός: 

9 830 485 (2016)

Πληθυσμός ως ποσοστό του συνολικού πληθυσμού της ΕΕ: 

1,9 % (2016)

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ): 

112,399 δισεκατομμύρια EUR (2016)

Επίσημες γλώσσες της ΕΕ: 

Ουγγρικά

Πολίτευμα: 

κοινοβουλευτική δημοκρατία

Αριθμός εδρών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: 

21

Νόμισμα: 

Ουγγρικό φόριντ HUF

Schengen area member: 

 Ναι, η Ουγγαρία είναι μέλος του Χώρου Σένγκεν από τις 21 Δεκεμβρίου 2007

Κράτος μέλος της ΕΕ από: 

1η Μαΐου 2004

Προεδρία του Συμβουλίου: 

Η Ουγγαρία είναι μια περίκλειστη χώρα της κεντρικής Ευρώπης, και συνορεύει με τις εξής εφτά χώρες: Σλοβακία, Ουκρανία, Ρουμανία, Σερβία, Κροατία, Σλοβενία και Αυστρία. Είναι κατά κύριο λόγο πεδινή, με χαμηλές οροσειρές στα βόρεια. 

Το 2015 οι σημαντικότεροι τομείς της ουγγρικής οικονομίας ήταν η βιομηχανία (27,4%), το χονδρικό και λιανικό εμπόριο, οι μεταφορές, οι υπηρεσίες στέγασης και εστίασης (18,3%), καθώς και η δημόσια διοίκηση, η άμυνα, η εκπαίδευση, η υγεία και η κοινωνική πρόνοια (17,6%).

Η Ουγγαρία πραγματοποιεί εξαγωγές κυρίως προς τη Γερμανία, τη Ρουμανία και τη Σλοβακία, ενώ οι εισαγωγές της προέρχονται κυρίως από τη Γερμανία, την Κίνα και την Αυστρία.

Η Ουγγαρία στην ΕΕ

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Η Ουγγαρία έχει 21 μέλη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δείτε ποιοι είναι αυτοί οι ευρωβουλευτές.

Το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ουγγαρία

Συμβούλιο της ΕΕ

Στο Συμβούλιο της ΕΕ, συνέρχονται τακτικά οι υπουργοί των κρατών μελών για να εγκρίνουν νομοθεσία της ΕΕ και να συντονίσουν τις πολιτικές της. Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου μετέχουν τακτικά εκπρόσωποι της ουγγρικής κυβέρνησης, ανάλογα με τον τομέα πολιτικής που αποτελεί αντικείμενο της συνεδρίασης.

Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ

Το Συμβούλιο της ΕΕ δεν έχει μόνιμο πρόεδρο (όπως π.χ. η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή το Ευρωκοινοβούλιο). Των εργασιών του προΐσταται η χώρα που ασκεί την εκ περιτροπής εξαμηνιαία προεδρία του Συμβουλίου.

Κατά τη διάρκεια των 6 αυτών μηνών, την προεδρία ασκούν οι υπουργοί της χώρας, οι οποίοι βοηθούν στην κατάρτιση της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων του Συμβουλίου σε όλους τους τομείς πολιτικής, και παράλληλα διευκολύνουν τον διάλογο με τα άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ.

Περίοδοι κατά τις οποίες η Ουγγαρία άσκησε την προεδρία του Συμβουλίου :

Ιανουάριος-Ιούνιος 2011

Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ο ορισθείς από την Ουγγαρία επίτροπος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ο Τίμπορ Νάβρατσιτς, στον οποίο ανατέθηκε το χαρτοφυλάκιο της Εκπαίδευσης, του Πολιτισμού, της Νεολαίας και του Αθλητισμού.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει σε κάθε χώρα της ΕΕ τοπικά γραφεία, τις λεγόμενες «αντιπροσωπείες».

Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ουγγαρία

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

Η Ουγγαρία έχει 12 εκπροσώπους στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. Το συμβουλευτικό αυτό όργανο - που εκπροσωπεί τους εργοδότες, τους εργαζομένους και άλλες ομάδες συμφερόντων - καλείται να γνωμοδοτήσει σχετικά με την προτεινόμενη νομοθεσία, ώστε να σχηματιστεί πιο ολοκληρωμένη εικόνα του πιθανού αντικτύπου μιας προτεινόμενης νομοθετικής πράξης στις συνθήκες απασχόλησης και στην κοινωνική κατάσταση στα κράτη μέλη.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών

Η Ουγγαρία έχει 12 εκπροσώπους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών, δηλαδή τη συνέλευση εκπροσώπων περιφερειακών και τοπικών αρχών της ΕΕ. Πρόκειται για ένα συμβουλευτικό όργανο που γνωμοδοτεί σχετικά με την προτεινόμενη νομοθεσία, ώστε να συνεκτιμώνται οι απόψεις όλων των περιφερειών της ΕΕ.

Μόνιμη αντιπροσωπεία στην ΕΕ

Η Ουγγαρία επικοινωνεί με τα όργανα της ΕΕ και μέσω της μόνιμης αντιπροσωπείας της στις Βρυξέλλες. Ως «πρεσβεία της Ουγγαρίας στην ΕΕ», η ουγγρική μόνιμη αντιπροσωπεία έχει ως κύριο καθήκον να διασφαλίζει ότι τα συμφέροντα και οι πολιτικές της χώρας προάγονται όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά στην ΕΕ.

Προϋπολογισμοί και χρηματοδότηση

Πόσα χρήματα συνεισφέρει και λαμβάνει η Ουγγαρία;

Οι χρηματοδοτικές συνεισφορές των κρατών μελών στον προϋπολογισμό της ΕΕ κατανέμονται δίκαια, ανάλογα με τους πόρους τους. Όσο μεγαλύτερη είναι η οικονομία μιας χώρας, τόσο περισσότερα χρήματα καταβάλλει αυτή - και αντιστρόφως. Ο προϋπολογισμός της ΕΕ δεν αποσκοπεί στην αναδιανομή του πλούτου, αλλά δίνει βάρος στις ανάγκες των Ευρωπαίων πολιτών στο σύνολό τους. 

Ανάλυση των οικονομικών της Ουγγαρίας όσον αφορά την ΕΕ το 2015: 

  • Συνολικές δαπάνες της ΕΕ στην Ουγγαρία: 5,629 δισεκατομμύρια EUR
  • Συνολικές δαπάνες της ΕΕ ως ποσοστό του ουγγρικού ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος (ΑΕΕ): 5,32 %
  • Συνολική συνεισφορά της Ουγγαρίας στον προϋπολογισμό της ΕΕ: 0,946 δισεκατομμύρια EUR
  • Συνεισφορά της Ουγγαρίας στον προϋπολογισμό της ΕΕ ως ποσοστό του ΑΕΕ της χώρας: 0,89 % 

Περισσότερα στοιχεία σχετικά με τον προϋπολογισμό, τα έσοδα και τις δαπάνες της ΕΕ:

Έργα που χρηματοδοτεί η ΕΕ στην Ουγγαρία 

Τα ποσά που συνεισφέρει η Ουγγαρία στον προϋπολογισμό της ΕΕ βοηθούν στη χρηματοδότηση προγραμμάτων και έργων σε όλες τις χώρες της ΕΕ - π.χ. οδοποιία, επιδότηση ερευνητών και προστασία του περιβάλλοντος.

Περισσότερα για τις χρηματοδοτήσεις που λαμβάνει η Ουγγαρία από την ΕΕ.

Πρακτικές πληροφορίες

Back to top