Evropská unie

Maďarsko

Přehled

vlajka Maďarska

Politický systém

Maďarsko je parlamentní republika. V čele vlády, která má výkonnou moc, stojí ministerský předseda. Hlavou státu je prezident, ten však vykonává víceméně jen reprezentativní funkci. Země je rozdělena na 19 žup, hlavní město Budapešť a 23 dalších měst na úrovni župy.

Maďarsko na mapě EU

Obchod a hospodářství

Nejdůležitějšími odvětvími maďarského hospodářství byly v roce 2016 průmysl (27,0 %), velkoobchod a maloobchod, doprava, ubytovací a stravovací služby (18,9 %) a veřejná správa, obrana, vzdělávání, zdravotní a sociální péče (17,8 %).

V rámci obchodu se členskými zeměmi EU se realizuje 81 % maďarského vývozu (28 % do Německa a po 5 % do Rumunska, Rakouska, na Slovensko a do Itálie), zatímco za hranice EU směřují 3 % maďarského vývozu do Spojených států a 2 % do Turecka.

Pokud jde o dovoz, 78 % pochází z členských států EU (26 % z Německa, 6 % z Rakouska, 5 % ze Slovenska a 5 % z Polska), zatímco ze zemí mimo EU pochází 6 % z Číny a 3 % z Ruska.

Maďarsko v EU

Evropský parlament

V Evropském parlamentu zasedá 21 poslanců z Maďarska. Další informace o těchto poslancích

Informační kancelář Evropského parlamentu v Maďarsku

Rada Evropské unie

Na půdě Rady EU se pravidelně scházejí ministři z členských států. Přijímají právní předpisy EU a koordinují své politiky. Zasedání Rady se pravidelně účastní zástupci maďarské vlády (podle příslušné oblasti politiky).

Předsednictví Rady EU

Rada Evropské unie nemá jednoho stálého předsedu (jako například Komise nebo Evropský parlament). Její činnost řídí země, která v Radě zastává předsednictví. To rotuje každých 6 měsíců.

Během těchto 6 měsíců ministři dané země předsedají a pomáhají sestavovat pořad jednání Rady v jednotlivých oblastech politiky a usnadňují dialog s ostatními institucemi EU.

Období maďarského předsednictví:

leden – červen 2011

Předsednictví Rady EU

Prostřednictvím následujícího odkazu budete přesměrováni na externí internetové stránkyaktuálního předsednictví Rady EU.

Evropská komise

Na člena Evropské komise Maďarsko nominovalo Tibora Navracsicse, který je odpovědný za vzdělávání, kulturu, mládež a sport.

Komise má v každé zemi EU místní kanceláře, nazývané zastoupení.

Zastoupení Komise v Maďarsku

Evropský hospodářský a sociální výbor

Maďarsko má v Evropském hospodářském a sociálním výboru 12 zástupců. Tento poradní orgán, který zastupuje zaměstnavatele, zaměstnance a ostatní zájmové skupiny, je konzultován ohledně navrhovaných právních předpisů, aby bylo možné si udělat lepší představu o možných změnách na pracovním trhu a v sociální situaci členských států.

Evropský výbor regionů

Maďarsko má v Evropském výboru regionů, kde zasedají místní a regionální zástupci, 12 zástupců. Tento poradní výbor konzultuje návrhy právních předpisů, aby bylo zaručeno, že tyto předpisy zohledňují hlediska všech regionů EU.

Stále zastoupení při EU

Maďarsko také s orgány a institucemi EU komunikuje prostřednictvím svého stálého zastoupení v Bruselu. Jeho hlavním úkolem (jakožto „velvyslanectví při EU“) je zajistit, aby maďarské zájmy a politika byly v EU naplňovány co nejúčinněji.

Rozpočet a financování

Kolik prostředků poskytuje Maďarsko do rozpočtu EU a kolik z něj dostává?

Finanční příspěvky členských států do rozpočtu EU jsou rozděleny spravedlivě podle jejich možností. Čím větší má daná země ekonomiku, tím více přispívá a naopak. Rozpočet EU neslouží k přerozdělování bohatství, ale k tomu, aby sloužil potřebám Evropanů jako celku. 

Finanční prostředky směřující z EU do Maďarska a naopak (2017): 

  • Výdaje EU v Maďarsku celkem: 4,049 miliardy eur
  • Výdaje EU celkem jako % podíl maďarského hrubého národního důchodu (HND): 3,43 %
  • Maďarský příspěvek do rozpočtu EU celkem: 0,821 miliardy eur
  • Maďarský příspěvek do rozpočtu EU jako % podíl maďarského HND: 0,69 % 

Další údaje týkající se rozpočtu, příjmů a výdajů EU:

Projekty realizované v Maďarsku za finančního přispění EU 

Příspěvek Maďarska do rozpočtu EU pomáhá financovat programy a projekty ve všech zemích EU – např. výstavbu silnic, finanční podporu výzkumných pracovníků a ochranu životního prostředí.

Další informace o tom, jak Maďarsko čerpá finanční prostředky EU

Back to top