Európska únia

Grécko

Grécko

Prehľad

Vlajka Grécka

Politický systém

Grécko je parlamentná republika s predsedom vlády – premiérom, ktorý má najvyššiu politickú moc, a hlavou štátu – prezidentom, ktorý plní predovšetkým protokolárne úlohy. Výkonnú moc má vláda.

Umiestnenie na mape EÚ

Obchod a hospodárstvo

Najdôležitejšími sektormi hospodárstva Grécka v roku 2016 boli veľkoobchod a maloobchod, doprava, ubytovacie a stravovacie služby (24,5 %), verejná správa, obrana, vzdelávanie, zdravotníctvo a sociálna pomoc (21,0 %) a činnosti v oblasti nehnuteľností (17,7 %).

Obchod v rámci EÚ predstavuje 56 % gréckeho vývozu (do Talianska 11 %, Nemecka 8 % a na Cyprus 6 %). Pokiaľ ide o krajiny mimo EÚ, 5 % vývozu smeruje do Turecka a 4 % do Spojených štátov.

Pokiaľ ide o dovoz, 55 % pochádza z členských štátov EÚ (z Nemecka 11 %, Talianska 9 % a Holandska 6 %). Z krajín mimo EÚ 7 % dovozu pochádza z Číny a 6 % z Ruska.

Grécko v EÚ

Európsky parlament

Grécko má v Európskom parlamente 21 poslancov. Poslanci EP za Grécko.

Kancelária Európskeho parlamentu v Grécku

Rada EÚ

V Rade Európskej únie sa pravidelne stretávajú národní ministri, aby prijímali právne predpisy a koordinovali politiky EÚ. Na zasadnutiach Rady sa pravidelne zúčastňujú zástupcovia gréckej vlády v závislosti od prerokúvanej oblasti politiky.

Predsedníctvo Rady EÚ

Rada EÚ nemá stáleho predsedu v podobe jednej osoby (ako napr. Komisia alebo Parlament). Naopak, jej činnosť riadi krajina, ktorá práve predsedá celej Únii. Predsedníctvo Rady EÚ sa mení každých 6 mesiacov.

Počas týchto 6 mesiacov ministri tejto vlády predsedajú zasadnutiam Rady a určujú ich program v každej oblasti politiky a podporujú dialóg s ostatnými inštitúciami EÚ.

Dátumy predsedníctiev Grécka:

júl až december 1983 | júl až december 1988 | január až jún 1994 | január až jún 2003 | január až jún 2014

Predsedníctvo Rady EÚ

Tento odkaz vás presmeruje na externé webové sídloSúčasné predsedníctvo Rady EÚ

Európska komisia

Komisárom nominovaným za Grécko do Európskej komisie je Dimitris Avramopoulos, ktorý je zodpovedný za migráciu, vnútorné záležitosti a občianstvo.

Komisia je v každej krajine EÚ zastúpená prostredníctvom miestnej kancelárie, nazývanej „zastúpenie“.

Zastúpenie Komisie v Grécku

Európsky hospodársky a sociálny výbor

Grécko má v Európskom hospodárskom a sociálnom výbore 12 zástupcov. S týmto poradným orgánom, ktorý zastupuje zamestnávateľov, zamestnancov a iné záujmové skupiny, sa konzultujú návrhy právnych predpisov s cieľom získať lepší prehľad o možných zmenách v oblasti pracovnej a sociálnej situácie v členských štátoch.

Európsky výbor regiónov

Grécko má v Európskom výbore regiónov 12 zástupcov. Európsky výbor regiónov združuje regionálnych a miestnych zástupcov. S týmto poradným orgánom sa konzultujú návrhy právnych predpisov s cieľom zabezpečiť, aby sa v týchto predpisoch zohľadňovali perspektívy každého regiónu EÚ.

Stále zastúpenie pri EÚ

Grécko komunikuje s inštitúciami EÚ aj prostredníctvom svojho stáleho zastúpenia v Bruseli. Jeho hlavnou úlohou ako „veľvyslanectva Grécka pri EÚ“ je zabezpečiť, aby sa záujmy a politiky krajiny čo najúčinnejšie presadzovali v EÚ.

Rozpočet a financovanie

Aké sú príspevky a príjmy Grécka, pokiaľ ide o rozpočet EÚ?

Finančné príspevky členských štátov do rozpočtu EÚ boli spravodlivo rozdelené podľa ich možností. Čím väčšie je hospodárstvo vašej krajiny, tým viac krajina prispieva, a naopak. Rozpočet EÚ sa nezameriava na prerozdelenie bohatstva, ale skôr na potreby všetkých Európanov ako celku. 

Prehľad finančných vzťahov Grécka s EÚ v roku 2017: 

  • Celkové výdavky EÚ v Grécku: 5,130 mld. EUR
  • Celkové výdavky EÚ ako % gréckeho hrubého národného dôchodku (HND) 2,88 %
  • Celkový príspevok Grécka do rozpočtu EÚ: 1,2489 mld. EUR
  • Príspevok Grécka do rozpočtu EÚ ako % jeho HND: 0,70 %

Viac číselných údajov o rozpočte, príjmoch a výdavkoch EÚ:

Projekty s finančnou podporou EÚ v Grécku

Finančné prostriedky vyplatené do rozpočtu EÚ zo strany Grécka pomáhajú financovať programy a projekty vo všetkých krajinách EÚ, ako napríklad budovanie ciest, dotovanie výskumných pracovníkov a ochranu životného prostredia.

Viac informácií o tom, ako Grécko využíva finančné prostriedky EÚ.

Back to top