an tAontas Eorpach

An Ghréig

Forbhreathnú

Príomhchathair: 

An Aithin

Achar: 

131 957 km²

Daonra: 

10 783 748 (2016)

Daonra mar % de dhaonra iomlán an Aontais Eorpaigh: 

2.1 % (2016)

Olltáirgeacht intíre (OTI): 

EUR 175.888 billiún (2016)

Teangacha oifigiúla de chuid an Aontais Eorpaigh: 

an Ghréigis

Córas Polaitiúil: 

poblacht pharlaiminteach

Líon na bhFeisirí atá aici i bParlaimint na hEorpa: 

21

Airgeadra: 

Euro. Ball den limistéar euro ón 1 Eanáir 2001

Schengen area member: 

 Tá an Ghréig ina ball de Limistéar Schengen ón 1 Eanáir 2000

Ina Ballstát ó: 

1 Eanáir 1981

Uachtaránacht na Comhairle: 

Tá suíomh straitéiseach ag an nGréig ar chósta oirthuaisceart na Meánmhara. Tá sí ar an gcuid is faide ó dheas de leithinis na mBalcán in oirdheisceart na hEorpa. Tá na céadta oileán sa Mhuir Aigéach, sa Mhuir Iónach agus sa Mheánmhuir ina gcuid den tír ach níl daoine ina gcónaí ach ar 227 de na hoileáin sin. Sléibhte atá in 80 % den Ghréig agus is é Sliabh Oilimpeas an beann is airde sa tír (2 917m).

Seo na hearnálacha ba mhó i ngeilleagar na Gréige in 2015: an trádáil mhórdhíola agus mhiondíola, seirbhísí iompair, cóiríochta agus bia (25.4 %), an córas riaracháin phoiblí, cúrsaí cosanta, oideachais, sláinte agus oibre sóisialta (21.0 %) agus gníomhaíochtaí eastáit réadaigh (17.2 %).

Is iad an Iodáil, an Ghearmáin agus an Tuirc na tíortha is mó a n‑easpórtálann an Ghréig earraí chucu agus is iad an Ghearmáin, an Iodáil agus an Rúis na tíortha is mó a n‑iompórtálann sí earraí uathu.

An Ghréig san AE

Parlaimint na hEorpa

Tá 21 Feisire ag an nGréig i bParlaimint na hEorpa. Seo roinnt eolais faoi na Feisirí sin.

Oifig Pharlaimint na hEorpa sa Ghréig 

Comhairle an AE

Is é a dhéantar i gComhairle an AE go dtagann airí náisiúnta le chéile go rialta le dlíthe an AE a ghlacadh agus a mbeartais a chomhordú. Bíonn ionadaithe as rialtas na Gréige i láthair go rialta ag cruinnithe na Comhairle. Ní hiad na hionadaithe céanna a bhíonn i láthair ag gach cruinniú – tá sin ag brath ar an réimse beartais.

Uachtaránacht Chomhairle an AE

Ní uachtarán buan amháin (fearacht Uachtaráin an Choimisiúin agus na Parlaiminte) atá ar Chomhairle an AE. Ina ionad sin, is í an tír a bhfuil uachtaránacht na Comhairle faoina cúram a stiúrann an obair sin. Bíonn an ról sin ag gach Ballstát ar a sheal ar feadh 6 mhí.

Le linn na tréimhse 6 mhí sin, bíonn airí ó rialtas thír na huachtaránachta i bhfeighil ar chruinnithe na Comhairle sna réimsí beartais éagsúla, glacann siad páirt i leagan amach chláir na gcruinnithe sin agus éascaíonn siad an caidreamh le hinstitiúidí eile an AE.

Na tréimhsí a raibh an uachtaránacht faoi chúram na Gréige lena linn:

Iúil-Nollaig 1983 | Iúil-Nollaig 1988 | Ean-Meith 1994 | Ean-Meith 2003 | Ean-Meith 2014

Uachtaránacht Chomhairle an AE

An Coimisiún Eorpach

Is é Dimitris Avramopoulos an té a cheap an Ghréig ina Choimisinéir ar an gCoimisiún Eorpach. Imirce, Gnóthaí Baile agus Saoránacht na cúraimí atá air.

Tá oifig áitiúil ag an gCoimisiún i ngach Ballstát. "Ionadaíochtaí an Choimisiúin" a thugtar ar na hoifigí sin.

Ionadaíocht an Choimisiúin sa Ghréig

Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa

12 ionadaí ag an nGréig ar an gCoiste Eacnamaíoch agus Sóisialta. Eagraíocht chomhairleach atá sa choiste sin – ina bhfuil fostóirí, oibrithe agus grúpaí leasa eile. Téann na hinstitiúidí i dteagmháil leis chun comhairle a fháil i dtaobh dlíthe atá beartaithe le go mbeidh tuiscint níos fearr acu ar an tionchar a bheadh ag na dlíthe sin ar dhálaí oibre agus sóisialta sna Ballstáit.

Coiste Eorpach na Réigiún

12 ionadaí ag an nGréig ar Choiste Eorpach na Réigiún, is é sin tionól an Aontais Eorpaigh d'ionadaithe réigiúnacha agus áitiúla. Téann na hinstitiúidí i dteagmháil leis an gcoiste sin chun comhairle a fháil i dtaobh dlíthe atá beartaithe le gur féidir an dearcadh atá ag gach réigiún faoi leith san AE i dtaobh na ndlíthe sin a thuiscint agus a chur san áireamh.

Buanionadaíocht chuig an AE

Bíonn an Ghréig i dteagmháil freisin le hinstitiúidí an AE tríd an mbuanionadaíocht atá aici sa Bhruiséil. Sin "ambasáid na Gréige chuig an AE" agus is é is príomhchúram di deimhin a dhéanamh de go bhfuil leasanna agus beartais na tíre á gcur chun cinn go héifeachtach san AE.

Buiséid agus Maoiniú

An méid airgid a thugann an Ghréig don AE agus an méid a fhaigheann sí ar ais

Tá an méid airgid a íocann na Ballstáit isteach i mbuiséad an AE roinnte go cothrom eatarthu de réir na n-acmhainní atá ag gach tír ar leith. Íocann na tíortha sin a bhfuil geilleagair mhóra acu níos mó airgid isteach sa bhuiséad ná na tíortha sin a bhfuil geilleagair bheaga acu. Níl sé mar aidhm le buiséad an AE an rachmas a athdháileadh, ach cuirtear béim ar riachtanais mhuintir na hEorpa ina n‑iomláine. 

Miondealú ar chaidreamh airgeadais na Gréige leis an AE in 2015: 

  • Caiteachas iomlán an AE sa Ghréig – EUR 6.210 billiún
  • Caiteachas iomlán an Aontais, agus é tugtha mar chéatadán d'ollioncam náisiúnta na Gréige – 3.52 %
  • Ranníocaíocht iomlán na Gréige isteach i mbuiséad an AE – EUR 1.206 billiún
  • Ranníocaíocht na Gréige le buiséad an Aontais, agus í tugtha mar chéatadán dá hollioncam náisiúnta – 0.68 %

Tuilleadh figiúirí faoi bhuiséad, ioncam agus caiteachas an AE:

Tionscadail sa Ghréig a fuair maoiniú ón AE

An t-airgead a d'íoc an Ghréig isteach i mbuiséad an AE, úsáidtear é le cláir agus tionscadail a mhaoiniú i dtíortha uile an AE – m.sh. déanamh bóithre, maoiniú do thaighdeoirí agus cosaint an chomhshaoil.

Tuilleadh eolais faoin gcaoi a dtéann an maoiniú ón AE chun tairbhe don Ghréig

Eolas praiticiúil

Back to top