an tAontas Eorpach

An Ghréig

An Ghréig

Forbhreathnú

Bratach na Gréige

An córas polaitiúil

Poblacht pharlaiminteach í an Ghréig ag a bhfuil ceann rialtais, an príomh-aire, ag a bhfuil an chuid is mó den chumhacht pholaitiúil, agus an ceann stáit, an t-uachtarán, ar a bhfuil dualgais dheasghnácha den chuid is mó. Is ag an rialtas atá an chumhacht feidhmiúcháin.

Áit ar léarscáil an Aontais

An trádáil agus an geilleagar

Seo na hearnálacha is mó a bhí i ngeilleagar na Gréige in 2016: an trádáil mhórdhíola agus mhiondíola, seirbhísí iompair, cóiríochta agus bia (24.5 %); an córas riaracháin phoiblí, seirbhísí cosanta, oideachais, sláinte agus oibre sóisialta (21.0 %) agus gníomhaíochtaí eastáit réadaigh (17.7 %).

Is fiú 56 % d’onnmhairí na Gréige í trádáil laistigh den Aontas (an Iodáil 11 %, an Ghearmáin 8 % agus an Chipir 6 %), agus maidir le trádáil lasmuigh den Aontas, téann 5 % d’onnmhairí chun na Tuirce agus 4 % go dtí na Stáit Aontaithe.

Ó thaobh allmhairí de, tagann 55 % ó Bhallstáit an Aontais (an Ghearmáin 11 %, an Iodáil 9 % agus an Ísiltír 6 %), agus maidir le hallmhairí ó lasmuigh den Aontas, tagann 7 % ón tSín agus 6 % ón Rúis.

An Ghréig san Aontas Eorpach

Parlaimint na hEorpa

Tá 21 Fheisire ag an nGréig i bParlaimint na hEorpa. Seo roinnt eolais faoi na Feisirí sin.

Oifig Pharlaimint na hEorpa sa Ghréig

Comhairle an Aontais Eorpaigh

Is é a dhéantar i gComhairle an Aontais Eorpaigh go dtagann airí náisiúnta le chéile go rialta le dlíthe an Aontais a ghlacadh agus a mbeartais a chomhordú. Bíonn ionadaithe as rialtas na Gréige i láthair go rialta ag cruinnithe na Comhairle. Ní hiad na hionadaithe céanna a bhíonn i láthair ag gach cruinniú – tá sin ag brath ar an réimse beartais.

Uachtaránacht Chomhairle an Aontais Eorpaigh

Ní uachtarán buan amháin (fearacht Uachtaráin an Choimisiúin agus na Parlaiminte) atá ar Chomhairle an Aontais Eorpaigh. Ina ionad sin, is í an tír a bhfuil uachtaránacht na Comhairle faoina cúram a stiúrann an obair sin. Bíonn an ról sin ag gach Ballstát ar a sheal ar feadh 6 mhí.

Le linn na tréimhse 6 mhí sin, bíonn airí ó rialtas thír na huachtaránachta i bhfeighil ar chruinnithe na Comhairle sna réimsí beartais éagsúla, glacann siad páirt i leagan amach chláir na gcruinnithe sin agus éascaíonn siad an caidreamh le hinstitiúidí eile an Aontais Eorpaigh.

Na tréimhsí a raibh an uachtaránacht faoi chúram na Gréige lena linn:

Iúil-Nollaig 1983 | Iúil-Nollaig 1988 | Eanáir-Meitheamh 1994 | Eanáir-Meitheamh 2003 | Eanáir-Meitheamh 2014

Uachtaránacht Chomhairle an Aontais Eorpaigh

Seo nasc chuig suíomh gréasáin seachtrach Uachtaránacht Chomhairle an Aontais Eorpaigh faoi láthair

An Coimisiún Eorpach

Is é Dimitris Avramopoulos an Coimisinéir atá ainmnithe ag an nGréig mar bhall den Choimisiún Eorpach. Imirce, Gnóthaí Baile agus Saoránacht na cúraimí atá air.

Tá oifig áitiúil ag an gCoimisiún i ngach Ballstát. "Ionadaíochtaí an Choimisiúin" a thugtar ar na hoifigí sin.

Ionadaíocht an Choimisiúin sa Ghréig

Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa

12 ionadaí ag an nGréig ar Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa. Eagraíocht chomhairleach atá sa choiste sin ina bhfuil fostóirí, oibrithe agus grúpaí leasa eile. Faigheann na hinstitiúidí comhairle uaidh i dtaobh dlíthe atá beartaithe le go mbeidh tuiscint níos fearr acu ar an tionchar a bheadh ag na dlíthe sin ar dhálaí oibre agus sóisialta sna Ballstáit.

Coiste Eorpach na Réigiún

12 ionadaí ag an nGréig ar Choiste Eorpach na Réigiún, is é sin tionól an Aontais Eorpaigh d'ionadaithe réigiúnacha agus áitiúla. Faigheann na hinstitiúidí comhairle ón gcoiste sin i dtaobh dlíthe atá beartaithe le gur féidir an dearcadh atá ag gach réigiún faoi leith san Aontas i dtaobh na ndlíthe sin a thuiscint agus a chur san áireamh.

Buanionadaíocht chuig an Aontas Eorpach

Bíonn an Ghréig i dteagmháil freisin le hinstitiúidí an Aontais Eorpaigh tríd an mbuanionadaíocht atá aici sa Bhruiséil. Sin "ambasáid na Gréige chuig an Aontas Eorpach" agus is é is príomhchúram di deimhin a dhéanamh de go bhfuil leasanna agus beartais na tíre á gcur chun cinn go héifeachtach san Aontas Eorpach.

Buiséid agus Maoiniú

An méid airgid a thugann an Ghréig don Aontas Eorpach agus an méid a fhaigheann sí ar ais

Tá an méid airgid a íocann na Ballstáit isteach i mbuiséad an Aontais Eorpaigh roinnte go cothrom eatarthu de réir na n-acmhainní atá ag gach tír ar leith. Íocann na tíortha sin a bhfuil geilleagair mhóra acu níos mó airgid isteach sa bhuiséad ná na tíortha sin a bhfuil geilleagair bheaga acu. Níl sé mar aidhm le buiséad an Aontais Eorpaigh an rachmas a athdháileadh, ach cuirtear béim ar riachtanais mhuintir na hEorpa ina n‑iomláine. 

Miondealú ar chaidreamh airgeadais na Gréige leis an Aontas Eorpach in 2017: 

  • Caiteachas iomlán an Aontais Eorpaigh sa Ghréig: €5.130 billiún
  • Caiteachas iomlán an Aontais, agus é tugtha mar chéatadán d'ollioncam náisiúnta na Gréige: 2.88 %
  • Ranníocaíocht iomlán na Gréige isteach i mbuiséad an Aontais Eorpaigh: €1.2489 billiún
  • Ranníocaíocht na Gréige isteach i mbuiséad an Aontais Eorpaigh mar chéatadán d'ollioncam náisiúnta na tíre: 0.70 %

Tuilleadh figiúirí faoi bhuiséad, ioncam agus caiteachas an Aontais Eorpaigh:

Tionscadail sa Ghréig a fuair maoiniú ón Aontas Eorpach

An t-airgead a d'íoc an Ghréig isteach i mbuiséad an Aontais Eorpaigh, úsáidtear é le cláir agus tionscadail a mhaoiniú i dtíortha uile an Aontais, m.sh. déanamh bóithre, maoiniú do thaighdeoirí agus cosaint an chomhshaoil.

Tuilleadh eolais faoin gcaoi a dtéann an maoiniú ón Aontas Eorpach chun tairbhe don Ghréig.

Back to top