Euroopa Liit

Kreeka

Ülevaade

Pealinn: 

Ateena

Pindala: 

131 957 km²

Rahvaarv: 

10 783 748 (2016)

Rahvaarvu osakaal (%) kogu ELi rahvaarvust: 

2,1 % (2016)

Sisemajanduse koguprodukt (SKP): 

175,888 miljardit EUR (2016)

ELi ametlik(ud) keel(ed): 

kreeka

Poliitiline süsteem: 

parlamentaarne vabariik

ELi liikmesriik alates: 

1. jaanuar 1981

Kohti Euroopa Parlamendis: 

21

Rahaühik: 

Euro. Euroala liige alates 1. jaanuarist 2001

Schengeni ala liige: 

 Jah, Kreeka on Schengeni ala liige alates 1. jaanuar 2000

Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja: 

Järgmine link suunab välise veebisaidi juurdeEuroopa Liidu Nõukogu praeguse eesistuja - Kreeka eesistumisperioodid

Kreeka omab strateegilist asupaika, asudes Vahemere kirdeosas ja moodustades Kagu-Euroopas Balkani poolsaare lõunatipu. Talle kuuluvad mitusada Egeuse, Joonia ja Vahemeres asuvat saart, millest vaid 227 on asustatud. 80 % Kreekast on mägine ja riigi kõrgeim punkt on Olümpose mägi (2917 m).

Kreeka majanduse kõige olulisemad sektorid olid 2015. aastal hulgi- ja jaekaubandus, transport, majutus ja toitlustus (25,4 %), avalik haldus, riigikaitse, haridus, tervishoid ja sotsiaalhoolekanne (21,0 %) ning kinnisvaraalane tegevus (17,2 %).

Kreeka peamised ekspordipartnerid on Itaalia, Saksamaa ja Türgi ning peamised impordipartnerid on Saksamaa, Itaalia ja Venemaa.

Kreeka ELis

Euroopa Parlament

Kreekast on Euroopa Parlamenti valitud 21 liiget. Vaadake, kes need parlamendiliikmed on.

Euroopa Parlamendi infobüroo Kreekas

Euroopa Liidu Nõukogu

Liikmesriikide ministrid kohtuvad regulaarselt Euroopa Liidu Nõukogus, et võtta vastu ELi õigusakte ja kooskõlastada poliitikat. Kreeka valitsuse erinevad esindajad osalevad nõukogu istungitel sõltuvalt käsitletavast poliitikavaldkonnast.

Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja

Euroopa Liidu Nõukogul ei ole alalist juhti (nagu näiteks president Euroopa Komisjonil ja Euroopa Parlamendil). Nõukogu tööd juhib riik, kes on parajasti ELi nõukogu eesistujariigiks. Viimane vahetub iga kuue kuu järel.

Kuue kuu jooksul juhivad asjaomase riigi valitsuse ministrid nõukogu istungeid ning aitavad määrata nende päevakorra kõigis poliitikavaldkondades ning edendada dialoogi teiste ELi institutsioonidega.

Kreeka eesistumisperioodid:

juuli–detsember 1983 | juuli–detsember 1988 | jaanuar–juuni 1994 | jaanuar–juuni 2003 | jaanuar–juuni 2014

Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariik kohta.

Euroopa Komisjon

Kreeka poolt määratud Euroopa Komisjoni volinik on Dimitris Avramopoulos, kelle vastutusalaks on ränne, siseküsimused ja kodakondsus.

Komisjonil on igas ELi liikmesriigis kohalik büroo, mida nimetatakse esinduseks.

Euroopa Komisjoni esindus Kreekas

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

Kreekal on Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitees 12 esindajat. Selle nõuandva organiga, mis esindab tööandjaid, töötajaid ja muid huvirühmi, konsulteeritakse seoses õigusaktide ettepanekutega, et saada paremini aru, kuidas tuleks muuta töö- ja sotsiaalalast olukorda liikmesriikides.

Euroopa Regioonide Komitee

Kreekal on Euroopa Regioonide Komitees 12 esindajat. Euroopa Regioonide Komitee on piirkondlike ja kohalike esindajate kogu ELi tasandil. Selle nõuandva organiga konsulteeritakse seoses õigusaktide ettepanekutega, et tagada kõnealustes õigusaktides kõigi ELi piirkondade seisukohtade arvestamine.

Alaline esindus Euroopa Liidu juures

Kreeka suhtleb ELi institutsioonidega ka läbi oma Brüsselis asuva alalise esinduse. Selle ELi juures asuva Kreeka nn saatkonna peamine ülesanne on tagada riigi huvide ja poliitika võimalikult tõhus järgimine ELis.

Eelarve ja rahastamine

Kui palju Kreeka rahaliselt panustab ning ise saab?

Liikmesriikide rahaline panus ELi eelarvesse jagatakse õiglaselt, vastavalt vahendite olemasolule. Mida suurem on riigi majandus, seda rohkem ta maksab – ja vastupidi. ELi eelarve eesmärk ei ole jagada ümber rikkust, vaid pigem keskenduda tervikuna kõigi eurooplaste vajadustele. 

Kreeka rahaliste vahendite jaotus ELis 2015. aastal: 

  • ELi kogukulud Kreekas – 6,210 miljardit EUR
  • ELi kogukulude osakaal Kreekas kogurahvatulust – 3,52 %
  • Kreeka kogupanus ELi eelarvesse: 1,206 miljardit EUR
  • Kreeka poolt ELi eelarvesse tehtava panuse osakaal tema kogurahvatulust – 0,68 %

Täiendavad arvandmed ELi eelarvest, tuludest ja kuludest:

ELi rahastatud projektid Kreekas

Rahalised vahendid, mida Kreeka maksab ELi eelarvesse, aitavad rahastada programme ja projekte kõigis ELi liikmesriikides sellistes valdkondades nagu teedeehitus, teadustöötajate toetamine ja keskkonnakaitse.

Lisateave selle kohta, kuidas Kreeka ELi-poolsest rahastamisest kasu saab.

Praktiline teave