Ευρωπαϊκή Ένωση

Ελλάδα

Ελλάδα

Σύντομη παρουσίαση

Σημαία της Ελλάδας

Πολιτικό σύστημα

Η Ελλάδα είναι κοινοβουλευτική δημοκρατία στην οποία ο αρχηγός της κυβέρνησης - ο πρωθυπουργός - έχει μεγαλύτερη πολιτική εξουσία, και ο αρχηγός του κράτους - ο πρόεδρος - έχει κυρίως εθιμοτυπικά καθήκοντα. Η κυβέρνηση ασκεί την εκτελεστική εξουσία.

Θέση στον χάρτη της ΕΕ

Εμπόριο και οικονομία

Οι σημαντικότεροι τομείς της ελληνικής οικονομίας το 2016 ήταν το χονδρικό και λιανικό εμπόριο, οι μεταφορές, οι υπηρεσίες στέγασης και εστίασης (24,5%), η δημόσια διοίκηση, η άμυνα, η εκπαίδευση, η υγεία και η κοινωνική πρόνοια (21,0%) και οι κτηματομεσιτικές δραστηριότητες (17,7%).

Το εμπόριο εντός της ΕΕ αντιπροσωπεύει το 56% των εξαγωγών της χώρας (το 11% κατευθύνεται στην Ιταλία, το 8% στη Γερμανία και το 6% στην Κύπρο), ενώ εκτός ΕΕ το 5% κατευθύνεται στην Τουρκία και το 4% στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Όσον αφορά τις εισαγωγές, το 55% προέρχεται από κράτη μέλη της ΕΕ (το 11% από τη Γερμανία, το 9% από την Ιταλία και το 6% από τις Κάτω Χώρες), ενώ εκτός ΕΕ το 7% προέρχεται από την Κίνα και το 6% από τη Ρωσία.

H Ελλάδα στην ΕΕ

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Η Ελλάδα έχει 21 μέλη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δείτε ποιοι είναι αυτοί οι ευρωβουλευτές.

Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα

Συμβούλιο της ΕΕ

Στο Συμβούλιο της ΕΕ, συνέρχονται τακτικά οι υπουργοί των κρατών μελών για να εγκρίνουν τη νομοθεσία της ΕΕ και να συντονίσουν τις πολιτικές της. Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου συμμετέχουν τακτικά εκπρόσωποι της ελληνικής κυβέρνησης, ανάλογα με τον τομέα πολιτικής που αποτελεί αντικείμενο της συνεδρίασης.

Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ

Το Συμβούλιο της ΕΕ δεν έχει μόνιμο πρόεδρο (όπως π.χ. η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο). Αντίθετα, χρέη προέδρου αναλαμβάνει η χώρα που ασκεί την εκ περιτροπής εξαμηνιαία προεδρία του Συμβουλίου.

Κατά τη διάρκεια των 6 αυτών μηνών, την προεδρία ασκούν οι υπουργοί της χώρας αυτής, οι οποίοι βοηθούν στην κατάρτιση της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων του Συμβουλίου για κάθε τομέα πολιτικής, και παράλληλα διευκολύνουν τον διάλογο με τα άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ.

Περίοδοι κατά τις οποίες η Ελλάδα άσκησε την προεδρία του Συμβουλίου:

Ιούλιος-Δεκέμβριος 1983 | Ιούλιος-Δεκέμβριος 1988 | Ιανουάριος-Ιούνιος 1994 | Ιανουάριος-Ιούνιος 2003 | Ιανουάριος - Ιούνιος 2014

Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ

Ο παρακάτω σύνδεσμος σάς μεταφέρει σε εξωτερικό ιστότοποΤρέχουσα προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ο επίτροπος που όρισε η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, στον οποίο ανατέθηκε το χαρτοφυλάκιο της Μετανάστευσης, των Εσωτερικών Υποθέσεων και της Ιθαγένειας.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκπροσωπείται σε κάθε χώρα της ΕΕ από τοπικά γραφεία, τις λεγόμενες «αντιπροσωπείες».

Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

Η Ελλάδα έχει 12 εκπροσώπους στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. Το συμβουλευτικό αυτό όργανο - που εκπροσωπεί τους εργοδότες, τους εργαζομένους και άλλες ομάδες συμφερόντων - γνωμοδοτεί σχετικά με την προτεινόμενη νομοθεσία, ώστε να σχηματίζεται μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα του πιθανού αντικτύπου μιας προτεινόμενης νομοθετικής πράξης στις συνθήκες απασχόλησης και την κοινωνική κατάσταση στα κράτη μέλη.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών

Η Ελλάδα έχει 12 εκπροσώπους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών, δηλαδή στη συνέλευση εκπροσώπων περιφερειακών και τοπικών αρχών της ΕΕ. Πρόκειται για ένα συμβουλευτικό όργανο που γνωμοδοτεί σχετικά με την προτεινόμενη νομοθεσία, ώστε να συνεκτιμώνται οι απόψεις όλων των περιφερειών της ΕΕ.

Μόνιμη αντιπροσωπεία στην ΕΕ

Η Ελλάδα επικοινωνεί με τα όργανα της ΕΕ και μέσω της μόνιμης αντιπροσωπείας στις Βρυξέλλες. Ως η «πρεσβεία της Ελλάδας στην ΕΕ», η ελληνική μόνιμη αντιπροσωπεία έχει ως κύριο καθήκον να διασφαλίζει την αποτελεσματικότερη δυνατή προαγωγή των συμφερόντων και των πολιτικών της χώρας στην ΕΕ.

Προϋπολογισμοί και χρηματοδότηση

Πόσα χρήματα συνεισφέρει και πόσα λαμβάνει η Ελλάδα;

Οι χρηματοδοτικές συνεισφορές των κρατών μελών στον προϋπολογισμό της ΕΕ κατανέμονται δίκαια, ανάλογα με τους πόρους τους. Όσο μεγαλύτερη είναι η οικονομία μιας χώρας, τόσο περισσότερα χρήματα αυτή καταβάλλει - και αντιστρόφως. Ο προϋπολογισμός της ΕΕ δεν αποσκοπεί στην αναδιανομή του πλούτου, αλλά εστιάζει στις ανάγκες των Ευρωπαίων πολιτών συνολικά. 

Οικονομικές σχέσεις της Ελλάδας με την ΕΕ το 2017: 

  • Συνολικές δαπάνες της ΕΕ στην Ελλάδα: 5,130 δισ. ευρώ
  • Συνολικές δαπάνες της ΕΕ ως ποσοστό του ελληνικού ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος (ΑΕΕ): 2,88 %
  • Συνολική συνεισφορά της Ελλάδας στον προϋπολογισμό της ΕΕ: 1,248 δισ. ευρώ
  • Συνεισφορά της Ελλάδας στον προϋπολογισμό της ΕΕ ως ποσοστό του ΑΕΕ της χώρας: 0,70 %

Περισσότερα στοιχεία σχετικά με τον προϋπολογισμό, τα έσοδα και τις δαπάνες της ΕΕ:

Έργα που χρηματοδοτεί η ΕΕ στην Ελλάδα

Τα ποσά που συνεισφέρει η Ελλάδα στον προϋπολογισμό της ΕΕ βοηθούν στη χρηματοδότηση προγραμμάτων και έργων σε όλες τις χώρες της ΕΕ - π.χ. Κατασκευή δρόμων, επιδότηση ερευνητών και προστασία του περιβάλλοντος.

Περισσότερες πληροφορίες για το πώς ωφελείται η Ελλάδα από τη χρηματοδότηση της ΕΕ.

Back to top