Ευρωπαϊκή Ένωση

Ελλάδα

Σύντομη παρουσίαση

Πρωτεύουσα: 

Αθήνα

Έκταση: 

131 957 km²

Πληθυσμός: 

10 783 748 (2016)

Πληθυσμός ως ποσοστό του συνολικού πληθυσμού της ΕΕ: 

2,1 % (2016)

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ): 

175,888 δισεκατομμύρια EUR (2016)

Επίσημες γλώσσες της ΕΕ: 

Ελληνικά

Πολίτευμα: 

κοινοβουλευτική δημοκρατία

Κράτος μέλος της ΕΕ από: 

1 Ιανουαρίου 1981

Αριθμός εδρών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: 

21

Νόμισμα: 

Ευρω. Μέλος της Ευρωζώνης από την 1η Ιανουαρίου 2001

Μέλος του Χώρου Σένγκεν: 

Ναι, μέλος του Χώρου Σένγκεν από τις 1 Ιανουαρίου 2000

Προεδρία του Συμβουλίου: 

Με στρατηγική θέση στο βορειοανατολικό άκρο της Μεσογείου Θαλάσσης, η Ελλάδα κατέχει το νοτιότερο τμήμα της βαλκανικής χερσονήσου, στα νοτιοανατολικά της Ευρώπης. Η ελληνική επικράτεια περιλαμβάνει αρκετές εκατοντάδες νησιά στα πελάγη του Αιγαίου και του Ιουνίου, καθώς και στη Μεσόγειο, από τα οποία μόνο τα 227 κατοικούνται. Το 80 % του εδάφους της Ελλάδας είναι ορεινό και το ψηλότερο βουνό της είναι ο Όλυμπος (2.917μ).

Το 2015 οι σημαντικότεροι τομείς της ελληνικής οικονομίας  ήταν το χονδρικό και λιανικό εμπόριο, οι μεταφορές, οι υπηρεσίες στέγασης και εστίασης (25,4%), η δημόσια διοίκηση, η άμυνα, η εκπαίδευση, η υγεία και η κοινωνική πρόνοια (21,0%), και οι κτηματομεσιτικές δραστηριότητες (17,2%).

Η Ελλάδα πραγματοποιεί εξαγωγές κυρίως προς την Ιταλία, τη Γερμανία και την Τουρκία, ενώ οι εισαγωγές της προέρχονται κυρίως από τη Γερμανία, την Ιταλία και τη Ρωσία.

H Ελλάδα στην ΕΕ

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Η Ελλάδα έχει 21 μέλη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δείτε ποιοι είναι αυτοί οι ευρωβουλευτές.

Το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα  

Συμβούλιο της ΕΕ

Στο Συμβούλιο της ΕΕ συνέρχονται τακτικά οι υπουργοί των κρατών μελών για να εγκρίνουν τη νομοθεσία της ΕΕ και να συντονίζουν τις πολιτικές της. Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου μετέχουν τακτικά εκπρόσωποι της ελληνικής κυβέρνησης, ανάλογα με τον τομέα πολιτικής που αποτελεί αντικείμενο της συνεδρίασης.

Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ

Το Συμβούλιο της ΕΕ δεν έχει μόνιμο πρόεδρο (όπως π.χ. η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή το Ευρωκοινοβούλιο). Των εργασιών του προΐσταται η χώρα που ασκεί την εκ περιτροπής εξαμηνιαία προεδρία του Συμβουλίου.

Κατά τη διάρκεια των 6 αυτών μηνών, την προεδρία ασκούν οι υπουργοί της χώρας αυτής, οι οποίοι βοηθούν στην κατάρτιση της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων του Συμβουλίου για κάθε τομέα πολιτικής, και παράλληλα διευκολύνουν τον διάλογο με τα άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ.

Περίοδοι κατά τις οποίες η Ελλάδα άσκησε την προεδρία του Συμβουλίου:

Ιούλιος-Δεκέμβριος 1983 | Ιούλιος-Δεκέμβριος 1988 | Ιανουάριος-Ιούνιος 1994 Ιανουάριος-Ιούνιος 2003 Ιανουάριος-Ιούνιος 2014

Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ο ορισθείς από την Ελλάδα επίτροπος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, στον οποίο ανατέθηκε το χαρτοφυλάκιο της Μετανάστευσης, των Εσωτερικών Υποθέσεων και της Ιδιότητας του Πολίτη.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει σε κάθε χώρα της ΕΕ τοπικά γραφεία, τις λεγόμενες «αντιπροσωπείες».

Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

Η Ελλάδα έχει 12 εκπροσώπους στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. Το συμβουλευτικό αυτό όργανο - που εκπροσωπεί τους εργοδότες, τους εργαζομένους και άλλες ομάδες συμφερόντων - γνωμοδοτεί σχετικά με την προτεινόμενη νομοθεσία, ώστε να σχηματίζεται μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα του πιθανού αντικτύπου μιας προτεινόμενης νομοθετικής πράξης στις συνθήκες απασχόλησης και την κοινωνική κατάσταση στα κράτη μέλη.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών

Η Ελλάδα έχει 12 εκπροσώπους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών, δηλαδή τη συνέλευση εκπροσώπων περιφερειακών και τοπικών αρχών της ΕΕ. Πρόκειται για ένα συμβουλευτικό όργανο που γνωμοδοτεί σχετικά με την προτεινόμενη νομοθεσία, ώστε να συνεκτιμώνται οι απόψεις όλων των περιφερειών της ΕΕ.

Μόνιμη αντιπροσωπεία στην ΕΕ

Η Ελλάδα επικοινωνεί με τα όργανα της ΕΕ και μέσω της μόνιμης αντιπροσωπείας της στις Βρυξέλλες. Ως η «πρεσβεία της Ελλάδας στην ΕΕ», η ελληνική μόνιμη αντιπροσωπεία έχει ως κύριο καθήκον να διασφαλίζει την αποτελεσματικότερη δυνατή προαγωγή των συμφερόντων και των πολιτικών της χώρας στην ΕΕ.

Προϋπολογισμοί και χρηματοδότηση

Πόσα χρήματα συνεισφέρει και πόσα λαμβάνει η Ελλάδα;

Οι χρηματοδοτικές συνεισφορές των κρατών μελών στον προϋπολογισμό της ΕΕ κατανέμονται δίκαια, ανάλογα με τους πόρους τους. Όσο μεγαλύτερη είναι η οικονομία μιας χώρας, τόσο περισσότερα χρήματα αυτή καταβάλλει - και αντιστρόφως. Ο προϋπολογισμός της ΕΕ δεν αποσκοπεί στην αναδιανομή του πλούτου, αλλά εστιάζει στις ανάγκες των Ευρωπαίων πολιτών συνολικά. 

Οικονομικές σχέσεις της Ελλάδας με την ΕΕ το 2015: 

  • Συνολικές δαπάνες της ΕΕ στην Ελλάδα: 6,210 δισεκατομμύρια EUR
  • Συνολικές δαπάνες της ΕΕ ως ποσοστό του ελληνικού ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος (ΑΕΕ): 3,52 %
  • Συνολική συνεισφορά της Ελλάδας στον προϋπολογισμό της ΕΕ: 1,206 δισεκατομμύρια EUR
  • Συνεισφορά της Ελλάδας στον προϋπολογισμό της ΕΕ ως ποσοστό του ΑΕΕ της χώρας: 0,68 %

Περισσότερα στοιχεία σχετικά με τον προϋπολογισμό, τα έσοδα και τις δαπάνες της ΕΕ:

Έργα που χρηματοδοτεί η ΕΕ στην Ελλάδα

Τα ποσά που συνεισφέρει η Ελλάδα στον προϋπολογισμό της ΕΕ βοηθούν στη χρηματοδότηση προγραμμάτων και έργων σε όλες τις χώρες της ΕΕ - π.χ. οδοποιία, επιδότηση ερευνητών και προστασία του περιβάλλοντος.

Περισσότερα για τις χρηματοδοτήσεις που λαμβάνει η Ελλάδα από την ΕΕ

Πρακτικές πληροφορίες