Европейски съюз

Гърция

Гърция

Преглед

Знаме на Гърция

Политическа система

Гърция е парламентарна република, като ръководителят на правителството — министър-председателят — разполага с повече политически правомощия, а държавният глава — президентът — има предимно церемониални задължения. Изпълнителната власт се упражнява от правителството.

Местоположение на картата на ЕС

Търговия и икономика

Най-важните сектори на гръцката икономика през 2016 г. са били търговията на едро и дребно, транспортът, хотелиерството и ресторантьорството (24,5 %), публичната администрация, отбраната, образованието, здравеопазването и социалната дейност (21%) и операциите с недвижими имоти (17,7 %).

На търговията в рамките на ЕС се падат 56 % от износа на Гърция (Италия — 11 %, Германия — 8 %, Кипър — 6 %), а в търговията със страни извън ЕС най-голям е делът на Турция — 5 % и САЩ — 4 %.

55 % от вноса е от страните от ЕС (Германия — 11 %, Италия — 9 %, Нидерландия — 6 %), а що се отнася до страните извън ЕС — 7 % от вноса е от Китай, а 6 % — от Русия.

Гърция в ЕС

Европейски парламент

В Европейския парламент има 21 членове от Гърция. Научете кои са тези евродепутати.

Информационно бюро на Европейския парламент в Гърция

Съвет на Европейския съюз

В Съвета на ЕС министри от страните от ЕС заседават редовно, за да приемат закони на ЕС и да координират политики. На заседанията на Съвета редовно присъстват представители на гръцкото правителство в зависимост от областта на политиката, която се обсъжда.

Председателство на Съвета на ЕС

За разлика от Комисията или Парламента Съветът на ЕС няма един-единствен постоянен председател. Работата му се ръководи от страната, която председателства Съвета в съответния момент. Тя се сменя на ротационен принцип на всеки 6 месеца.

През тези 6 месеца министрите от правителството на тази страна председателстват и помагат за определяне на дневния ред на заседанията на Съвета във всяка област на политиката. Те също така подпомагат диалога с другите институции на ЕС.

Дати на гръцките председателства:

юли — декември 1983 г. | юли — декември 1988 г. | януари — юни 1994 г. | януари — юни 2003 г. | януари — юни 2014 г.

Председателство на Съвета на ЕС

Външен уебсайт на настоящото председателство на Съвета на ЕС

Европейска комисия

Предложеният от Гърция комисар в Европейската комисия е Димитрис Аврамопулос, който отговаря за миграцията, вътрешните работи и гражданството.

Комисията има местна служба във всяка страна от ЕС, наречена „представителство“.

Представителство на Комисията в Гърция

Европейски икономически и социален комитет

Гърция има 12 представители в Европейския икономически и социален комитет. Този консултативен орган, представляващ работодателите, работниците и други групи по интереси, изготвя становища по предложени закони, за да даде по-добра представа за евентуалните промени в трудовата и социалната сфера в държавите членки.

Европейски комитет на регионите

Гърция има 12 представители в Европейския комитет на регионите, асамблеята на представителите на регионалните и местните власти в ЕС. Този консултативен орган изготвя становища по предложения за закони, за да се гарантира, че в тях се взема предвид гледната точка на всеки регион от ЕС.

Постоянно представителство към ЕС

Гърция поддържа връзка с институциите на ЕС и чрез своето постоянно представителство в Брюксел. То изпълнява ролята на „посолство на Гърция в ЕС“ и основната му задача е да гарантира, че интересите и политиките на страната се следват възможно най-ефективно на равнище ЕС.

Бюджет и финансиране

Колко средства внася и получава Гърция?

Финансовите вноски на държавите членки в бюджета на ЕС се разпределят справедливо според възможностите. Колкото по-голяма е икономиката на страната, толкова повече плаща тя, и обратно. Чрез своя бюджет ЕС не се стреми да преразпределя богатството, а да се съсредоточи върху нуждите на всички европейци като цяло. 

Данни за финансовите отношения на Гърция с ЕС през 2017 г.: 

  • Общ размер на предоставените от ЕС средства: 5,130 млрд. евро
  • Общ размер на предоставените от ЕС средства като процент от брутния национален доход (БНД) на Гърция: 2,88 %
  • Обща вноска на Гърция в бюджета на ЕС: 1,248 млрд. евро
  • Вноска на Гърция в бюджета на ЕС като процент от нейния БНД: 0,70 %

Повече данни за бюджета, приходите и разходите на ЕС:

Финансирани от ЕС проекти в Гърция

Средствата, които Гърция внася в бюджета на ЕС, помагат за финансиране на програми и проекти във всички страни от ЕС, като например за изграждане на пътища, субсидиране на изследователи и опазване на околната среда.

Научете повече за това как Гърция се възползва от финансирането от ЕС.

Back to top