an tAontas Eorpach

An Ghearmáin

Forbhreathnú

Bratach na Gearmáine

Córas polaitiúil

Poblacht chónaidhme pharlaiminteach í an Ghearmáin ag a bhfuil ceann rialtais, an seansailéir, agus ceann stáit, an t-uachtarán, ar cúraimí ionadaíocha a phríomhchúraimí. Tá 16 stát sa Ghearmáin a bhfuil a mbunreacht féin ag gach ceann díobh agus tá gach stát uathrialach, den chuid is mó, ó thaobh an eagrúcháin inmheánaigh de. Is cathairstáit iad trí chinn de na stáit sin: Bremen, Beirlín agus Hamburg. Áit ar léarscáil an Aontais

An trádáil agus an geilleagar

Seo na hearnálacha is mó a bhí i ngeilleagar na Gearmáine in 2016: an tionsclaíocht (25.6 %); an córas riaracháin phoiblí, seirbhísí cosanta, oideachais, sláinte agus oibre sóisialta (18.4 %) agus an trádáil mhórdhíola agus mhiondíola, seirbhísí iompair, cóiríochta agus bia (15.7 %).

Is fiú 59% d’onnmhairí na Gearmáine í trádáil laistigh den Aontas (an Fhrainc 8 %, an Ríocht Aontaithe 7 % agus an Ísiltír 7%), agus maidir le trádáil lasmuigh den Aontas, téann 9 % d’onnmhairí go dtí na Stáit Aontaithe agus 6 % go dtí an tSín.

Ó thaobh allmhairí de, tagann 66 % ó Bhallstáit an Aontais (an Ísiltír 13 %, an Fhrainc 7% agus an Bheilg 6 %), agus maidir le hallmhairí ó lasmuigh den Aontas, tagann 7 % ón tSín agus 7 % ó na Stáit Aontaithe.

An Ghearmáin san Aontas Eorpach

Parlaimint na hEorpa

Tá 96 Fheisire ag an nGearmáin i bParlaimint na hEorpa . Seo roinnt eolais faoi na Feisirí sin.

Oifig Pharlaimint na hEorpa sa Ghearmáin

Comhairle an Aontais Eorpaigh

Is é a dhéantar i gComhairle an Aontais go dtagann airí náisiúnta le chéile go rialta le dlíthe an Aontais a ghlacadh agus a mbeartais a chomhordú. Bíonn ionadaithe as rialtas na Gearmáine i láthair go rialta ag cruinnithe na Comhairle. Ní hiad na hionadaithe céanna a bhíonn i láthair ag gach cruinniú – tá sin ag brath ar an réimse beartais.

Uachtaránacht Chomhairle an Aontais Eorpaigh

Ní uachtarán buan amháin (fearacht Uachtaráin an Choimisiúin agus na Parlaiminte) atá ar Chomhairle an Aontais Eorpaigh. Ina ionad sin, is í an tír a bhfuil uachtaránacht na Comhairle faoina cúram a stiúrann an obair sin. Bíonn an ról sin ag gach Ballstát ar a sheal ar feadh 6 mhí.

Le linn na tréimhse 6 mhí sin, bíonn airí ó rialtas thír na huachtaránachta i bhfeighil ar chruinnithe na Comhairle sna réimsí beartais éagsúla, glacann siad páirt i leagan amach chláir na gcruinnithe sin agus éascaíonn siad an caidreamh le hinstitiúidí eile an Aontais Eorpaigh.

Na tréimhsí a raibh/a mbeidh an uachtaránacht faoi chúram na Gearmáine lena linn:

Iúil-Nollaig 1958 Iúil-Nollaig 1961 Iúil-Nollaig 1964 Iúil-Nollaig 1967 Iúil-Nollaig 1970 Eanáir-Meitheamh 1974 Iúil-Nollaig 1978 Eanáir-Meitheamh 1983 Eanáir-Meitheamh 1988 Iúil-Nollaig 1994 Eanáir-Meitheamh 2007 Iúil-Nollaig 2020

Uachtaránacht Chomhairle an Aontais Eorpaigh

Is nasc chuig suíomh gréasáin seachtrach an nasc seo a leanasUachtaránacht Chomhairle an Aontais faoi láthair

An Coimisiún Eorpach

Is é Günther Oettinger an Coimisinéir atá ainmnithe ag an nGearmáin mar bhall den Choimisiún Eorpach. An Buiséad agus Acmhainní Daonna na cúraimí atá air.

Tá oifig áitiúil ag an gCoimisiún i ngach Ballstát. "Ionadaíochtaí an Choimisiúin" a thugtar ar na hoifigí sin.

Ionadaíocht an Choimisiúin sa Ghearmáin

Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa

24 ionadaí ag an nGearmáin ar Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa. Eagraíocht chomhairleach atá sa choiste sin ina bhfuil fostóirí, oibrithe agus grúpaí leasa eile. Téann na hinstitiúidí i dteagmháil leis chun comhairle a fháil i dtaobh dlíthe atá beartaithe le go mbeidh tuiscint níos fearr acu ar an tionchar a bheadh ag na dlíthe sin ar dhálaí oibre agus sóisialta sna Ballstáit.

Coiste Eorpach na Réigiún

23 ionadaí ag an nGearmáin ar Choiste Eorpach na Réigiún, is é sin tionól an Aontais Eorpaigh d'ionadaithe réigiúnacha agus áitiúla. Téann na hinstitiúidí i dteagmháil leis an gcoiste sin chun comhairle a fháil i dtaobh dlíthe atá beartaithe le gur féidir an dearcadh atá ag gach réigiún faoi leith san Aontas i dtaobh na ndlíthe sin a thuiscint agus a chur san áireamh.

Buanionadaíocht chuig an Aontas Eorpach

Bíonn an Ghearmáin i dteagmháil freisin le hinstitiúidí an Aontais tríd an mbuanionadaíocht atá aici sa Bhruiséil. Sin "ambasáid na Gearmáine chuig an Aontas Eorpach" agus is é is príomhchúram di deimhin a dhéanamh de go bhfuil leasanna agus beartais na tíre á gcur chun cinn go héifeachtach san Aontas.

Buiséid agus Maoiniú

An méid airgid a thugann an Ghearmáin don Aontas Eorpach agus an méid a fhaigheann sí ar ais.

Tá an méid airgid a íocann na Ballstáit isteach i mbuiséad an Aontais roinnte go cothrom eatarthu de réir na n-acmhainní atá ag gach tír ar leith. Íocann na tíortha sin a bhfuil geilleagair mhóra acu níos mó airgid isteach sa bhuiséad ná na tíortha sin a bhfuil geilleagair bheaga acu. Níl sé mar aidhm le buiséad an Aontais an rachmas a athdháileadh, ach cuirtear béim ar riachtanais mhuintir na hEorpa ina n‑iomláine. 

Miondealú ar chaidreamh airgeadais na Gearmáine leis an Aontas Eorpach in 2016: 

  • Caiteachas iomlán an Aontais Eorpaigh sa Ghearmáin: €10.082 billiún
  • Caiteachas iomlán an Aontais, agus é tugtha mar chéatadán d'ollioncam náisiúnta na Gearmáine: 0.32 %
  • Ranníocaíocht iomlán na Gearmáine isteach i mbuiséad an Aontais Eorpaigh: €23.277 billiún
  • Ranníocaíocht na Gearmáine isteach i mbuiséad an Aontais Eorpaigh mar chéatadán d'ollioncam náisiúnta na tíre: 0.73 % 

Tuilleadh figiúirí faoi bhuiséad, ioncam agus caiteachas an Aontais Eorpaigh:

Tionscadail sa Ghearmáin a fuair maoiniú ón Aontas Eorpach

An t-airgead a d'íoc an Ghearmáin isteach i mbuiséad an Aontais Eorpaigh, úsáidtear é le cláir agus tionscadail a mhaoiniú i dtíortha uile an Aontais, m.sh., déanamh bóithre, maoiniú do thaighdeoirí agus cosaint an chomhshaoil.

Tuilleadh eolais faoin gcaoi a dtéann an maoiniú ón Aontas chun tairbhe don Ghearmáin.

Back to top