an tAontas Eorpach

An Ghearmáin

Forbhreathnú

Príomhchathair: 

Beirlín

Achar: 

357 376 km2

Daonra: 

82 175 684 (2016)

Daonra mar % de dhaonra iomlán an Aontais Eorpaigh: 

16.1 % (2016)

Olltáirgeacht intíre (OTI): 

EUR 3.134 trilliún (2016)

Teangacha oifigiúla de chuid an Aontais Eorpaigh: 

an Ghearmáinis

Córas Polaitiúil: 

poblacht chónaidhme pharlaiminteach

Ina Ballstát ó: 

1 Eanáir 1958

Líon na bhFeisirí atá aici i bParlaimint na hEorpa: 

96

Airgeadra: 

Euro. Ball den limistéar euro ón 1 Eanáir 1999

I Limistéar Schengen: 

Tá an Ghearmáin ina ball de Limistéar Schengen ón 26 Márta 1995

Uachtaránacht na Comhairle: 

Tá an Ghearmáin suite idir na hAlpa sa deisceart agus an Mhuir Thuaidh agus Muir Bhailt sa tuaisceart – is aici atá an daonra is mó san AE. Tá teorainn aici leis an Danmhairg sa tuaisceart, leis an bPolainn agus le Poblacht na Seice san oirthear, leis an Ostair agus an Eilvéis sa deisceart, leis an bhFrainc agus le Lucsamburg san iardheisceart, agus leis an mBeilg agus an Ísiltír san iarthuaisceart. 

Seo na hearnálacha is mó a bhí i ngeilleagar na Gearmáine in 2015: an tionsclaíocht (25.9 %), an córas riaracháin phoiblí, seirbhísí cosanta, oideachais, sláinte agus oibre sóisialta (18.2 %) agus an trádáil mhórdhíola agus mhiondíola, seirbhísí iompair, cóiríochta agus bia (15.8 %).

Is iad an Fhrainc, na Stáit Aontaithe agus an Ríocht Aontaithe na tíortha is mó a n‑easpórtálann an Ghearmáin earraí chucu agus is iad an Ísiltír, an Fhrainc agus an tSín na tíortha is mó a n‑iompórtálann sí earraí uathu.

An Ghearmáin san AE

Parlaimint na hEorpa

Tá 96 Feisire ag an nGearmáin i bParlaimint na hEorpa. Seo roinnt eolais faoi na Feisirí sin.

Oifig Pharlaimint na hEorpa sa Ghearmáin

Comhairle an AE

Is é a dhéantar i gComhairle an AE go dtagann airí náisiúnta le chéile go rialta le dlíthe an AE a ghlacadh agus a mbeartais a chomhordú. Bíonn ionadaithe as rialtas na Gearmáine i láthair go rialta ag cruinnithe na Comhairle. Ní hiad na hionadaithe céanna a bhíonn i láthair ag gach cruinniú – tá sin ag brath ar an réimse beartais.

Uachtaránacht Chomhairle an AE

Ní uachtarán buan amháin (fearacht Uachtaráin an Choimisiúin agus na Parlaiminte) atá ar Chomhairle an AE. Ina ionad sin, is í an tír a bhfuil uachtaránacht na Comhairle faoina cúram a stiúrann an obair sin. Bíonn an ról sin ag gach Ballstát ar a sheal ar feadh 6 mhí.

Le linn na tréimhse 6 mhí sin, bíonn airí ó rialtas thír na huachtaránachta i bhfeighil ar chruinnithe na Comhairle sna réimsí beartais éagsúla, glacann siad páirt i leagan amach chláir na gcruinnithe sin agus éascaíonn siad an caidreamh le hinstitiúidí eile an AE.

Na tréimhsí a raibh an uachtaránacht faoi chúram na Gearmáine lena linn:

Iúil-Nollaig 1958 | Iúil-Nollaig 1961 | Iúil-Nollaig 1964 | Iúil-Nollaig 1967 | Iúil-Nollaig 1970 | Ean-Meith 1974 | Iúil-Nollaig 1978 | Ean-Meith 1983 | Ean-Meith 1988 | Iúil-Nollaig 1994 | Ean-Meith 2007 | Iúil-Nollaig 2020

Uachtaránacht Chomhairle an AE

An Coimisiún Eorpach

Is é Günther Oettinger an té a cheap an Ghearmáin ina Choimisinéir ar an gCoimisiún Eorpach. An Buiséad agus Acmhainní Daonna an cúram atá air.

Tá oifig áitiúil ag an gCoimisiún i ngach Ballstát. "Ionadaíochtaí an Choimisiúin" a thugtar ar na hoifigí sin.

Ionadaíocht an Choimisiúin sa Ghearmáin

Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa

24 ionadaí ag an nGearmáin ar an g Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta. Eagraíocht chomhairleach atá sa choiste sin – ina bhfuil fostóirí, oibrithe agus grúpaí leasa eile. Téann na hinstitiúidí i dteagmháil leis chun comhairle a fháil i dtaobh dlíthe atá beartaithe le go mbeidh tuiscint níos fearr acu ar an tionchar a bheadh ag na dlíthe sin ar dhálaí oibre agus sóisialta sna Ballstáit.

Coiste Eorpach na Réigiún

23 ionadaí ag an nGearmáin ar Choiste Eorpach na Réigiún, is é sin tionól an Aontais Eorpaigh d'ionadaithe réigiúnacha agus áitiúla. Téann na hinstitiúidí i dteagmháil leis an gcoiste sin chun comhairle a fháil i dtaobh dlíthe atá beartaithe le gur féidir an dearcadh atá ag gach réigiún faoi leith san AE i dtaobh na ndlíthe sin a thuiscint agus a chur san áireamh.

Buanionadaíocht chuig an AE

Bíonn an Ghearmáin i dteagmháil freisin le hinstitiúidí an AE tríd an mbuanionadaíocht atá aici sa Bhruiséil. Sin "ambasáid na Gearmáine chuig an AE" agus is é is príomhchúram di deimhin a dhéanamh de go bhfuil leasanna agus beartais na tíre á gcur chun cinn go héifeachtach san AE.

Buiséid agus Maoiniú

An méid airgid a thugann an Ghearmáin don AE agus an méid a fhaigheann sí ar ais

Tá an méid airgid a íocann na Ballstáit isteach i mbuiséad an AE roinnte go cothrom eatarthu de réir na n-acmhainní atá ag gach tír ar leith. Íocann na tíortha sin a bhfuil geilleagair mhóra acu níos mó airgid isteach sa bhuiséad ná na tíortha sin a bhfuil geilleagair bheaga acu. Níl sé mar aidhm le buiséad an AE an rachmas a athdháileadh, ach cuirtear béim ar riachtanais mhuintir na hEorpa ina n‑iomláine. 

Miondealú ar chaidreamh airgeadais na Gearmáine leis an AE in 2015: 

  • Caiteachas iomlán an AE sa Ghearmáin – EUR 11.013 billiún
  • Caiteachas iomlán an Aontais, agus é tugtha mar chéatadán d'ollioncam náisiúnta na Gearmáine – 0.36 %
  • Ranníocaíocht iomlán na Gearmáine isteach i mbuiséad an AE – EUR 24.283 billiún
  • Ranníocaíocht na Gearmáine le buiséad an Aontais, agus í tugtha mar chéatadán dá hollioncam náisiúnta – 0.79 % 

Tuilleadh figiúirí faoi bhuiséad, ioncam agus caiteachas an AE:

Tionscadail sa Ghearmáin a fuair maoiniú ón AE

An t-airgead a d'íoc an Ghearmáin isteach i mbuiséad an AE, úsáidtear é le cláir agus tionscadail a mhaoiniú i dtíortha uile an AE – m.sh. déanamh bóithre, maoiniú do thaighdeoirí agus cosaint an chomhshaoil.

Tuilleadh eolais faoin gcaoi a dtéann an maoiniú ón AE chun tairbhe don Ghearmáin.

Eolas praiticiúil