Ευρωπαϊκή Ένωση

Γερμανία

Σύντομη παρουσίαση

Πρωτεύουσα: 

Βερολίνο

Έκταση: 

357 376 km2

Πληθυσμός: 

82 175 684 (2016)

Πληθυσμός ως ποσοστό του συνολικού πληθυσμού της ΕΕ: 

16,1 % (2016)

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ): 

3,134 τρισεκατομμύρια EUR (2016)

Επίσημες γλώσσες της ΕΕ: 

γερμανικά

Πολίτευμα: 

ομοσπονδιακή κοινοβουλευτική δημοκρατία

Αριθμός εδρών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: 

96

Νόμισμα: 

Ευρω. Μέλος της Ευρωζώνης από την 1η Ιανουαρίου 1999

Schengen area member: 

 Ναι, μέλος του Χώρου Σένγκεν από τις 26 Μαρτίου 1995

Κράτος μέλος της ΕΕ από: 

1 Ιανουαρίου 1958

Προεδρία του Συμβουλίου: 

Με χερσαίες εκτάσεις που ξεκινούν από τη Βόρειο και τη Βαλτική Θάλασσα και φθάνουν μέχρι τις βόρειες Άλπεις, η Γερμανία έχει τον μεγαλύτερο πληθυσμό από όλες τις χώρες της ΕΕ. Στον βορρά συνορεύει με τη Δανία, στα ανατολικά με την Πολωνία και την Τσεχική Δημοκρατία, στα νότια με την Αυστρία και την Ελβετία, στα νοτιοδυτικά με τη Γαλλία και το Λουξεμβούργο και στα βορειοδυτικά με το Βέλγιο και τις Κάτω Χώρες. 

Το 2015 οι σημαντικότεροι τομείς της γερμανικής οικονομίας ήταν η βιομηχανία (25,9%), η δημόσια διοίκηση, η άμυνα, η εκπαίδευση, η υγεία και η κοινωνική πρόνοια (18,2%), καθώς και το χονδρικό και λιανικό εμπόριο, οι μεταφορές και οι υπηρεσίες στέγασης και εστίασης (15,8%).

Η Γερμανία πραγματοποιεί εξαγωγές κυρίως προς τη Γαλλία, τις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ οι εισαγωγές της προέρχονται κυρίως από τις Κάτω Χώρες, τη Γαλλία και την Κίνα.

Η Γερμανία στην ΕΕ

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Η Γερμανία έχει 96 μέλη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δείτε ποιοι είναι αυτοί οι ευρωβουλευτές.

To Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη Γερμανία

Συμβούλιο της ΕΕ

Στο Συμβούλιο της ΕΕ συνέρχονται τακτικά οι υπουργοί των κρατών μελών για να εγκρίνουν τη νομοθεσία της ΕΕ και να συντονίζουν τις πολιτικές της. Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου μετέχουν τακτικά εκπρόσωποι της γερμανικής κυβέρνησης, ανάλογα με τον τομέα πολιτικής που αποτελεί αντικείμενο της συνεδρίασης.

Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ

Το Συμβούλιο της ΕΕ δεν έχει μόνιμο πρόεδρο (όπως π.χ. η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή το Ευρωκοινοβούλιο). Των εργασιών του προΐσταται η χώρα που ασκεί την εκ περιτροπής εξαμηνιαία προεδρία του Συμβουλίου.

Κατά τη διάρκεια των 6 αυτών μηνών, την προεδρία ασκούν οι υπουργοί της χώρας αυτής, οι οποίοι βοηθούν στην κατάρτιση της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων του Συμβουλίου για κάθε τομέα πολιτικής, και παράλληλα διευκολύνουν τον διάλογο με τα άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ.

Περίοδοι κατά τις οποίες η Γερμανία άσκησε την προεδρία του Συμβουλίου:

Ιούλιος-Δεκέμβριος 1958 | Ιούλιος-Δεκέμβριος 1961 | Ιούλιος-Δεκέμβριος 1964 | Ιούλιος-Δεκέμβριος 1967 | Ιούλιος-Δεκέμβριος 1970 | Ιανουάριος-Ιούνιος 1974 | Ιούλιος-Δεκέμβριος 1978 | Ιανουάριος-Ιούνιος 1983 | Ιανουάριος-Ιούνιος 1988 | Ιούλιος-Δεκέμβριος 1994 | Ιανουάριος-Ιούνιος 2007 | Ιούλιος-Δεκέμβριος 2020

Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ο ορισθείς από τη Γερμανία επίτροπος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ο Γκίντερ Έτινγκερ, αρμόδιο για τον Προϋπολογισμό και τους Ανθρώπινους Πόρους.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει σε κάθε χώρα της ΕΕ τοπικά γραφεία, τις λεγόμενες «αντιπροσωπείες».

Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη Γερμανία

Eυρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

Η Γερμανία έχει 24 εκπροσώπους στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. Το συμβουλευτικό αυτό όργανο - που εκπροσωπεί τους εργοδότες, τους εργαζομένους και άλλες ομάδες συμφερόντων - γνωμοδοτεί σχετικά με την προτεινόμενη νομοθεσία, ώστε να σχηματίζεται μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα του πιθανού αντικτύπου μιας προτεινόμενης νομοθετικής πράξης στις συνθήκες απασχόλησης και την κοινωνική κατάσταση στα κράτη μέλη.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών

Η Γερμανία έχει 23 εκπροσώπους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών, δηλαδή τη συνέλευση εκπροσώπων περιφερειακών και τοπικών αρχών της ΕΕ. Πρόκειται για ένα συμβουλευτικό όργανο που γνωμοδοτεί σχετικά με την προτεινόμενη νομοθεσία, ώστε να συνεκτιμώνται οι απόψεις όλων των περιφερειών της ΕΕ.

Μόνιμη αντιπροσωπεία στην ΕΕ

Η Γερμανία επικοινωνεί με τα όργανα της ΕΕ και μέσω της μόνιμης αντιπροσωπείας της στις Βρυξέλλες. Ως η «πρεσβεία της Γερμανίας στην ΕΕ», η γερμανική μόνιμη αντιπροσωπεία έχει ως κύριο καθήκον να διασφαλίζει την αποτελεσματικότερη δυνατή προαγωγή των συμφερόντων και των πολιτικών της χώρας στην ΕΕ.

Προϋπολογισμοί και χρηματοδότηση

Πόσα χρήματα συνεισφέρει και πόσα λαμβάνει η Γερμανία;

Οι χρηματοδοτικές συνεισφορές των κρατών μελών στον προϋπολογισμό της ΕΕ κατανέμονται δίκαια, ανάλογα με τους πόρους τους. Όσο μεγαλύτερη είναι η οικονομία μιας χώρας, τόσο περισσότερα χρήματα αυτή καταβάλλει - και αντιστρόφως. Ο προϋπολογισμός της ΕΕ δεν αποσκοπεί στην αναδιανομή του πλούτου, αλλά εστιάζει στις ανάγκες των Ευρωπαίων πολιτών συνολικά. 

Οικονομικές σχέσεις της Γερμανίας με την ΕΕ το 2015: 

  • Συνολικές δαπάνες της ΕΕ στη Γερμανία: 11,013 δισεκατομμύρια EUR
  • Συνολικές δαπάνες της ΕΕ ως ποσοστό του γερμανικού ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος (ΑΕΕ) — 0,36 %
  • Συνολική συνεισφορά της Γερμανίας στον προϋπολογισμό της ΕΕ: 24,283 δισεκατομμύρια EUR
  • Συνεισφορά της Γερμανίας στον προϋπολογισμό της ΕΕ ως ποσοστό του ΑΕΕ της χώρας — 0,79 % 

Περισσότερα στοιχεία σχετικά με τον προϋπολογισμό, τα έσοδα και τις δαπάνες της ΕΕ:

Έργα που χρηματοδοτεί η ΕΕ στη Γερμανία

Τα ποσά που συνεισφέρει η Γερμανία στον προϋπολογισμό της ΕΕ βοηθούν στη χρηματοδότηση προγραμμάτων και έργων σε όλες τις χώρες της ΕΕ - π.χ. οδοποιία, επιδότηση ερευνητών και προστασία του περιβάλλοντος.

Περισσότερα για τις χρηματοδοτήσεις που λαμβάνει η Γερμανία από την ΕΕ.

Πρακτικές πληροφορίες

Back to top