Europska unija

Francuska

Francuska

Pregled

francuska zastava

Politički sustav

Francuska je polupredsjednička republika na čelu sa šefom vlade, odnosno premijerom, kojeg imenuje predsjednik, koji je izravno izabrani šef države. Državno područje Francuske sastoji se od 18 upravnih regija: 13 kopnenih (tj. europska Francuska) i 5 prekomorskih. Svih 5 prekomorskih regija, uključujući Saint-Martin (francuski teritorij u Karipskom moru) smatraju se dijelom Europske unije te imaju status najudaljenijih regija. Francuski grad Strasbourg jedno je od triju službenih sjedišta europskih institucija. Preostala su dva sjedišta Bruxelles i Luxembourg.

Položaj na karti EU-a

Trgovina i gospodarstvo

Najvažniji sektori francuskoga gospodarstva u 2016. bili su javna uprava, obrana, obrazovanje, djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi (22,7 %), veleprodaja i maloprodaja, promet, usluge smještaja i prehrane (17,6 %) te industrija (14,1 %).

Trgovina unutar EU-a čini 59 % izvoza Francuske (16% u Njemačku, 8% u Španjolsku i 7% u Italiju), a kad je riječ o državama izvan EU-a, 7% izvozi se u Sjedinjene Američke Države, a 4% u Kinu.

U pogledu uvoza, 69% uvozi iz država članica EU-a (19 % iz Njemačke, 11% iz Belgije i 8% iz Nizozemske), a kad je riječ o državama izvan izvan EU-a, 6 % uvozi iz Sjedinjenih Američkih Država, a 5% iz Kine.

Francuska u Europskoj uniji

Europski parlament

Francuska ima 74 zastupnika u Europskom parlamentu . Saznajte tko su oni.

Ured Europskog parlamenta u Francuskoj

Vijeće EU-a

U Vijeću EU-a redovito se sastaju ministri država članica radi donošenja zakonodavstva EU-a i usklađivanja politika. Na sastancima Vijeća redovito sudjeluju predstavnici francuske vlade, ovisno o području politike koje se razmatra.

Predsjedništvo Vijeća EU-a

Vijeće EU-a nema jednog stalnog predsjednika (poput, primjerice, Komisije ili Parlamenta). Umjesto toga, država članica koja predsjeda Vijećem koordinira rad Vijeća. Države članice izmjenjuju se u predsjedanju svakih šest mjeseci.

Tijekom tih šest mjeseci ministri vlade te države predsjedaju sastancima Vijeća i sudjeluju u utvrđivanju dnevnog reda za pojedino područje politike te potiču dijalog s ostalim institucijama EU-a.

Datumi francuskog predsjedanja:

siječanj – lipanj 1959. siječanj – lipanj 1962. siječanj – lipanj 1965. siječanj – lipanj 1968. siječanj – lipanj 1971. srpanj – prosinac 1974. siječanj – lipanj 1979. siječanj – lipanj 1984. srpanj – prosinac 1989. siječanj – lipanj 1995. srpanj – prosinac 2000. siječanj – lipanj 2008.

Predsjedništvo Vijeća EU-a

Sljedeća vas poveznica preusmjerava na vanjsko web-mjestoTrenutačno predsjedništvo Vijeća EU-a

Europska komisija

Pierre Moscovici povjerenik je Europske komisije kojeg je nominirala Francuska, a zadužen je za ekonomske i financijske poslove, oporezivanje i carinu.

Komisija u svim državama članicama ima lokalni ured, odnosno „predstavništvo”.

Predstavništvo Komisije u Francuskoj

Europski gospodarski i socijalni odbor

Francuska ima 24 predstavnika u Europskom gospodarskom i socijalnom odboru . S tim savjetodavnim tijelom, koje predstavlja poslodavce, radnike i ostale interesne skupine, provode se savjetovanja o predloženom zakonodavstvu kako bi se dobila bolja predodžba o mogućim promjenama u području rada te promjenama socijalnog stanja u državama članicama.

Europski odbor regija

Francuska ima 23 predstavnika u Europskom odboru regija, skupštini regionalnih i lokalnih predstavnika EU-a. S tim savjetodavnim tijelom provode se savjetovanja o predloženom zakonodavstvu kako bi se osiguralo da se pri njegovu donošenju uzmu u obzir stajališta svih regija EU-a.

Stalno predstavništvo pri EU-u

Francuska komunicira s institucijama EU-a i preko svojeg stalnog predstavništva u Bruxellesu. Glavna je zadaća francuskog „veleposlanstva u EU-u” osigurati što učinkovitije zastupanje njezinih državnih interesa i politika u EU-u.

Proračun i financiranje

Koliko Francuska pridonosi proračunu EU-a, a koliko iz njega prima?

Financijski doprinosi država članica proračunu EU-u pravedno su utvrđeni u skladu s veličinom njihova gospodarstva. Što je gospodarstvo države razvijenije, ona uplaćuje više, i obrnuto. Svrha proračuna EU-a nije preraspodijeliti bogatstvo, već odgovoriti na potrebe svih građana EU-a. 

Pregled financijskih odnosa između Francuske i EU-a u 2017.: 

  • ukupna sredstva EU-a dodijeljena Francuskoj: 13,505 milijardi EUR
  • ukupna sredstva EU-a dodijeljena Francuskoj izražena kao postotak francuskog bruto nacionalnog dohotka (BND): 0,58 %
  • ukupni doprinos Francuske proračunu EU-a: 16,234 milijardi EUR
  • doprinos Francuske proračunu EU-a izražen kao postotak njezina BND-a: 0,70 % 

Saznajte više o proračunu EU-a, prihodima i rashodima:

Projekti koje u Francuskoj financira EU 

Novcem koji Francuska uplaćuje u proračun EU-a podupire se financiranje programa i projekata u svim državama članicama, primjerice za gradnju cesta, subvencioniranje istraživanja i zaštitu okoliša.

Doznajte više o prednostima financiranja EU-a za Francusku.

Back to top