an tAontas Eorpach

An Fhrainc

Forbhreathnú

Príomhchathair: 

Páras

Achar: 

633 187 km2

Daonra: 

66 759 950 (2016)

Daonra mar % de dhaonra iomlán an Aontais Eorpaigh: 

13.1 % (2016)

Olltáirgeacht intíre (OTI): 

EUR 2.225 trilliún (2016)

Teangacha oifigiúla de chuid an Aontais Eorpaigh: 

an Fhraincis

Córas Polaitiúil: 

poblacht leath-uachtaránachta

Ina Ballstát ó: 

1 Eanáir 1958

Líon na bhFeisirí atá aici i bParlaimint na hEorpa: 

74

Airgeadra: 

Euro. Ball den limistéar euro ón 1 Eanáir 1999

I Limistéar Schengen: 

 Tá an Fhrainc ina ball de Limistéar Schengen ón 26 Márta 1995

Uachtaránacht na Comhairle: 

Is í an Fhrainc an tír is mó san AE – tá sí suite idir an Mhuir Thuaidh agus an Mheánmhuir. Tá tírdhreacha éagsúla sa tír. Tá sléibhte san oirthear agus sa deisceart, binn Mont Blanc (4 810 m) sna hAlpa ina measc, an bhinn is airde in iarthar na hEorpa.

Seo na hearnálacha ba mhó i ngeilleagar na Fraince in 2015: an córas riaracháin phoiblí, cúrsaí cosanta, oideachais, sláinte agus oibre sóisialta (23.0 %), an trádáil mhórdhíola agus mhiondíola, seirbhísí iompair, cóiríochta agus bia (17.7 %) agus an tionsclaíocht (14.1 %).

Is iad an Ghearmáin, an Spáinn agus na Stáit Aontaithe na tíortha is mó a n‑easpórtálann an Fhrainc earraí chucu agus is iad an Ghearmáin, an Bheilg agus an Iodáil na tíortha is mó a n‑iompórtálann sí earraí uathu.

An Fhrainc san AE

Parlaimint na hEorpa

Tá 74 Feisire ag an bhFrainc i bParlaimint na hEorpa. Seo roinnt eolais faoi na Feisirí sin.

Oifig Pharlaimint na hEorpa sa Fhrainc

Comhairle an AE

Is é a dhéantar i gComhairle an AE go dtagann airí náisiúnta le chéile go rialta le dlíthe an AE a ghlacadh agus a mbeartais a chomhordú. Bíonn ionadaithe as rialtas na Fraince i láthair go rialta ag cruinnithe na Comhairle. Ní hiad na hionadaithe céanna a bhíonn i láthair ag gach cruinniú – tá sin ag brath ar an réimse beartais.

Uachtaránacht Chomhairle an AE

Ní uachtarán buan amháin (fearacht Uachtaráin an Choimisiúin agus na Parlaiminte) atá ar Chomhairle an AE. Ina ionad sin, is í an tír a bhfuil uachtaránacht na Comhairle faoina cúram a stiúrann an obair sin. Bíonn an ról sin ag gach Ballstát ar a sheal ar feadh 6 mhí.

Le linn na tréimhse 6 mhí sin, bíonn airí ó rialtas thír na huachtaránachta i bhfeighil ar chruinnithe na Comhairle sna réimsí beartais éagsúla, glacann siad páirt i leagan amach chláir na gcruinnithe sin agus éascaíonn siad an caidreamh le hinstitiúidí eile an AE.

Na tréimhsí a raibh an uachtaránacht faoi chúram na Fraince lena linn:

Ean-Meith 1959 | Ean-Meith 1962 | Ean-Meith 1965 | Ean-Meith 1968 | Ean-Meith 1971 | Iúil-Nollaig 1974 | Ean-Meith 1979 | Ean-Meith 1984 | Iúil-Nollaig 1989 | Ean-Meith 1995 | Iúil-Nollaig 2000 | Ean-Meith 2008

Uachtaránacht Chomhairle an AE

An Coimisiún Eorpach

Is é Pierre Moscovici an té a cheap an Fhrainc ina Choimisinéir ar an gCoimisiún Eorpach. Gnóthaí Eacnamaíocha agus Airgeadais, Cánachas agus Custam na cúraimí atá air.

Tá oifig áitiúil ag an gCoimisiún i ngach Ballstát. "Ionadaíochtaí an Choimisiúin" a thugtar ar na hoifigí sin.

Ionadaíocht an Choimisiúin sa Fhrainc

Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa

24 ionadaí ag an bhFrainc ar an gCoiste Eacnamaíoch agus Sóisialta. Eagraíocht chomhairleach atá sa choiste sin – ina bhfuil fostóirí, oibrithe agus grúpaí leasa eile. Téann na hinstitiúidí i dteagmháil leis chun comhairle a fháil i dtaobh dlíthe atá beartaithe le go mbeidh tuiscint níos fearr acu ar an tionchar a bheadh ag na dlíthe sin ar dhálaí oibre agus sóisialta sna Ballstáit.

Coiste Eorpach na Réigiún

23 ionadaí ag an bhFrainc ar Choiste Eorpach na Réigiún, is é sin tionól an Aontais Eorpaigh d'ionadaithe réigiúnacha agus áitiúla. Téann na hinstitiúidí i dteagmháil leis an gcoiste sin chun comhairle a fháil i dtaobh dlíthe atá beartaithe le gur féidir an dearcadh atá ag gach réigiún faoi leith san AE i dtaobh na ndlíthe sin a thuiscint agus a chur san áireamh.

Buanionadaíocht chuig an AE

Bíonn an Fhrainc i dteagmháil freisin le hinstitiúidí an AE tríd an mbuanionadaíocht atá aici sa Bhruiséil. Sin "ambasáid na Fraince chuig an AE" agus is é is príomhchúram di deimhin a dhéanamh de go bhfuil leasanna agus beartais na tíre á gcur chun cinn go héifeachtach san AE.

Buiséid agus Maoiniú

An méid airgid a thugann an Fhrainc don AE agus an méid a fhaigheann sí ar ais

Tá an méid airgid a íocann na Ballstáit isteach i mbuiséad an AE roinnte go cothrom eatarthu de réir na n-acmhainní atá ag gach tír ar leith. Íocann na tíortha sin a bhfuil geilleagair mhóra acu níos mó airgid isteach sa bhuiséad ná na tíortha sin a bhfuil geilleagair bheaga acu. Níl sé mar aidhm le buiséad an AE an rachmas a athdháileadh, ach cuirtear béim ar riachtanais mhuintir na hEorpa ina n‑iomláine. 

Miondealú ar chaidreamh airgeadais na Fraince leis an AE in 2015: 

  • Caiteachas iomlán an AE sa Fhrainc – EUR 14.468 billiún
  • Caiteachas iomlán an Aontais, agus é tugtha mar chéatadán d'ollioncam náisiúnta na Fraince – 0.65 %
  • Ranníocaíocht iomlán na Fraince isteach i mbuiséad an AE – EUR 19.013 billiún
  • Ranníocaíocht na Fraince le buiséad an Aontais, agus í tugtha mar chéatadán dá hollioncam náisiúnta – 0.85 % 

Tuilleadh figiúirí faoi bhuiséad, ioncam agus caiteachas an AE:

Tionscadail sa Fhrainc a fuair maoiniú ón AE 

An t-airgead a d'íoc an Fhrainc isteach i mbuiséad an AE, úsáidtear é le cláir agus tionscadail a mhaoiniú i dtíortha uile an AE – m.sh. déanamh bóithre, maoiniú do thaighdeoirí agus cosaint an chomhshaoil.

Tuilleadh eolais faoin gcaoi a dtéann an maoiniú ón AE chun tairbhe don Fhrainc.

Eolas praiticiúil