an tAontas Eorpach

An Fhrainc

Forbhreathnú

Bratach na Fraince

Córas polaitiúil

Poblacht leath-uachtaránachta is ea an Fhrainc ag a bhfuil ceann rialtais, príomh-aire, arna cheapadh ag an uachtarán a thoghtar go díreach ina cheann stáit. Tá 18 réigiún riaracháin sa Fhrainc: 13 réigiún mheitreapholaiteacha (i.e. an Fhrainc Eorpach) agus 5 réigiún thar lear. Is cuid den Aontas iad gach ceann de na 5 réigiún thar lear, maille le Saint-Martin (críoch de chuid na Fraince sa Chairib), agus stádas réigiúin fhorimeallaigh acu. Tá Strasbourg, cathair sa Fhrainc, ar cheann de thrí shuíomh oifigiúla na n-institiúidí Eorpacha. Is iad an Bhruiséil agus cathair Lucsamburg an dá cheann eile.

Áit ar léarscáil an Aontais

An trádáil agus an geilleagar

Seo na hearnálacha is mó a bhí i ngeilleagar na Fraince in 2016: an córas riaracháin phoiblí, cúrsaí cosanta, oideachais, sláinte an duine agus gníomhaíochtaí oibre sóisialta (22.7 %), an trádáil mhórdhíola agus mhiondíola, seirbhísí iompair, cóiríochta agus bia (17.6 %) agus an tionsclaíocht (14.1 %).

Is fiú 59% d’onnmhairí na Fraince í trádáil laistigh den Aontas (an Ghearmáin 16%, an Spáinn 8% agus an Iodáil 7%), agus maidir le trádáil lasmuigh den Aontas, téann 7% d’onnmhairí go dtí na Stáit Aontaithe agus 4% chun na Síne.

Ó thaobh allmhairí de, tagann 69% ó Bhallstáit an Aontais (an Ghearmáin 19%, an Bheilg 11% agus an Ísiltír 8%), agus maidir le hallmhairí ó lasmuigh den Aontas, tagann 6% ó na Stáit Aontaithe agus 5% ón tSín.

An Fhrainc san Aontas Eorpach

Parlaimint na hEorpa

Tá 74 Fheisire ag an bhFrainc i bParlaimint na hEorpa. Seo roinnt eolais faoi na Feisirí sin.

Oifig Pharlaimint na hEorpa sa Fhrainc

Comhairle an Aontais Eorpaigh

Is é a dhéantar i gComhairle an Aontais Eorpaigh go dtagann airí náisiúnta le chéile go rialta le dlíthe an Aontais a ghlacadh agus a mbeartais a chomhordú. Bíonn ionadaithe as rialtas na Fraince i láthair go rialta ag cruinnithe na Comhairle. Ní hiad na hionadaithe céanna a bhíonn i láthair ag gach cruinniú – tá sin ag brath ar an réimse beartais.

Uachtaránacht Chomhairle an Aontais Eorpaigh

Ní uachtarán buan amháin (fearacht Uachtaráin an Choimisiúin agus na Parlaiminte) atá ar Chomhairle an Aontais Eorpaigh. Ina ionad sin, is í an tír a bhfuil uachtaránacht na Comhairle faoina cúram a stiúrann an obair sin. Bíonn an ról sin ag gach Ballstát ar a sheal ar feadh 6 mhí.

Le linn na tréimhse 6 mhí sin, bíonn airí ó rialtas thír na huachtaránachta i bhfeighil ar chruinnithe na Comhairle sna réimsí beartais éagsúla, glacann siad páirt i leagan amach chláir na gcruinnithe sin agus éascaíonn siad an caidreamh le hinstitiúidí eile an Aontais Eorpaigh.

Na tréimhsí a raibh an uachtaránacht faoi chúram na Fraince lena linn:

Eanáir-Meitheamh 1959 | Eanáir-Meitheamh 1962 | Eanáir-Meitheamh 1965 | Eanáir-Meitheamh 1968 | Eanáir-Meitheamh 1971 | Iúil-Nollaig 1974 | Eanáir-Meitheamh 1979 | Eanáir-Meitheamh 1984 | Iúil-Nollaig 1989 | Eanáir-Meitheamh 1995 | Iúil-Nollaig 2000 | Eanáir-Meitheamh 2008

Uachtaránacht Chomhairle an Aontais Eorpaigh

Seo nasc chuig suíomh gréasáin seachtrachUachtaránacht Chomhairle an Aontais Eorpaigh faoi láthair

An Coimisiún Eorpach

Is é Pierre Moscovici an Coimisinéir atá ainmnithe ag an bhFrainc mar bhall den Choimisiún Eorpach. Gnóthaí Eacnamaíocha agus Airgeadais agus Cánachas agus Custam na cúraimí atá air.

Tá oifig áitiúil ag an gCoimisiún i ngach Ballstát. "Ionadaíochtaí an Choimisiúin" a thugtar ar na hoifigí sin.

Ionadaíocht an Choimisiúin sa Fhrainc

Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa

24 ionadaí ag an bhFrainc ar Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta. Eagraíocht chomhairleach atá sa choiste sin ina bhfuil fostóirí, oibrithe agus grúpaí leasa eile. Faigheann na hinstitiúidí comhairle uaidh i dtaobh dlíthe atá beartaithe le go mbeidh tuiscint níos fearr acu ar an tionchar a bheadh ag na dlíthe sin ar dhálaí oibre agus sóisialta sna Ballstáit.

Coiste Eorpach na Réigiún

23 ionadaí ag an bhFrainc ar Choiste Eorpach na Réigiún, is é sin tionól an Aontais d'ionadaithe réigiúnacha agus áitiúla. Faigheann na hinstitiúidí comhairle ón gcoiste sin i dtaobh dlíthe atá beartaithe le gur féidir an dearcadh atá ag gach réigiún faoi leith san Aontas i dtaobh na ndlíthe sin a thuiscint agus a chur san áireamh.

Buanionadaíocht chuig an Aontas Eorpach

Bíonn an Fhrainc i dteagmháil freisin le hinstitiúidí an Aontais tríd an mbuanionadaíocht atá aici sa Bhruiséil. Sin "ambasáid na Fraince chuig an Aontas Eorpach" agus is é is príomhchúram di deimhin a dhéanamh de go bhfuil leasanna agus beartais na tíre á gcur chun cinn go héifeachtach san Aontas.

Buiséid agus Maoiniú

An méid airgid a thugann an Fhrainc don Aontas Eorpach agus an méid a fhaigheann sí ar ais.

Tá an méid airgid a íocann na Ballstáit isteach i mbuiséad an Aontais Eorpaigh roinnte go cothrom eatarthu de réir na n-acmhainní atá ag gach tír ar leith. Íocann na tíortha sin a bhfuil geilleagair mhóra acu níos mó airgid isteach sa bhuiséad ná na tíortha sin a bhfuil geilleagair bheaga acu. Níl sé mar aidhm le buiséad an Aontais Eorpaigh an rachmas a athdháileadh, ach cuirtear béim ar riachtanais mhuintir na hEorpa ina n‑iomláine. 

Miondealú ar chaidreamh airgeadais na Fraince leis an Aontas Eorpach in 2017: 

  • Caiteachas iomlán an Aontais Eorpaigh sa Fhrainc: €13.505 billiún
  • Caiteachas iomlán an Aontais, agus é tugtha mar chéatadán d'ollioncam náisiúnta na Fraince: 0.58 %
  • Ranníocaíocht iomlán na Fraince isteach i mbuiséad an Aontais Eorpaigh: €16.234 billiún
  • Ranníocaíocht na Fraince isteach i mbuiséad an Aontais Eorpaigh mar chéatadán d'ollioncam náisiúnta na tíre: 0.70 % 

Tuilleadh figiúirí faoi bhuiséad, ioncam agus caiteachas an Aontais Eorpaigh:

Tionscadail sa Fhrainc a fuair maoiniú ón Aontas Eorpach 

An t-airgead a d'íoc an Fhrainc isteach i mbuiséad an Aontais, úsáidtear é le cláir agus tionscadail a mhaoiniú i dtíortha uile an Aontais, m.sh. déanamh bóithre, maoiniú do thaighdeoirí agus cosaint an chomhshaoil.

Tuilleadh eolais faoin gcaoi a dtéann an maoiniú ón Aontas chun tairbhe don Fhrainc.

Back to top