Unia Europejska

Finlandia

Informacje ogólne

Stolica: 

Helsinki

Powierzchnia: 

338 440 km²

Ludność państwa: 

5 487 308 (2016 r.)

Odsetek ludności UE: 

1,1 % (2016 r.)

Produkt krajowy brutto (PKB): 

214,062 miliardów EUR (2016 r.)

Język urzędowy: 

fiński, szwedzki

Ustrój polityczny: 

republika parlamentarna

Liczba posłów w Parlamencie Europejskim: 

13

Waluta: 

Euro. Członek strefy euro od 1 stycznia 1999 r.

Schengen area member: 

Tak. Finlandia jest członkiem strefy Schengen od 25 marca 2001 r.

W UE od: 

1 stycznia 1995 r.

Przewodnictwo w Radzie: 

Poniższy link przekierowuje na zewnętrzną stronę internetową.aktualnym przewodnictwie w Radzie UE - Daty fińskiej prezydencji

Finlandia jest jednym z pięciu krajów nordyckich i najbardziej wysuniętym na północ państwem Unii Europejskiej. Należy do najrzadziej zaludnionych krajów UE i graniczy od zachodu ze Szwecją, od północy z Norwegią, a od wschodu z Rosją.

Do najważniejszych sektorów fińskiej gospodarki w 2015 r. należały: działalność związana z administracją publiczną, obronnością, edukacją, ochroną zdrowia i pracą społeczną (21,8 %), przemysł (20,6 %) oraz handel hurtowy i detaliczny, transport, usługi związane z zakwaterowaniem i usługi gastronomiczne (17 %).  

Główne rynki eksportowe dla fińskiej gospodarki to Niemcy, Szwecja i USA, a w przypadku importu – Niemcy, Szwecja i Rosja.

Finlandia w UE

Parlament Europejski

W Parlamencie Europejskim zasiada 13 posłów z Finlandii. Więcej informacji o fińskich eurodeputowanych

Biuro Parlamentu Europejskiego w Finlandii

Rada UE

Ministrowie rządów państw UE, zgromadzeni w Radzie UE, na regularnych spotkaniach przyjmują nowe przepisy i koordynują działania polityczne. W zależności od tematyki posiedzenia, w spotkaniach uczestniczą różni przedstawiciele fińskiego rządu.

Przewodnictwo w Radzie UE

Rada UE nie ma stałego przewodniczącego (w przeciwieństwie do Komisji lub Parlamentu Europejskiego). Jej pracami kieruje kraj sprawujący akurat prezydencję w Radzie, który zmienia się na zasadzie rotacji co sześć miesięcy.

W trakcie tych sześciu miesięcy ministrowie z tego kraju przewodniczą obradom dotyczącym poszczególnych obszarów polityki oraz pomagają w ustalaniu ich porządku, a także dbają o to, aby dialog z innymi instytucjami UE przebiegał sprawnie.

Daty fińskiej prezydencji:

lipiec–grudzień 1999 r., lipiec–grudzień 2006 r., lipiec–grudzień 2019 r.

Przewodnictwo w Radzie UE

Komisja Europejska

Fińskim komisarzem w Komisji Europejskiej jest Jyrki Katainen English, który pełni funkcję wiceprzewodniczącego i odpowiada za zatrudnienie, wzrost gospodarczy, inwestycje i konkurencyjność.

We wszystkich krajach UE Komisję reprezentują jej lokalne biura nazywane przedstawicielstwami.

Przedstawicielstwo Komisji w Finlandii

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

Finlandia ma 9 przedstawicieli w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym. Ten organ doradczy – reprezentujący pracodawców, pracowników i inne grupy interesu – przedstawia opinie na temat proponowanych przepisów. Dzięki temu unijny prawodawca może zyskać lepsze wyobrażenie co do ich ewentualnych skutków dla rynku pracy i sytuacji społecznej w państwach członkowskich.

Europejski Komitet Regionów

Finlandia ma 9 przedstawicieli w Europejskim Komitecie Regionów, który jest zgromadzeniem przedstawicieli samorządów lokalnych i regionalnych w UE. Ten organ opiniodawczy doradza w sprawie proponowanych przepisów, aby zagwarantować, że będą one uwzględniały punkt widzenia wszystkich regionów UE.

Stałe Przedstawicielstwo przy UE

Finlandia utrzymuje stały kontakt z instytucjami UE również za pośrednictwem swojego Stałego Przedstawicielstwa w Brukseli. Jest to swego rodzaju ambasada Finlandii przy UE, której głównym zadaniem jest dbanie o to, by interesy kraju i jego polityka były w UE jak najskuteczniej realizowane.

Budżet i wsparcie finansowe

Ile Finlandia wpłaca do budżetu UE i ile z niego otrzymuje?

Wkład finansowy państw członkowskich do budżetu jest określany sprawiedliwie, czyli stosownie do możliwości danego kraju. Im większa gospodarka, tym większy wkład do budżetu – i na odwrót. Celem budżetu UE nie jest redystrybucja dochodów, ale skoncentrowanie się na wspólnych potrzebach wszystkich Europejczyków.

Finlandia a budżet UE w 2015 r.:

  • Łączne wydatki UE w Finlandii: 1,330 miliardów EUR
  • Łączne wydatki UE jako % fińskiego dochodu narodowego brutto (DNB): 0,64 %
  • Łączny wkład Finlandii do budżetu UE: 1,729 miliardów EUR
  • Wkład Finlandii do budżetu UE jako % fińskiego DNB: 0,83 %

Więcej danych na temat budżetu UE, dochodów i wydatków:

Projekty finansowane przez UE w Finlandii

Kwoty wpłacone do budżetu UE przez Finlandię wspierają finansowanie programów i projektów – takich jak budowa dróg, stypendia dla naukowców i ochrona środowiska – we wszystkich krajach UE.

Zobacz, jak Finlandia się zmienia dzięki unijnym funduszom

Finlandia – informacje praktyczne

Back to top