Unia Europejska

Finlandia

Finlandia

Informacje ogólne

Flaga Finlandii

Ustrój polityczny

Finlandia jest demokracją parlamentarną. Szefem rządu jest premier, a głową państwa − prezydent. Rząd krajowy ma swoją siedzibę w Helsinkach, a samorządy lokalne w 311 gminach. Finlandia dzieli się na 19 regionów i 70 podregionów. Najmniejszym z regionów są Wyspy Alandzkie, archipelag położony w południowo-zachodniej części kraju. Położona na północy Laponia to ojczyzna Lapończyków (nazywanych również Saamami). Zamieszkuje ją około połowa rdzennych fińskich Lapończyków.

Finlandia na mapie UE

Handel i gospodarka

Do najważniejszych sektorów fińskiej gospodarki w 2018 r. należały: przemysł (21,3%), działalność związana z administracją publiczną, obronnością, edukacją, opieką zdrowotną i pomocą społeczną (20,2%) oraz handel hurtowy i detaliczny, transport, usługi związane z zakwaterowaniem i usługi gastronomiczne (15,5%).

Handel z innymi krajami UE stanowi 59% fińskiego eksportu (15% do Niemiec, 10% do Szwecji i 7% do Holandii). Eksport do Stanów Zjednoczonych wynosi 7%, a do Chin – 6%.

Jeśli chodzi o import, 70% pochodzi z państw członkowskich UE (17% z Niemiec, 16% ze Szwecji i 9% z Holandii). Import z Rosji wynosi 14%, a z Chin − 3%.

Finlandia w UE

Parlament Europejski

W Parlamencie Europejskim zasiada 13 posłów z Finlandii. Więcej informacji o fińskich eurodeputowanych

Biuro Parlamentu Europejskiego w Finlandii

Rada UE

Ministrowie rządów państw UE, zgromadzeni w Radzie UE, na regularnych spotkaniach przyjmują nowe przepisy i koordynują działania polityczne. W zależności od tematyki posiedzenia w spotkaniach uczestniczą różni przedstawiciele fińskiego rządu.

Przewodnictwo w Radzie UE

Rada UE nie ma stałego przewodniczącego (w przeciwieństwie do Komisji lub Parlamentu Europejskiego). Jej pracami kieruje kraj sprawujący prezydencję w Radzie, który zmienia się na zasadzie rotacji co sześć miesięcy.

W trakcie tych sześciu miesięcy ministrowie z tego kraju przewodniczą obradom dotyczącym poszczególnych obszarów polityki oraz pomagają w ustalaniu ich porządku, a także dbają o to, aby dialog z innymi instytucjami UE przebiegał sprawnie.

Daty fińskiej prezydencji:

lipiec–grudzień 1999 r., lipiec–grudzień 2006 r., lipiec–grudzień 2019 r.

Przewodnictwo w Radzie UE

Następujący link przekierowuje na zewnętrzną stronę internetowąAktualne przewodnictwo w Radzie UE

Komisja Europejska

Fińskim komisarzem w Komisji Europejskiej jest Jyrki Katainen, który pełni funkcję jej wiceprzewodniczącego i odpowiada za zatrudnienie, wzrost gospodarczy, inwestycje i konkurencyjność.

We wszystkich krajach UE Komisję reprezentują jej lokalne biura nazywane przedstawicielstwami.

Przedstawicielstwo Komisji w Finlandii

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

Finlandia ma 9 przedstawicieli w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym. Ten organ doradczy – reprezentujący pracodawców, pracowników i inne grupy interesu – przedstawia opinie na temat proponowanych przepisów. Dzięki temu wszystkie zainteresowane strony mogą zyskać lepsze wyobrażenie co do ewentualnych skutków tych przepisów dla rynku pracy i sytuacji społecznej w państwach członkowskich.

Europejski Komitet Regionów

Finlandia ma 9 przedstawicieli w Europejskim Komitecie Regionów, który jest zgromadzeniem przedstawicieli samorządów lokalnych i regionalnych w UE. Ten organ opiniodawczy doradza w sprawie proponowanych przepisów, aby zagwarantować, że będą one uwzględniały punkt widzenia wszystkich regionów UE.

Stałe Przedstawicielstwo przy UE

Finlandia utrzymuje stały kontakt z instytucjami UE również za pośrednictwem swojego Stałego Przedstawicielstwa w Brukseli. Jest to swego rodzaju ambasada Finlandii przy UE, której głównym zadaniem jest dbanie o to, by interesy kraju i jego polityka były w UE jak najskuteczniej realizowane.

Budżet i wsparcie finansowe

Ile Finlandia wpłaca do budżetu UE i ile z niego otrzymuje?

Wkład finansowy państw członkowskich do budżetu jest określany sprawiedliwie, czyli stosownie do możliwości danego kraju. Im większa gospodarka, tym większy wkład do budżetu – i na odwrót. Celem budżetu UE nie jest redystrybucja dochodów, ale skoncentrowanie się na wspólnych potrzebach wszystkich Europejczyków.

Finlandia a budżet UE w 2017 r.:

  • Łączne wydatki UE w Finlandii: 1,501 mld euro
  • Łączne wydatki UE jako procent fińskiego dochodu narodowego brutto (DNB) 0,66%
  • Łączny wkład Finlandii do budżetu UE: 1,595 mld euro
  • Wkład Finlandii do budżetu UE jako procent fińskiego DNB: 0,70%

Więcej danych na temat budżetu UE, dochodów i wydatków:

Projekty finansowane przez UE w Finlandii

Kwoty wpłacone do budżetu UE przez Finlandię wspierają finansowanie programów i projektów – takich jak budowa dróg, stypendia dla naukowców i ochrona środowiska – we wszystkich krajach UE.

Zobacz, jak Finlandia się zmienia dzięki unijnym funduszom.

Back to top