Ευρωπαϊκή Ένωση

Φινλανδία

Σύντομη παρουσίαση

Πρωτεύουσα: 

Ελσίνκι

Έκταση: 

338 440 km2

Πληθυσμός: 

5 487 308 (2016)

Πληθυσμός ως ποσοστό του συνολικού πληθυσμού της ΕΕ: 

1,1 % (2016)

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ): 

214,062 δισεκατομμύρια EUR (2016)

Επίσημες γλώσσες της ΕΕ: 

Φινλανδικά, Σουηδικά

Πολίτευμα: 

κοινοβουλευτική δημοκρατία

Κράτος μέλος της ΕΕ από: 

1 Ιανουαρίου 1995

Αριθμός εδρών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: 

13

Νόμισμα: 

Ευρω. Μέλος της Ευρωζώνης από την 1η Ιανουαρίου 1999

Μέλος του Χώρου Σένγκεν: 

Ναι, μέλος του Χώρου Σένγκεν από τις 25 Μαρτίου 2001

Προεδρία του Συμβουλίου: 

Η Φινλανδία είναι μια από τις πέντε σκανδιναβικές χώρες και η βορειότερη χώρα της ΕΕ. Είναι μια από τις πιο αραιοκατοικημένες χώρες της ΕΕ και συνορεύει με τη Σουηδία δυτικά, τη Νορβηγία βόρεια και τη Ρωσία ανατολικά.

Το 2015 οι σημαντικότεροι τομείς της φινλανδικής οικονομίας ήταν η δημόσια διοίκηση, η άμυνα, η εκπαίδευση, η υγεία και η κοινωνική πρόνοια (21,8%), η βιομηχανία (20,6%), καθώς και το χονδρικό και λιανικό εμπόριο, οι μεταφορές και οι υπηρεσίες στέγασης και εστίασης (17,0%).

Η Φινλανδία πραγματοποιεί εξαγωγές κυρίως προς τη Γερμανία, τη Σουηδία και τις ΗΠΑ, ενώ οι εισαγωγές της προέρχονται κυρίως από τη Γερμανία, τη Σουηδία και τη Ρωσία.

H Φινλανδία στην ΕΕ

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Η Φινλανδία έχει 13 μέλη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δείτε ποιοι είναι αυτοί οι ευρωβουλευτές.

Το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη Φινλανδία

Συμβούλιο της ΕΕ

Στο Συμβούλιο της ΕΕ συνέρχονται τακτικά οι υπουργοί των κρατών μελών για να εγκρίνουν τη νομοθεσία της ΕΕ και να συντονίζουν τις πολιτικές της. Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου μετέχουν τακτικά εκπρόσωποι της φινλανδικής κυβέρνησης, ανάλογα με τον τομέα πολιτικής που αποτελεί αντικείμενο της συνεδρίασης.

Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ

Το Συμβούλιο της ΕΕ δεν έχει μόνιμο πρόεδρο (όπως π.χ. η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή το Ευρωκοινοβούλιο). Των εργασιών του προΐσταται η χώρα που ασκεί την εκ περιτροπής εξαμηνιαία προεδρία του Συμβουλίου.

Κατά τη διάρκεια των 6 αυτών μηνών, την προεδρία ασκούν οι υπουργοί της χώρας αυτής, οι οποίοι βοηθούν στην κατάρτιση της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων του Συμβουλίου για κάθε τομέα πολιτικής, και παράλληλα διευκολύνουν τον διάλογο με τα άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ.

Περίοδοι άσκησης της προεδρίας του Συμβουλίου από τη Φινλανδία:

Ιούλιος-Δεκέμβριος 1999 | Ιούλιος-Δεκέμβριος 2006 | Ιούλιος-Δεκέμβριος 2019

Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ο ορισθείς από τη Φιλανδία επίτροπος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ο Γίρκι Kάταινεν, στον οποίο ανατέθηκαν τα καθήκοντα αντιπροέδρου για την Απασχόληση, την Ανάπτυξη, τις Επενδύσεις και την Ανταγωνιστικότητα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει σε κάθε χώρα της ΕΕ τοπικά γραφεία, τις λεγόμενες «αντιπροσωπείες».

Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη Φινλανδία

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

Η Φινλανδία έχει 9 εκπροσώπους στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. Το συμβουλευτικό αυτό όργανο - που εκπροσωπεί τους εργοδότες, τους εργαζομένους και άλλες ομάδες συμφερόντων - γνωμοδοτεί σχετικά με την προτεινόμενη νομοθεσία, ώστε να σχηματίζεται μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα του πιθανού αντικτύπου μιας προτεινόμενης νομοθετικής πράξης στις συνθήκες απασχόλησης και την κοινωνική κατάσταση στα κράτη μέλη.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών

Η Φινλανδία έχει 9 εκπροσώπους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών, δηλαδή τη συνέλευση εκπροσώπων περιφερειακών και τοπικών αρχών της ΕΕ. Πρόκειται για ένα συμβουλευτικό όργανο που γνωμοδοτεί σχετικά με την προτεινόμενη νομοθεσία, ώστε να συνεκτιμώνται οι απόψεις όλων των περιφερειών της ΕΕ.

Μόνιμη αντιπροσωπεία στην ΕΕ

Η Φινλανδία επικοινωνεί με τα όργανα της ΕΕ και μέσω της μόνιμης αντιπροσωπείας της στις Βρυξέλλες. Ως η «πρεσβεία της Φινλανδίας στην ΕΕ», η φινλανδική μόνιμη αντιπροσωπεία έχει ως κύριο καθήκον να διασφαλίζει την αποτελεσματικότερη δυνατή προαγωγή των συμφερόντων και των πολιτικών της χώρας στην ΕΕ.

Προϋπολογισμοί και χρηματοδότηση

Πόσα χρήματα συνεισφέρει και πόσα λαμβάνει η Φινλανδία;

Οι χρηματοδοτικές συνεισφορές των κρατών μελών στον προϋπολογισμό της ΕΕ κατανέμονται δίκαια, ανάλογα με τους πόρους τους. Όσο μεγαλύτερη είναι η οικονομία μιας χώρας, τόσο περισσότερα χρήματα αυτή καταβάλλει - και αντιστρόφως. Ο προϋπολογισμός της ΕΕ δεν αποσκοπεί στην αναδιανομή του πλούτου, αλλά εστιάζει στις ανάγκες των Ευρωπαίων πολιτών συνολικά.

Οικονομικές σχέσεις της Φινλανδίας με την ΕΕ το 2015:

  • Συνολικές δαπάνες της ΕΕ στη Φινλανδία: 1,330 δισεκατομμύρια EUR
  • Συνολικές δαπάνες της ΕΕ ως ποσοστό του φινλανδικού ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος (ΑΕΕ): 0,64 %
  • Συνολική συνεισφορά της Φινλανδίας στον προϋπολογισμό της ΕΕ: 1,729 δισεκατομμύρια EUR
  • Συνεισφορά της Φινλανδίας στον προϋπολογισμό της ΕΕ ως ποσοστό του ΑΕΕ της χώρας: 0,83 %

Περισσότερα στοιχεία σχετικά με τον προϋπολογισμό, τα έσοδα και τις δαπάνες της ΕΕ:

Έργα που χρηματοδοτεί η ΕΕ στη Φινλανδία

Τα ποσά που συνεισφέρει η Φινλανδία στον προϋπολογισμό της ΕΕ βοηθούν στη χρηματοδότηση προγραμμάτων και έργων σε όλες τις χώρες της ΕΕ - π.χ. οδοποιία, επιδότηση ερευνητών και προστασία του περιβάλλοντος.

Περισσότερα για τις χρηματοδοτήσεις που λαμβάνει η Φινλανδία από την ΕΕ

Πρακτικές πληροφορίες