Evropská unie

Finsko

Přehled

Hlavní město: 

Helsinky

Rozloha: 

338 440 km²

Počet obyvatel: 

5 487 308 (2016)

Podíl na celkovém počtu obyvatel EU: 

1,1 % (2016)

Hrubý domácí produkt (HDP): 

214,062 miliardy EUR (2016)

Úřední jazyk EU: 

finština, švédština

Politický systém: 

 parlamentní republika

Počet křesel v Evropském parlamentu: 

13

Měna: 

 Euro. Členem eurozóny od 1. ledna 1999

Schengen area member: 

Ano, součástí schengenského prostoru je od 25. března 2001

Vstup do EU: 

1. ledna 1995

Předsednictví v Radě: 

Prostřednictvím následujícího odkazu budete přesměrováni na externí internetové stránkyaktuálním předsednictví Rady EU - Období finského předsednictví

Finsko je jednou z pěti severských zemí. Je nejsevernější zemí Evropské unie. Finsko je jednou z nejřidčeji osídlených zemí EU. Na západě sousedí se Švédskem, na severu s Norskem a na východě s Ruskem.

Nejdůležitějšími odvětvími finského hospodářství byly v roce 2015 veřejná správa, obrana, vzdělávání, zdravotní a sociální péče (21,8 %), průmysl (20,6 %) a velkoobchod a maloobchod, doprava a ubytovací a stravovací služby (17,0 %).

Hlavními vývozními trhy Finska jsou Německo, Švédsko a Spojené království. Dánsko nejvíce dováží z Německa, Švédska a Ruska.

Finsko v EU

Evropský parlament

V Evropském parlamentu zasedá 13 finských poslanců. Další informace o nich najdete zde.

Informační kancelář Evropského parlamentu ve Finsku

Rada EU

Na půdě Rady EU se pravidelně scházejí ministři z členských států. Přijímají právní předpisy EU a koordinují své politiky. Zasedání Rady se pravidelně účastní zástupci finského státu (podle příslušné oblasti politiky).

Předsednictví Rady EU

Rada Evropské unie nemá jednoho stálého předsedu (jako například Komise nebo Evropský parlament). Její činnost řídí země, která v Radě zastává předsednictví. To rotuje každých 6 měsíců.

Během těchto 6 měsíců ministři této země předsedají a pomáhají sestavovat pořad jednání Rady v jednotlivých oblastech politiky a usnadňují dialog s ostatními institucemi EU.

Období finského předsednictví:

červenec–prosinec 1999 | červenec–prosinec 2006 | červenec–prosinec 2019

Předsednictví Rady EU

Evropská komise

Jako člena Evropské komise Finsko nominovalo Jyrkiho Katainena, který je místopředsedou pro pracovní místa, růst, investice a konkurenceschopnost.

Komise má v každé zemi EU místní kanceláře, nazývané „zastoupení“.

Zastoupení Komise ve Finsku

Evropský hospodářský a sociální výbor

Finsko má v Evropském hospodářském a sociálním výboru 9 zástupců. Tento poradní orgán – zastupující zaměstnavatele, zaměstnance a ostatní zájmové skupiny – je konzultován ohledně navrhovaných právních předpisů, aby bylo možné si udělat lepší představu o možných změnách na pracovním trhu a v sociální situaci v členských státech.

Evropský výbor regionů

Finsko má 9 zástupců v Evropském výboru regionů, v němž zasedají místní a regionální zástupci. Tento poradní výbor konzultuje návrhy právních předpisů, aby bylo zaručeno, že tyto předpisy berou v úvahu hlediska všech regionů EU.

Stále zastoupení při EU

Finsko také s orgány a institucemi EU komunikuje prostřednictvím svého stálého zastoupení v Bruselu. Jeho hlavním úkolem (jakožto „velvyslanectví při EU“) je zajistit, aby finské zájmy a politika byly v EU naplňovány co nejúčinněji.

Rozpočet a financování

Kolik prostředků Finsko poskytuje do rozpočtu EU a kolik z něj dostává?

Finanční příspěvky členských států do rozpočtu EU jsou rozděleny spravedlivě podle jejich možností. Čím větší má daná země ekonomiku, tím více přispívá a naopak. Cílem rozpočtu EU není přerozdělovat bohatství, ale využívat jej tak, aby sloužil potřebám Evropanů jako celku.

Finanční prostředky směřující z EU do Finska a naopak (2015):

  • Výdaje EU ve Finsku celkem: 1,330 miliardy EUR
  • Výdaje EU celkem jako % podíl finského hrubého národního důchodu (HND): 0,64 %
  • Finský příspěvek do rozpočtu EU celkem: 1,729 miliardy EUR
  • Finský příspěvek do rozpočtu EU celkem jako % finského HND: 0,83 %

Další čísla týkající se rozpočtu, příjmů a výdajů EU:

Projekty z finančních prostředků EU realizované ve Finsku

Příspěvek Finska do rozpočtu EU pomáhá financovat programy a projekty ve všech zemích EU – např. výstavbu silnic, finanční podporu výzkumných pracovníků a ochranu životního prostředí.

Další informace o projektech realizovaných ve Finsku a financovaných z prostředků EU.

Praktické informace

Back to top