Evropská unie

Finsko

Přehled

vlajka Finska

Politický systém

Finsko je parlamentní republika. Hlavou finského státu je prezident, který jmenuje předsedu vlády. Ústřední vládní instituce mají sídlo v Helsinkách a místní samosprávu zajišťuje 311 měst a obcí. Země se dělí na 19 regionů a 70 správních obvodů. Nejmenším regionem jsou Ålandy, autonomní souostroví na jihozápadě země. V nejsevernějším regionu Laponsko se nachází také oficiálně vyhlášený Rodný kraj Sámů, v němž žije zhruba polovina domorodého národa Sámů (někdy nazývaných také Laponci).

Poloha na mapě EU

Obchod a ekonomika

Nejdůležitějšími odvětvími finského hospodářství byly v roce 2016 veřejná správa, obrana, vzdělávání, zdravotní a sociální péče (21,3 %), průmysl (20,2 %) a velkoobchod a maloobchod, doprava a ubytovací a stravovací služby (15,9 %).

V rámci obchodu se členskými zeměmi EU se realizuje 59 % finského vývozu (13 % do Německa, 10 % do Švédska a 7 % do Nizozemska). Mimo země EU směřuje 8 % vývozu do Spojených států a 6 % do Ruska.

Pokud jde o dovoz, 73 % pochází z členských států EU (z Německa 17 %, ze Švédska 16 % a 9 % z Nizozemsku), zatímco z ostatních zemí 9 % pochází z Ruska a 4 % z Číny.

Finsko v EU

Evropský parlament

V Evropském parlamentu zasedá 13 finských poslanců. Další informace o nich zde.

Informační kancelář Evropského parlamentu ve Finsku

Rada Evropské unie

Na půdě Rady EU se pravidelně scházejí ministři z členských států. Přijímají právní předpisy EU a koordinují své politiky. Zasedání Rady se pravidelně účastní zástupci finského státu (podle příslušné oblasti politiky).

Předsednictví Rady EU

Rada Evropské unie nemá jednoho stálého předsedu (jako například Komise nebo Evropský parlament). Její činnost řídí země, která v Radě zastává předsednictví. To rotuje každých 6 měsíců.

Během těchto 6 měsíců ministři dané země předsedají a pomáhají sestavovat pořad jednání Rady v jednotlivých oblastech politiky a usnadňují dialog s ostatními institucemi EU.

Období finského předsednictví:

červenec–prosinec 1999 červenec–prosinec 2006 červenec–prosinec 2019

Předsednictví Rady EU

Prostřednictvím následujícího odkazu budete přesměrováni na externí internetové stránkyAktuálního předsednictví Rady EU

Evropská komise

Na člena Evropské komise Finsko nominovalo Jyrkiho Katainena, který je místopředsedou pro pracovní místa, růst, investice a konkurenceschopnost.

Komise má v každé zemi EU místní kanceláře, nazývané „zastoupení“.

Zastoupení Komise ve Finsku

Evropský hospodářský a sociální výbor

Finsko má v Evropském hospodářském a sociálním výboru 9 zástupců. Tento poradní orgán – zastupující zaměstnavatele, zaměstnance a ostatní zájmové skupiny – je konzultován ohledně navrhovaných právních předpisů, aby bylo možné si udělat lepší představu o možných změnách na pracovním trhu a v sociální situaci v členských státech.

Evropský výbor regionů

Finsko má 9 zástupců v Evropském výboru regionů, v němž zasedají místní a regionální zástupci. Tento poradní výbor konzultuje návrhy právních předpisů, aby bylo zaručeno, že tyto předpisy berou v úvahu hlediska všech regionů EU.

Stále zastoupení při EU

Finsko také s orgány a institucemi EU komunikuje prostřednictvím svého stálého zastoupení v Bruselu. Hlavním úkolem tohoto „velvyslanectví při EU“ je zajistit, aby finské zájmy a politika byly v EU naplňovány co nejúčinněji.

Rozpočet a financování

Kolik prostředků Finsko poskytuje do rozpočtu EU a kolik z něj dostává?

Finanční příspěvky členských států do rozpočtu EU jsou rozděleny spravedlivě podle jejich možností. Čím větší má daná země ekonomiku, tím více přispívá a naopak. Cílem rozpočtu EU není přerozdělovat bohatství, ale využívat jej tak, aby sloužil potřebám Evropanů jako celku.

Finanční prostředky směřující z EU do Finska a naopak (2017):

  • výdaje EU ve Finsku celkem: 1,501 miliardy eur
  • výdaje EU celkem jako % podíl finského hrubého národního důchodu (HND) 0,661 %
  • finský příspěvek do rozpočtu EU celkem: 1,595 miliardy eur
  • finský příspěvek do rozpočtu EU celkem jako % finského HND: 0,70 %

Další čísla týkající se rozpočtu, příjmů a výdajů EU:

Projekty realizované ve Finsku za finančního přispění EU

Příspěvek Finska do rozpočtu EU pomáhá financovat programy a projekty ve všech zemích EU – např. výstavbu silnic, finanční podporu výzkumných pracovníků a ochranu životního prostředí.

Další informace o tom, jak Finsko čerpá finanční prostředky EU

Back to top