Európska únia

Estónsko

Prehľad

Vlajka Estónska

Politický systém

Estónsko je parlamentná republika. Predsedu vlády – premiéra navrhuje prezident a schvaľuje parlament. Premiér zodpovedá za výkonnú moc, ktorá je zverená vláde. Hlavou štátu je prezident volený parlamentom alebo volebným kolégiom na 5 rokov. Parlament má 101 členov, ktorí sú volení raz za 4 roky. Krajina pozostáva z 15 okresov a zo 79 obcí.

Umiestnenie na mape EÚ

Obchod a hospodárstvo

Najdôležitejšími sektormi hospodárstva Estónska v roku 2016 boli veľkoobchod a maloobchod, doprava, ubytovacie a stravovacie služby (22,7 %), priemysel (20,7 %) a verejná správa, obrana, vzdelávanie, zdravotníctvo a sociálna pomoc (16,4 %).

Do krajín EÚ smeruje 74 % estónskeho vývozu (do Švédska 18 %, Fínska 16 % a Lotyšska 9 %). Pokiaľ ide o krajiny mimo EÚ, 7 % vývozu smeruje do Ruska a 4 % do Nórska.

82 % dovezeného tovaru pochádza z členských štátov EÚ (z Fínska 13 %, Nemecka 11 % a Litvy 9 %), zatiaľ čo z krajín mimo EÚ 6 % dovozu pochádza z Ruska a 3 % zo Spojených štátov.

Estónsko v EÚ

Európsky parlament

Estónsko má v Európskom parlamente 6 poslancov. Poslanci EP za Estónsko.

Kancelária Európskeho parlamentu v Estónsku

Rada EÚ

V Rade Európskej únie sa pravidelne stretávajú národní ministri, aby prijímali právne predpisy a koordinovali politiky EÚ. Na zasadnutiach Rady sa pravidelne zúčastňujú zástupcovia estónskej vlády v závislosti od prerokúvanej oblasti politiky.

Predsedníctvo Rady EÚ

Rada EÚ nemá stáleho predsedu v podobe jednej osoby (ako napr. Komisia alebo Parlament). Naopak, jej činnosť riadi krajina, ktorá práve predsedá celej Únii. Predsedníctvo Rady EÚ sa mení každých 6 mesiacov.

Počas týchto 6 mesiacov ministri tejto vlády predsedajú zasadnutiam Rady a určujú ich program v každej oblasti politiky a podporujú dialóg s ostatnými inštitúciami EÚ.

Dátumy predsedníctiev Estónska:

júl až december 2017

Predsedníctvo Rady EÚ

Tento odkaz vás presmeruje na externé webové sídlo Súčasné predsedníctvo Rady EÚ

Európska komisia

Komisárom nominovaným za Estónsko do Európskej komisie je Andrus Ansip, ktorý je podpredsedom pre digitálny jednotný trh. Dočasne zodpovedá aj za digitálne hospodárstvo a spoločnosť.

Komisia je v každej krajine EÚ zastúpená prostredníctvom miestnej kancelárie, nazývanej „zastúpenie“.

Zastúpenie Komisie v Estónsku

Európsky hospodársky a sociálny výbor

Estónsko má v Európskom hospodárskom a sociálnom výbore 6 zástupcov. S týmto poradným orgánom, ktorý zastupuje zamestnávateľov, zamestnancov a iné záujmové skupiny, sa konzultujú návrhy právnych predpisov s cieľom získať lepší prehľad o možných zmenách v oblasti pracovnej a sociálnej situácie v členských štátoch.

Európsky výbor regiónov

Estónsko má v Európskom výbore regiónov 6 zástupcov. Európsky výbor regiónov združuje regionálnych a miestnych zástupcov. S týmto poradným orgánom sa konzultujú návrhy právnych predpisov s cieľom zabezpečiť, aby sa v týchto predpisoch zohľadňovali perspektívy každého regiónu EÚ.

Stále zastúpenie pri EÚ

Estónsko komunikuje s inštitúciami EÚ aj prostredníctvom svojho stáleho zastúpenia v Bruseli. Jeho hlavnou úlohou ako „veľvyslanectva Estónska pri EÚ“ je zabezpečiť, aby sa záujmy a politiky krajiny čo najúčinnejšie presadzovali v EÚ.

Rozpočet a financovanie

Aké sú príspevky a príjmy Estónska, pokiaľ ide o rozpočet EÚ?

Finančné príspevky členských štátov do rozpočtu EÚ boli spravodlivo rozdelené podľa ich možností. Čím väčšie je hospodárstvo vašej krajiny, tým viac krajina prispieva, a naopak. Rozpočet EÚ sa nezameriava na prerozdelenie bohatstva, ale skôr na potreby všetkých Európanov ako celku. 

Prehľad finančných vzťahov Estónska s EÚ v roku 2017: 

  • Celkové výdavky EÚ v Estónsku: 0,648 mld. EUR
  • Celkové výdavky EÚ ako % estónskeho hrubého národného dôchodku (HND): 2,87 %
  • Celkový príspevok Estónska do rozpočtu EÚ: 0,154 mld. EUR
  • Príspevok Estónska do rozpočtu EÚ ako % jeho HND: 0,68 % 

Viac číselných údajov o rozpočte, príjmoch a výdavkoch EÚ:

Projekty s finančnou podporou EÚ v Estónsku

Finančné prostriedky vyplatené do rozpočtu EÚ zo strany Estónska pomáhajú financovať programy a projekty vo všetkých krajinách EÚ, ako napríklad budovanie ciest, dotovanie výskumných pracovníkov a ochranu životného prostredia.

Viac informácií o tom, ako Estónsko využíva finančné prostriedky EÚ.

Back to top