Európska únia

Estónsko

Prehľad

Hlavné mesto: 

Tallinn

Rozloha: 

45 227 km2

Obyvateľstvo: 

1 315 944 (2016)

Obyvateľstvo ako % z celkového počtu obyvateľov EÚ: 

0,3 % (2016)

Hrubý domáci produkt (HDP): 

20,916 miliardy EUR (2016)

Úradné jazyky EÚ: 

estónčina

Politický systém: 

 parlamentná republika

Počet poslancov v Európskom parlamente: 

6

Mena: 

Euro. Členom eurozóny od 1. januára 2011

Schengen area member: 

 Áno, štát schengenského priestoru od 21 decembra 2007.

Členstvo v EÚ od: 

1. mája 2004

Predsedníctvo Rady: 

Estónsko sa ujalo rotujúceho Tento odkaz vás presmeruje na externú webovú lokalitupredsedníctva Rady EÚ do 31. decembra 2017 - Dátumy predsedníctiev Estónska

Estónsko je najsevernejšie z troch baltských štátov. Ide prevažne o rovinatú krajinu na východnom pobreží Baltského mora.

Najdôležitejšími sektormi hospodárstva Estónska v roku 2015 boli veľkoobchod a maloobchod, doprava, ubytovacie a stravovacie služby (22,3 %), priemysel (20,4 %) a verejná správa, obrana, vzdelávanie, zdravotníctvo a sociálna pomoc (15,5 %).

Hlavnými vývoznými partnermi Estónska sú Švédsko, Fínsko a Lotyšsko, zatiaľ čo jeho hlavnými dovoznými partnermi sú Fínsko, Nemecko a Litva.

Estónsko v EÚ

Európsky parlament

Estónsko má v Európskom parlamente 6 poslancov. Poslanci EP za Estónsko.

Kancelária Európskeho parlamentu v Estónsku

Rada EÚ

V Rade Európskej únie sa pravidelne stretávajú národní ministri, aby prijímali právne predpisy a koordinovali politiky EÚ. Na zasadnutiach Rady sa pravidelne zúčastňujú zástupcovia estónskej vlády v závislosti od prerokúvanej oblasti politiky.

Predsedníctvo Rady EÚ

Rada EÚ nemá stáleho predsedu v podobe jednej osoby (ako napr. Komisia alebo Parlament). Naopak, jej činnosť riadi krajina, ktorá práve predsedá celej Únii. Predsedníctvo Rady EÚ sa mení každých 6 mesiacov.

Počas týchto 6 mesiacov ministri tejto vlády predsedajú zasadnutiam Rady a určujú ich program v každej oblasti politiky a podporujú dialóg s ostatnými inštitúciami EÚ.

Dátumy predsedníctiev Estónska:

júl až december 2017

Predsedníctvo Rady EÚ

Európska komisia

Komisárom nominovaným za Estónsko do Európskej komisie je Andrus Ansip, ktorý je podpredsedom pre jednotný digitálny trh. Bude dočasne zodpovedný za digitálnu ekonomiku a spoločnosť.

Komisia je v každej krajine EÚ zastúpená prostredníctvom miestnej kancelárie, nazývanej „zastúpenie“.

Zastúpenie Komisie v Estónsku

Európsky hospodársky a sociálny výbor

Estónsko má v Európskom hospodárskom a sociálnom výbore 6 zástupcov . S týmto poradným orgánom, ktorý zastupuje zamestnávateľov, zamestnancov a iné záujmové skupiny, sa konzultujú návrhy právnych predpisov s cieľom získať lepší prehľad o možných zmenách v oblasti pracovnej a sociálnej situácie v členských štátoch.

Európsky výbor regiónov

Estónsko má v Európskom výbore regiónov 6 zástupcov. Európsky výbor regiónov združuje regionálnych a miestnych zástupcov. S týmto poradným orgánom sa konzultujú návrhy právnych predpisov s cieľom zabezpečiť, aby sa v týchto predpisoch zohľadňovali perspektívy každého regiónu EÚ.

Stále zastúpenie pri EÚ

Aj Estónsko komunikuje s inštitúciami EÚ prostredníctvom svojho stáleho zastúpenia v Bruseli. Jeho hlavnou úlohou ako „veľvyslanectva Estónska pri EÚ“ je zabezpečiť, aby sa záujmy a politiky krajiny čo najúčinnejšie presadzovali v EÚ.

Rozpočet a financovanie

Aké sú príspevky a príjmy Estónska, pokiaľ ide o rozpočet EÚ?

Finančné príspevky členských štátov do rozpočtu EÚ boli spravodlivo rozdelené podľa ich možností. Čím väčšie je hospodárstvo vašej krajiny, tým viac prispieva, a naopak. Rozpočet EÚ sa nezameriava na prerozdelenie bohatstva, ale skôr na potreby všetkých Európanov ako celku. 

Prehľad finančných vzťahov Estónska s EÚ v roku 2015: 

  • Celkové výdavky EÚ v Estónsku: 0,443 miliardy EUR
  • Celkové výdavky EÚ ako % estónskeho hrubého národného dôchodku (HND): 2,21 %
  • Celkový príspevok Estónska do rozpočtu EÚ: 0,185 miliardy EUR
  • Príspevok Estónska do rozpočtu EÚ ako % jeho HND: 0,92 % 

Viac číselných údajov o rozpočte, príjmoch a výdavkoch EÚ:

Projekty s finančnou podporou EÚ v Estónsku

Finančné prostriedky vyplatené do rozpočtu EÚ zo strany Estónska pomáhajú financovať programy a projekty vo všetkých krajinách EÚ, ako napríklad budovanie ciest, dotovanie výskumných pracovníkov a ochranu životného prostredia.

Viac informácií o tom, ako Estónsko využíva finančné prostriedky EÚ

Praktické informácie o Estónsku

Back to top