European Union website, the official EU website

Estónsko

Prehľad: 

Estónsko je najsevernejšie z troch baltských štátov. Ide prevažne o rovinatú krajinu na východnom pobreží Baltského mora.

Najdôležitejšími sektormi hospodárstva Estónska v roku 2015 boli veľkoobchod a maloobchod, doprava, ubytovacie a stravovacie služby (22,3 %), priemysel (20,4 %) a verejná správa, obrana, vzdelávanie, zdravotníctvo a sociálna pomoc (15,5 %).

Hlavnými vývoznými partnermi Estónska sú Švédsko, Fínsko a Lotyšsko, zatiaľ čo jeho hlavnými dovoznými partnermi sú Fínsko, Nemecko a Litva.

Hlavné mesto: 

Tallinn

Rozloha: 

45 227 km2

Obyvateľstvo: 

1 313 271 (2015)

Obyvateľstvo ako % z celkového počtu obyvateľov EÚ: 

0,3 % (2015)

Hrubý domáci produkt (HDP): 

20,461 miliardy EUR (2015)

Úradné jazyky EÚ: 

estónčina

Politický systém: 

 parlamentná republika

Členstvo v EÚ od: 

1. mája 2004

Počet poslancov v Európskom parlamente: 

6

Mena: 

Euro. Členom eurozóny od 1. januára 2011

Štát schengenského priestoru?: 

 Áno, štát schengenského priestoru od 21 decembra 2007.

Predsedníctvo Rady: 

Estónsko sa po prvýkrát ujme rotujúceho predsedníctva Rady EÚ v druhej polovici roku 2017.

Estónsko v EÚ

Európsky parlament

Estónsko má v Európskom parlamente 6 poslancov. Poslanci EP za Estónsko.

Kancelária Európskeho parlamentu v Estónsku

Rada EÚ

V Rade Európskej únie sa pravidelne stretávajú národní ministri, aby prijímali právne predpisy a koordinovali politiky EÚ. Na zasadnutiach Rady sa pravidelne zúčastňujú zástupcovia estónskej vlády v závislosti od prerokúvanej oblasti politiky.

Predsedníctvo Rady EÚ

Rada EÚ nemá stáleho predsedu v podobe jednej osoby (ako napr. Komisia alebo Parlament). Naopak, jej činnosť riadi krajina, ktorá práve predsedá celej Únii. Predsedníctvo Rady EÚ sa mení každých 6 mesiacov.

Počas týchto 6 mesiacov ministri tejto vlády predsedajú zasadnutiam Rady a určujú ich program v každej oblasti politiky a podporujú dialóg s ostatnými inštitúciami EÚ.

Dátumy predsedníctiev Estónska:

júl až december 2017

Viac o súčasnom predsedníctve Rady EÚ

Európska komisia

Komisárom nominovaným za Estónsko do Európskej komisie je Andrus Ansip, ktorý je podpredsedom pre jednotný digitálny trh. Bude dočasne zodpovedný za digitálnu ekonomiku a spoločnosť.

Komisia je v každej krajine EÚ zastúpená prostredníctvom miestnej kancelárie, nazývanej „zastúpenie“.

Zastúpenie Komisie v Estónsku

Európsky hospodársky a sociálny výbor

Estónsko má v Európskom hospodárskom a sociálnom výbore 6 zástupcov . S týmto poradným orgánom, ktorý zastupuje zamestnávateľov, zamestnancov a iné záujmové skupiny, sa konzultujú návrhy právnych predpisov s cieľom získať lepší prehľad o možných zmenách v oblasti pracovnej a sociálnej situácie v členských štátoch.

Výbor regiónov

Estónsko má vo Výbore regiónov 6 zástupcov. Výbor regiónov združuje regionálnych a miestnych zástupcov. S týmto poradným orgánom sa konzultujú návrhy právnych predpisov s cieľom zabezpečiť, aby sa v týchto predpisoch zohľadňovali perspektívy každého regiónu EÚ.

Stále zastúpenie pri EÚ

Aj Estónsko komunikuje s inštitúciami EÚ prostredníctvom svojho stáleho zastúpenia v Bruseli. Jeho hlavnou úlohou ako „veľvyslanectva Estónska pri EÚ“ je zabezpečiť, aby sa záujmy a politiky krajiny čo najúčinnejšie presadzovali v EÚ.

Rozpočet a financovanie

Aké sú príspevky a príjmy Estónska, pokiaľ ide o rozpočet EÚ?

Finančné príspevky členských štátov do rozpočtu EÚ boli spravodlivo rozdelené podľa ich možností. Čím väčšie je hospodárstvo vašej krajiny, tým viac prispieva, a naopak. Rozpočet EÚ sa nezameriava na prerozdelenie bohatstva, ale skôr na potreby všetkých Európanov ako celku. 

Prehľad finančných vzťahov Estónska s EÚ v roku 2015: 

  • Celkové výdavky EÚ v Estónsku: 0,443 miliardy EUR
  • Celkové výdavky EÚ ako % estónskeho hrubého národného dôchodku (HND): 2,21 %
  • Celkový príspevok Estónska do rozpočtu EÚ: 0,185 miliardy EUR
  • Príspevok Estónska do rozpočtu EÚ ako % jeho HND: 0,92 % 

Viac číselných údajov o rozpočte, príjmoch a výdavkoch EÚ:

Projekty s finančnou podporou EÚ v Estónsku

Finančné prostriedky vyplatené do rozpočtu EÚ zo strany Estónska pomáhajú financovať programy a projekty vo všetkých krajinách EÚ, ako napríklad budovanie ciest, dotovanie výskumných pracovníkov a ochranu životného prostredia.

Viac informácií o tom, ako Estónsko využíva finančné prostriedky EÚ

Praktické informácie o Estónsku