Unia Europejska

Estonia

Informacje ogólne

Stolica: 

Tallin

Powierzchnia: 

45 227 km2

Ludność państwa: 

1 315 944 (2016 r.)

Odsetek ludności UE: 

0,3 % (2016 r.)

Produkt krajowy brutto (PKB): 

20,916 miliardów EUR (2016 r.)

Język urzędowy: 

estoński

Ustrój polityczny: 

republika parlamentarna

Liczba posłów w Parlamencie Europejskim: 

6

Waluta: 

Euro. Członek strefy euro od 1 stycznia 2011 r.

Schengen area member: 

 Tak. Estonia jest członkiem strefy Schengen od 21 grudnia 2007 r.

W UE od: 

1 maja 2004 r.

Przewodnictwo w Radzie: 

Estonia obecnie sprawuje rotacyjną Poniższy link przekierowuje na zewnętrzną stronę internetową.prezydencję w Radzie UE do 31 grudnia 2017 r. - Daty estońskiej prezydencji

Estonia jest najbardziej wysuniętym na północ krajem z trzech państw bałtyckich. Jest to kraj przeważnie nizinny, położony na wschodnim wybrzeżu Morza Bałtyckiego.

Do najważniejszych sektorów estońskiej gospodarki w 2015 r. należały: handel hurtowy i detaliczny, transport, usługi związane z zakwaterowaniem i usługi gastronomiczne (22,3 %), przemysł (20,4 %) oraz działalność związana z administracją publiczną, obronnością, edukacją, ochroną zdrowia i pracą społeczną (15,5 %).

Główne rynki eksportowe dla estońskiej gospodarki to Szwecja, Finlandia i Łotwa, a w przypadku importu – Finlandia, Niemcy i Litwa.

Estonia w UE

Parlament Europejski

W Parlamencie Europejskim zasiada 6 posłów z Estonii. Więcej informacji o estońskich eurodeputowanych

Biuro Parlamentu Europejskiego w Estonii

Rada UE

Ministrowie rządów państw UE, zgromadzeni w Radzie UE, na regularnych spotkaniach przyjmują nowe przepisy i koordynują działania polityczne. W zależności od tematyki posiedzenia, w spotkaniach uczestniczą różni przedstawiciele estońskiego rządu.

Przewodnictwo w Radzie UE

Rada UE nie ma stałego przewodniczącego (w przeciwieństwie do Komisji lub Parlamentu Europejskiego). Jej pracami kieruje kraj sprawujący akurat prezydencję w Radzie, który zmienia się na zasadzie rotacji co sześć miesięcy.

W trakcie tych sześciu miesięcy ministrowie z tego kraju przewodniczą obradom dotyczącym poszczególnych obszarów polityki oraz pomagają w ustalaniu ich porządku, a także dbają o to, aby dialog z innymi instytucjami UE przebiegał sprawnie.

Daty estońskiej prezydencji:

lipiec–grudzień 2017 r.

Przewodnictwo w Radzie UE

Komisja Europejska

Estońskim komisarzem w Komisji Europejskiej jest Andrus Ansip, który pełni funkcję wiceprzewodniczącego i odpowiada za jednolity rynek cyfrowy. Czasowo będzie też odpowiadać za gospodarkę cyfrową i społeczeństwo cyfrowe.

We wszystkich krajach UE Komisję reprezentują jej lokalne biura nazywane przedstawicielstwami.

Przedstawicielstwo Komisji w Estonii

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

Estonia ma 6 przedstawicieli w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym. Ten organ doradczy – reprezentujący pracodawców, pracowników i inne grupy interesu – przedstawia opinie na temat proponowanych przepisów. Dzięki temu unijny prawodawca może zyskać lepsze wyobrażenie co do ich ewentualnych skutków dla rynku pracy i sytuacji społecznej w państwach członkowskich.

Europejski Komitet Regionów

Estonia ma 6 przedstawicieli w Europejskim Komitecie Regionów, który jest zgromadzeniem przedstawicieli samorządów lokalnych i regionalnych w UE. Ten organ opiniodawczy doradza w sprawie proponowanych przepisów, aby zagwarantować, że będą one uwzględniały punkt widzenia wszystkich regionów UE.

Stałe Przedstawicielstwo przy UE

Estonia utrzymuje stały kontakt z instytucjami UE również za pośrednictwem swojego Stałego Przedstawicielstwa w Brukseli. Jest to swego rodzaju ambasada Estonii przy UE, której głównym zadaniem jest dbanie o to, by interesy kraju i jego polityka były w UE jak najskuteczniej realizowane.

Budżet i wsparcie finansowe

Ile Estonia wpłaca do budżetu UE i ile z niego otrzymuje?

Wkład finansowy państw członkowskich do budżetu jest określany sprawiedliwie, czyli stosownie do możliwości danego kraju. Im większa gospodarka, tym większy wkład do budżetu – i na odwrót. Celem budżetu UE nie jest redystrybucja dochodów, ale skoncentrowanie się na wspólnych potrzebach wszystkich Europejczyków. 

Estonia a budżet UE w 2015 r.: 

  • Łączne wydatki UE w Estonii: 0,443 miliardów EUR
  • Łączne wydatki UE jako % estońskiego dochodu narodowego brutto (DNB): 2,21 %
  • Łączny wkład Estonii do budżetu UE: 0,185 miliardów EUR
  • Wkład Estonii do budżetu UE jako % estońskiego DNB: 0,92 % 

Więcej danych na temat budżetu UE, dochodów i wydatków:

Projekty finansowane przez UE w Estonii

Kwoty wpłacone do budżetu UE przez Estonię wspierają finansowanie programów i projektów – takich jak budowa dróg, stypendia dla naukowców i ochrona środowiska – we wszystkich krajach UE.

Zobacz, jak Estonia się zmienia dzięki unijnym funduszom.

Estonia – informacje praktyczne

Back to top