an tAontas Eorpach

An Eastóin

Forbhreathnú

Príomhchathair: 

Taillinn

Achar: 

45 227 km2

Daonra: 

1 315 944 (2016)

Daonra mar % de dhaonra iomlán an Aontais Eorpaigh: 

0.3 % (2016)

Olltáirgeacht intíre (OTI): 

EUR 20.916 billiún (2016)

Teangacha oifigiúla de chuid an Aontais Eorpaigh: 

an Eastóinis

Córas Polaitiúil: 

poblacht pharlaiminteach

Líon na bhFeisirí atá aici i bParlaimint na hEorpa: 

6

Airgeadra: 

Euro. Ball den limistéar euro ón 1 Eanáir 2011

Schengen area member: 

 Tá an Eastóin ina ball de Limistéar Schengen ón 21 Nollaig 2007

Ina Ballstát ó: 

1 Bealtaine 2004

Uachtaránacht na Comhairle: 

Ag an Eastóin atá Is nasc chuig suíomh gréasáin seachtrach an nasc seo a leanasuachtaránacht rothlach Chomhairle an Aontais Eorpaigh go dtí an 31 Nollaig 2017 - Na tréimhsí a mbeidh an uachtaránacht faoi chúram na hEastóine lena linn

Is í an Eastóin an tír is faide ó thuaidh de na trí Stát Bhaltacha. Tá sí suite ar chósta thoir Mhuir Bhailt agus is talamh réidh atá inti den chuid is mó.

Seo na hearnálacha ba mhó i ngeilleagar na hEastóine in 2015: an trádáil mhórdhíola agus mhiondíola, seirbhísí iompair, cóiríochta agus bia (22.3 %), an tionsclaíocht (20.4 %) agus an córas riaracháin phoiblí, cúrsaí cosanta, oideachais, sláinte agus oibre sóisialta (15.5 %).

Is iad an tSualainn, an Fhionlainn agus an Laitvia na tíortha is mó a n‑easpórtálann an Eastóin earraí chucu agus is iad an Fhionlainn, an Ghearmáin, agus an Liotuáin is mó a n‑iompórtálann sí earraí uathu.

An Eastóin san AE

Parlaimint na hEorpa

Tá 6 Fheisire ag an Eastóin i bParlaimint na hEorpa. Seo roinnt eolais faoi na Feisirí sin.

Oifig Pharlaimint na hEorpa san Eastóin

Comhairle an AE

Is é a dhéantar i gComhairle an AE go dtagann airí náisiúnta le chéile go rialta le dlíthe an AE a ghlacadh agus a mbeartais a chomhordú. Bíonn ionadaithe as rialtas na hEastóine i láthair go rialta ag cruinnithe na Comhairle. Ní hiad na hionadaithe céanna a bhíonn i láthair ag gach cruinniú – tá sin ag brath ar an réimse beartais.

Uachtaránacht Chomhairle an AE

Ní uachtarán buan amháin (fearacht Uachtaráin an Choimisiúin agus na Parlaiminte) atá ar Chomhairle an AE. Ina ionad sin, is í an tír a bhfuil uachtaránacht na Comhairle faoina cúram a stiúrann an obair sin. Bíonn an ról sin ag gach Ballstát ar a sheal ar feadh 6 mhí.

Le linn na tréimhse 6 mhí sin, bíonn airí ó rialtas thír na huachtaránachta i bhfeighil ar chruinnithe na Comhairle sna réimsí beartais éagsúla, glacann siad páirt i leagan amach chláir na gcruinnithe sin agus éascaíonn siad an caidreamh le hinstitiúidí eile an AE.

Na tréimhsí a mbeidh an uachtaránacht faoi chúram na hEastóine lena linn:

Iúil-Nollaig 2017

Uachtaránacht Chomhairle an AE

An Coimisiún Eorpach

Is é Andrus Ansip an té a cheap an Eastóin ina Choimisinéir ar an gCoimisiún Eorpach. Eisean an Leas-Uachtarán a bhfuil an Margadh Aonair Digiteach faoina chúram. Tá an Geilleagar Digiteach agus an tSochaí Dhigiteach faoina chúram ar bhonn sealadach.

Tá oifig áitiúil ag an gCoimisiún i ngach Ballstát. "Ionadaíochtaí an Choimisiúin" a thugtar ar na hoifigí sin.

Ionadaíocht an Choimisiúin san Eastóin

Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa

6 n-ionadaí ag an Eastóin ar an gCoiste Eacnamaíoch agus Sóisialta. Eagraíocht chomhairleach atá sa choiste sin – ina bhfuil fostóirí, oibrithe agus grúpaí leasa eile. Téann na hinstitiúidí i dteagmháil leis chun comhairle a fháil i dtaobh dlíthe atá beartaithe le go mbeidh tuiscint níos fearr acu ar an tionchar a bheadh ag na dlíthe sin ar dhálaí oibre agus sóisialta sna Ballstáit.

Coiste Eorpach na Réigiún

6 ionadaí ag an Eastóin ar Choiste Eorpach na Réigiún, is é sin tionól an Aontais Eorpaigh d'ionadaithe réigiúnacha agus áitiúla. Téann na hinstitiúidí i dteagmháil leis an gcoiste sin chun comhairle a fháil i dtaobh dlíthe atá beartaithe le gur féidir an dearcadh atá ag gach réigiún faoi leith san AE i dtaobh na ndlíthe sin a thuiscint agus a chur san áireamh.

Buanionadaíocht chuig an AE

Bíonn an Eastóin i dteagmháil freisin le hinstitiúidí an AE tríd an mbuanionadaíocht atá aici sa Bhruiséil. Sin "ambasáid na hEastóine chuig an AE" agus is é is príomhchúram di deimhin a dhéanamh de go bhfuil leasanna agus beartais na tíre á gcur chun cinn go héifeachtach san AE.

Buiséid agus Maoiniú

An méid airgid a thugann an Eastóin don AE agus an méid a fhaigheann sí ar ais

Tá an méid airgid a íocann na Ballstáit isteach i mbuiséad an AE roinnte go cothrom eatarthu de réir na n-acmhainní atá ag gach tír ar leith. Íocann na tíortha sin a bhfuil geilleagair mhóra acu níos mó airgid isteach sa bhuiséad ná na tíortha sin a bhfuil geilleagair bheaga acu. Níl sé mar aidhm le buiséad an AE an rachmas a athdháileadh, ach cuirtear béim ar riachtanais mhuintir na hEorpa ina n‑iomláine. 

Miondealú ar chaidreamh airgeadais na hEastóine leis an AE in 2014: 

  • Caiteachas iomlán an AE san Eastóin: EUR 0.443 billiún
  • Caiteachas iomlán an Aontais, agus é tugtha mar chéatadán d'ollioncam náisiúnta na Eastóine: 2.21 %
  • Ranníocaíocht iomlán na hEastóine isteach i mbuiséad an AE: EUR 0.185 billiún
  • Ranníocaíocht na hEastóine le buiséad an Aontais, agus í tugtha mar chéatadán dá hollioncam náisiúnta: 0.92 % 

Tuilleadh figiúirí faoi bhuiséad, ioncam agus caiteachas an AE:

Tionscadail san Eastóin a fuair maoiniú ón AE

An t-airgead a d'íoc an Eastóin isteach i mbuiséad an AE, úsáidtear é le cláir agus tionscadail a mhaoiniú i dtíortha uile an AE – m.sh. déanamh bóithre, maoiniú do thaighdeoirí agus cosaint an chomhshaoil.

Tuilleadh eolais faoin gcaoi a dtéann an maoiniú ón AE chun tairbhe don Eastóin

Eolas praiticiúil

Back to top