Europæiske Union

Estland

Oversigt

Det estiske flag

Politisk system

Estland er en parlamentarisk republik. Landets regeringschef – premierministeren – udpeges af præsidenten og godkendes af parlamentet. Premierministeren har den udøvende magt som leder af regeringen. Statsoverhovedet – præsidenten – vælges af Parlamentet eller et valgkollegium for 5 år. Parlamentet har 101 medlemmer, som vælges hvert 4. år. Landet er inddelt i 15 amter og 79 kommuner.

Beliggenhed på EU-kortet

Handel og økonomi

I 2016 var de vigtigste sektorer i den estiske økonomi engros- og detailsalg, transport og hotel- og restaurationsvirksomhed (22,7 %), industri (20,7 %) samt offentlig forvaltning, forsvar, uddannelse og sundheds- og socialvæsen (16,4 %).

74 % af Estlands eksport går til andre EU-lande (Sverige: 18 %, Finland: 16 % og Letland: 9 %), mens eksporten til lande uden for EU især går til Rusland (7 %) og Norge (4 %).

For importens vedkommende stammer 82 % fra andre EU-lande (Finland: 13 %, Tyskland: 11 % og Litauen: 9 %), mens importen fra lande uden for EU især kommer fra Rusland (6 %) og USA (3 %).

Estland i EU

Europa-Parlamentet

Europa-Parlamentet har 6 estiske medlemmer. Find ud af, hvem parlamentsmedlemmerne er.

Europa-Parlamentets kontor i Estland

EU-Rådet

I EU-Rådet mødes medlemslandenes ministre regelmæssigt for at vedtage EU-lovgivning og koordinere politikker. Rådsmøderne har jævnligt deltagelse af repræsentanter for den estiske regering, afhængigt af det berørte politikområde.

Formandskabet for EU-Rådet

Rådet har ikke den samme person som fast formand (som det er tilfældet i Kommissionen og Parlamentet). I stedet ledes arbejdet af det land, der har EU-formandskabet. Det skifter hvert halve år.

I løbet af det halve år er det pågældende lands ministre formænd for Rådets møder og med til at bestemme dagsordenen på det enkelte politikområde. De fremmer også dialogen med de øvrige EU-institutioner.

Datoer for estiske formandskaber:

Juli-december 2017

Formandskabet for EU-Rådet

Via dette link kommer du til det eksterne website for det nuværende formandskab for Rådet

Europa-Kommissionen

Estland har udnævnt Andrus Ansip som kommissær i Europa-Kommissionen. Han er næstformand med ansvar for det digitale indre marked. Han er midlertidigt ansvarlig for den digitale økonomi og det digitale samfund.

Kommissionen er repræsenteret i de enkelte EU-lande af et nationalt kontor, en såkaldt "repræsentation".

Kommissionens repræsentation i Estland

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

Estland har 6 repræsentanter i Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg. Det er et rådgivende organ, der repræsenterer arbejdsgivere, arbejdstagere og andre interessenter. De høres om lovforslag for at få et bedre kendskab til de mulige konsekvenser for arbejdsforholdene og de sociale forhold i medlemslandene.

Det Europæiske Regionsudvalg

Estland har 6 repræsentanter i Det Europæiske Regionsudvalg, som er EU's forsamling af regionale og lokale repræsentanter. Det er et rådgivende organ, som høres om lovforslag, for at sikre, at de tager hensyn til den enkelte region i EU.

Den faste repræsentation ved EU

Estland kommunikerer også med EU-institutionerne gennem sin faste repræsentation i Bruxelles. Den fungerer som estisk "EU-ambassade" og har til hovedopgave at sikre, at landets interesser og politikker forfølges så effektivt som muligt i EU.

Budgetter og finansiering

Hvor mange penge modtager Estland, og hvor mange bidrager det med?

Medlemslandenes finansielle bidrag til EU’s budget deles ligeligt under hensyntagen til deres midler. Jo større et lands økonomi er, desto mere betaler det – og omvendt. EU-budgettet har ikke til formål at omfordele velstand, men at fokusere på alle europæeres behov som helhed. 

Oversigt over Estlands finanser i relation til EU i 2017: 

  • EU's samlede udgifter i Estland: 0,648 mia. euro
  • EU's samlede udgifter som % af Estlands bruttonationalindkomst (BNI): 2,87 %
  • Det samlede estiske bidrag til EU-budgettet: 0,154 mia. euro
  • Estlands bidrag til EU’s budget som % af dets BNI: 0,68 % 

Flere oplysninger om EU’s budget, indtægter og udgifter:

EU-finansierede projekter i Estland

De penge, som Estland betaler til EU-budgettet, er med til at finansiere programmer og projekter i alle EU-lande – f.eks. anlæg af veje, støtte til forskere og miljøbeskyttelse.

Læs mere om, hvordan Estland drager fordel af EU-finansiering.

Back to top