Evropská unie

Estonsko

Přehled

vlajka Estonska

Politický systém

Estonsko je parlamentní republika. Hlavou estonského státu je prezident, který jmenuje předsedu vlády, jehož musí schválit parlament. Předsedovi vlády je svěřena výkonná pravomoc v oblasti státní správy. Prezidenta volí parlament nebo sbor volitelů na 5 let. Parlament má 101 členů, kteří jsou voleni na 4 roky. Země se dělí na 15 okresů a 79 obcí.

Poloha na mapě EU

Obchod a ekonomika

Nejdůležitějšími odvětvími estonského hospodářství byly v roce 2016 velkoobchod a maloobchod, doprava, ubytovací a stravovací služby (22,7 %), průmysl (20,7 %) a veřejná správa, obrana, vzdělávání, zdravotní a sociální péče (16,4 %).

V rámci obchodu se členskými zeměmi EU se realizuje 74 % estonského vývozu (18 % do Švédska, 16% do Finska a 9 % do Lotyšska). Mimo země EU směřuje 7 % vývozu do Ruska a 4 % do Norska.

Pokud jde o dovoz, 82 % pochází z členských států EU (z Finska 13 %, z Německa 11 % a 9 % z Litvy), zatímco z ostatních zemí 6 % pochází z Ruska a 3 % ze Spojených států.

Estonsko v EU

Evropský parlament

V Evropském parlamentu zasedá 6 estonských poslanců. Další informace o nich najdete zde.

Informační kancelář Evropského parlamentu v Estonsku

Rada Evropské unie

Na půdě Rady EU se pravidelně scházejí ministři z členských států. Přijímají právní předpisy EU a koordinují své politiky. Zasedání Rady se pravidelně účastní zástupci estonského státu (podle příslušné oblasti politiky).

Předsednictví Rady EU

Rada Evropské unie nemá jednoho stálého předsedu (jako například Komise nebo Evropský parlament). Její činnost řídí země, která v Radě zastává předsednictví. To rotuje každých 6 měsíců.

Během těchto 6 měsíců ministři dané země předsedají a pomáhají sestavovat pořad jednání Rady v jednotlivých oblastech politiky a usnadňují dialog s ostatními institucemi EU.

Období estonského předsednictví:

červenec–prosinec 2017

Předsednictví Rady EU

Prostřednictvím následujícího odkazu budete přesměrováni na externí internetové stránkyaktuálního předsednictví Rady EU

Evropská komise

Na člena Evropské komise Estonsko nominovalo Andruse Ansipa, který je místopředsedou pro jednotný digitální trh. Bude dočasně odpovědný za digitální ekonomiku a společnost.

Komise má v každé zemi EU místní kanceláře, nazývané „zastoupení“.

Zastoupení Komise v Estonsku

Evropský hospodářský a sociální výbor

Estonsko má v Evropském hospodářském a sociálním výboru 6 zástupců. Tento poradní orgán – zastupující zaměstnavatele, zaměstnance a ostatní zájmové skupiny – je konzultován ohledně navrhovaných právních předpisů, aby bylo možné si udělat lepší představu o možných změnách na pracovním trhu a v sociální situaci v členských státech.

Evropský výbor regionů

Estonsko má 6 zástupců v Evropském výboru regionů, v němž zasedají místní a regionální zástupci. Tento poradní výbor konzultuje návrhy právních předpisů, aby bylo zaručeno, že tyto předpisy berou v úvahu hlediska všech regionů EU.

Stále zastoupení při EU

Estonsko také s orgány a institucemi EU komunikuje prostřednictvím svého stálého zastoupení v Bruselu. Hlavním úkolem tohoto „velvyslanectví při EU“ je zajistit, aby estonské zájmy a politika byly v EU naplňovány co nejúčinněji.

Rozpočet a financování

Kolik prostředků Estonsko poskytuje do rozpočtu EU a kolik z něj dostává?

Finanční příspěvky členských států do rozpočtu EU jsou rozděleny spravedlivě podle jejich možností. Čím větší má daná země ekonomiku, tím více přispívá a naopak. Cílem rozpočtu EU není přerozdělovat bohatství, ale využívat jej tak, aby sloužil potřebám Evropanů jako celku. 

Finanční prostředky směřující z EU do Estonska a naopak (2017): 

  • výdaje EU v Estonsku celkem: 0,648 miliardy eur
  • výdaje EU celkem jako % podíl estonského hrubého národního důchodu (HND) 2,87 %
  • estonský příspěvek do rozpočtu EU celkem: 0,154 miliardy eur
  • estonský příspěvek do rozpočtu EU jako % estonského HND: 0,68 % 

Další čísla týkající se rozpočtu, příjmů a výdajů EU:

Projekty realizované v Estonsku za finančního přispění EU

Příspěvek Estonska do rozpočtu EU pomáhá financovat programy a projekty ve všech zemích EU – např. výstavbu silnic, finanční podporu výzkumných pracovníků a ochranu životního prostředí.

Další informace o tom, jak Estonsko čerpá finanční prostředky EU

Back to top