Европейски съюз

Естония

Естония

Преглед

Знаме на Естония

Политическа система

Естония е парламентарна република. Ръководителят на правителството — министър-председателят — се номинира от президента и се одобрява от парламента. Той отговаря за упражняването на изпълнителната власт, поверена на правителството. Държавният глава — президентът — се избира от парламента или избирателна колегия за срок от 5 години. Депутатите в парламента са 101, избират се на всеки 4 години. Страната е разделена на 15 окръга и 79 общини.

Местоположение на картата на ЕС

Търговия и икономика

Най-важните сектори на естонската икономика през 2018 г. са били търговията на едро и дребно, транспортът, хотелиерството и ресторантьорството (21,1 %), промишлеността (20,8 %) и публичната администрация, отбраната, образованието, здравеопазването и социалната дейност (15,6 %).

На търговията в рамките на ЕС се падат 68 % от износа на Естония (Финландия — 16 %, Швеция — 11 % и Латвия — 10 %), а в търговията със страни извън ЕС най-голям е делът на САЩ и Русия ( по 6 %).

77 % от вноса е от страните от ЕС (Финландия — 13 %, Германия — 10 % и Литва — 9 %), а що се отнася до страните извън ЕС — 9 % от вноса е от Русия, а 4 % — от Китай.

Естония в ЕС

Европейски парламент

В Европейския парламент има 6 членове от Естония. Научете кои са тези евродепутати.

Информационно бюро на Европейския парламент в Естония

Съвет на Европейския съюз

В Съвета на ЕС министри от страните от ЕС заседават редовно, за да приемат закони на ЕС и да координират политики. На заседанията на Съвета редовно присъстват представители на естонското правителство в зависимост от областта на политиката, която се обсъжда.

Председателство на Съвета на ЕС

За разлика от Комисията или Парламента Съветът на ЕС няма един-единствен постоянен председател. Работата му се ръководи от страната, която председателства Съвета в съответния момент. Тя се сменя на ротационен принцип на всеки 6 месеца.

През тези 6 месеца министрите от правителството на тази страна председателстват и помагат за определяне на дневния ред на заседанията на Съвета във всяка област на политиката. Те също така подпомагат диалога с другите институции на ЕС.

Дати на естонското председателство:

юли — декември 2017 г.

Председателство на Съвета на ЕС

Следната връзка пренасочва към външен уебсайтнастоящото председателство на Съвета на ЕС

Европейска комисия

Предложеният от Естония комисар в Европейската комисия е Кадри Симсон, която отговаря за енергетиката.

Комисията има местна служба във всяка страна от ЕС, наречена „представителство“.

Представителство на Комисията в Естония

Европейски икономически и социален комитет

Естония има 6 представители в Европейския икономически и социален комитет. Този консултативен орган, представляващ работодателите, работниците и други групи по интереси, изготвя становища по предложения за закони, за да даде по-добра представа за евентуалните промени в трудовата и социалната сфера в държавите членки.

Европейски комитет на регионите

Естония има 6 представители в Европейския комитет на регионите, асамблеята на представителите на регионалните и местните власти в ЕС. Този консултативен орган изготвя становища по предложения за закони, за да се гарантира, че в тях се взема предвид гледната точка на всеки регион от ЕС.

Постоянно представителство към ЕС

Естония поддържа връзка с институциите на ЕС и чрез своето постоянно представителство в Брюксел. То изпълнява ролята на „посолство на Естония в ЕС“ и основната му задача е да гарантира, че интересите и политиките на страната се следват възможно най-ефективно на равнище ЕС.

Бюджет и финансиране

Колко средства внася и получава Естония?

Вноската на всяка страна от ЕС в бюджета на Съюза се определя по справедлив начин, в зависимост от нейните средства. Колкото по-голяма е икономиката на една страна, толкова по-голяма е нейната вноска, и обратното.
Чрез своя бюджет ЕС не се стреми да преразпределя богатството, а да се съсредоточи върху нуждите на всички европейци като цяло. 

Данни от 2018 г. за Естония 

  • Общ размер на предоставените от ЕС средства — 0,759 млрд. евро
    (равняват се на 3,03 % от естонската икономика)
  • Обща вноска в бюджета на ЕС — 0,210 млрд. евро
    (равнява се на 0,84 % от естонската икономика)

Повече данни за бюджета, приходите и разходите на ЕС:

Финансирани от ЕС проекти в Естония

Средствата, които Естония внася в бюджета на ЕС, помагат за финансиране на програми и проекти във всички страни от Съюза, като например за изграждане на пътища, субсидиране на изследователи и опазване на околната среда.

Научете повече за това как Естония се възползва от финансирането от ЕС.

Back to top